Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2017

Namera o odsvojitvi premičnine

Namera o ustanovitvi služnosti

Delni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v mestni občini Velenje

Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v mestni občini Velenje

Namera o oddaji nepremičnin v najem

Poslovni najem terenskega službenega vozila

Adaptacija sanitarij in kuhinje v upravni stavbi MO Velenje

Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči

Javni razpis prodaje nepremičnin na območju glinokopa

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Računovodja VII/2(III)

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Ugotovitvena odločba

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

Prosto strokovno tehnično delovno mesto računovodja VII/2 (III)

Javno povabilo za izvedbo gostinskih storitev na dogodku, ki ga organizira Mestna občina Velenje in bo potekal 1. 12. 2017

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENEGA PROGRAMA »CENTER ZA BREZDOMNE OSEBE« V MESTNI OBČINI VELENJE

Izdelava projektne dokumentacije za Mestno kolesarsko omrežje - vzhod

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenega programa »Center za brezdomne osebe« v Mestni občini Velenje

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje izvajanja ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v mestni občini Velenje za leto 2017

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec - za pripravo in vodenje projektov

Javna dražba za prodajo zbirke slik slikarja Lojzeta Perka

Opravljanje storitev prehrane za potrebe uporabnikov Centra za brezdomne osebe in socialno ogrožene občane Mestne občine Velenje

Javni natečaj za celostno grafično podobo vzorčnega mesta

Namera o oddaji poslovnih prostorov v brezplačno uporabo

Namera o odsvojitvi premičnine

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Adaptacija sanitarij in kuhinje v IV.nadstropju MOV

Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, predlog

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namere o sklenitvi neposredne pogodbe

Objava prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC - ZA PRIPRAVO IN VODENJE PROJEKTOV

JAVNI RAZPIS ZA ENOLETNE ŠTIPENDIJE ALI ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA POSEBNO NADARJENE ŠTUDENTE ALI ŠTUDENTE RAZVOJNO PREDNOSTNIH POKLICNIH USMERITEV ALI NADPOVPREČNO DRUŽBENO ANGAŽIRANE ŠTUDENTE

Poziv za posredovanje potrebnih podatkov za ocenitev in razvrstitev športnih društev v prednostni program športa v MOV za leti 2018 in 2019

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mesta "Višji svetovalec-za pripravo in vodenje projektov"

Adaptacija 8 stanovanj

Javni natečaj »Najlepše celovito urejen prodajni prostor v mestnem središču Velenja 2017«

Namera o oddaji poslovnih prostorov v brezplačno uporabo

PUP 04 - spremembe in dopolnitve odloka

PUP 04 za odprti prostor - spremembe in dopolnitve

PUP 03 - spremembe in dopolnitve odloka

Javno dražbo za prodajo stanovanja Prešernova 12

Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja Šalek 104

JAVNA OBRAVNAVA osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)

Namera o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo

Objava prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA PRIPRAVO IN VODENJE PROJEKTOV

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Sanacija poda v telovadnici OŠ Livada

Dobava in montaža 'screen' rolojev za PC Standard

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec

Namera o oddaji hišk ob čolnarni v najem

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

UN Šalek, spremembe in dopolnitve

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

PRENOVA PODHODA POD KIDRIČEVO CESTO

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje - POROČANJE

Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2017 - POROČANJE

Prodaja nepremičnin v KS Škale

ASFALTIRANJE 5 MAKADAMSKIH ODSEKOV CEST V MESTNI OBČINI VELENJE

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v mestni občini Velenje v letu 2017

Naročilo opreme za Sončni park

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o prodaji premičnine

Prenova podhoda pod Kidričevo

Javno zbiranje ponudb za oddajo lesenih hišk v najem

Nakup novega gasilskega vozila GVM-1 za PGD Bevče

Ponovljen javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2017

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Vzdrževalec IV

Sanacija sanitarnih prostorov in kanalizacije v vrtcu Vrtiljak

Izdelava projektne dokumentacije za rušenje in novogradnjo Revitalizacije starotrškega jedra pri kateri se upoštevajo načela trajnostne gradnje

Nakup novega podatkovnega strežnika za MOV (cluster-in-a-box)

Javni razpis za prodajo zemljišč pod ocenjeno vrednostjo z namenom spodbujanja podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2017

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada

Sanacija plazu na LC 950 033 v Plešivcu

Sistem za mobilno plačevanje parkirnin

Prodaja premičnin lokala iz Vile Biance

Izvedba revizijskih pregledov MOV in JZ (OŠ Gustava Šiliha, Ljudska univerza)

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - stanovanjski objekt Kavče 4

Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja Šaleška 2b

Javna dražba za stanovanje z garažo Cesta na vrtače 3

Izdelava projektne dokumentacije za CTN -Park and Ride v MO Velenje

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javno zbiranje ponudb za oddajo lesenih hišk v najem

UREDITEV ODSEKA LOKALNE CESTE ZAVRŠE - GRAŠKA GORA (LC 261 010 Pik - Megalec - Graška Gora)

OBJAVA PROSTEGA STROKOVNO-TEHNIČNEGA DELOVNEGA MESTA »VZDRŽEVALEC IV (II)«

Javni razpis prodaje nepremičnin na območju glinokopa

Javni razpis za pridobitev licence za lokalnega turističnega vodika Šaleške doline

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Delna sanacija stavbnega pohištva na OŠ Gorica

Namera o sklenitvi neposrednih prodajnih pogodb

PRENOVA IN OPTIMIZACIJA RAZSVETLJAVE NA TITOVEM TRGU

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Recenzija projektne dokumentacije za gradnjo oskrbovanih stanovanj

OBVESTILO o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2017

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RUŠENJE IN NOVOGRADNJO REVITALIZACIJE STAROTRŠKEGA JEDRA PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO NAČELA TRAJNOSTNE GRADNJE

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

OPPN Stara vas - spremembe in dopolnitve

UN Šalek - spremembe in dopolnitve

Javna dražba za prodajo dela objekta Cesta na vrtače 3, Velenje

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje v letu 2017 - ukrep 2

2. javna dražba za prodajo osebnih vozil

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javna dražba za prodajo Šmartno ob Paki 80

Javno zbiranje ponudb za prodajo Kardeljev trg 1

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javno zbiranje ponudb za prodajo Šalek 105

Javno zbiranje ponudb za prodajo Jenkova 15

Izdelava projektne dokumentacije idejnega projekta (IDP) za ureditev mestnega kolesarskega omrežja v Velenju

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem

Povabilo k oodaji ponudbe za nabavo protokolarnega papirja

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v MOV v letu 2017

Stavbno pohištvo za sejno dvorano

Stavbno pohištvo za sejno dvorano

Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v Vili Bianci v najem

Aplikacija elektornskih razpisov - (Licenciranje in dodelave programa)

Servisiranje manjših namiznih tiskalnikov

Izvedbeni projekt rekonstrukcije za potrebe Večgeneracijskega centra v objektu Kidričeva cesta 9a (sedež Društva upokojencev Velenje)

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v tedenskem tiskanem mediju

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

Namera o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo (PC Jaki)

Namera o oddaji prostora

Namera o odsvojitvi premičnine

Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2017

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje

Prodaja osebnih vozil

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Naj prostovoljec in prostovoljna organizacija leta 2016 v MO Velenje

Spemembe in dopolnitve PUP 05

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Izdelava projektne dokumentacije idejnega projekta (IDP) za ureditev mestnega kolesarskega omrežja v Velenju

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje v letu 2017

Menjava ostrešja na objektu Kopališka 3

Čiščenje sanitarij v objektu čolnarne na Velenjskem jezeru in javnih sanitarij ob Škalskem jezeru

Redno vzdrževanje elektro instalacij v objektih v lasti Mestne občine Velenje in ureditev napeljave na prireditvah v organizaciji Mestne občine Velenje za leto 2017

Izgradnja kanalizacije Vinska Gora center s povezavo Pirešica in obnova vodovoda Vinska Gora

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v mestni občini Velenje za leto 2017

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem

Adaptacija kopalnic (Vila Rosa) - lokacija Portorož

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2017 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

Izbira ponudnika storitev zavarovalnih poslov za zavarovanje premoženja Mestne občine Velenje, krajevnih skupnosti, mestnih četrti in javnih zavodov za zavarovalno obdobje od 01.02.2017 do 31.01.2019