SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2017

Namera o odsvojitvi premičnine

Namera o ustanovitvi služnosti

Delni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v mestni občini Velenje

Namera o oddaji nepremičnin v najem

Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v mestni občini Velenje

Adaptacija sanitarij in kuhinje v upravni stavbi MO Velenje

Poslovni najem terenskega službenega vozila

Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči

Javni razpis prodaje nepremičnin na območju glinokopa

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Računovodja VII/2(III)

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Ugotovitvena odločba

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

Prosto strokovno tehnično delovno mesto računovodja VII/2 (III)

Javno povabilo za izvedbo gostinskih storitev na dogodku, ki ga organizira Mestna občina Velenje in bo potekal 1. 12. 2017

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENEGA PROGRAMA »CENTER ZA BREZDOMNE OSEBE« V MESTNI OBČINI VELENJE

Izdelava projektne dokumentacije za Mestno kolesarsko omrežje - vzhod

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenega programa »Center za brezdomne osebe« v Mestni občini Velenje

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje izvajanja ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v mestni občini Velenje za leto 2017

Javna dražba za prodajo zbirke slik slikarja Lojzeta Perka

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec - za pripravo in vodenje projektov

Opravljanje storitev prehrane za potrebe uporabnikov Centra za brezdomne osebe in socialno ogrožene občane Mestne občine Velenje

Javni natečaj za celostno grafično podobo vzorčnega mesta

Namera o oddaji poslovnih prostorov v brezplačno uporabo

Namera o odsvojitvi premičnine

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Adaptacija sanitarij in kuhinje v IV.nadstropju MOV

Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, predlog

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namere o sklenitvi neposredne pogodbe

Objava prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC - ZA PRIPRAVO IN VODENJE PROJEKTOV

JAVNI RAZPIS ZA ENOLETNE ŠTIPENDIJE ALI ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA POSEBNO NADARJENE ŠTUDENTE ALI ŠTUDENTE RAZVOJNO PREDNOSTNIH POKLICNIH USMERITEV ALI NADPOVPREČNO DRUŽBENO ANGAŽIRANE ŠTUDENTE

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mesta "Višji svetovalec-za pripravo in vodenje projektov"

Poziv za posredovanje potrebnih podatkov za ocenitev in razvrstitev športnih društev v prednostni program športa v MOV za leti 2018 in 2019

Adaptacija 8 stanovanj

Javni natečaj »Najlepše celovito urejen prodajni prostor v mestnem središču Velenja 2017«

Namera o oddaji poslovnih prostorov v brezplačno uporabo

PUP 03 - spremembe in dopolnitve odloka

PUP 04 - spremembe in dopolnitve odloka

PUP 04 za odprti prostor - spremembe in dopolnitve

Javno dražbo za prodajo stanovanja Prešernova 12

Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja Šalek 104

JAVNA OBRAVNAVA osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)

Namera o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo

Objava prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA PRIPRAVO IN VODENJE PROJEKTOV

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Sanacija poda v telovadnici OŠ Livada

Dobava in montaža 'screen' rolojev za PC Standard

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec

Namera o oddaji hišk ob čolnarni v najem

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

UN Šalek, spremembe in dopolnitve

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

PRENOVA PODHODA POD KIDRIČEVO CESTO

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje - POROČANJE

Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2017 - POROČANJE

Prodaja nepremičnin v KS Škale

ASFALTIRANJE 5 MAKADAMSKIH ODSEKOV CEST V MESTNI OBČINI VELENJE

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v mestni občini Velenje v letu 2017

Naročilo opreme za Sončni park

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javno zbiranje ponudb za oddajo lesenih hišk v najem

Prenova podhoda pod Kidričevo

Namera o prodaji premičnine

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2017

Nakup novega gasilskega vozila GVM-1 za PGD Bevče

Ponovljen javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Vzdrževalec IV

Sanacija sanitarnih prostorov in kanalizacije v vrtcu Vrtiljak

Nakup novega podatkovnega strežnika za MOV (cluster-in-a-box)

Izdelava projektne dokumentacije za rušenje in novogradnjo Revitalizacije starotrškega jedra pri kateri se upoštevajo načela trajnostne gradnje

Javni razpis za prodajo zemljišč pod ocenjeno vrednostjo z namenom spodbujanja podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2017

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada

Sanacija plazu na LC 950 033 v Plešivcu

Sistem za mobilno plačevanje parkirnin

Javna dražba za stanovanje z garažo Cesta na vrtače 3

Prodaja premičnin lokala iz Vile Biance

Izvedba revizijskih pregledov MOV in JZ (OŠ Gustava Šiliha, Ljudska univerza)

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - stanovanjski objekt Kavče 4

Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja Šaleška 2b

Izdelava projektne dokumentacije za CTN -Park and Ride v MO Velenje

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javno zbiranje ponudb za oddajo lesenih hišk v najem

UREDITEV ODSEKA LOKALNE CESTE ZAVRŠE - GRAŠKA GORA (LC 261 010 Pik - Megalec - Graška Gora)

OBJAVA PROSTEGA STROKOVNO-TEHNIČNEGA DELOVNEGA MESTA »VZDRŽEVALEC IV (II)«

Javni razpis prodaje nepremičnin na območju glinokopa

Javni razpis za pridobitev licence za lokalnega turističnega vodika Šaleške doline

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Delna sanacija stavbnega pohištva na OŠ Gorica

Namera o sklenitvi neposrednih prodajnih pogodb

PRENOVA IN OPTIMIZACIJA RAZSVETLJAVE NA TITOVEM TRGU

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Recenzija projektne dokumentacije za gradnjo oskrbovanih stanovanj

OBVESTILO o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2017

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RUŠENJE IN NOVOGRADNJO REVITALIZACIJE STAROTRŠKEGA JEDRA PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO NAČELA TRAJNOSTNE GRADNJE

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javna dražba za prodajo dela objekta Cesta na vrtače 3, Velenje

UN Šalek - spremembe in dopolnitve

OPPN Stara vas - spremembe in dopolnitve

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje v letu 2017 - ukrep 2

2. javna dražba za prodajo osebnih vozil

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javna dražba za prodajo Šmartno ob Paki 80

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javno zbiranje ponudb za prodajo Šalek 105

Javno zbiranje ponudb za prodajo Jenkova 15

Javno zbiranje ponudb za prodajo Kardeljev trg 1

Izdelava projektne dokumentacije idejnega projekta (IDP) za ureditev mestnega kolesarskega omrežja v Velenju

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v MOV v letu 2017

Povabilo k oodaji ponudbe za nabavo protokolarnega papirja

Stavbno pohištvo za sejno dvorano

Stavbno pohištvo za sejno dvorano

Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v Vili Bianci v najem

Aplikacija elektornskih razpisov - (Licenciranje in dodelave programa)

Servisiranje manjših namiznih tiskalnikov

Izvedbeni projekt rekonstrukcije za potrebe Večgeneracijskega centra v objektu Kidričeva cesta 9a (sedež Društva upokojencev Velenje)

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v tedenskem tiskanem mediju

Namera o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo (PC Jaki)

Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2017

Namera o oddaji prostora

Namera o odsvojitvi premičnine

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje

Prodaja osebnih vozil

Naj prostovoljec in prostovoljna organizacija leta 2016 v MO Velenje

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Spemembe in dopolnitve PUP 05

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Izdelava projektne dokumentacije idejnega projekta (IDP) za ureditev mestnega kolesarskega omrežja v Velenju

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje v letu 2017

Menjava ostrešja na objektu Kopališka 3

Čiščenje sanitarij v objektu čolnarne na Velenjskem jezeru in javnih sanitarij ob Škalskem jezeru

Redno vzdrževanje elektro instalacij v objektih v lasti Mestne občine Velenje in ureditev napeljave na prireditvah v organizaciji Mestne občine Velenje za leto 2017

Izgradnja kanalizacije Vinska Gora center s povezavo Pirešica in obnova vodovoda Vinska Gora

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v mestni občini Velenje za leto 2017

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem

Adaptacija kopalnic (Vila Rosa) - lokacija Portorož

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2017 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Izbira ponudnika storitev zavarovalnih poslov za zavarovanje premoženja Mestne občine Velenje, krajevnih skupnosti, mestnih četrti in javnih zavodov za zavarovalno obdobje od 01.02.2017 do 31.01.2019