iztok-mori-01-proporc

Spoštovane občanke, spoštovani občani, spoštovani obiskovalci spletne strani Mestne občine Velenje!

V Velenju delam že vrsto let, zadnja leta sem tudi del občinske uprave. Všeč mi je mesto, v katerem so ljudje vedno pripravljeni pomagati, kjer je prostovoljstvo nekaj vsakdanjega. Rad delam v lokalni skupnosti, ki vedno znova išče priložnosti za izboljšanje in si vsak dan postavlja nove izzive.

Decembra 2017 so rezultati ankete, ki jo je podjetje Eko dežela izvajalo med občani 211 občin po Sloveniji o zadovoljstvu z življenjem v svoji občini, Mestno občino Velenje uvrstili na drugo mesto med mestnimi občinami. To je dokaz, da delamo dobro, da delamo za vas, spoštovani občanke in občani.

Še posebej me veseli, da smo med 12 kazalniki, ki so jih ocenjevali anketiranci, najboljše mesto dosegli za področji mladih in mladih družin. Mladi so prihodnost vseh nas in tega se v Velenju zavedamo. Želimo si, da bi v Velenju našli priložnosti za uresničitev svojih ambicij in uspešno življenje. Za vse to nenehno iščemo nove poti. Imamo poslovni center Standard in SASA inkubator, z odprtjem razširjene Poslovne cone Stara vas pa smo ustvarili tudi dobre pogoje za razvoj malih in srednjih podjetij ter priložnost za odpiranje novih delovnih mest.

Velenje je vse od leta 2004 odličen primer dobre prakse pri pridobivanju evropskih sredstev. S številnimi evropski projekti izboljšujemo pogoje za življenje v našem mestu in prepričan sem, da bo tako tudi v prihodnje. Zavedam pa se, da smo lahko uspešni le skupaj z vami. Zato vas tudi tukaj pozivam, da imejte Velenje radi. Skrbite za urejenost in za red. Še naprej si pomagajte med seboj. Obiskujte dogodke, ki jih pripravljamo za vas. Vedno bomo veseli tudi vseh pobud, ki jih lahko pošiljate na naš elektronski naslov info@velenje.si. S sodelavci v občinski upravi vam bomo radi prisluhnili in vam priskočili na pomoč. Zavedamo se, da smo tu za vas!

Veliko uspeha in vse dobro želim!

mag. Iztok MORI,
direktor občinske uprave

Direktor občinske uprave:

 • vodi in usklajuje delo občinske uprave,
 • skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
 • koordinira in usklajuje delo notranjih organizacijskih enot ter skrbi za delovno disciplino,
 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ter pooblašča v skladu z zakonom javne uslužbence občinske uprave za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku oziroma za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih timih,
 • sodeluje pri pripravi proračuna in spremljanju porabe sredstev,
 • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi in institucijami,
  predlaga županu sprejem določenih odločitev na predlog občinske uprave,
 • opravlja druge naloge določene s predpisi ter po nalogu in pooblastilu župana,
 • odgovarja za zakonitost in pravilnost postopkov s svojega delovnega področja.

Direktor občinske uprave lahko kot posvetovalno telo za usklajevanje dela občinske uprave sklicuje kolegij občinske uprave.

Direktor občinske uprave lahko na podlagi pooblastila župana:

 • odloča v postopkih, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti v zvezi z delovnimi razmerji zaposlenih v občinski upravi,
 • imenuje projektne time za vodenje posameznih projektov,
 • izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranjega nadzora,
 • izvaja določene naloge, ki spadajo v pristojnost župana v primeru njegove odsotnosti ali odsotnosti pooblaščenega podžupana.

Župan lahko direktorju občinske uprave s sklepom odredi opravljanje tudi drugih nalog, ki ne spadajo neposredno med naloge direktorja in sicer:

 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave in sodelovanje v projektnih skupinah v občini.

Urad za javne finance in splošne zadeve

Urad za javne finance in splošne zadeve opravlja naloge, ki so določene v Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje (Ur. vestnik MOV, št. 9/21 – uradno prečiščeno besedilo). V sklopu Urada za javne finance in splošne zadeve so ustanovljene 4 nižje notranje organizacijske enote, in sicer:

 • opravlja naloge poslovanja z dokumentarnim gradivom, naloge vložišča ter naloge sprejemne in informacijske pisarne,
 • vzdržuje in razvija računalniško opremo ter tehnično vzdržuje baze podatkov,
 • zagotavlja podporo za opravljanje nalog občinske uprave z informacijsko tehnologijo,
 • načrtuje in zagotavlja izvedbo načrta nabave pisarniškega materiala, računalniške in druge opreme,
 • zagotavlja organizacijo delovanja arhiva, interne knjižnice in ekonomata,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja,
 • obvešča župana in direktorja občinske uprave o morebitnih nepravilnostih ter predlaga ustrezne ukrepe.
 • izvaja strokovne, administrativno tehnične in upravne naloge na področju upravljanja s kadrovskimi viri,
 • opravlja naloge, ki se nanašajo na organizacijo dela občinske uprave in sistemizacijo delovnih mest,
 • opravlja preglede osnutkov in predlogov splošnih aktov z vidika skladnosti z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi ter z vidika pravil pravne tehnike,
 • daje pravna mnenja v vseh zadevah s področja pristojnosti občinske uprave in opravlja pravne preglede vseh pravnih poslov občine ter daje strokovno soglasje za njihovo sklenitev,
 • pripravlja predloge poravnav,
 • koordinira zastopanje občine v vseh sodnih in upravnih postopkih in postopkih mediacije,
 • vodi evidence vseh sodnih zadev, izvensodnih poravnav, pravnih poslov ter druge s področja pravnih in finančnih zadev občine,
 • skrbi za izvajanje volilnih in referendumskih opravil,
 • vodi register splošnih aktov občine ter register sprejetih odločitev občinskega sveta ter drugih organov občine,
 • pripravlja interne akte ter vodi register internih aktov občine,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja,
 • obvešča župana in direktorja občinske uprave o morebitnih nepravilnostih ter predlaga ustrezne ukrepe.
 • koordinira pripravo in izvajanje proračuna, sprememb proračuna, zaključnega računa občine ter poročila o realizaciji proračuna,
 • skrbi za izvrševanje proračuna skladno s predpisi, spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih,
 • obvešča župana in direktorja občinske uprave o morebitnih nepravilnostih ter predlaga ustrezne ukrepe,
 • skrbi za gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem s finančnega vidika,
 • daje strokovno mnenje o skladnosti investicijskih programov s finančnimi viri,
 • daje mnenje k gradivom za občinski svet, ki imajo finančne posledice,
 • zbira in obdeluje statistične podatke ter pripravlja analize za potrebe občine,
 • skrbi za izvajanje nalog mestne blagajne,
 • skrbi za izvrševanje pravic iz delnic in deležev na kapitalu pravnih oseb,
 • pripravlja strokovne podlage za usklajevanje in uvedbo davkov iz pristojnosti občine, jih spremlja in analizira,
 • zagotavlja strokovno pomoč pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja javnih financ,
 • opravlja naloge na področju sistema plač in izvaja obračun plač in drugih osebnih prejemkov,
 • opravlja finančno računovodska opravila za neposredne in posredne proračunske uporabnike ter društva,
 • upravlja s prostimi denarnimi sredstvi,
 • opravlja finančne preglede vseh pravnih poslov občine ter daje strokovno soglasje,
 • opravlja naloge za nadzorni odbor občine,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja,
 • obvešča župana in direktorja občinske uprave o morebitnih nepravilnostih ter predlaga ustrezne ukrepe.
 • zagotavlja strokovno pomoč pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja javnih financ,
 • vodi računovodstvo občine ter pripravlja analize ter finančna poročila,
 • opravlja finančno računovodska opravila za neposredne in posredne proračunske uporabnike ter društva,
 • vodi računovodstvo enotnega zakladniškega računa,
 • pripravlja ter vodi premoženjsko bilanco občine,
 • skrbi za gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem z računovodskega vidika,
 • vodi evidenco finančnega premoženja in zbirke evidenc ostalega premoženja občine,
 • opravlja finančne preglede vseh pravnih poslov občine ter daje strokovno soglasje,
 • sodeluje pri oblikovanju cen za izvajanje javnih služb in drugih storitev občine,
 • opravlja naloge za nadzorni odbor občine,
 • zbira in obdeluje statistične podatke ter pripravlja analize za potrebe občine,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja,
 • obvešča župana in direktorja občinske uprave o morebitnih nepravilnostih ter predlaga ustrezne ukrepe.

Urad za premoženje in investicije

 • izdeluje metodologijo načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij,
 • načrtuje in sodeluje pri načrtovanju projektov,
 • načrtuje in izvaja upravne in strokovno tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij,
 • izvaja postopke javnega naročanja za večje investicijske projekte občine,
 • zagotavlja izvajanje investicij,
 • zagotavlja izvajanje investicij in opravlja naloge investicijskega vzdrževanja nepremičnega premoženja občine, razen tistega, za katerega je s posebnim predpisom določeno drugače,
 • zagotavlja izvajanje rednega vzdrževanja stavb in zemljišč okoli njih v lasti in uporabi občine,
 • skrbi za zavarovanje premoženja občine,
 • zagotavlja vzdrževanje prostorov in opreme občinske uprave,
 • koordinira izvajanje strokovnih in organizacijskih nalog ter zagotavlja pomoč pri oblikovanju in realizaciji programov za ožje dele občine,
 • spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti ožjih delov občine ter predlaga ukrepe,
 • pripravlja predlog načrta stanovanjske politike občine,
 • ureja zadeve v zvezi z neprofitnimi stanovanji,
 • izvaja strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju civilne zaščite in reševanja ter požarne varnosti,
 • oblikuje sistem zaščite in reševanja ter skrbi za njegovo delovanje,
 • pripravlja obrambni dokument občine ter skrbi za njegovo izvajanje,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.

V sklopu Urada za premoženje in investicije sta ustanovljeni dve nižji notranji organizacijski enoti, in sicer:

 • organizira civilno zaščito, požarno varnost, službo za opazovanje, obveščanje in alarmiranje ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč,
 • oblikuje sistem zaščite in reševanja ter skrbi za njihovo delovanje,
 • pripravlja splošne in posamične akte,
 • pripravlja program razvoja za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požarom,
 • pripravlja, spremlja in izvaja letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, program izobraževanja in usposabljanja, opremljanja enot, služb in štabov civilne zaščite,
 • izdeluje ocene ogroženosti ter načrte zaščite, reševanja in pomoči,
 • nudi strokovno pomoč pri vodenju štaba civilne zaščite,
 • zagotavlja in vzdržuje sredstva za zaščito, reševanje in pomoč,
 • vzdržuje gasilske domove, načrtuje obrambne priprave iz pristojnosti mestne občine, sodeluje z republiškimi, regijskimi ter drugimi organi na področju zaščite, reševanja in pomoči,
 • spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti ožjih delov občine ter predlaga ukrepe,
 • skrbi za vzdrževanje objektov in prostorov ožjih delov občine,
 • skrbi za vzdrževanje in nabavo službenih vozil,
 • skrbi za varstvo pri delu,
 • opravlja naloge investicijskega vzdrževanja stanovanj, stavb ter poslovnih prostorov v lasti občine,
 • zagotavlja redno vzdrževanje stavb in zemljišč okoli njih v lasti in uporabi občine,
 • skrbi za varovanje in zavarovanje občinskega premoženja,
 • izvaja naloge v zvezi z vrednotenjem nepremičnin za stanovanja in poslovne prostore v lasti občine,
 • zagotavlja izvajanje receptorskih in hišniških opravil ter čiščenje prostorov,
 • skrbi za nabavo in vzdrževanje opreme in drobnega materiala za potrebe občinske uprave,
 • sodeluje pri pripravi predloga načrta stanovanjske politike,
 • sodeluje pri pripravi osnov in podlag za razvojne dokumente občine s področja stanovanjske politike,
 • ureja kreditiranje stanovanjske gradnje,
 • izvaja izterjavo dolgov na stanovanjskem področju,
 • določa smernice za oblikovanje cen stanovanj in poslovnih prostorov,
 • vodi postopke v zvezi s prodajo, nakupi in najemi stanovanj ter poslovnih prostorov,
 • izvaja vzdrževanje stanovanj,
 • izvaja postopke subvencioniranja najemnin,
 • vodi registre upravnikov in stanovanj,
 • sodeluje pri pripravi proračuna občine ter pri izvajanju investicijskih projektov,
 • odgovorna je za strokovni nadzor na področjih iz svoje pristojnosti,
 • opravlja druge organizacijsko tehnične zadeve s svojega delovnega področja in druge naloge ter opravila po nalogu vodje urada, direktorja občinske uprave ali župana.
 • izdeluje metodologijo načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij,
 • načrtuje in sodeluje pri načrtovanju projektov,
 • načrtuje in izvaja upravne ter strokovno tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij,
 • sprotno poroča o poteku postopkov od priprave dokumentacije za začetek postopkov, sodelovanje v postopkih javnega naročanja ter neposredno spremljanje poteka investicije,
 • načrtuje in izvaja upravne ter strokovno tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij,
 • organizira medsebojno sodelovanje in usklajevanje notranjih organizacijskih enot ter sodelovanje z drugimi organi,
 • vodi in sodeluje pri delu projektnih timov,
 • samostojno pripravlja zahtevne analize, razvojne projekte, informacije, poročila in druga zahtevna gradiva ter dokumente s področja dela,
 • sodeluje pri pripravi strategije investicijskega razvoja občine,
 • sodeluje pri pripravi analiz in strokovnih podlag s področja načrtovanja investicij,
 • izvaja postopke javnega naročanja za investicijske projekte občine,
 • zagotavlja izvajanje investicij,
 • izdeluje metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij,
 • sodeluje pri načrtovanju in izvajanju upravnih ter strokovno tehničnih nalog za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij,
 • odgovorna je za strokovni nadzor na področjih iz svoje pristojnosti,
 • opravlja druge organizacijsko tehnične zadeve s svojega delovnega področja in druge naloge ter opravila po nalogu vodje urada, direktorja občinske uprave ali župana.

Urad za urejanje prostora

 • koordinira in pripravlja strategijo prostorskega razvoja občine in izvedbenih prostorskih aktov,
 • skrbi za prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
 • pripravlja analize in strokovne podlage s področja načrtovanja in urejanja prostora,
 • sodeluje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov,
 • pripravlja in predlaga podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora,
 • koordinira postopke za rabo prostora in prostorske ureditve ter za določanje pogojev prostorskega načrtovanja ter umeščanja objektov v prostor,
 • koordinira izvajanje nalog občine pri izvajanju večjih posegov v prostor,
 • organizira in vodi postopke obravnave prostorskih aktov,
 • vodi predpisane zbirke prostorskih in drugih podatkov,
 • vodi prostorsko informacijski sistem občine in skrbi za prikaz stanja prostora,
 • vodi kataster gospodarske javne infrastrukture,
 • spremlja stanje in pripravlja poročila na področju urejanja prostora,
 • daje potrdila o namenski rabi prostora, informacije o prostorskih izvedbenih pogojih, informacije iz prikaza stanja prostora ter druge informacije ter potrdila s področja dela urada,
 • skrbi za pripravo prostorskih ukrepov občine,
 • skrbi za vključevanje vidikov varstva okolja v načrtovanje in urejanje prostora,
 • skrbi za ohranjanje naravnih vrednot lokalnega pomena,
 • sodeluje pri načrtovanju opremljanja javnih površin z urbano opremo,
 • opravlja naloge za pridobivanje nepremičnega premoženja in za razpolaganje z vsem nepremičnim premoženjem,
 • opravlja naloge zemljiške politike občine ter naloge v zvezi z opremljanjem zemljišč za gradnjo,
 • skrbi za pripravo investicijskih programov in programov opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo,
 • opravlja naloge za določitev statusa javnega dobra in grajenega javnega dobra,
 • opravlja naloge obračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davka na premoženje oz. drugih prihodkov iz nepremičnega premoženja,
 • odmerja komunalni prispevek,
 • opravlja naloge razlastitve, omejitve ali obremenitve zemljišč za potrebe javne koristi,
 • zagotavlja izvajanje geodetskih del potrebnih za urejanje nepremičnin občine,
 • vodi postopke za uveljavljanje predkupne pravice občine,
 • vodi in skrbi za evidenco nepremičnin v lasti občine,
 • opravlja naloge in zagotavlja podatke v zvezi z ulicami in naselji v občini,
 • opravlja naloge s področja načrtovanja prometa in mirujočega prometa,
 • sodeluje pri urejanje cestne infrastrukture,
 • koordinira naloge ter sodeluje z državnimi organi in drugi institucijami pri razvoju, izgradnji in vzdrževanju komunalne in cestne infrastrukture ter energetike,
 • opravlja naloge s področja oglaševanja in plakatiranja v občini,
 • odmerja občinske takse,
 • opravlja strokovne, razvojne in upravne naloge s področja kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja, lova in ribolova,
 • vzpodbuja razvoj kmetijstva, podeželja ter dopolnilnih dejavnosti,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.

Urad za komunalne dejavnosti

 • skrbi za izvajanje oskrbe s pitno vodo,
 • skrbi za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 • koordinira in skrbi za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, za ločeno zbiranje odpadkov ter za osveščanje glede ravnanja z odpadki,
 • skrbi za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov in vzdrževanje odlagališč,
 • skrbi za izvajanje javne snage in čiščenja ter vzdrževanja javnih površin in zelenih površin,
 • zagotavlja izvajanje nalog s področja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč,
 • skrbi za zapuščene živali in za zagotovitev zavetišča,
 • zagotavlja dejavnost oskrbe s toplotno energijo in zemeljskim plinom,
 • gospodari z javnimi komunalnimi objekti,
 • skrbi za urejenost javnih tržnic,
 • skrbi za urejenost in vzdrževanje javnih sanitarij,
 • opravlja naloge s področja prometa ter plovbe po jezerih,
 • skrbi za vodotoke ter druge vodne površine iz področja pristojnosti občine,
 • opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
 • ureja mestni promet, opravlja naloge v zvezi z avtobusnimi, avto – taxi prevozi, železniškim in drugimi prometom,
 • skrbi za urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture ter javnih prometnih površin,
 • skrbi za odvoz nepravilno parkiranih vozil ter za zapuščena vozila,
 • zagotavlja naloge s področja javne razsvetljave,
 • zagotavlja in izvaja upravljanje z javnimi parkirišči ter ureja javne parkirne hiše,
 • skrbi za urejanje prometne signalizacije,
 • sodeluje z državnimi organi in drugi institucijami pri razvoju, izgradnji in vzdrževanju komunalne in ceste infrastrukture ter energetike,
 • načrtuje, predlaga standarde in normative za gospodarske javne službe,
 • opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb,
 • izvaja analize ter opravlja naloge, ki so vezane na oblikovanje tarif in cen storitev posameznih gospodarskih javnih službe in na njihov razvoj,
 • zagotavlja podatke za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture,
 • opravlja naloge v zvezi z javno, posebno in podrejeno rabo objektov in naprav namenjenih za izvrševanje gospodarskih javnih služb,
 • zagotavlja naloge s področja energetike, obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije,
 • sodeluje in koordinira delo z ožjimi deli občin,
 • odpravlja posledice naravnih in drugih nesreč,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.

Urad za družbene dejavnosti

 • na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, glasbenega izobraževanja ter izobraževanja odraslih,
 • skrbi za razvoj programov in institucij na področju šolstva v občini in njihovo povezovanje,
 • opravlja naloge v zvezi s podeljevanjem štipendij,
 • skrbi za razvoj vseh dejavnikov in programov za raziskovalno dejavnost,
 • koordinira pripravo in skrbi za izvrševanje programov športa in rekreacije in skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju športa ter rekreacije,
 • opravlja naloge na področju zagotavljanja športne infrastrukture,
 • zagotavlja sofinanciranje športnih programov in spodbujanje športno rekreativnih prireditev,
 • opravlja naloge na področju kulture,
 • skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju kulture,
 • skrbi za varovanje kulturne dediščine,
 • zagotavlja storitve pomoči družini na domu,
 • zagotavlja pogoje za delo društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo kulturne in športne programe in za druge organizacije civilne družbe,
 • skrbi za razvoj programov in institucij na področju knjižničarstva,
 • načrtuje, koordinira in sofinancira programe za otroke in mladino,
 • ureja, načrtuje ter skrbi za otroška igrišča in drugo podobno infrastrukturo,
 • pripravlja in uresničuje mladinsko politiko,
 • pripravlja in načrtuje politiko za starejše občane,
 • opravlja naloge s področja socialnega varstva ter družine,
 • skrbi za druge skupine, ki potrebujejo posebne oblike pomoči in sodelovanja,
 • skrbi za pospeševanje ter organiziranje dejavnosti in programov socialnega varstva ter varstva zdravja,
 • zagotavlja plačila oskrbnih stroškov v socialno varstvenih zavodih za starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so deloma ali v celoti oproščene plačil po posebnih merilih in
 • plačila za družinskega pomočnika,
 • zagotavlja izvajanje nalog s področja osnovne zdravstvene ter lekarniške dejavnosti, izdaja odločbe in podeljuje koncesije,
 • zagotavlja mrliško pregledno službo na svojem območju,
 • skrbi za dobre medsoseske odnose,
 • izvaja naloge s področja razpolaganja s stvarnim premoženjem,
 • koordinira ter usklajuje delovanje zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, s svojega področja dela,
 • opravlja naloge v zvezi z dodeljevanjem enkratne denarne pomoči,
 • sodeluje z ožjimi deli občine pri izvajanju programov,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.

Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje

 • opravlja naloge, ki se nanašajo na gospodarski razvoj občine in prestrukturiranje,
 • pripravlja osnove in podlage za pripravo in izvajanje strategije razvoja občine ter programske usmeritve razvoja posameznih dejavnosti,
 • skrbi za pripravo in implementacijo strategije razvoja gospodarstva občine,
 • privablja in zagotavlja podporo in storitve domačim in mednarodnim vlagateljem,
 • nadgrajuje obstoječi razvoj ter skrbi za nadaljnji razvoj novih poslovnih con in infrastrukture za razvoj podjetništva,
 • skrbi za promocijo lokacije Velenja kot privlačne lokacije za podjetja,
 • sodeluje z državnimi inštitucijami, regijskim podpornim okoljem, cehovskimi organizacijami in podjetniškimi klubi, podjetji ter drugimi organi,
 • skrbi za delovanje projektne pisarne in pridobivanje sredstev iz skladov Evropske unije,
 • vodi, organizira in koordinira delo na razvojnih projektih občine,
 • spremlja pripravo in skrbi za poznavanje strateških usmeritev EU in Slovenije in programov,
 • pripravlja, prijavlja in izvaja razvojne projekte lokalne skupnosti,
 • nudi podporo podjetjem pri pripravi razvojnih projektov in pridobivanju različnih virov sofinanciranja,
 • skrbi za sistemsko zbiranje projektov s področja gospodarstva vezano na prestrukturiranje,
 • organizira in izvaja gospodarska srečanja in posvete,
 • spremlja statistiko in gospodarske kazalce,
 • vodi aktivnosti za pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj turizma,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.

Kabinet župana

 • organizacijska, administrativna in strokovna opravila,
 • naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi,
 • svetovanje za vodenje posameznih projektov,
 • naloge protokola občine,
 • načrtovanje, organiziranje in sodelovanje pri izvajanju prireditev občinskega pomena,
 • naloge s področja mednarodnih odnosov,
 • sprejem in obravnava pobud ter pritožb občank in občanov ter strank v posameznih postopkih,
 • načrtovanje in koordiniranje sodelovanja občine z drugimi občinami, državnimi organi, institucijami ter gospodarskimi družbami,
 • načrtovanje in koordiniranje sodelovanja z regijskimi institucijami in izvajanje nalog regionalnega razvoja,
 • načrtovanje in koordiniranje dela za občinski svet ter njegova delovna telesa,
 • naloge za pripravo in izvedbo sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
 • naloge za svetniške skupine občinskega sveta,
 • sodelovanje pri izvajanju nalog na področju upravljanja s kadrovskimi viri,
 • sodelovanje pri oblikovanju in urejanju spletnih strani občine ter pri pripravi drugih medijev za obveščanje javnosti,
 • naloge s področja promocije občine ter načrtovanje in zagotavljanje izvedbe nabave promocijskega materiala občine.

Služba za notranjo revizijo

Služba za notranjo revizijo izvaja naloge, ki se nanašajo na notranjo revizijo finančnega poslovanja Mestne občine Velenje in uporabnikov, katerih ustanovitelj je Mestne občina Velenje ter ostalih uporabnikov proračunskih sredstev občine v delu, ki se nanašajo na občinski proračun.

Mestna občina Velenje trenutno nima ustanovljene lastne službe za notranjo revizijo.

Skupna občinska uprava SAŠA regije

Skupna občinska uprava SAŠA regije (v nadaljevanju: SOU SAŠA) je bila ustanovljena na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi. V SOU SAŠA je vključenih 11 občin ustanoviteljic (Občina Gornji Grad, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Mozirje, Občina Prebold, Občina Nazarje, Občina Rečica ob Savinji, Občina Solčava, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj in Mestna občina Velenje), ki so sprejele enoten odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije. Naloge v občinah ustanoviteljicah se opravljajo skladno z dogovori o medsebojnih razmerjih, ki so jih sprejeli župani/županje občin ustanoviteljic.

Področja dela SOU SAŠA so:

 1. medobčinska inšpekcija,
 2. medobčinsko redarstvo,
 3. varstvo okolja,
 4. urejanje prostora,
 5. pravna služba,
 6. občinsko odvetništvo,
 7. proračunsko računovodstvo in
 8. informatika.

Organizacijsko SOU SAŠA sestavlja osem služb:

 1. Služba medobčinske inšpekcije
 2. Služba medobčinskega redarstva
 3. Medobčinska služba varstva okolja
 4. Medobčinska služba urejanja okolja
 5. Služba medobčinskega odvetništva
 6. Medobčinska pravna služba
 7. Medobčinska služba računovodstva
 8. Medobčinska služba informatike

 

Služba medobčinske inšpekcije
Izvaja nadzor nad odloki občin ustanoviteljic, zakoni in drugimi predpisi, ki za nadzor in ukrepanje dajejo pristojnost občinski inšpekciji. Postopki in ukrepi se izvajajo v skladu z zakoni, ki urejajo področje inšpekcijskega nadzorstva, področje prekrškov in splošnega upravnega postopka. Najpogosteje se nadzor vrši nad urejenostjo in posegi na javnih površinah, ločenim zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki, vrtički na občinskih zemljiščih, oskrbo s pitno vodo ter odvajanjem in čiščenjem komunalne in meteorne odpadne vode, občinskimi cestami, zunanjim oglaševanjem,…

Služba medobčinskega redarstva
izvaja nadzor nad odloki občin ustanoviteljic, zakoni in drugimi predpisi, ki za nadzor in ukrepanje dajejo pristojnost medobčinskemu redarstvu. Postopki in ukrepi se izvajajo v skladu z zakoni, ki urejajo področje prekrškov in splošnega upravnega postopka. Najpogosteje se nadzor vrši nad mirujočim prometom in z njim povezanimi kršitvami, upoštevanjem omejitev hitrosti s stacionarnim radarjem, prometnimi površinami posebnega pomena, zapuščenimi vozili, splošnim redom in mirom…


Medobčinska služba varstva okolja
izvaja dogovorjene naloge v skladu z zakoni, ki urejajo varstvo okolja oz. ohranjanje narave in ki spadajo v pristojnost lokalne skupnosti; dogovorjeno je zagotavljanje delovanja in vzdrževanja informacijskega sistema za področje kakovosti zraka, ter obveščanja o rezultatih meritev škodljivih snovi v zraku.

Medobčinska služba urejanja prostora
usmerja prostorski razvoj občin ustanoviteljic z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v ob upoštevanju državnih usmeritev urejanja prostora na lokalni ravni, predpisuje podrobnejša merila in pogoje za urejanje prostora, načrtuje prostorske ureditve na območju občine ustanoviteljice, izvaja prostorske ukrepe za uresničevanje prostorskih aktov, vodi in izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike in opremljanja zemljišč, vodi zbirke prostorskih podatkov iz njene pristojnosti, spremlja stanje na področju urejanja prostora, skrbi za zakonitost in red v prostoru, pripravlja in sprejema poročila o stanju na področju urejanja prostora.

Služba medobčinskega odvetništva
Izvaja zastopanja pred splošnimi sodišči v pravdnih, nepravdnih in izvršilnih zadevah, zadevah prisilne poravnave in stečaja ter likvidacije in v prekrškovnih zadevah ter vodenje dogovorjenih postopkov z rednimi pravnimi sredstvi v navedenih zadevah, zastopanje v dogovorjenih kazenskih zadevah, kjer imajo občine ustanoviteljice ali pravne osebe, ki jih je ustanovila občina ustanoviteljica, status oškodovanca, dogovorjeno zastopanje pred specializiranimi sodišči in ustavnim sodiščem, vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov v dogovorjenih primerih.


Medobčinska pravna služba
Izvaja dogovorjeno strokovno pomoč s področja prava, ter izvaja vodenje dogovorjenih upravnih postopkov na drugi stopnji.

Medobčinska služba računovodstva
izvaja dogovorjena finančna-računovodska opravila, izvaja dogovorjeno strokovno pomoč in svetovanje skladno z delovnim področjem.

Medobčinska služba informatike
izvaja dogovorjeno vzdrževanje in razvijanje računalniške opreme ter tehnično vzdrževanje baze podatkov, ter izvaja dogovorjeno strokovno pomoč s svetovanjem skladno z delovnim področjem.

URADNE URE

Službe medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja imajo poslovne prostore na Koroški 37b v Velenju, ostale službe pa imajo sedež v stavbi uprave MO Velenje, Titov trg 1. Uradne ure so določene z Odredbo o delovnem času, poslovnem času in uradnih ur uprave Mestne občine Velenje:

 • v ponedeljek in torek od 8. ure do 14.30,
 • v sredo od 8. do 17. ure in
 • v petek od 8. do 13. ure.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content