Delovni čas in kontakti

Uprava Mestne občine Velenje je uprava občank in občanov, živečih znotraj meja naše lokalne skupnosti. Vabimo vas, da nam morebitna opažanja, probleme, predloge, pa tudi kritike napišete na e-naslov info@velenje.si ali nam svoje pobude posredujete s spletno aplikacijo Sooblikujmo Velenje.

Z zaposlenimi v naši upravi lahko stopite v stik preko telefonov in e-pošte, seveda pa nas lahko obiščete v času uradnih ur.

Telefonske številke so zasnovane na skupni klicni številki 8961 in trimestni interni telefonski številki, ki jo dodate osnovni številki. Naslovi elektronske pošte uslužbencev so oblikovani po vzorcu ime.priimek@velenje.si.

Uradne ure uprave

Ponedeljek: 8.00-14.30
Torek: 8.00-14.30
Sreda: 8.00-17.00
Petek: 8.00-13.00

Osnovni podatki o upravi

  • Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje /  Telefon: 03 8961 600  /  info@velenje.si
  • Matična številka: 5884268000  /  Davčna številka: SI49082884  /  Podračun EZR MOV: SI56 0133 3010 0018 411 

Uprava Mestne občine Velenje

Direktor občinske uprave

mag. Iztok Mori

mag. Iztok Mori
Izobrazba: magister znanosti
Elektronski naslov: iztok.mori@velenje.si
Telefon: 03 89 61 605
Področje dela: Direktor občinske uprave

Urad za javne finance in splošne zadeve

Vodja urada

Amra Kadrić

Amra Kadrić
Izobrazba: mag. managementa
Elektronski naslov: amra.kadric@velenje.si
Telefon: 03 8961 651
Področje dela: Vodenje Urada za javne finance in splošne zadeve

Pravna služba

Suzana Žinić
Izobrazba: univ. dipl. prav.
Elektronski naslov: suzana.zinic@velenje.si
Telefon: 03 8961 711
Področje dela: Namestnica vodje urada - Vodenje Pravne službe

Nina Blažič
Izobrazba: univ. dipl. prav.
Elektronski naslov: nina.blazic@velenje.si
Telefon: 03 8961 873
Področje dela: Splošne pravne zadeve

Zdenka Gradišnik
Izobrazba: univ. dipl. prav.
Elektronski naslov: zdenka.gradisnik@velenje.si
Telefon: 03 8961 624
Področje dela: Nepremičnine

Irena Hladin Škoberne
Izobrazba: univ. dipl. prav.
Elektronski naslov: irena.hladin-skoberne@velenje.si
Telefon: 03 8961 692
Področje dela: Kadrovske zadeve

Služba za informatiko in glavna pisarna

Ksenija Dren
Izobrazba: univ. dipl. org.
Elektronski naslov: ksenija.dren@velenje.si
Telefon: 03 8961 622
Področje dela: Informatika, javna naročila

Vesna Stevanova
Izobrazba: dipl. menedž. v soc. (VS)
Elektronski naslov: vesna.stevanova@velenje.si
Telefon: 03 8961 661
Področje dela: Sprejem vlog, odprema pošte, knjiženje

Sabina Kadić
Izobrazba: dipl. ekon.
Elektronski naslov: sabina.kadic@velenje.si
Telefon: 03 8961 661
Področje dela: Sprejem vlog, odprema pošte, knjiženje

Sevleta Omerović
Izobrazba: Prometna - telefonist
Elektronski naslov: eta.omerovic@velenje.si
Telefon: 03 8961 600
Področje dela: Telefonistka

Kristina Lesjak
Elektronski naslov: kristina.lesjak@velenje.si
Telefon: 03 8961 538
Področje dela: Arhiviranje, urejanje dokumentarnega gradiva in ekonomata

Željka Gaber
Izobrazba: poslovni sekretar
Elektronski naslov: zeljka.gaber@velenje.si
Telefon: 03 8961 554
Področje dela: Arhiviranje in urejanje dokumentarnega gradiva, vodenje ekonomata

Iztok Osredkar
Elektronski naslov: iztok.osredkar@velenje.si
Telefon: 03 8961 880
Področje dela: Informacijske tehnologije

Beno Rok Vertačnik
Elektronski naslov: beno.vertacnik@velenje.si
Telefon: 03 8961 623
Področje dela: Informacijske tehnologije

Dragica Krneta
Elektronski naslov: dragica.krneta@velenje.si
Telefon: 03 8961 544
Področje dela: Arhiviranje in urejanje dokumentarnega gradiva

Služba za finance in proračun

Judita Zager
Izobrazba: univ. dipl. ekon.
Elektronski naslov: judita.zager@velenje.si
Telefon: 03 8961 703
Področje dela: Vodenje službe za finance in proračun

Klavdija Šarkan
Izobrazba: dipl. upr. org.
Elektronski naslov: klavdija.sarkan@velenje.si
Telefon: 03 8961 633
Področje dela: Splošne zadeve urada

Danijela Borić
Izobrazba: univ. dipl. ekon.
Elektronski naslov: danijela.boric@velenje.si
Telefon: 03 8961 691
Področje dela: Obračun plač in analize, plačilni promet

Računovodska služba

Gabrijela Sušec
Izobrazba: univ. dipl. ekon.
Elektronski naslov: gabrijela.susec@velenje.si
Telefon: 03 8961 850
Področje dela: Vodenje računovodske službe

mag. Zdenka Pogorevc Višnjar
Izobrazba: mag.
Elektronski naslov: zdenka.visnjar@velenje.si
Telefon: 03 8961 687
Področje dela: Osnovna sredstva Mestne občine Velenje in računovodstvo društev

Nina Mohorko
Izobrazba: dipl.ekon. (UN)
Elektronski naslov: nina.mohorko@velenje.si
Telefon: 03 8961 578
Področje dela: Knjigovodstvo Mestne občine Velenje in krajevnih skupnosti

Sanja Stanić
Izobrazba: dipl. ekon. (VS)
Elektronski naslov: sanja.stanic@velenje.si
Telefon: 03 8961 688
Področje dela: Računovodstvo krajevnih skupnosti in mestnih četrti

Tanja Brglez
Izobrazba: dipl. ekon. (VS)
Elektronski naslov: tanja.brglez@velenje.si
Telefon: 03 8961 686
Področje dela: Računovodstvo javnih zavodov in društev

Urad za premoženje in investicije

Vodja urada

Alenka Rednjak

Alenka Rednjak
Izobrazba: dipl.ekon. (un)
Elektronski naslov: alenka.rednjak@velenje.si
Telefon: 03 8961 614
Področje dela: Vodenje Urada za premoženje in investicije

Služba za ZiR, ožje dele občine, poslovne prostore in stanovanjske zadeve

Bojan Prelovšek
Izobrazba: komunalni inženir
Elektronski naslov: bojan.prelovsek@velenje.si
Telefon: 03 8961 847
Področje dela: Vodja službe in namestnik vodje urada

Marko Janežič
Izobrazba: strojni tehnik
Elektronski naslov: marko.janezic@velenje.si
Telefon: 051 343 481
Področje dela: vzdrževanje objektov

Uroš Burič
Izobrazba: dipl. menedž. v soc. (VS)
Elektronski naslov: uros.buric@velenje.si
Telefon: 03 8961 634
Področje dela: Upravljanje z objekti in poslovnimi prostori občine

Jožica Zupanc
Izobrazba: dipl. ekon.
Elektronski naslov: jozica.zupanc@velenje.si
Telefon: 03 8961 674
Področje dela: Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj

Natalija Petrič
Izobrazba: dipl. org. in menedž. soc. dejav.
Elektronski naslov: natalija.petric@velenje.si
Telefon: 03 8961 573
Področje dela: Vzdrževanje občinskega premoženja, počitniške kapacitete, zavetišče za živali

Andrej Rupreht
Izobrazba: univ. dipl. pol.
Elektronski naslov: andrej.rupreht@velenje.si
Telefon: 03 8961 868
Področje dela: Zaščita in reševanje, požarna varnost

Sabina Skledar
Elektronski naslov: sabina.skledar@velenje.si
Področje dela: vzdrževanje igrišč

Branislav Ilić
Elektronski naslov: hisnik-skupina@velenje.si
Telefon: 03 89 61 697
Področje dela: vzdrževalna, hišniška opravila

Mihael Sevčnikar
Izobrazba: voznik
Elektronski naslov: hisnik-skupina@velenje.si
Telefon: 03 8961 697
Področje dela: vzdrževalna, hišniška opravila

Gašper Hostnik
Izobrazba: univ.dipl.var.
Elektronski naslov: gasper.hostnik@velenje.si
Telefon: 03 8961 540
Področje dela: Stanovanja - najemi, subvencije, pogodbe, naročila

Dušanka Rednak
Izobrazba: gimnazijski maturant
Elektronski naslov: dusanka.rednak@velenje.si
Telefon: 03 8961 673
Področje dela: Administrator na področju neprofitnih stanovanj

Natalija Meh Bračun
Izobrazba: dipl. inž. tehnol. prom.
Elektronski naslov: natalija.meh@velenje.si
Telefon: 03 8961 712
Področje dela: Stanovanja - dodeljevanje, upravniki, podnajemne pogodbe

Služba za investicije

Alenka Mastnak
Izobrazba: dipl. varstvoslovka (UN)
Elektronski naslov: alenka.mastnak@velenje.si
Telefon: 03 8961 530
Področje dela: Poslovna sekretarka, investicije

Maksimilijan Arlič
Izobrazba: univ. dipl. inž. arh.
Elektronski naslov: maks.arlic@velenje.si
Telefon: 03 8961 705
Področje dela: Načrtovanje in vodenje investicij

Primož Rotovnik
Izobrazba: mag. inž. grad.
Elektronski naslov: primoz.rotovnik@velenje.si
Telefon: 03 8961 536
Področje dela: Vodenje gradbenih investicij, vzdrževanje stanovanj

Urad za urejanje prostora

Vodja urada

mag. Branka Gradišnik

mag. Branka Gradišnik
Izobrazba: magistrica znanosti, univ. dipl. inž. arh.
Elektronski naslov: branka.gradisnik@velenje.si
Telefon: 03 8961 620
Področje dela: Vodja Urada za urejanje prostora

Marko Vučina
Izobrazba: univ. dipl. inž. arh.
Elektronski naslov: marko.vucina@velenje.si
Telefon: 03 8961 642
Področje dela: Vodja službe v SOU SAŠA, urbanistična mnenja, prostorski akti

Goran Semečnik
Izobrazba: univ. dipl. inž. arh.
Elektronski naslov: goran.semecnik@velenje.si
Telefon: 03 8961 630
Področje dela: Občinski geoinformacijski sistem (GIS), grafično oblikovanje, splet

Mojca Kodrič
Izobrazba: univ. dipl. inž. kmet.
Elektronski naslov: mojca.kodric@velenje.si
Telefon: 03 8961 690
Področje dela: Kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja

Vida Kac
Izobrazba: univ. dipl. inž. kraj. arh.
Elektronski naslov: vida.kac@velenje.si
Telefon: 03 8961 709
Področje dela: Komunalni prispevek, prostorski razvoj

Bojan Lipnik
Izobrazba: višja strokovna izobrazba
Elektronski naslov: bojan.lipnik@velenje.si
Telefon: 03 8961 670
Področje dela: Stavbna zemljišča, nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Antonija Tadić
Izobrazba: dipl.ekon. (UN)
Elektronski naslov: antonija.tadic@velenje.si
Telefon: 03 8961 639
Področje dela: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, potrdila, tajništvo

Brigita Felicijan
Izobrazba: dipl. upr. org.
Elektronski naslov: brigita.felicijan@velenje.si
Telefon: 03 8961 644
Področje dela: Potrdila, lokacijske informacije, oglaševanje

Urad za komunalne dejavnosti

Vodja urada

Anton Brodnik

Anton Brodnik
Izobrazba: dipl. ing. zaščite pri delu, mag.
Elektronski naslov: tone.brodnik@velenje.si
Telefon: 03 8961 636
Področje dela: Vodja Urada za komunalne dejavnosti

Gašper Koprivnikar
Izobrazba: dipl. kadr. menedž.
Elektronski naslov: gasper.koprivnikar@velenje.si
Telefon: 03 8961 570
Področje dela: Namestnik vodje urada - cestno gospodarstvo, vodooskrba, odvajanje in čiščenje komunalne vode, odprava posledic naravnih nesreč, vzdrževanje vodotokov

Marina Krmpotić
Izobrazba: dipl. inž. grad.
Elektronski naslov: marina.krmpotic@velenje.si
Telefon: 03 8961 720
Področje dela: Meteorna kanalizacija, ceste, promet

Robert Sovinek
Izobrazba: dipl. inž. prom.
Elektronski naslov: robi.sovinek@velenje.si
Telefon: 03 8961 675
Področje dela: Cestno gospodarstvo, soglasja

Jernej Korelc
Izobrazba: dipl. inž.geotehnol. in rud.
Elektronski naslov: jernej.korelc@velenje.si
Telefon: 03 8961 668
Področje dela: Javna razsvetljava, sanacija plazov, TAXI služba, javne sanitarije

Janez Vranc
Izobrazba: dipl. upr. org.
Elektronski naslov: janez.vranc@velenje.si
Telefon: 03 8961 728
Področje dela: Energetika, pokopališča, javni mestni potniški promet – LOKALC, garažne hiše, usmerjevalni sistem, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Sosvet za izboljšanje varnosti občanov.

Martina Brglez
Izobrazba: mag. geog.
Elektronski naslov: martina.brglez@velenje.si
Telefon: 03 89 61 667
Področje dela: Cestno gospodarstvo, soglasja, koncesije

Primož Pernat
Izobrazba: dipl. inž. grad.
Elektronski naslov: primoz.pernat@velenje.si
Telefon: 03 89 61 749
Področje dela: Cestno gospodarstvo, vodooskrba, odvajanje in čiščenje komunalne vode, vzdrževanje vodotokov, cestne-komunalne investicije

Andreja Žolger
Izobrazba: ekonomski tehnik
Elektronski naslov: andreja.zolger@velenje.si
Telefon: 03 8961 640
Področje dela: Tajništvo Urada za komunalne dejavnosti

Klemen Oder
Elektronski naslov: klemen.oder@velenje.si
Področje dela: Vzdrževalec otroških igrišč

Urad za družbene dejavnosti

Vodja urada

Marko Pritržnik

Marko Pritržnik
Izobrazba: profesor geografije in zgodovine
Elektronski naslov: marko.pritrznik@velenje.si
Telefon: 03 8961 638
Področje dela: Vodenje Urada za družbene dejavnosti

mag. Peter Kovač
Izobrazba: magister znanosti, univ. dipl. soc.
Elektronski naslov: peter.kovac@velenje.si
Telefon: 03 8961 646
Področje dela: Šolstvo, prevozi, projekti

Katja Remic Novak
Izobrazba: univ. dipl. med. kom
Elektronski naslov: katja.remic-novak@velenje.si
Telefon: 03 8961 722
Področje dela: Investicije, Evropski projekti

Nina Korelc
Izobrazba: univ. dipl. teol.
Elektronski naslov: nina.korelc@velenje.si
Telefon: 03 8961 738
Področje dela: Socialni projekti, ranljive skupine (invalidi, starejši)

Ines Gričar Ločnikar
Izobrazba: univ. dipl. inž.
Elektronski naslov: ines.gricar-locnikar@velenje.si
Telefon: 03 8961 741
Področje dela: Zdravstveno in socialno varstvo

Darja Plaznik
Izobrazba: univ. dipl. ped. in soc. kult.
Elektronski naslov: darja.plaznik@velenje.si
Telefon: 03 8961 678
Področje dela: Kultura in mladina

Dragica Kauzar
Izobrazba: univ. dipl. soc.
Elektronski naslov: dragica.kauzar@velenje.si
Telefon: 03 8961 676
Področje dela: Predšolska vzgoja, Medobčinska LAS Velenje, enkratna denarna pomoč za novorojence

Simona Pogorelčnik
Izobrazba: univ. dipl. soc.
Elektronski naslov: simona.pogorelcnik@velenje.si
Telefon: 03 8961 677
Področje dela: Šolstvo in šport

Tea Čandić
Izobrazba: dipl. varstvoslovka
Elektronski naslov: tea.candic@velenje.si
Telefon: 03 89 61 681
Področje dela: Enkratne izredne denarne pomoči, projekti

Darko Lihteneker
Izobrazba: univ. dipl. inž. el.
Elektronski naslov: darko.lihteneker@velenje.si
Telefon: 03 8961 738
Področje dela: Terciarno izobraževanje

Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje

Vodja urada

Karla Sitar

Karla Sitar
Izobrazba: dipl. upr. org.
Elektronski naslov: karla.sitar@velenje.si
Telefon: 03 8961 679
Področje dela: Vodja urada

Helena Knez
Izobrazba: univ. dipl. soc.
Elektronski naslov: helena.knez@velenje.si
Telefon: 03 8961 532
Področje dela: Namestnica vodje urada, načrtovanje in vodenje projektov, sredstva EU

Julijana Šumić
Izobrazba: magistrica inženirka krajinske arhitekture
Elektronski naslov: julijana.sumic@velenje.si
Telefon: 03 8961 543
Področje dela: Načrtovanje in vodenje EU projektov

Marija Brložnik
Izobrazba: uni. dipl. kulturologinja in antropologinja
Elektronski naslov: marija.brloznik@velenje.si
Telefon: 03 8961 733
Področje dela: Turizem

Metka Špindler
Izobrazba: ekonomistka
Elektronski naslov: metka.spindler@velenje.si
Telefon: 03 8961 682
Področje dela: Obratovalni časi, soglasja za prodajo zunaj prodajaln, občinske takse ...

Polonca Mavrič
Izobrazba: univ. dipl. ekon.
Elektronski naslov: polonca.mavric@velenje.si
Telefon: 03 8961 685
Področje dela: EU projekti

Urška Gaberšek
Izobrazba: dipl. org. tur.
Elektronski naslov: urska.gabersek@velenje.si
Telefon: 03 8961 866
Področje dela: Turizem

Vanesa Begić
Izobrazba: dipl. inž. med. kom. (UN)
Elektronski naslov: vanesa.begic@velenje.si
Telefon: 03 8961 610
Področje dela: EU projekti

dr. Patricija Halilović
Izobrazba: doktorica znanosti s področja poslovnih ved
Elektronski naslov: patricija.halilovic@velenje.si
Telefon: 03 8961 617
Področje dela: Načrtovanje in vodenje EU projektov

Domen Grudnik
Izobrazba: dipl. ekon.
Elektronski naslov: domen.grudnik@velenje.si
Telefon: 03 8961 648
Področje dela: EU projekti

Ana Petkovšek
Izobrazba: mag. medn. odn.
Elektronski naslov: ana.petkovsek@velenje.si
Telefon: 03 8961 548
Področje dela: EU projekti

Anže Sovinc
Izobrazba: dipl. geog.
Elektronski naslov: anze.sovinc@velenje.si
Telefon: 03 8961 608
Področje dela: EU projekti

Kabinet župana

Vodja urada

Aleksandra Forštner

Aleksandra Forštner
Izobrazba: univ. dipl. pol.
Elektronski naslov: aleksandra.forstner@velenje.si
Telefon: 03 8961 736
Področje dela: Vodja Kabineta župana

Sabina Vranc
Izobrazba: mag. ekon. ved
Elektronski naslov: sabina.vranc@velenje.si
Telefon: 03 8961 890
Področje dela: Mestni marketing

Mojca Sešel Potočnik
Izobrazba: poslovna sekretarka
Elektronski naslov: mojca.seselpotocnik@velenje.si
Telefon: 03 8961 605
Področje dela: Tajništvo

mag. Maša Kočevar
Izobrazba: magistrica znanosti s področja informacijsko upravljalskih ved, univ. dipl. sociologinja
Elektronski naslov: masa.kocevar@velenje.si
Telefon: 03 8961 546
Področje dela: Namestnica vodje kabineta - Odnosi z javnostmi, protokol, urejanje spletišča

Alma Glotić
Izobrazba: dipl. inž. medijskih komunikacij (UN)
Elektronski naslov: alma.glotic@velenje.si
Telefon: 03 8961 603
Področje dela: Komuniciranje in odnosi z javnostmi

mag. Saša Sevčnikar
Izobrazba: magistrica znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved
Elektronski naslov: sasa.sevcnikar@velenje.si
Telefon: 03 8961 652
Področje dela: Odnosi z javnostmi, protokol, mestni marketing

Petra Cerjak
Izobrazba: univ. dipl. rus. in slov.
Elektronski naslov: petra.cerjak@velenje.si
Telefon: 03 8961 618
Področje dela: Informacije javnega značaja

Vesna Jeličić
Izobrazba: univ. dipl. soc.
Elektronski naslov: vesna.jelicic@velenje.si
Telefon: 03 8961 700
Področje dela: Odnosi z javnostmi, protokol

Vesna Sovinc
Izobrazba: ekonomistka
Elektronski naslov: vesna.sovinc@velenje.si
Telefon: 03 8961 604
Področje dela: Tajništvo

Skupna občinska uprava SAŠA regije

Vodja Uprave

Sonja Glažer

Sonja Glažer
Izobrazba: univ. dipl. san. inž.
Elektronski naslov: sonja.glazer@velenje.si
Telefon: 00386 3 8961 748
Področje dela: Vodja Skupne občinske uprave SAŠA regije

mag. Franc Zajamšek
Izobrazba: magister znanosti, univ. dipl. inž. grad.
Elektronski naslov: franc.zajamsek@velenje.si
Telefon: 03 8961 746
Področje dela: Namestnik vodje - Inšpektor za ceste

Janez Ramšak
Izobrazba: dipl. var. inž.
Elektronski naslov: janez.ramsak@velenje.si
Telefon: 03 8961 744
Področje dela: Inšpektor za komunalne zadeve

Erna Burgić
Izobrazba: dipl. san. inž.
Elektronski naslov: erna.burgic@velenje.si
Telefon: 03 8961 717
Področje dela: Inšpektorica

Žarko Lekič
Izobrazba: dipl. var. inž.
Elektronski naslov: zarko.lekic@velenje.si
Telefon: 03 8961 717
Področje dela: Svetovalec za promet

Karmen Prelovšek
Izobrazba: Višji upravni delavec
Elektronski naslov: karmen.prelovsek@velenje.si
Telefon: 03 8961 737
Področje dela: Finančno poslovanje in splošne zadeve

Maja Brglez
Izobrazba: mag. var.
Elektronski naslov: maja.brglez@velenje.si
Telefon: 03 8961 701
Področje dela: Vodja medobčinskega redarstva

Peter Tkalec
Izobrazba: dipl. upr. org.
Elektronski naslov: peter.tkalec@velenje.si
Telefon: 03 8961 870
Področje dela: Vodenje prekrškovnih zadev na prvi stopnji

Hermina Stradovnik
Izobrazba: ekonomski tehnik
Elektronski naslov: hermina.stradovnik@velenje.si
Telefon: 03 8961 862
Področje dela: Izdaja plačilnih nalogov, administrativna dela

Janja Kastelic
Izobrazba: pravnik
Elektronski naslov: janja.kastelic@velenje.si
Telefon: 03 8961 740
Področje dela: Sprejem strank, arhiv

Boris Fedran
Izobrazba: policist
Elektronski naslov: boris.fedran@velenje.si
Telefon: 03 8961 742
Področje dela: izvajanje pooblastil občinskega redarja

Boštjan Korošec
Izobrazba: inženir varstva okolja in komunale
Elektronski naslov: bostjan.korosec@velenje.si
Telefon: 03 8961 742
Področje dela: izvajanje pooblastil občinskega redarja

Matea Morel
Izobrazba: veterinarski tehnik
Elektronski naslov: matea.morel@velenje.si
Telefon: 03 8961 742
Področje dela: Izvajanje pooblastil občinskega redarja

Marjan Šušel
Izobrazba: dipl. ekon.
Elektronski naslov: marjan.susel@velenje.si
Telefon: 03 8961 742
Področje dela: Izvajanje pooblastil občinskega redarja

Mateja Hasić
Izobrazba: poslovni sekretar
Elektronski naslov: mateja.hasic@velenje.si
Telefon: 03 8961 742
Področje dela: Izvajanje pooblastil občinskega redarja

Andrej Podbevšek
Izobrazba: naravoslovno - matematični tehnik
Elektronski naslov: andrej.podbevsek@velenje.si
Telefon: 03 8961 742
Področje dela: Izvajanje pooblastil občinskega redarja

Matjaž Stravs
Izobrazba: prometni tehnik
Elektronski naslov: matjaz.stravs@velenje.si
Telefon: 03 8961 742
Področje dela: Izvajanje pooblastil občinskega redarja

Goran Jevnišek
Izobrazba: inž. var.
Elektronski naslov: goran.jevnisek@velenje.si
Telefon: 03 8961 742
Področje dela: Izvajanje pooblastil občinskega redarja

Matjaž Mežnar
Izobrazba: strojni tehnik
Elektronski naslov: matjaz.meznar@velenje.si
Telefon: 03 8961 742
Področje dela: Izvajanje pooblastil občinskega redarja

Enej Sablatnik
Izobrazba: strojni tehnik
Elektronski naslov: enej.sablatnik@velenje.si
Telefon: 038961742
Področje dela: Izvajanje pooblastil občinskega redarja

Vesna Babić
Izobrazba: konfekcijski tehnik
Elektronski naslov: vesna.babic@velenje.si
Telefon: 03 8961 742
Področje dela: Izvajanje pooblastil občinskega redarja

Nina Blažič
Izobrazba: ekonomski tehnik
Elektronski naslov: nina.blazic-redar@velenje.si
Telefon: 03 8961 742
Področje dela: Izvajanje pooblastil občinskega redarja

Stanko Krebs
Izobrazba: gastronomski tehnik
Elektronski naslov: stanko.krebs@velenje.si
Telefon: 03 8961 742
Področje dela: Izvajanje pooblastil občinskega redarja

mag. Alenka Pivko
Izobrazba: magistrica znanosti, univ. dipl. inž. arh.
Elektronski naslov: alenka.pivko@velenje.si
Telefon: 03 8961 664
Področje dela: Ekološki informacijski sistem, Energetska svetovalna pisarna

Ana Kočar
Izobrazba: mag. poslovnih ved
Elektronski naslov: ana.kocar@velenje.si
Telefon: 03 8961 534
Področje dela: varstvo okolja

Mirjam Britovšek
Izobrazba: univ. dipl. inž. kem. inž.
Elektronski naslov: mirjam.britovsek@velenje.si
Telefon: 03 8961 553
Področje dela: Ravnanje z odpadki, investicije Kohezijski sklad

Bojana Žnider
Izobrazba: dipl. ekon.
Elektronski naslov: bojana.znider@velenje.si
Telefon: 03 8961 616
Področje dela: Investicije, Kohezijski sklad, Koncesija javne površine, Modre cone

Liza Poličnik
Izobrazba: dipl. soc. uni.
Elektronski naslov: liza.zavolovsek@gornji-grad.si
Telefon: 03 8391 850
Področje dela: Varstvo okolja

Marko Vučina
Izobrazba: univ. dipl. inž. arh.
Elektronski naslov: marko.vucina@velenje.si
Telefon: 03 8961 642
Področje dela: Vodja službe v SOU SAŠA, urbanistična mnenja, prostorski akti

Verona Hajnrihar
Izobrazba: dipl. inž. kraj. arh. (UN)
Elektronski naslov: verona.hajnrihar@sostanj.si
Telefon: 03 8984 329
Področje dela: Lokacijske informacije in priprava prostorskih aktov

Urška Jernej
Izobrazba: mag. inž. arh. urb.
Elektronski naslov: urska.jernej@velenje.si
Telefon: 03 8961 550
Področje dela: Komunalni prispevki

Nives Krebs
Izobrazba: dipl. upr. ved. (UN)
Elektronski naslov: nives.krebs@obcina-recica.si
Telefon: 03 8391 838
Področje dela: Lokacijske informacije in spremljanje stanja na področju urejanja prostora

Albina Haberman
Izobrazba: dipl. inž. grad.
Elektronski naslov: albina.haberman@velenje.si
Področje dela: Lokacijske informacije in priprava prostorskih aktov

Špela Pogorelčnik
Izobrazba: mag. inž. arh.
Elektronski naslov: spela.pogorelcnik@velenje.si
Telefon: 030 460 881
Področje dela: Lokacijske informacije in priprava prostorskih aktov

Jože Sinur
Izobrazba: univ. dipl. inž. geod.
Elektronski naslov: joze.sinur@velenje.si
Telefon: 03 8393 302
Področje dela: Lokacijske informacije in priprava prostorskih aktov

Lucija Poličnik
Izobrazba: dipl. inž. geod.
Elektronski naslov: lucija.policnik@nazarje.si
Telefon: 03 8391 619
Področje dela: Lokacijske informacije in priprava prostorskih aktov

Luka Laznik
Izobrazba: dipl. inž. arh. (UN)
Elektronski naslov: luka.laznik@ljubno.si
Telefon: 03 8391 783
Področje dela: Lokacijske informacije in priprava prostorskih aktov

mag. Zdravka Vasiljević Rudonić
Izobrazba: magistrica znanosti s področja prava
Elektronski naslov: zdravka.vasiljevic-rudonic@velenje.si
Telefon: 03 8961 680
Področje dela: Občinska odvetnica, Nepremičnine, koordinatorica za enake možnosti

Tjaša Zupančič Bastič
Izobrazba: univ. dipl. prav.
Elektronski naslov: tjasa.zupancic-bastic@velenje.si
Telefon: 03 8961 852
Področje dela: Občinska odvetnica, nepremičnine, izvršbe

Petra Meža
Izobrazba: univ. dipl. prav.
Elektronski naslov: petra.meza@velenje.si
Telefon: 03 8961 710
Področje dela: Javna naročila

Bogomir Brložnik
Izobrazba: univ. dipl. prav.
Elektronski naslov: bogomir.brloznik@sostanj.si
Telefon: 03 8984 360
Področje dela: Pravne zadeve

Sedina Sarajlić
Izobrazba: univ. dipl. prav.
Elektronski naslov: sedina.sarajlic@velenje.si
Telefon: 03 8961 669
Področje dela: Kadrovske zadeve

Irena Skornšek
Izobrazba: dipl. ekon.
Elektronski naslov: irena.skornsek@sostanj.si
Telefon: 03 8984 308
Področje dela: Finance, računovodstvo

Suzana Radulović
Izobrazba: dipl. upr. org.
Elektronski naslov: suzana.radulovic@sostanj.si
Telefon: 03 8984 304
Področje dela: Finance, računovodstvo

Ursula Svitlica
Izobrazba: univ. dipl. ekon.
Elektronski naslov: ursula.svitlica@velenje.si
Telefon: 03 8961 574
Področje dela: Finance, računovodstvo

Branka Tevž
Izobrazba: ekonomistka
Elektronski naslov: branka.tevz@nazarje.si
Telefon: 03 8391 626
Področje dela: Finance, računovodstvo

Nina Ravnjak
Izobrazba: dipl. upravnih ved
Elektronski naslov: nina.ravnjak@sostanj.si
Telefon: 03 8984 306
Področje dela: Finance, računovodstvo

Tina Koper
Izobrazba: dipl. ekon.
Elektronski naslov: tina.koper@velenje.si
Telefon: 03 8961 689
Področje dela: Saldakonti kupcev, fakturiranje, kompenzacije

Katarina Jesenek
Izobrazba: dipl. ekon.
Elektronski naslov: katarina.jesenek@prebold.si
Telefon: 03 7036 403
Področje dela: Finance, računovodstvo

Tamara Rajšter
Izobrazba: dipl. ekon.
Elektronski naslov: tamara.rajster@smarnoobpaki.si
Telefon: 03 8984 954
Področje dela: Finance, računovodstvo

Igor Pantner
Izobrazba: obdelovalec kovin
Elektronski naslov: igor.pantner@velenje.si
Telefon: 03 8961 545
Področje dela: Vzdrževanje strojne računalniške in programske opreme

Rok Matjaž
Izobrazba: univ. dipl. gosp. inž.
Elektronski naslov: rok.matjaz@velenje.si
Telefon: 03 8984 965
Področje dela: Vzdrževanje strojne računalniške in programske opreme

Gregor Fidej
Izobrazba: inženir informatike
Elektronski naslov: gregor.fidej@velenje.si
Telefon: 03 8961 621
Področje dela: Vzdrževanje strojne računalniške in programske opreme

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content