pgd-salek-02-proporc

Zaščita in reševanje

Sistem zaščite in reševanja je na podlagi Zakona za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organiziran in vključen v sistem nacionalne varnosti. Je organiziran kot enoten in celovit sistem, v katerem se povezujejo vse reševalne službe in druge namensko organizirane enote za zaščito in reševanje.

Glavnina delovanja je na lokalni/občinski ravni, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizira in vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju. Formalno je na ravni naše občine to urejeno z sprejetim Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje, ki za območje občine določa: ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter vojni, mobilizacijo in aktiviranje ter vodenje sil in sredstev za ZRIP, določanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, opravljanje javne gasilske službe, organiziranje obveščanja, opozarjanja in alarmiranja o pretečih nevarnostih ter dajanju napotkov za zaščito, reševanje in pomoč.

Druge naloge v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se v občini izvajajo na podlagi sistemskih izhodišč sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji ter v skladu z veljavno zakonodajo s tega področja.

Za območje Mestne občine Velenje imamo izdelano Oceno ogroženosti, ki je kakovostna in količinska analiza naravnih in drugih danosti za nastanek naravne in druge nesreče, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, s predlagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč. Na podlagi Ocene ogroženosti so izdelani ustrezni načrti zaščite in reševanja za posamezna področja nevarnosti.

Z ustanovitvijo javnega gasilskega zavoda v 2023 smo okrepili gasilsko službo in njeno delovanje

Čeprav je javna gasilska služba dobro organizirana, financirana in vodena, smo se odločili, da bomo, kot je to urejeno v večini drugih slovenskih mest, z namenom izboljšanja in optimizacije učinkovitosti gasilske službe vzpostavili novo organizacijsko obliko delovanja poklicnih gasilcev v obliki javnega gasilskega zavoda. Ob tem bomo ohranili in še izboljšati kvaliteto in pripravljenost prostovoljnih gasilskih društev, ki z ustanovitvijo javnega zavoda ostajajo pomemben steber zaščite, reševanja in pomoči ter del javne gasilske službe.

Do sedaj so glavnino intervencij opravile operativke in operativci Prostovoljnega gasilskega društva Velenje, predvsem njihov poklicni del, ki je bil organiziran v poklicnem jedru. Poleg operativnega dela je poklicno jedro izvajalo preglede gasilnikov ter hidratnega omrežja, skrbelo za nadzor nad požarnimi centralami v 35 objektih ter skrbelo za nujne linije iz 111 dvigal večstanovanjskih objektov. Ker pa intervencije postajajo vse bolj tehnično in organizacijsko zahtevne, tudi  delovanje društva s poklicnim jedrom postajalo zahtevnejše. Zaradi pridobitve hitre ceste v prihodnjih letih in hkrati širjenja podjetništva ter industrije, so zahteve po gasilski službi še večje in tako  nova oblika organizacije v obliki javnega zavoda omogoča učinkovitejše delo.

Gasilska javna služba

Na območju Mestne občine Velenje izvaja javno gasilsko službo javni gasilski zavod Poklicna gasilska enota Velenje in sedem prostovoljnih gasilskih društev (PGD). Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Premogovnik Velenje izvaja gasilsko službo na določenem območju delovanja. Vsa gasilska društva se povezujejo v Gasilsko zvezo Šaleške doline, ki povezuje PGD tudi na območju občin Šoštanj in Šmartno ob Paki.

Konec leta 2022 je bil sprejet Sklep o kategorizaciji gasilskih enot javne gasilske službe v mestni občini Velenje, kjer so gasilske enote razvrščena v naslednje kategorije:

 • Poklicna gasilska enota Velenje (javni zavod) VI. kategorija
 • PGD Velenje III. kategorija (posebne status operativne enote, njene dodatne naloge se določijo s pogodbo o javni gasilski službi)
 • PGD Šalek II. kategorija
 • PGD Škale II. kategorija
 • PGD Pesje II. kategorija
 • PGD Vinska Gora II. kategorija
 • PGD Šentilj II. kategorija
 • PGD Bevče I. kategorija

Osnovne dejavnosti javnega gasilskega zavoda, ki jih ta opravlja kot obvezno lokalno javno službo so:

1. Naloge zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč

 • gašenje in reševanje ob požarih,
 • prva medicinska pomoč v sodelovanju z ustrezno zdravstveno organizacijo,
 • pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem,
 • reševanje izpod ruševin in zemeljskih plazov,
 • reševanje ob poplavah in drugih vremenskih nesrečah,
 • reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah na vodotokih, podtalnicah in jezerih,
 • izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob nesrečah z nevarnimi snovmi ali ob uporabi jedrskega, kemijskega in biološkega orožja,
 • reševanje ob vojaških napadih ali drugih oblikah množičnega nasilja.

2. Naloge odkrivanja in spremljanja nevarnosti, obveščanja in alarmiranja organiziranih sil zaščite in reševanja v Mestni občini Velenje.

3. Strokovne naloge, ki so v funkciji preprečevanja naravnih in drugih nesreč.

4. Naloge po določilih letnih načrtov in naročilih pristojne organizacijske enote mestne uprave.

Zavod opravlja poleg osnovne tudi gospodarsko dejavnost kot poklicna gasilska enota na območju občine ustanoviteljice. Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja dejavnost iz tega odloka tudi za druge občine, državne organe in podjetja pod pogoji in način, ki se določijo s posebno pogodbo. Zavod mora ustanoviteljici poročati o sklepanju pogodb oz. opravljanju dejavnosti za druge pravne osebe.

PGD opravljajo naloge, kot so: gašenje in reševanje v primeru požarov, reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine ter druge splošne reševalne naloge, naloge zaščite in reševanja ob poplavah in drugih vremenskih ujmah, izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva, načrtno izobraževanje in usposabljanje na nivoju društva, zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov, zavarovanje oseb in opreme, glede na zakonske možnosti, nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, usposabljanje gasilske mladine ter druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.

Gasilska zveza Šaleške doline

Gasilstvo v Šaleški dolini ima dolgo in bogato tradicijo. Društva so se med seboj povezovala in sodelovala v obliki zvez, katerih naloga je bila vzgoja gasilskih kadrov, društveno življenje ter krepitev slovenstva. Gasilska zveza Šaleke doline danes pokriva območje Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj ter Občine Šmartno ob Paki. Združuje 14 prostovoljnih gasilskih društev v teh občinah. V zvezo je včlanjenih približno 3000 članov, od tega je 800 operativnih gasilcev. Gasilska zveza predstavlja povezavo med društvi in krovno organizacijo ter lokalnimi skupnostmi in gospodarstvom.

V gasilski organizaciji dajejo velik pomen tudi delu z mladimi, ki se skozi prostovoljno delo pri gasilskem društvu povezujejo, spoznavajo, družijo in se učijo pomagati ljudem v stiski.

Gasilska zveza Šaleške doline

Žarova 2, 3320 VELENJE
T: 03 586 92 14
W: www.gz-sd.si

Gospodarske družbe v sistemu zaščite in reševanja

Župan določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije za opravljanje določenih operativnih nalog ZRIP, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva za gradbeno-tehnično reševanje in reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah.

Enota Civilne zaščite

Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini se imenujejo in organizirajo naslednji organi, enote in službe  Civilne zaščite:

Organi Civilne zaščite:

 • Poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Velenje,
 • Namestnik poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Velenje,
 • Člani Štaba civilne zaščite Mestne občine Velenje,
 • Sektorski štabi Civilne zaščite.

1. Štab civilne zaščite Mestne občine Velenje

Poveljnika CZ imenuje župan in je za svoje delo odgovoren njemu. Za strokovno pomoč pri vodenju ter opravljanju drugih operativno-strokovnih nalog ima poveljnik na voljo Štab CZ MOV. Člane štaba CZ MOV imenuje župan.

Kontakt štaba CZ MOV:

 • Bojan PRELOVŠEK – 051 303 530;
 • Andrej RUPREHT – 041 793 645

 

2. Sektorske službe in enote CZ

 • Sektorski Štab Šalek
 • Sektorski štab Levi breg
 • Sektorski štab Desni  breg
 • Sektorski štab Škale
 • Sektorski štab Pesje
 • Sektorski štab Vinska Gora

 

3. Službe za podporo pri štabu CZ Mestne občine Velenje

 • služba za podporo
 • oddelek za prvo pomoč s tremi ekipami prve pomoči

 

4. Služba za uporabo zaklonišč   

 • 3 vodje zaklonišč

Dokumenti zaščite in reševanja

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content