Videtic Aljosa Velenje 161

Strategija enakih možnosti Mestne občine Velenje

Načelo enakosti je temeljna človekova pravica in svoboščina, zato je cilj vseh predstavnikov države, lokalnih skupnosti in državljanov, da omogočamo enake možnosti posameznic in posameznikov na različnih področjih bivanja in sobivanja, kot so enakost med spoloma, varstvo pred diskriminacijo, enake možnosti v znanosti in drugo. V Sloveniji so posameznice in posamezniki varovani pred diskriminacijo ne glede na spol, narodnost, raso, etnično poreklo, jezik, vero, prepričanja, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto, izobrazbo, premoženjsko stanje ali družbeni položaj.

tus-mov-2030-image

TUS - Trajnostna urbana strategija MO Velenje do leta 2030

Trajnostna urbana strategija (TUS) je eden temeljnih razvojnih dokumentov občine in je pogoj za črpanje različnih evropskih sredstev. Dokument gradi na doslej uspešno izvajani viziji in daje novim urbanim izzivom ter projektnim idejam nov operativni okvir, ki vodi Mestno občino Velenje in mesto Velenje na zemljevid mest z najprivlačnejšim življenjskim in poslovnim okoljem, možnostmi za samo realizacijo vseh skupin prebivalcev in zemljevid prijaznih, varnih ter pametnih mest s celovitim upravljanjem mestnih energetskih sistemov ter okolju in uporabnikom prijaznega prometnega sistema.

strategija-2008-image-enh

Strategija razvoja MO Velenje

Mestno občino Velenje bo odlikovalo razvito gospodarstvo, ki bo temeljilo na inovativnosti visoko usposobljenih strokovnjakov, zlasti na področju raziskav, oblikovanja ter sodobnih tehnologij, ki bodo predvsem okoljsko in energetsko prijazne.

Privlačna bivalna klima v smislu prijaznosti in tolerantnosti prebivalcev ter okoljske vzdržnosti, bo ob visoki kakovosti življenja v smislu možnosti za kulturno in športno udejstvovanje ter odlični infrastrukturni vpetosti v okolje, pritegovala tako naselitev ustvarjalnih ljudi, kakor tudi turistične tokove.

TalentMagnet-strategija-MO-Velenje_1

TalentMagnet Strategija Mestne občine Velenje

Mestno občino Velenje (v nadaljevanju: “MO Velenje”) odlikuje izrazita razvojna naravnanost in zavedanje kakšne izzive prinaša prihodnost oziroma prehod v brezogljično družbo. Dejstvo je, da v MO Velenje in širši SAŠA regiji obstaja zavedanje o pomenu povezanosti izobraževalnega sistema in gospodarstva. MO Velenje s številnimi ukrepi in projekti zagotavlja visok nivo namenskih storitev in sistemskih rešitev za mlade.

TalentMagnet strategija Mestne občine Velenje je dokument, v katerem je podana analiza aktualnega socialno-ekonomskega položaja v MO Velenje in SAŠA regiji, ki je postavljena tudi v evropski oziroma globalni kontekst. Strategija analizira aktualne in inovativne pristope upravljanja s talenti, ki bi jih bilo mogoče aplicirati v MO Velenje in SAŠA regiji. Identificirani so ključni deležniki, kratkoročni in dolgoročni ukrepi ter projekti, s katerimi bo mogoče učinkovito vplivati na zadrževanje in privabljanje novih mladih talentiranih kadrov.

okolje-in-prostor

Okolje in prostor

Osrednji, strateški prostorski akt, ki ureja prostor občin, je OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN). OPN Mestne občine Velenje je objavljen v Uradnem vestniku MOV št 2/2020, sestavljen pa je iz 3 delov – teksta Odloka, Strateškega dela in Izvedbenega dela.

cps-velenje

Promet

Mestna občina Velenje je v okviru javnega razpisa »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi št. 4, pridobila sredstva za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije Mestne občine Velenje. Projekt je v izvajanju in bo zaključen v letu 2017. Na povezavi so prikazani dokumenti, ki nastajajo ob izvedbi projekta.

Vizija nič

Vizija NIČ je filozofija iskanja pozitivnih rešitev, s katerimi lahko omilimo tragične posledice prometnih nesreč. Deluje na temeljnih področjih varne infrastrukture, varnih vozil, strokovnih in merljivih programov ozaveščanja in vzgoje, medsebojnih odnosih in zakonodaji ter varnem sistemskem okolju celovite družbe.

turizem

Turizem

Zavod za turizem Šaleške doline je v sodelovanju z Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj, deležniki v turizmu in izvajalcem Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF) pripravil Strategijo razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027. Šaleška dolina je na pomembni točki razvoja, povezani z družbenimi, okolijskimi in gospodarskimi izzivi. Hkrati želimo še naprej ohraniti kvaliteto življenja in mesto prijetno za meščane in meščanke, kot tudi atraktivno za turiste. Strategija je oblikovana na temeljih trajnosti, na konkretnih iniciativah in postavlja merljive rezultate.
Vizija Šaleške doline je družinam najbolj prijazna destinacija v Sloveniji!

lokalni-energetski-koncept

Lokalni energetski koncept

Energetski koncept lokalne skupnosti oziroma občine pomeni dolgoročno načrtovano usmeritev občine na področju energetskega in z energijo povezanega okoljskega razvoja. Pomeni, ne samo odločilnega koraka k pripravi, ampak tudi osnovo za postavitev in izvajanje ustrezne okoljske in energetske politike. Lokalni energetski koncept je dokument, ki lokalno skupnost in njene prebivalce usmerja k sistematskemu oblikovanju in vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in rabi energije, energetskih prenovah stavb, nizko energijskih in pasivnih gradnjah, skrbnemu ravnanju z energenti in energijo, uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije, višanju energijske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije.

Strategija digitalnega razvoja_naslovnica-01

Digitalni razvoj občine

Namen strategije je začrtati pot digitalnega razvoja MOV v smeri razvoja vključujočega pametnega mesta, ki bo primarno zadovoljevalo potrebe občanov in v najširšem smislu izboljšalo učinkovitost javnih servisov. Strategija opredeljuje temeljni koncept izgradnje platforme pametnega mesta in skupnosti, upravljanje in koordinacijo digitalnega razvoja, optimizacijo in povezavo procesov, podporo zagotavljanju javnih storitev MOV in povezanih subjektov, zagotavljanje dostopnosti podatkovnih virov in vzpostavitev podatkovnega jezera ter usmeritve za razvoj celotne digitalne informacijsko-komunikacijske infrastrukture.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content