Novo! – TEHNIČNA POSODOBITEV OPN MOV 2023
Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) je v maju leta 2022 uveljavila tehnološko in pozicijsko posodobljen zemljiško katasterski načrt parcel (ZKN). Ker je veljavni občinski prostorski načrt MOV 2020 narisan na meje starejšega, prej veljavnega in manj natančnega zemljiško katstrskega prikaza parcel (ZKP) so meje podrobne namenske rabe zemljišč (PNRP) postale z novim katastrom ZKN neusklajene. Zakonodajalec je za odpravo tega stanja poleg rednega postopka sprememb in dopolnitev OPN predvidel krajši, tehnični postopek posodobitve OPN, s katerim se območja PNRP ponovno uskladijo z mejami veljavnega parcelnega katastrskega stanja, pri tem pa ne sme prihajati do možnosti novih načinov rabe zemljišč oz. novih prostorskih ureditev.

Skupaj s podjetjem Realis d.o.o. smo – skladno z zakonom, pripravili Tehnično posodobitev OPN MOV, ki je trenutno v fazi Javne razgrnitve in bo trajala do 20. junija 2023. Gradiva, predstavljena na Javni razgrnitvi so dostopna preko standardne strani z Javnimi objavami in razpisi našega spletišča oz. na tej povezavi. 

Po proučitvi prejetih pripomb na razstavljene materiale na javni razgrnitvi bomo izdelali osnutek Tehnične posodobitve OPN MOV, ki bo predstavljen in predvidoma sprejet na eni od naslednjih sej Sveta Mestne občine Velenje.

Krovni zakon na področju urejanja prostora v Sloveniji je Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3). Zakon določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem.

Osrednji, strateški prostorski akt, ki ureja prostor občin, je OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN). OPN Mestne občine Velenje je objavljen v Uradnem vestniku MOV št 2/2020 (dopolnjen v Ur. V. 07/2020), in je sestavljen iz 3 delov: teksta OdlokaStrateškega dela in Izvedbenega dela.

Na spodnjih povezavah si lahko posamezne dele OPN prenesete na svoj računalnik v formatu pdf, karte in podatki pa so na voljo tudi v spletni aplikaciji PISO.

Hitre povezave na posamezne karte izvedbenega dela v pdf datotekah Strateškega in Izvedbenega dela OPN so dostopne preko preglednih kart na straneh 3 oz. 32 znotraj teh pdf datotek.

OPN primerjava tipičnih kart
Grafika tipičnih kart Strateškega in izvedbenega dela OPN

V Prostorskem informacijskem sistemu “PISO” si lahko ogledate vse karte izvedbenega dela OPN z dodatnimi možnostmi iskanja (po parcelah, hišnih številkah, koordinatah …). Osnovnim kartam OPN v vektorski in rasterski obliki smo dodali karto Načinov urejanja z barvno definiranimi območji veljavnosti prostorskih aktov s podaljšano veljavnostjo.

NAMENSKA RABA ZEMLJIŠČ V OPN

V Občinskem prostorskem načrtu (OPN) je vsaki parceli dodeljena ena ali več namenskih rab. V grobem so razdeljene na stavbna, kmetijska, gozdna in druga zemljišča. Stavbna zemljišča se delijo na več podrobnejših namenskih rab (PNRP), ki segajo od stanovanjskih površin (SS), prek centralnih dejavnosti (CU, CD) do industrijskih (IP), gospodarskih (IG), zemljišč namenjenih oddihu (BC, BT, ZS …) ipd. Možnosti gradnje so natančneje opisane v prostorskih aktih po posameznih enotah urejanja prostora (EUP).

SINTEZNA KARTA IZBRANIH VSEBIN OPN MOV 2020

V PISO smo vključili tudi sintezno karto izbranih vsebin OPN MO Velenje. Na njej je z enim pogledom vidnih več kot 20 sicer ločenih podatkovnih plasti, ki tako ali drugače urejajo prostor – namenska raba parcel, infrastrukturni vodi, naravna in kulturna dediščina, poplavna območja ipd. Najdete jo na na tem naslovu: PISO – sintezna karta. Legenda karte je na povezavi v tekstualnem, spodnjem oknu aplikacije PISO.

OPN-sintezna karta
Sintezna karta izbranih vsebin OPN MO Velenje 2020

Več o načinu uporabe PISO in tehnologiji GIS najdete na strani “GIS – prostorske karte”.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content