Skupaj do prihrankov toplotne energije

Šaleško dolino čaka preobrazba daljinskega ogrevanja in postopen prehod v obnovljive vire energije. Zavedamo se, da je nujno načrtovanje procesov sanacije stanovanjskih objektov, saj lahko le tako vplivamo na stroške za ogrevanje, ki zadnje čase zelo naraščajo.

Informacije o razlogih, postopkih in načrtih smo zbrali v dveh publikacijah – priročni zloženki in obširnejši brošuri, ki so ju v letu 2023 na dom prejela vsa gospodinjstva v naši občini.

O mestu, upravi in občini Velenje

pozdravljena-prihodnost-2-image

Pozdravljena prihodnost! št. 2

V publikaciji Pozdravljena prihodnost št. 2 so predstavljeni največji in najpomembnejši projekti, ki smo jih realizirali pred kratkim, ali jih načrtujemo v naslednjem obdobju. V publikaciji predstavljamo različna področja: Pametno Velenje, Zeleno Velenje, Družbeno Velenje, Celostni in trajnostni razvoj Velenja in Zelena preobrazba. Cilji vseh projektov, aktivnosti in načrtov so zagotavljanje kakovostnega življenja v našem mestu in odpiranje novih možnosti za razvoj. Poseben poudarek dajemo tudi iskanju najboljših rešitev za prihodnost sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini.

pozdravljena-prihodnost-image

Pozdravljena prihodnost!

V Šaleški dolini velenjski lignit izkopavamo že več kot 145 let, posledice, ki jih je rudarjenje pustilo v tem okolju, so ogromne: potopljenih in degradiranih je bilo 800 hektarov zemljišč, podrtih 818 objektov, preseljenih 2.500 ljudi. Tudi zato si v SAŠA regiji zaslužimo spoštovanje in resno obravnavo pri prehodu iz premoga.

Poslovne in stanovanjske razvojne površine MOV 2023

V Mestni občini Velenje urejamo površine za različne dejavnosti, pogosto tudi s pomočjo EU sredstev. S klikom na povezavo si lahko prenesete predstavitveno publikacijo povabilo investitorjem s prikazom in predstavitvijo poslovnih in stanovanjskih površin v naši občini.

Podatki so informativne narave, saj se pogoji, nakupi in lastništvo zemljišč pogosto spreminjajo.

velenje-mesto-s-srcem-2022-image-01

Mesto s srcem

September je mesec, ko Velenje praznuje. 20. septembra 2022 je minilo 63 let, odkar je bilo slovesno odprto novo mestno središče Velenje. Mestna občina Velenje, javni zavodi in številna društva, krajevne skupnosti in mestne četrti, različne institucije in tudi posamezniki v septembru ter oktobru pripravimo veliko dogodkov, s katerimi želimo zaznamovati praznik. Septembra 2022 so vsa gospodinjstva ponovno prejela praznično brošuro z naslovom Velenje – mesto s srcem, Velenje za Velenjčanke in Velenjčane. Z njo želimo prikazati, kaj vse naša lokalna skupnost dela za naše občanke in občane, čeprav večji del aktivnosti ne določa zakon, ampak je to naša odločitev. Naša prioriteta je, da bi se vsi občanke in občani v Velenju dobro počutili ter tu kakovostno živeli in delali. Vabljeni k ogledu

arhitekturni-vodic-proporc

Arhitekturni vodič

V okviru EU projekta Atrium, ki vrednoti in osvetljuje povojno socialistično arhitekturo, je nastala knjiga – arhitekturni vodnik “Velenje, sprehod skozi mesto moderne”. Avtor arhitekt Rok POLES v njej na poljuden način predstavlja kvalitetno mestno arhitekturo in okoliščine njenega nastanka. Knjiga je dobitnica nagrade Zlata kocka 2014, ki jo podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije.

V obrazložitvi nagrade so zapisali:

“Vodnik skozi mesto Velenje osvetli razvoj mesta, ki je nastalo po drugi svetovno vojni kot modernistično mesto in predstavi kakovostno arhitekturo s pomočjo zgodb in pojasni okoliščine nastanka mesta. Knjiga presega klasični arhitekturni vodnik, pripoveduje večplastno zgodbo mesta skozi njegovo arhitekturo. Vodnik celostno predstavi posamezne arhitekture z originalnimi načrti, fotografijami, starimi in novimi, detajli ter avtorji arhitekture. Vodnik je prevzel tudi vlogo izobraževanja o prostoru, saj je bila skrajšana verzija poslana na vse domove v mestu.”

javni-spomeniki-proporc

Javni spomeniki v občini

Ideja o pripravi publikacije je nastala že leta 1993 z razpisom raziskovalne naloge Topografija javnih spomenikov v Velenju po letu 1945 (Velenje, 1994), ki sta jo nato izpeljali Polona Ružič in Jerneja Grebenšek pod mentorstvom Milene Koren Božiček. Nadaljevanje tega raziskovalnega projekta predstavlja Izbor iz topografije javnih spomenikov po letu 1945 v Šaleški dolini (Velenje, 1998), ki sta ga leta 1997 izdelali Ana Lucija Ružič in Polona Ružič pod vodstvom iste mentorice.

Pričujoča publikacija je nastala na osnovi teh dveh nalog ob dopolnjevanju gradiva, ki sta ga raziskovali Kornelija Križnič in Milena Koren Božiček. Izhodišča za obravnavo spomenikov predstavljajo splošni, monografski in tematski pregledi novejše likovne umetnosti in javnih kiparskih del. Dodatno gradivo so prispevali arhivi Galerije Velenje, Zavoda za urbanizem Velenje, časopisa Naš čas in Muzeja Velenje ter intervjuji z avtorji.

jezera-velenje-image

Jezera Velenje

Jezera Velenja so umetna jezera, ki so nastala in se širijo zaradi podzemnega pridobivanja premoga. V desetletjih intenzivne rekultivacije površine nad pridobivalnimi polji premoga smo s skupnimi močmi uspeli velike površinske spremembe pokrajine spremeniti v kvaliteten rekreacijski prostor, ki ponuja nešteto možnosti uporabe.

V brošuri, izdani ob odprtju kopalne sezone 2016, smo tako za domače obiskovalce kot turiste prikazali širok spekter rekreacijskih in sprostitvenih aktivnosti, ki so na voljo na območju jezer in dodali veliko praktičnih podatkov in povezav, ki bodo koristile uporabnikom tega prostora.

mov-knjizica-2020-image

Tematske predstavitvene brošure

Velenje je prostor številnih aktivnosti, možnosti in zanimive, večinoma dobro dokumentirane zgodovine. Uprava Mestne občine Velenje zato ob prazniku občine že nekaj let izdaja brošure, ki obdelajo enega od pomembnih vidikov življenja ali zgodovine našega mesta oz. občine.

Mesto s srcem (2020)
Abeceda mesta Velenje (2019)
Ceste in ulice mesta (2018)
Zeleno Velenje (2017)
Mesto kulture (2016)
Mesto športa (2015)
Velenje, 10 let v Evropi (2014)
Predstavitev mesta (2013)
Predstavitev občine (2012)
razvoj-5-2018-image

Revija Razvoj

Revije “Razvoj” uprava MO Velenje izdaja kot občasno publikacijo, namenjeno pregledu predvidenih in realiziranih projektov občine v določenem časovnem obdobju. Revije so dostavljene brezplačno vsem gospodinjstvom v občini oz. so na voljo v zgradbi uprave MO Velenje.

Razvoj 5 (2018)

Razvoj 4 (2017)

Razvoj 3 (2010)

Razvoj 2 (2008)

Razvoj 1 (2008)

Sociala

velenje-za-starejse-brosura-01

Brošura Velenje za starejše

Mestna občina Velenje je v mesecu, ko je mednarodni dan starejših, izdala brošuro namenjeno prav starejšim občankam in občanom. V njej predstavljamo, kakšne oblike pomoči za starejše ponuja naša občina, kako lahko starejši podajo pobude, predloge, kakšne programe imamo na voljo za starejše, kakšne programe izvaja Zdravstveni dom Velenje, kako je možno najeti oskrbovano stanovanje, naštevamo domove za varstvo odraslih v naši regiji in predstavljamo tudi postopke, kako sploh pridobiš mesto v velenjskem domu za varstvo odraslih in pojasnimo, kaj se z velenjskim domom dogaja trenutno, ter še na vrsto drugih vprašanja bodo starejši občani našli odgovore. Zavedamo se, da so starejši občani steber naše lokalne skupnosti in zato z različnimi aktivnostmi ter projekti izboljšujemo kakovost njihovega bivanja in življenja v našem mestu.

Brošura Velenje za mlade, maj 2022
Vodnik po socialnih programih v MOV, oktober 2016
Vodnik Tretja generacija v skupnosti mestne občine Velenje (2014)

Varnost in red v občini

mirvo-zlozenka-image

Zloženka "Postopki občinskih redarjev"

Zakon o občinskem redarstvu določa, da lahko dve ali več občin z odlokom, ki ga na predlog župana sprejme občinski svet, ustanovi medobčinsko redarstvo kot organ skupne občinske uprave. 15 občin iz Savinjsko-šaleške regije je tako ustanovilo Medobčinsko inšpekcijo, redarstvo in varstvo okolja s sedežem v Velenju. V zloženki so opisani postopki, pravice, dolžnosti in pravne podlage udeležencev v postopkih reševanja sporov, nalog in pooblastil občinskih redarjev.

Komunala, ravnanje z odpadki

PUP-2024b

Brošura o pravilnem ravnanju z odpadki, izdaja 2024

V brošuri podjetja PUP Saubermacher d.o.o. je na pregleden način opisana celovita obravnava hišnih odpadkov v naši dolini – od delovnih časov zbirnih centrov, do pravilnega sortiranja po zabojnikih, obdelave bioloških odpadkov in še marsikaj. Če želite biti obveščeni po SMS sporočilu o datumu prevzema posameznih tipov odpadkov, je v brošuri opisan način prijave na storitev.

pitna-voda-sd-brosura-image

Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini

Z operacijo Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini smo zagotovili čisto, pitno in neoporečno vodo, ki žal ni povsod samoumevna. Operacijo smo dobro načrtovali, vodili in uspešno zaključili. Lahko bi jo označili za primer dobre prakse.

Odslej s sodobnim vodovodnim sistemom nemoteno in varno preskrbujemo Šaleško dolino s kakovostno pitno vodo, ki je pripravljena skladno z zakonodajo in po najnovejših standardih preskrbe. Tako bomo dolgoročno prispevali k dvigu kakovosti bivanja na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter zagotovili dobre možnosti za razvoj gospodarstva, turizma in drugih dejavnosti.

imby-slo-2015-image

Projekt IMBY

Mestna občina Velenje s partnerji izvaja EU projekt In My Back Yard (IMBY), v sklopu OP Slovenija Hrvaška 2007-2013. Splošna cilja projekta sta izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev ter varstvo narave in okolja. Najpomembnejši temelj za trajnostni razvoj občine kot okolja je trajnostni sistem ravnanja z odpadki, naravnih virov in energije

Rezultat tega projekta je med drugim nadgradnja že obstoječega Centra ponovne uporabe Velenje, ki je v dobrih dveh letih delovanja že pokazal številne merljive pozitivne učinke, kot so zmanjšanje količin odpadkov in števila divjih odlagališč, ponovna uporaba izdelkov in izboljšanje socialnega in ekonomskega statusa občank in občanov. Kupili smo tudi električno delovno vozilo za zbiranje in prevoz predmetov iz gospodinjstev. (Datoteka pdf, 16 Mb)

Turizem

cpsd-katalog-image

Katalog turistične ponudbe v Šaleški dolini 2019

Projekt Čarobnost podeželja Šaleške doline je nastal s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovoren Zavod za turizem Šaleške doline. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt delno financira EU.

ZELENO

ZELENE NAVADE - SMERNICE_DIFFERENT_FINAL-01

SMERNICE ZA VELENJSKE ZELENE DOGODKE

Trajnostni dogodki igrajo ključno vlogo pri zmanjševanju negativnega vpliva na okolje in ustvarjanju pozitivnih družbenih vplivov. Te smernice so namenjene organizatorjem za lažje načrtovanje in izvajanje dogodkov, pogostitev, izobraževanj, sejmov in poslovnih srečanj v Velenju na okolju prijazen in trajnosten način ter hkrati zagotavljanje pozitivne izkušnje za udeležence.

Smernice so pripravljene po vzoru nacionalnih smernic za zelene dogodke v Sloveniji z dodanim lokalnim značajem.

Galerija na prostem

GPV01

Foto: Miran Kambič

Galerija na prostem je eden od rezultatov EU projekta CityImpulses v našem mestu. Zunanje razstavišče je Mestna občina Velenje postavila, da bi olepšala in poživila pešpot, ki povezuje ožje mestno središče in Kardeljev trg. V Galeriji na prostem se predstavljajo domači in gostujoči razstavljavci, rdeča nit vseh razstav pa bo seveda Velenje. Na ogled so postavljeni v fotografski objektiv ujeti tematski motivi – ljudje, dogodki, pokrajine, grajeno okolje, izdelki, detajli … Vsaka razstava je predvidoma postavljena tri mesece.

GNP01-ks-mc-vranic-image

01 - Ožji deli mesta na fotografijah (2013)

Mestna občina Velenje ni le mesto Velenje, ni le občinska uprava, ampak smo predvsem ljudje – občanke in občani, prebivalke in prebivalci devetnajstih ožjih delov, ki gradijo našo lokalno skupnost. Prvo razstavo v Galeriji na prostem smo namenili predstavitvi naših krajevnih skupnosti in mestnih četrti, odprta pa je bila septembra 2013.

O njihovih posebnostih, zanimivostih in znamenitostih smo povprašali predstavnike krajevnih skupnosti in mestnih četrti, nato pa smo k sodelovanju povabili velenjskega fotografskega mojstra Mateja Vraniča. Ta je posnel obilo fotografij, na katerih je zajel utrip občine v čudovitih svetlobah in zornih kotih, dodal pa jim je posnetke zanimivih detajlov, značilnih za posamezna okolja.

GNP02-Novo-novejse-Velenje-image

02 - Novo, novejše Velenje (2014)

Leto 2014 je za Velenje jubilejno leto. Mineva 750 let od prve pisne omembe trga Velenje in 55 let od slovesnega odprtja novo zgrajenega velenjskega mestnega središča. Na razstavi ste si lahko ogledali, kakšno je bilo naše mesto v času, ko je še nastajalo, in njegovo takratno podobo primerjate z današnjo.

Razstavljene stare fotografije Velenja so iz arhiva Muzeja Velenja, ki v svoji fototeki hrani več deset tisoč enot fotografskega gradiva o razvoju Velenja, nove fotografije pa je za potrebe te razstave marca 2014 posnela Edita Fric. Največ fotografij Velenja v nastajanju je posnel legendarni velenjski fotograf Volbenk Pajk.

GNP03-Zeleno-Velenje-image

03 - Zeleno Velenje (2014)

Velenje je mesto moderne arhitekture. Močno prepoznavno je tudi kot mesto velikih, odprtih zelenih površin, saj je bilo zasnovano kot sončno in zeleno mesto. Nekateri mu pravijo mesto v parku, drugi vrtno mesto … Kljub rasti in omejenemu prostoru dolinskega dna ostaja takšno. Zeleno Velenje.

Razstava je dvodelna. V prvem delu s štirinajstimi izbranimi fotografijami avtorja Romana Bora predstavljamo nekatere zelene kotičke našega mesta, ki pripovedujejo zgodbo o prizadevanjih Mestne občine Velenje za ohranjanje in ustvarjanje prijaznega, zdravega, kvalitetnega bivalnega okolja pa tudi korake, s katerimi želi lokalna skupnost spodbujati pridelavo zdrave hrane ter samooskrbo. Drugi del razstave, postavljen v krožnem delu galerije, namenjamo projektu LAS „Učni parki Šaleške doline“, v okviru katerega je med drugim nastalo pet učnih parkov pri osnovnih šolah v velenjskih primestnih krajevnih skupnostih.

GNP04-Naši-DN-sostanovalci-image

04 - Naši dnevni in nočni sostanovalci (2015)

Mesto Velenje je mesto s številnimi zelenicami, zato ga nekateri imenujejo kar “Mesto v parku”. Kot tako ponuja nešteta zavetišča različnim živalim, spet druge mesto obiskujejo iz gozdov bližnjih hribov. V vsakdanjem mestnem vrvežu veliko večino spregledamo, deloma zaradi hitrosti naših življenj, deloma zaradi plašnosti živali, ki se v mestno okolje odpravijo šele, ko intenzivnost življenja v mestu pade.

Fotograf Matej Vranič je te skrivnostne trenutke sobivanja človeka in živali v našem mestu v zelo zahtevnih pogojih z veliko potrpežljivosti, dobro tehnično opremo, iznajdljivostjo in precejšnjim odmerkom sreče uspel uloviti v svoj fotoaparat in jih predstaviti na velikih plakatih našega razstavišča. Pred tem so bile objavljene v reviji National Geographics Kids in bile deležne odličnega sprejema. Posebej za tokratno razstavo je Matej Vranič posnel nekaj dodatnih fotografij, ki so tokrat objavljene prvič.

GNP05-Velenjski-olimpijci-image

05 - Velenjski olimpijci (2015)

V letu 2015 mineva 60 let od odprtja velenjskega mestnega stadiona in 40 let od dograditve Rdeče dvorane, največjega pokritega objekta namenjenega športnim dejavnostim v Velenju. Oba dogodka sta nedvomno prelomnici v razvoju velenjskega športa, ki je, lahko bi rekli, rasel skupaj z mestom. Velenje, ob odprtju stadiona šele nastajajoče mesto je danes šesto največje mesto v državi, v Sloveniji in v širšem prostoru močno prepoznavno po marsičem. Tudi po športu.

GNP06-Srečno-knapi-image

06 - Srečno knapi! (2016)

Premogovnik Velenje, ki je z več kot 140-letno tradicijo pridobivanja lignita pomembno vplival na razvoj Šaleške doline, je za Velenje zelo pomemben tudi danes. V zadnjem obdobju sodi med tehnološko in varnostno najbolj razvite podzemne premogovnike v Evropi in svetu. Rudarji dan za dnem v jami, globoko v nedrjih zemlje, kopljejo črno zlato. Tam narava rada pokaže svojo moč in tam se rudar lahko zanese le nase in na tovarištvo med sodelavci. S stanovskim pozdravom SREČNO si rudarji pred odhodom v jamo, v prostore, ki jih s to razstavo fotografa Aleksandra Kavčnika postavljamo na ogled, zaželijo varno delo in uspešno doseganje zastavljenih ciljev. Zatorej SREČNO, KNAPI!

GNP07-Vizija-CPS-MOV-image

07 - Vizija Celostne prometne strategije MO Velenje (2016)

November 2016 – Celostna prometna strategija (CPS) je strateški dokument občine za trajnostno načrtovanje prometa. Gre za inovativen pristop k načrtovanju, ki klasične metode načrtovanja prometa nadgrajuje z vključevanjem javnosti. Z jasno določeno vizijo in cilji skuša doseči celostne spremembe ter posledično večjo kakovost bivanja zdajšnje in prihodnje generacije.

GNP08-TEH6-Muzej-Velenje-image

08 - TEH 6 desetletij Muzeja Velenje (2017)

April 2017 – Velenjski muzej je bil leta 1957 ustanovljen kot Muzej slovenskih premogovnikov, zdaj pa se uradno imenuje Javni zavod Muzej Velenje. Skoraj tri desetletja (od leta 1976 do leta 2004) je deloval kot enota Kulturnega centra Ivana Napotnika, po razdružitvi centra pa je dve leti pod okrilje Muzeja Velenje sodila tudi Galerija Velenje. Letos praznujemo 6 desetletij našega dela.

V Galeriji na prostem poleg dejavnosti muzeja predstavljamo tri skupine po šest izbranih predmetov. Vsak od njih je prikazan kot izbor sodelavk in sodelavcev Muzeja Velenje, ki so prispeval tudi opisni tekst.

GNP08-eko-revolucija-image

08 - Zeleno Velenje, 30 let ekološke revolucije (2017)

September 2017 – Razstavo smo pripravili ob 30. obletnici tega velikega ekološkega protestnega shoda, s katerim smo prebivalci Šaleške doline odločno izrazili nestrinjanje s prekomernim onesnaževanjem okolja zaradi energetike in s tem pospešili okoljsko sanacijo doline. V treh desetletjih se je eno okoljsko najbolj obremenjenih območij v Sloveniji spremenilo v primer postindustrijske pokrajine s kvalitetnim naravnim, družbenim, socialnim in gospodarskim okoljem.

GNP09-Ceste-in-ulice-mesta-image

09 - Ceste in ulice našega mesta (2018)

September 2018 – Tokrat smo se posvetili imenom velenjskih cest, ulic in trgov. Ta so namreč zgovorni pričevalci preteklih zgodovinskih obdobij in dogodkov ter pričevalci oposameznikih, ki so na različne načine prispevali k razvoju družbe v lokalnem ali v širšem okolju. Prav tako pripovedujejo o naravnih in kulturnih posebnostih nekega območja ter o njegovih zemljepisnih značilnostih. Lahko bi rekli, da so imena cest, ulic in trgov svojevrstni spomeniki. Tem sopotnikom, ki potujejo z nami skozi naš vsakdan, dostikrat ne posvečamo posebne pozornosti, a njihova sporočilna vrednost je vsekakor lahko zelo velika.

GNP10-Zupani-in-castni-obcani-image

10 - Velenjski župani in častni občani (2019)

V Republiki Sloveniji občine predstavljajo ter zastopajo župani, ki jih na neposrednih in tajnih volitvah izvolijo državljani s stalnim bivališčem v občini. Mandatna doba župana traja štiri leta. Župan poleg zastopanja in predstavljanja občine odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

Naziv častnega občana je najvišje priznanje, ki ga je od velenjske lokalne skupnosti lahko deležen posameznik. Za častnega občana je lahko proglašen posameznik, ki je izjemno zaslužen za razvoj občine in njeno uveljavitev v državnem ali mednarodnem merilu. Častnega občana ali občanko lahko izberemo le vsake 4 leta.

GNP11-Ptice-jezer-2020-04-image

11 - Ptice jezer - njihova vrnitev (2020)

Fotograf in video ustvarjalec Matej Vranič je posnel film “Ptice jezer, njihova vrnitev” , ki je zaradi osupljivih posnetkov in zgodbe, ki jo pripoveduje, na mednarodnih filmskih festivalih prejel številne nominacije in nagrade. Film je finančno podprla tudi Mestna občina Velenje. Ob filmu so nastali tudi čudoviti posnetki, ki si jih lahko ogledate na fotografijah te razstave. Plakatom so dodani kratki teksti z opisi in fotografije lokacij, kjer so bile ptice posnete. Če boste med sprehodom pozorni boste morda opazili naše pernate sostanovalce, na katere prej niste pomislili. Pri vsaki vrsti ptic je prikazana tudi mikrolokacija, kjer jih lahko najpogosteje opazimo.

GNP12-750-let-Velenjski-grad-2020-12-image

12 - Velenjski grad - 750 let (2020)

Grad Velenje, eno najlepše ohranjenih renesančnih grajskih stavb v Sloveniji, je v letu 2020 zaznamoval prav poseben jubilej: 14. maja 2020 je minilo 750 let od njegove prve pisne omembe v virih. Grad je bil v listini sicer omenjen posredno: omenja se po gradu poimenovani plemič, Gundaker Velenjski. Njegova omemba skupaj z omembo velenjskih tržanov Gebharda in Reynharda, »civis de Weln«, ter Hermana »de Weln« v listini, ki nosi datum 13. januar 1264, postavlja čas nastanka Velenjskega gradu v sredo 13. stoletja. Kot prvi lastniki in tudi najverjetnejši graditelji prvotne grajske stavbe nastopajo gospodje Kunšperški.

2022-10-26 09_23_35-CorelDRAW - C__Users_gorans.VELENJE_OneDrive - MOVelenje_Služba_2-Grafika_0-Graf

13 - Z dobro energijo naprej (2022)

Razstava je namenjena prikazu opravljenega dela uprave MO Velenje v zadnjih letih in načrtovanih sprememb, ki čakajo našo občino v bližnji prihodnosti. Zastavljena je optimistično kljub negotovosti, ki jo prinaša prestrukturiranje gospodarstva ob napovedanem zaprtju premogovnika.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content