O mestu, upravi in občini Velenje

pozdravljena-prihodnost-2-image

Pozdravljena prihodnost! št. 2

V publikaciji Pozdravljena prihodnost št. 2 so predstavljeni največji in najpomembnejši projekti, ki smo jih realizirali pred kratkim, ali jih načrtujemo v naslednjem obdobju. V publikaciji predstavljamo različna področja: Pametno Velenje, Zeleno Velenje, Družbeno Velenje, Celostni in trajnostni razvoj Velenja in Zelena preobrazba. Cilji vseh projektov, aktivnosti in načrtov so zagotavljanje kakovostnega življenja v našem mestu in odpiranje novih možnosti za razvoj. Poseben poudarek dajemo tudi iskanju najboljših rešitev za prihodnost sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini.

pozdravljena-prihodnost-image

Pozdravljena prihodnost!

V Šaleški dolini velenjski lignit izkopavamo že več kot 145 let, posledice, ki jih je rudarjenje pustilo v tem okolju, so ogromne: potopljenih in degradiranih je bilo 800 hektarov zemljišč, podrtih 818 objektov, preseljenih 2.500 ljudi. Tudi zato si v SAŠA regiji zaslužimo spoštovanje in resno obravnavo pri prehodu iz premoga.

Poslovne in stanovanjske razvojne površine MOV 2023

V Mestni občini Velenje urejamo površine za različne dejavnosti, pogosto tudi s pomočjo EU sredstev. S klikom na povezavo si lahko prenesete predstavitveno publikacijo povabilo investitorjem s prikazom in predstavitvijo poslovnih in stanovanjskih površin v naši občini.

Podatki so informativne narave, saj se pogoji, nakupi in lastništvo zemljišč pogosto spreminjajo.

velenje-mesto-s-srcem-2022-image-01

Mesto s srcem

September je mesec, ko Velenje praznuje. 20. septembra 2022 je minilo 63 let, odkar je bilo slovesno odprto novo mestno središče Velenje. Mestna občina Velenje, javni zavodi in številna društva, krajevne skupnosti in mestne četrti, različne institucije in tudi posamezniki v septembru ter oktobru pripravimo veliko dogodkov, s katerimi želimo zaznamovati praznik. Septembra 2022 so vsa gospodinjstva ponovno prejela praznično brošuro z naslovom Velenje – mesto s srcem, Velenje za Velenjčanke in Velenjčane. Z njo želimo prikazati, kaj vse naša lokalna skupnost dela za naše občanke in občane, čeprav večji del aktivnosti ne določa zakon, ampak je to naša odločitev. Naša prioriteta je, da bi se vsi občanke in občani v Velenju dobro počutili ter tu kakovostno živeli in delali. Vabljeni k ogledu

arhitekturni-vodic-proporc

Arhitekturni vodič

V okviru EU projekta Atrium, ki vrednoti in osvetljuje povojno socialistično arhitekturo, je nastala knjiga – arhitekturni vodnik “Velenje, sprehod skozi mesto moderne”. Avtor arhitekt Rok POLES v njej na poljuden način predstavlja kvalitetno mestno arhitekturo in okoliščine njenega nastanka. Knjiga je dobitnica nagrade Zlata kocka 2014, ki jo podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije.

V obrazložitvi nagrade so zapisali:

“Vodnik skozi mesto Velenje osvetli razvoj mesta, ki je nastalo po drugi svetovno vojni kot modernistično mesto in predstavi kakovostno arhitekturo s pomočjo zgodb in pojasni okoliščine nastanka mesta. Knjiga presega klasični arhitekturni vodnik, pripoveduje večplastno zgodbo mesta skozi njegovo arhitekturo. Vodnik celostno predstavi posamezne arhitekture z originalnimi načrti, fotografijami, starimi in novimi, detajli ter avtorji arhitekture. Vodnik je prevzel tudi vlogo izobraževanja o prostoru, saj je bila skrajšana verzija poslana na vse domove v mestu.”

javni-spomeniki-proporc

Javni spomeniki v občini

Ideja o pripravi publikacije je nastala že leta 1993 z razpisom raziskovalne naloge Topografija javnih spomenikov v Velenju po letu 1945 (Velenje, 1994), ki sta jo nato izpeljali Polona Ružič in Jerneja Grebenšek pod mentorstvom Milene Koren Božiček. Nadaljevanje tega raziskovalnega projekta predstavlja Izbor iz topografije javnih spomenikov po letu 1945 v Šaleški dolini (Velenje, 1998), ki sta ga leta 1997 izdelali Ana Lucija Ružič in Polona Ružič pod vodstvom iste mentorice.

Pričujoča publikacija je nastala na osnovi teh dveh nalog ob dopolnjevanju gradiva, ki sta ga raziskovali Kornelija Križnič in Milena Koren Božiček. Izhodišča za obravnavo spomenikov predstavljajo splošni, monografski in tematski pregledi novejše likovne umetnosti in javnih kiparskih del. Dodatno gradivo so prispevali arhivi Galerije Velenje, Zavoda za urbanizem Velenje, časopisa Naš čas in Muzeja Velenje ter intervjuji z avtorji.

jezera-velenje-image

Jezera Velenje

Jezera Velenja so umetna jezera, ki so nastala in se širijo zaradi podzemnega pridobivanja premoga. V desetletjih intenzivne rekultivacije površine nad pridobivalnimi polji premoga smo s skupnimi močmi uspeli velike površinske spremembe pokrajine spremeniti v kvaliteten rekreacijski prostor, ki ponuja nešteto možnosti uporabe.

V brošuri, izdani ob odprtju kopalne sezone 2016, smo tako za domače obiskovalce kot turiste prikazali širok spekter rekreacijskih in sprostitvenih aktivnosti, ki so na voljo na območju jezer in dodali veliko praktičnih podatkov in povezav, ki bodo koristile uporabnikom tega prostora.

mov-knjizica-2020-image

Tematske predstavitvene brošure

Velenje je prostor številnih aktivnosti, možnosti in zanimive, večinoma dobro dokumentirane zgodovine. Uprava Mestne občine Velenje zato ob prazniku občine že nekaj let izdaja brošure, ki obdelajo enega od pomembnih vidikov življenja ali zgodovine našega mesta oz. občine.

Mesto s srcem (2020)
Abeceda mesta Velenje (2019)
Ceste in ulice mesta (2018)
Zeleno Velenje (2017)
Mesto kulture (2016)
Mesto športa (2015)
Velenje, 10 let v Evropi (2014)
Predstavitev mesta (2013)
Predstavitev občine (2012)
razvoj-5-2018-image

Revija Razvoj

Revije “Razvoj” uprava MO Velenje izdaja kot občasno publikacijo, namenjeno pregledu predvidenih in realiziranih projektov občine v določenem časovnem obdobju. Revije so dostavljene brezplačno vsem gospodinjstvom v občini oz. so na voljo v zgradbi uprave MO Velenje.

Razvoj 5 (2018)

Razvoj 4 (2017)

Razvoj 3 (2010)

Razvoj 2 (2008)

Razvoj 1 (2008)

Sociala

velenje-za-starejse-brosura-01

Brošura Velenje za starejše

Mestna občina Velenje je v mesecu, ko je mednarodni dan starejših, izdala brošuro namenjeno prav starejšim občankam in občanom. V njej predstavljamo, kakšne oblike pomoči za starejše ponuja naša občina, kako lahko starejši podajo pobude, predloge, kakšne programe imamo na voljo za starejše, kakšne programe izvaja Zdravstveni dom Velenje, kako je možno najeti oskrbovano stanovanje, naštevamo domove za varstvo odraslih v naši regiji in predstavljamo tudi postopke, kako sploh pridobiš mesto v velenjskem domu za varstvo odraslih in pojasnimo, kaj se z velenjskim domom dogaja trenutno, ter še na vrsto drugih vprašanja bodo starejši občani našli odgovore. Zavedamo se, da so starejši občani steber naše lokalne skupnosti in zato z različnimi aktivnostmi ter projekti izboljšujemo kakovost njihovega bivanja in življenja v našem mestu.

Brošura Velenje za mlade, maj 2022
Vodnik po socialnih programih v MOV, oktober 2016
Vodnik Tretja generacija v skupnosti mestne občine Velenje (2014)

Varnost in red v občini

mirvo-zlozenka-image

Zloženka "Postopki občinskih redarjev"

Zakon o občinskem redarstvu določa, da lahko dve ali več občin z odlokom, ki ga na predlog župana sprejme občinski svet, ustanovi medobčinsko redarstvo kot organ skupne občinske uprave. 15 občin iz Savinjsko-šaleške regije je tako ustanovilo Medobčinsko inšpekcijo, redarstvo in varstvo okolja s sedežem v Velenju. V zloženki so opisani postopki, pravice, dolžnosti in pravne podlage udeležencev v postopkih reševanja sporov, nalog in pooblastil občinskih redarjev.

Komunala, ravnanje z odpadki

Skupaj do prihrankov toplotne energije

Šaleško dolino čaka preobrazba daljinskega ogrevanja in postopen prehod v obnovljive vire energije. Zavedamo se, da je nujno načrtovanje procesov sanacije stanovanjskih objektov, saj lahko le tako vplivamo na stroške za ogrevanje, ki zadnje čase zelo naraščajo.

Informacije o razlogih, postopkih in načrtih smo zbrali v dveh publikacijah – priročni zloženki in obširnejši brošuri, ki so ju v letu 2023 na dom prejela vsa gospodinjstva v naši občini.

pup-saubermacher-brosura-2021-image

Brošura o pravilnem ravnanju z odpadki, izdaja 2021

V brošuri podjetja PUP Saubermacher d.o.o. je na pregleden način opisana celovita obravnava hišnih odpadkov v naši dolini – od delovnih časov zbirnih centrov, do pravilnega sortiranja po zabojnikih, obdelave bioloških odpadkov in še marsikaj. Če želite biti obveščeni po SMS sporočilu o datumu prevzema posameznih tipov odpadkov, je v brošuri opisan način prijave na storitev.

pitna-voda-sd-brosura-image

Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini

Z operacijo Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini smo zagotovili čisto, pitno in neoporečno vodo, ki žal ni povsod samoumevna. Operacijo smo dobro načrtovali, vodili in uspešno zaključili. Lahko bi jo označili za primer dobre prakse.

Odslej s sodobnim vodovodnim sistemom nemoteno in varno preskrbujemo Šaleško dolino s kakovostno pitno vodo, ki je pripravljena skladno z zakonodajo in po najnovejših standardih preskrbe. Tako bomo dolgoročno prispevali k dvigu kakovosti bivanja na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter zagotovili dobre možnosti za razvoj gospodarstva, turizma in drugih dejavnosti.

imby-slo-2015-image

Projekt IMBY

Mestna občina Velenje s partnerji izvaja EU projekt In My Back Yard (IMBY), v sklopu OP Slovenija Hrvaška 2007-2013. Splošna cilja projekta sta izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev ter varstvo narave in okolja. Najpomembnejši temelj za trajnostni razvoj občine kot okolja je trajnostni sistem ravnanja z odpadki, naravnih virov in energije

Rezultat tega projekta je med drugim nadgradnja že obstoječega Centra ponovne uporabe Velenje, ki je v dobrih dveh letih delovanja že pokazal številne merljive pozitivne učinke, kot so zmanjšanje količin odpadkov in števila divjih odlagališč, ponovna uporaba izdelkov in izboljšanje socialnega in ekonomskega statusa občank in občanov. Kupili smo tudi električno delovno vozilo za zbiranje in prevoz predmetov iz gospodinjstev. (Datoteka pdf, 16 Mb)

Turizem

cpsd-katalog-image

Katalog turistične ponudbe v Šaleški dolini 2019

Projekt Čarobnost podeželja Šaleške doline je nastal s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovoren Zavod za turizem Šaleške doline. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt delno financira EU.

Skip to content