1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa, ki je katalog izdal:
Mestna občina Velenje, ki jo zastopa Peter Dermol, župan

Naslov:
Titov trg 1, 3320 Velenje

Telefon:
03 8961 600

Faks:
03 8961 654

E-pošta:
info@velenje.si

Odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela:
Peter Dermol, župan

Datum prve objave kataloga (txt oblika):
27. 5. 2004

Datum zadnje spremembe (txt oblika):
31. 1. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://www.velenje.si/, zavihek Občina, Katalog informacij javnega značaja

Druge oblike kataloga:
v fizični obliki na sedežu Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) v času uradnih ur

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a. Podatki o organizaciji Mestne občine Velenje

Organigram

2.b. Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Aleksandra Forštner
Kabinet župana Mestne občine Velenje
Telefon: 03 8961 736
Naslov: Titov trg 1, 3320 Velenje
E-pošta: aleksandra.forstner@velenje.si

Uradni osebi, pooblaščeni za vodenje postopka pridobitve informacije javnega značaja na 1. stopnji:

Petra Cerjak, univ. dipl. rus. in slov.
Kabinet župana Mestne občine Velenje
Telefon: 03 8961 618
Naslov: Titov trg 1, 3320 Velenje
E-pošta: petra.cerjak@velenje.si

mag. Maša Kočevar
Kabinet župana Mestne občine Velenje
Telefon: 03 8961 546
Naslov: Titov trg 1, 3320 Velenje
E-pošta: masa.kocevar@velenje.si

2.c. Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa

2.č. Seznam predlogov predpisov

2.d. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.e. Seznam vrst upravnih postopkov

Seznam upravnih postopkov je dosegljiv na spodnji povezavi. Informacije o upravnih postopkih so na voljo tudi v prostorih občine v času uradnih ur.

2.f. Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila/razpise

Javna naročila po ZJN–2 in drugi javni razpisi – po letih:

2.g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.h. Druge informacije, ki jih organ posreduje v svetovni splet

Druge informacije javnega značaja s področja dela Mestne občine Velenje lahko najdete še na spletni strani občine v rubrikah javne objave, sporočila za javnost, obvestila za občane, projekti idr.

2.i. Poročila Nadzornega odbora Mestne občine Velenje

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja.

V zahtevi prosilec ni dolžan navesti utemeljitve svoje zahteve. To pomeni, da ni zavezan izkazovati pravnega ali kakršnegakoli drugega interesa, niti ni dolžan navesti namena uporabe informacije, ki jo želi pridobiti.
Osebni oz. fizični dostop do informacij javnega značaja je možen pri uradni osebi, zadolženi za dostop do informacij javnega značaja oz. pri osebi, pooblaščeni s strani osebe za dostop do informacij javnega značaja, v poslovnem času Mestne občine Velenje.

Zaprosilo za dostop do informacij javnega značaja prosilec lahko pošlje na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje ali na e-naslov: info@velenje.si. Prosilec mora v vlogi navesti ime priimek, naslov ali podjetje, opredeliti mora informacijo, s katero se želi seznaniti in določiti način seznanitve z zahtevano informacijo (elektronski zapis, vpogled, fotokopija, prepis). Osebni dostop do informacij javnega značaja je možen na sedežu Mestne občine Velenje, 4. nadstropje, v času poslovnega časa.

Dostop za prosilce s posebnimi potrebami: v zgradbi je dvigalo, za vpogled v dokumente je možen dostop z invalidskim vozičkom.

4. Stroškovnik

Stroškovnik vpogleda in posredovanja informacij javnega značaja Mestne občine Velenje določa 17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 24/2016).
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941)

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje informacij se lahko prosilcu zaračunajo le materialni stroški, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Če so izpolnjeni pogoji za zaračunavanje posredovanja informacij, se prosilcu zaračunajo materialni stroški posredovanja informacij skladno s cenikom (cene so brez DDV) iz uredbe, in sicer:
– ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 EUR,
– ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 EUR,
– ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 EUR,
– ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 EUR,
– ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 EUR,
– ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 EUR,
– elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR,
– elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR,
– elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
– pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,
– pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 EUR,
– poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Mestna občina Velenje posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.

Ob posredovanju zahtevanih informacij se za plačilo stroškov posredovanja prosilcu izda sklep o stroških, v katerem je določena skupna cena, specifikacija stroškov ter rok za plačilo stroškov. Zoper sklep je dovoljena pritožba, o kateri odloča Informacijski pooblaščenec RS.

V primeru, ko je ugotovljeno, da bo posredovanje informacija preseglo 80 evrov (z DDV), bo Mestna občina Velenje prosilca pozvala k vnaprejšnjemu plačilu pologa.

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Prosilci so največkrat zahtevali informacije o zunanjem oglaševanju. Informacije so na voljo na spletni strani http://www.velenje.si/e-obcina/10448.

6. Evidenčna javna naročila

7. Katalog informacij javnega značaja po letih

Leto: 2024

Rok/Zaključek: 08/08/2024

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/08/2024

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/08/2024

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/07/2024

Kontaktna oseba:
Gašper Koprivnikar
T: 038961570
E: gasper.koprivnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/10/2024

Kontaktna oseba:
Jožica Zupanc
T: T: 03 8961 674
E: jozica.zupanc@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/07/2024

Kontaktna oseba:
Maja Brglez
T: 038961701
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/08/2024

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/07/2024

Kontaktna oseba:
Goran Semečnik
T: 03 8961 630
E: goran.semecnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2024

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 038961678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/07/2024

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/07/2024

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/07/2024

Kontaktna oseba:
Metka Špindler
T: 03 8961 682
E: metka.spindler@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/07/2024

Kontaktna oseba:
Primož Pernat
T: 038961749
E: primoz.pernat@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/07/2024

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 11/07/2024

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 16/07/2024

Kontaktna oseba:
Vida Kac
T: 03 8961 709
E: vida.kac@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/07/2024

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/07/2024

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/06/2024

Kontaktna oseba:
Natalija Petrič
T: 038961573
E: natalija.petric@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/06/2024

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/06/2024

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/06/2024

Kontaktna oseba:
Maja Brglez
T: 03 8961 701
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/06/2024

Kontaktna oseba:
Maja Brglez
T: 03 8961 701
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/07/2024

Kontaktna oseba:

Rok/Zaključek: 19/06/2024

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/06/2024

Kontaktna oseba:
Bojana Žnider
T: 038961616
E: bojana.znider@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/11/2024

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 038961678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/06/2024

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/06/2024

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 07/06/2024

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/05/2024

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/06/2024

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/06/2024

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/06/2024

Kontaktna oseba:
Natalija Petrič
T: 038961573
E: natalija.petric@velenje.si

Rok/Zaključek: 07/06/2024

Kontaktna oseba:
Jožica Zupanc
T: 03 8961 674
E: jozica.zupanc@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/06/2024

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/07/2024

Kontaktna oseba:
Katja Remic Novak
T: 03 896 17 22
E: katja.remic-novak@velenje.si

Procedura:
javno

Rok/Zaključek: 24/05/2024

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/06/2024

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 038961644
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/05/2024

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/05/2024

Kontaktna oseba:
Martina Brglez
T: 03 8961 750
E: martina.brglez@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/05/2024

Kontaktna oseba:
Primož Pernat
T: 03 8961 749
E: primoz.pernat@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/05/2024

Kontaktna oseba:
Bojana Žnider
T: 038961616
E: bojana.znider@velenje.si

Rok/Zaključek: 09/05/2024

Kontaktna oseba:
Gabrijela Sušec
T: T 03 8961 850
E: gabrijela.susec@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/08/2024

Kontaktna oseba:
Mirjam Britovšek
T: 03 8961 553
E: mirjam.britovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/05/2024

Kontaktna oseba:
Helena Knez
T: 038961532
E: helena.knez@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/05/2024

Kontaktna oseba:
Sonja Glažer
T: 038961748
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/05/2024

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: T: 03 8961 692 / +3863 8961 692

Rok/Zaključek: 01/05/2024

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 07/05/2024

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/04/2024

Kontaktna oseba:
Peter Kovač
T: 038961646
E: peter.kovac@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/04/2024

Kontaktna oseba:
Center ponovne uporabe
T: 031 683 959
E: info@cpu.velenje.si

Rok/Zaključek: 22/04/2024

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 07/04/2024

Kontaktna oseba:
Športno društvo Šentilj
T: +386 31 719 042
E: sportnodrustvo68@gmail.com

Rok/Zaključek: 16/05/2024

Kontaktna oseba:
Tjaž Medved
T: 068 164 710
E: info@msv.si

Rok/Zaključek: 05/04/2024

Kontaktna oseba:
Mestna občina Velenje,Center za krepitev zdravja in Športna zveza Velenje

Rok/Zaključek: 18/04/2024

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/04/2024

Kontaktna oseba:
Tjaša Zupančič Bastič
T: 03 8961 852
E: tjasa.zupancic-bastic@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/04/2024

Kontaktna oseba:
Center za krepitev zdravja Velenje Dea Hudarin Kovačič - Koordinator programa
T: 03 / 899 56 21
E: dea.hudarin@zd-velenje.si

Rok/Zaključek: 23/04/2024

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/04/2024

Kontaktna oseba:
Zavod za turizem Šaleške doline, Turistično informacijski center Velenje, Vila Bianca
T: (03) 896 17 15
E: turizem@velenje.si

Rok/Zaključek: 23/04/2024

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/04/2024

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/04/2024

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/04/2024

Kontaktna oseba:
Martina Brglez
T: 038961750
E: martina.brglez@velenje.si

Rok/Zaključek: 07/05/2024

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/04/2024

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/05/2024

Kontaktna oseba:
Petra Cerjak
T: 03 8961 618
E: petra.cerjak@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/04/2024

Kontaktna oseba:
Helena Knez
T: 03 8961 532
E: helena.knez@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/04/2024

Kontaktna oseba:
Sonja Glažer
T: 038961748
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/04/2024

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/04/2024

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/04/2024

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/04/2024

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/03/2024

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/03/2024

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/03/2024

Kontaktna oseba:
Gabrijela Sušec
T: 03 8961 850
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/04/2024

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/04/2024

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/04/2024

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/04/2024

Kontaktna oseba:
Nina Korelc
T: 03 8961 738
E: nina.korelc@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/03/2024

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/03/2024

Kontaktna oseba:
Bojana Žnider
T: 038961616
E: bojana.znider@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/03/2024

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/03/2024

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/03/2024

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/03/2024

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/09/2024

Kontaktna oseba:
Natalija Meh Bračun
T: 03 8961 712
E: natalija.mehbracun@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/03/2024

Kontaktna oseba:
Gašper Koprivnikar
E: gasper.koprivnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2025

Kontaktna oseba:
Vesna Jeličić
T: 03 8961 700
E: vesna.jelicic@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/03/2024

Kontaktna oseba:
Sonja Glažer
T: 038961748
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/03/2024

Kontaktna oseba:
Peter Kovač
T: 03 8961 646
E: peter.kovac@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/03/2024

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/03/2024

Kontaktna oseba:
Alenka Mastnak
T: 03 8961 530 / +3863 8961 530
E: alenka.mastnak@velenje.si

Rok/Zaključek: 11/03/2024

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 038961741
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 23/02/2024

Kontaktna oseba:
Bojana Žnider
T: 03 896 16 16
E: bojana.znider@velenje.si

Rok/Zaključek: 16/02/2024

Kontaktna oseba:
Saša Sevčnikar
E: sasa.sevcnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/02/2024

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/02/2024

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/02/2024

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/02/2024

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/02/2024

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/02/2024

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/02/2024

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/01/2024

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/01/2024

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/02/2024

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/01/2024

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/01/2024

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/01/2024

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/01/2024

Kontaktna oseba:
Tjaša Zupančič Bastič
E: Tjasa.Zupancic-Bastic@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/01/2024

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/01/2024

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/01/2024

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/01/2024

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/01/2024

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/01/2024

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 03 8961 669
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Leto: 2023

Rok/Zaključek: 31/12/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/01/2024

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/12/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/12/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/01/2024

Kontaktna oseba:
Gašper Koprivnikar
T: 03 8961 570
E: gasper.koprivnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2023

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 038961678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2023

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 038961678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/12/2023

Kontaktna oseba:
Natalija Petrič
T: 03 8961 573
E: natalija.petric@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/01/2024

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/12/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: T: 03 8961 634; 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/12/2023

Kontaktna oseba:
Sonja Glažer
T: 038961748
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/12/2023

Kontaktna oseba:
Marko Vučina
T: 038961642
E: marko.vucina@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/12/2023

Kontaktna oseba:
Marko Vučina
T: 038961642
E: marko.vucina@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/11/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/12/2023

Kontaktna oseba:
Marko Vučina
T: 038961642
E: marko.vucina@velenje.si

Rok/Zaključek: 23/11/2023

Kontaktna oseba:
Sonja Glažer
T: 038961748
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/12/2023

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 038961644
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/12/2023

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 038961644
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/11/2023

Kontaktna oseba:
Sonja Glažer
T: 038961748
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/11/2023

Kontaktna oseba:
Lucija Koren
T: 03 8961 574
E: lucija.koren@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/11/2023

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 03 8961 644
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/11/2023

Kontaktna oseba:
Sonja Glažer
T: 03 8961 748
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/11/2023

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 03 8961 741
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/10/2023

Kontaktna oseba:
Zdenka Gradišnik
T: 03 896 16 24
E: zdenka.gradisnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/10/2023

Kontaktna oseba:
Zdenka Gradišnik
T: 038961624
E: zdenka.gradisnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/10/2023

Kontaktna oseba:
Zdenka Gradišnik
T: 038961624
E: zdenka.gradisnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/11/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 89 61 692
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/11/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: info@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/10/2023

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/10/2023

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/10/2023

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/10/2023

Kontaktna oseba:
Natalija Petrič
T: 038961573
E: natalija.petric@velenje.si

Rok/Zaključek: 16/10/2023

Kontaktna oseba:
Marina Krmpotič
T: 03 8961 720
E: marina.krmpotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/10/2023

Kontaktna oseba:
Mirjam Britovšek
T: 038961553
E: mirjam.britovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/11/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/10/2023

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669

Rok/Zaključek: 02/10/2023

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669

Rok/Zaključek: 08/10/2023

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669

Rok/Zaključek: 02/10/2023

Kontaktna oseba:
Bojana Žnider
T: 038961616
E: bojana.znider@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/09/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/09/2023

Kontaktna oseba:
Natalija Meh Bračun
T: T: 03 8961 712
E: natalija.mehbracun@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/09/2023

Kontaktna oseba:
Metka Špindler
T: 03 8961 682
E: metka.spindler@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/09/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/09/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/09/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/09/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/09/2023

Kontaktna oseba:
Natalija Petrič
T: 03 8961 573
E: natalija.petric@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/09/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/09/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: T: 03 8961 634; 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/08/2023

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/09/2023

Kontaktna oseba:
Petra Cerjak
T: 038961618
E: petra.cerjak@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/08/2023

Kontaktna oseba:
Peter Kovac
E: peter.kovac@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/08/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 896 16 34
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/08/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/08/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/09/2023

Kontaktna oseba:

Rok/Zaključek: 28/08/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/08/2023

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 03 8961 669
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/08/2023

Kontaktna oseba:
Marina Krmpotić
T: T: +386 3 8961 720
E: Marina.Krmpotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/08/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: T: 03 8961 670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/08/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/08/2023

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 03 8961 868
E: andrej.rupreht@velenje.si

Procedura:
odprto

Rok/Zaključek: 17/08/2023

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 041793645
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/08/2023

Kontaktna oseba:
Marko Vučina
T: 03 8961 642
E: marko.vucina@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/07/2023

Kontaktna oseba:
Suzana Žinič
T: T: 03 8961 711
E: suzana.zinic@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/07/2023

Kontaktna oseba:

Rok/Zaključek: 26/07/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/07/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Procedura:
javno

Rok/Zaključek: 12/07/2023

Kontaktna oseba:
Tjaša Zupančič Bastič
T: 03 896 1852
E: tjasa.zupancic-bastic@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/11/2023

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/07/2023

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 16/06/2023

Kontaktna oseba:
Gabrijela Sušec
T: 03 8961 850
E: gabrijela.susec@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/07/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/07/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 23/06/2023

Kontaktna oseba:
Bojana Žnider
T: 03 896 16 16
E: bojana.znider@velenje.si

Rok/Zaključek: 09/06/2023

Kontaktna oseba:
Gabrijela Sušec
T: 03 8961 850
E: gabrijela.susec@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/06/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: T: 03 8961 634; 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/06/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: T: 03 8961 634; 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 16/06/2023

Kontaktna oseba:
Peter Kovač
T: 038961646
E: peter.kovac@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/06/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/06/2023

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 03 8961 633
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/06/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: T: 03 8961 634; 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/06/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/05/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/05/2023

Kontaktna oseba:
Natalija Petrič
T: 03 8961 573
E: natalija.petric@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/06/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Procedura:
objava

Rok/Zaključek: 01/12/2023

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: Darja.Plaznik@velenje.si>

Rok/Zaključek: 25/05/2023

Kontaktna oseba:
Ana Kočar
T: 041 782 707
E: ana.kocar@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/05/2023

Kontaktna oseba:
Petra Cerjak
T: 03 896 16 18
E: petra.cerjak@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/08/2023

Kontaktna oseba:
Mirjam Britovšek
T: 038961553
E: mirjam.britovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/05/2023

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 03 8961 540
E: gasper.hostnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/05/2023

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 03 8961 540
E: gasper.hostnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/05/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/05/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/05/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/05/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/04/2023

Kontaktna oseba:
Marija Brložnik
T: T: 03 8961 733 / +3863 8961 733

Rok/Zaključek: 24/04/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/04/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/05/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/04/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/04/2023

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 041 793 645
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/04/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/05/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 07/07/2023

Kontaktna oseba:
Metka Špindler
T: 03 8961 682
E: metka.spindler@velenje.si

Rok/Zaključek: 16/05/2023

Kontaktna oseba:
Petra Cerjak
T: 03 896 16 18
E: petra.cerjak@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/04/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/04/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/04/2023

Kontaktna oseba:
Zdenka Gradišnik
T: 03 8961 624

Rok/Zaključek: 12/04/2023

Kontaktna oseba:
Petra Cerjak
T: 038961618
E: petra.cerjak@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/04/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/04/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/04/2023

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 038961540
E: gasper.hostnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/03/2023

Kontaktna oseba:
SAŠA SEVČNIKAR
E: sasa.sevcnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/03/2023

Kontaktna oseba:
Alma Glotić
T: 03 8961 603
E: alma.glotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/04/2023

Kontaktna oseba:
mag. Peter Kovač
T: 038961646
E: peter.kovac@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/03/2023

Kontaktna oseba:
Mirjam Britovšek
T: 03 8961 553
E: mirjam.britovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 23/03/2023

Kontaktna oseba:
Katja Remic Novak
T: 03 8961 722
E: katja.remic-novak@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2023

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 038961741
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2023

Kontaktna oseba:
Nina Blažič
T: 03 8961 873
E: nina.blazic@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/04/2023

Kontaktna oseba:
Alenka Rednjak
T: 03 896 16 14
E: alenka.rednjak@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/03/2023

Kontaktna oseba:
Patricija Halilović
T: 03 8961 617
E: Patricija.Halilovic@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2023

Kontaktna oseba:
Katja Remic Novak
T: 03 8961 722
E: Katja.Remic-Novak@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2023

Kontaktna oseba:
Katja Remic Novak
T: 038961722
E: Katja.Remic-Novak@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/03/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/03/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2023

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/03/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/03/2023

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 03 8961 741
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/02/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/02/2023

Kontaktna oseba:
Peter Kovač
T: 03 8961 646
E: peter.kovac@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/11/2023

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 03 8961 540
E: gasper.hostnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/03/2023

Kontaktna oseba:
Marija Brložnik
T: 03 8961 733
E: marija.brloznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/02/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/01/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/02/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/01/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/01/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/01/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/01/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/01/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/01/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/02/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/06/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/02/2023

Kontaktna oseba:
Simona Pogorelčnik
T: 03 8961 677
E: simona.pogorelcnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/01/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 896 16 92
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/01/2023

Kontaktna oseba:

Leto: 2022

Rok/Zaključek: 16/01/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/02/2023

Kontaktna oseba:
Alma Glotić
T: 03 8961 603
E: alma.glotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 11/01/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/02/2023

Kontaktna oseba:
Aleksandra Forštner
T: 03 896 17 36
E: aleksandra.forstner@velenje.si

Rok/Zaključek: 16/12/2022

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 03 8961 868
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/01/2023

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/12/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/12/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/01/2023

Kontaktna oseba:
Vida Kac
T: 03 8961 709
E: vida.kac@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/11/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/11/2022

Kontaktna oseba:
Sonja Glažer
T: 03 8961 748
E: sonja.glazer@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/11/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/11/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/10/2022

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 09/11/2022

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634; 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek:

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/11/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Prelovšek
T: 03 896 18 47
E: bojan.prelovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 23/09/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/09/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/08/2022

Kontaktna oseba:
Maks Arlič
T: 031 640 239
E: maks.arlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/08/2022

Kontaktna oseba:
Patricija Halilović
T: 03 8961 617
E: patricija.halilovic@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/08/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/08/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/08/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/07/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/07/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/07/2022

Kontaktna oseba:
Katja Remic Novak in Primož Rotovnik
T: 03 8961 722 in 03 8961 536

Rok/Zaključek: 29/07/2022

Kontaktna oseba:
Patricija Halilović
T: 03 8961 617
E: patricija.halilovic@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/07/2022

Kontaktna oseba:
Tjaša Zupančič Bastič
T: 03 896 18 52
E: Tjasa.Zupancic-Bastic@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/07/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/07/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/07/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/07/2022

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/07/2022

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2022

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 03 8961 540
E: gasper.hostnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/07/2022

Kontaktna oseba:
Suzana Žinič
T: 03 8961 711
E: suzana.zinic@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/07/2022

Kontaktna oseba:
Blaženka Čujež
T: 03 8961 674
E: blazenka.cujez@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/06/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/06/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/06/2022

Kontaktna oseba:
Natalija Petrič
T: 03 8961 573
E: natalija.petric@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2022

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2022

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/06/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/05/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 09/06/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 09/06/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/05/2022

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/05/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/05/2022

Kontaktna oseba:
Ana Kočar
T: ana.kocar@velenje.si
E: 03 896 15 34

Rok/Zaključek: 06/05/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 11/05/2022

Kontaktna oseba:
Vesna Jeličić
T: 03 8961 700
E: vesna.jelicic@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/05/2022

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/05/2022

Kontaktna oseba:
Gabrijela SUŠEC
T: 03 8961 850
E: gabrijela.susec@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/05/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/05/2022

Kontaktna oseba:
Aleksandra Forštner
T: 03 896 17 36
E: aleksandra.forstner@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/04/2022

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 03 8961 868
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/04/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 11/04/2022

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 041 793 645
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/04/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/04/2022

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 03 8961 540 ali 03 8961 673
E: gasper.hostnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/03/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/03/2022

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2022

Kontaktna oseba:
Marko Pritržnik
T: 03 8961 638
E: marko.pritrznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/04/2022

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/03/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/03/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/03/2022

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 03 8961 741
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 11/03/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/03/2022

Kontaktna oseba:
Marija Brložnik
T: 03 8961733
E: marija.brloznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 11/03/2022

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 03 8961 741
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 07/03/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/03/2022

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 041 793 645
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/03/2022

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634; 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/03/2022

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634; 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2022

Kontaktna oseba:
Marko Vučina
T: 03 8961 642
E: marko.vucina@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/02/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/02/2022

Kontaktna oseba:
Natalija Petrič
T: 03 8961 573
E: natalija.petric@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/02/2022

Kontaktna oseba:
Janez Vranc
T: 03 8961 728
E: janez.vranc@velenje.si

Rok/Zaključek: 09/02/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 11/02/2022

Kontaktna oseba:
Lipnik Bojan
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 11/02/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/02/2022

Kontaktna oseba:
Simona Pogorelčnik
T: 03 8961 677
E: simona.pogorelcnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/01/2022

Kontaktna oseba:
Marko Vučina
T: 03 896 16 42
E: marko.vucina@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/01/2022

Kontaktna oseba:
mag. Maša Kočevar
T: 03 8961 546
E: masa.kocevar@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2023

Kontaktna oseba:
Vesna Jeličić
T: 03 8961 700
E: vesna.jelicic@velenje.si

Leto: 2021

Rok/Zaključek: 12/01/2022

Kontaktna oseba:
Jernej Korelc
T: 03 8961 668
E: jernej.korelc@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/01/2022

Kontaktna oseba:

Rok/Zaključek: 18/01/2022

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 03 8961 868
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/02/2022

Kontaktna oseba:
Aleksandra Forštner
T: 03 896 17 36
E: aleksandra.forstner@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/01/2022

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 896 16 78
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/12/2021

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/01/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/01/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si>

Rok/Zaključek: 10/01/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/01/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2021

Kontaktna oseba:
Lipnik Bojan
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/01/2022

Kontaktna oseba:
Zavod Savinja, vodilni partner LAS ZSŠD
T: 03 838 10 78
E: info@zavod-savinja.si

Rok/Zaključek: 23/12/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/12/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/12/2021

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/12/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 896 16 34
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/12/2021

Kontaktna oseba:
Blaženka Čujež
T: 03 8961 674
E: Blazenka.Cujez@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/12/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/12/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/12/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/12/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/11/2021

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/11/2021

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/12/2021

Kontaktna oseba:
Blaženka Čujež
T: 03 8961 674
E: blazenka.cujez@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/11/2021

Kontaktna oseba:

Rok/Zaključek: 10/11/2021

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 03 896 17 41
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/11/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/11/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/11/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/11/2021

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 03 8961 741
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/10/2021

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/10/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/10/2021

Kontaktna oseba:
Gašper Koprivnikar
T: 03 8961 570
E: gasper.koprivnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/09/2021

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/10/2021

Kontaktna oseba:
Simona Pogorelčnik
T: 03 8961 677
E: simona.pogorelcnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/09/2021

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 03 8961 868
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/09/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/09/2021

Kontaktna oseba:
Robi Sovinek
T: 03 8961 675
E: robi.sovinek@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/09/2021

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/09/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/09/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/09/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: urps.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/09/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/09/2021

Kontaktna oseba:
Robi Sovinek
T: 03 8961 675
E: robi.sovinek@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/08/2021

Kontaktna oseba:
Amra Kadrić
T: 03 8961 651
E: amra.kadric@velenje.si

Rok/Zaključek: 16/08/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 16/08/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lišnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/08/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/08/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/10/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/07/2021

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/12/2021

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/07/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/07/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/06/2021

Kontaktna oseba:
Katarina Ostruh
T: 03 896 15 51
E: katarina.ostruh@velenje.si

Rok/Zaključek: 23/06/2021

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/06/2021

Kontaktna oseba:
Robi Sovinek
T: 03 8961 675
E: robi.sovinek@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/06/2021

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 030 487 688
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/06/2021

Kontaktna oseba:
Saša Sevčnikar
T: 03 8961 652
E: sasa.sevcnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/06/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/06/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/06/2021

Kontaktna oseba:
Peter Kovač
T: 03 8961 646
E: peter.kovac@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/06/2021

Kontaktna oseba:
Olivera Filipović
T: 03 8961 860
E: olivera.filipovic@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/06/2021

Kontaktna oseba:
Blaženka Čujež
T: 03 8961 674
E: blazenka.cujez@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/11/2021

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/06/2021

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/06/2021

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/05/2021

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/05/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/05/2021

Kontaktna oseba:
Blaženka Čujež
T: 03 8961 674
E: blazenka.cujez@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/05/2021

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 030 487 688
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/05/2021

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 030 487 688
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/05/2021

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 030 487 688
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/05/2021

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 03 8961 868
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/04/2021

Kontaktna oseba:
Nina Blažič
T: 03 8961 873
E: nina.blazic@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/05/2021

Kontaktna oseba:
Gabrijela Sušec
T: 03 8961 850
E: gabrijela.susec@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/05/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/05/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/05/2021

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 03 8961 644
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/05/2021

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/04/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/04/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/08/2021

Kontaktna oseba:
Mirjam Britovšek
T: 03 8961 553
E: mirjam.britovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/05/2021

Kontaktna oseba:
Aleksandra Forštner
T: 03 8961 736
E: aleksandra.forstner@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/04/2021

Kontaktna oseba:
Sedina SARAJLIĆ
T: 03 8961 692
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 07/04/2021

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 03 8961 540
E: gasper.hostnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/03/2021

Kontaktna oseba:
Sonja GLAŽER
T: 03 8961 748
E: sonja.glazer@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/07/2021

Kontaktna oseba:
Metka Špindler
T: 03 8961 682
E: metka.spindler@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/04/2021

Kontaktna oseba:
Patricija Halilović
T: 03 8961 617
E: patricija.halilovic@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/04/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/04/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/04/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/04/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/04/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/04/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/04/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 07/04/2021

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 03 8961 868
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/03/2021

Kontaktna oseba:
Blaženka Čujež
T: 03 8961 674
E: blazenka.cujez@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/03/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/04/2021

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 03 8961 741
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/03/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/03/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/03/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/03/2021

Kontaktna oseba:
Marina Krmpotić
T: 03 8961 720
E: marina.krmpotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/03/2021

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 03 8961 741
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/03/2021

Kontaktna oseba:
Olivera Filipović
T: 03 896 18 60
E: olivera.filipovic@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/03/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/03/2021

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/03/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Prelovšek
T: 03 8961 847
E: bojan.prelovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/03/2021

Kontaktna oseba:
Sonja Glažer
T: 03 8961 748
E: sonja.glazer@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Prelovšek
T: 03 8961 847
E: bojan.prelovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/03/2021

Kontaktna oseba:
Zdenka Gradišnik
T: 03 8961 624
E: zdenka.gradisnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/04/2021

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/03/2021

Kontaktna oseba:
Nina Blažič
T: 03 8961 873
E: nina.blazic@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/03/2021

Kontaktna oseba:
Maša Kočevar
T: 03 8961 546
E: masa.kocevar@velenje.si

Procedura:
javno

Rok/Zaključek: 02/03/2021

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 03 8961 692
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/03/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/03/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/02/2021

Kontaktna oseba:

Rok/Zaključek: 03/03/2021

Kontaktna oseba:
Urška Gaberšek
T: 03 896 18 66
E: urska.gabersek@velenje.si