1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa, ki je katalog izdal:
Mestna občina Velenje, ki jo zastopa Peter Dermol, župan

Naslov:
Titov trg 1, 3320 Velenje

Telefon:
03 8961 600

Faks:
03 8961 654

E-pošta:
info@velenje.si

Odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela:
Peter Dermol, župan

Datum prve objave kataloga (txt oblika):
27. 5. 2004

Datum zadnje spremembe (txt oblika):
31. 1. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://www.velenje.si/, zavihek Občina, Katalog informacij javnega značaja

Druge oblike kataloga:
v fizični obliki na sedežu Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) v času uradnih ur

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a. Podatki o organizaciji Mestne občine Velenje

Organigram

2.b. Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Aleksandra Forštner
Kabinet župana Mestne občine Velenje
Telefon: 03 8961 736
Naslov: Titov trg 1, 3320 Velenje
E-pošta: aleksandra.forstner@velenje.si

Uradni osebi, pooblaščeni za vodenje postopka pridobitve informacije javnega značaja na 1. stopnji:

Petra Cerjak, univ. dipl. rus. in slov.
Kabinet župana Mestne občine Velenje
Telefon: 03 8961 618
Naslov: Titov trg 1, 3320 Velenje
E-pošta: petra.cerjak@velenje.si

mag. Maša Kočevar
Kabinet župana Mestne občine Velenje
Telefon: 03 8961 546
Naslov: Titov trg 1, 3320 Velenje
E-pošta: masa.kocevar@velenje.si

2.c. Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa

2.č. Seznam predlogov predpisov

2.d. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.e. Seznam vrst upravnih postopkov

Seznam upravnih postopkov je dosegljiv na spodnji povezavi. Informacije o upravnih postopkih so na voljo tudi v prostorih občine v času uradnih ur.

2.f. Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila/razpise

Javna naročila po ZJN–2 in drugi javni razpisi – po letih:

2.g. Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja

1. Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
2. Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti,
3. Evidenca o stroških dela javnih uslužbencev,
4. Evidenca izplačil fizičnim osebam,
5. Evidenca o zaposlenih delavcih (kadr. evidenca), ki se vodi kot infor. baza podatkov,
6. Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest,
7. Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih,
8. Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu ,
9. Evidenca o izrabi delovnega časa – KRONOS,
10. Dokumentno poslovni informacijski sistem ODOS,
11. Evidenca terjatev fizičnih oseb,
12. Evidenca svetnic in svetnikov Sveta MOV,
13. Evidenca za izstavitev računov za str. vzgoje in varstva otrok v Vrtcu Velenje za druge občine,
14. Evidenca upravičencev do enkratne denarne pomoči za novorojence v MOV,
15. Evidenca enkratnih izrednih denarnih pomoči,
16. Evidenca o plačanih str. oskrbe v domovih (VDC, posebni, splošni zavodi), za občane MOV,
17. Evidenca učencev 1. razreda osnovne šole,
18. Evidenca prosilcev za pridobitev občinske štipendije,
19. Evidenca za pošiljanje vabil,
20. Evidenca voznikov taxi služb, izdanih dovoljenj in potrdil,
21. Evidenca koristnikov počitniških kapacitet,
22. Evidenca pripadnikov Civilne zaščite MOV,
23. Evidenca podatkov iz sistema sledenja v službenih vozilih,
24. Evidenca prejemnikov državnih pomoči v kmetijstvu v MOV,
25. Evidenca najemnikov pokritih garažnih mest v lasti MOV,
26. Evidenca prosilcev za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav,
27. Evidenca prednostnih list po razpisu za dodelitev stanovanj v najem,
28. Evidenca prosilcev za subvencijo tržne najemnine,
29. Evidenca sprememb namenske rabe pri OPN MOV,
30. Evidenca avdio – video posnetkov sej Sveta MOV,
31. Evidenca uporabe videonadzornega sistema za poslovne stavbe v lasti MOV ,
32. Evidenca uporabe videonadzornega sistema za garaže v lasti MOV,
33. Evidenca uporabe videonadzornega sistema za javne površine,
34. Mesečna evidenca umrlih – izpis iz Centralnega registra RS,
35. Evidenca vsa leta odličnih učencev 9. razreda osnovne šole in zaključnih letnikov srednje šole,
36. Evidenca uporabe prisilnih sredstev,
37. Evidenca medijskih adrem.

2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.i. Druge informacije, ki jih organ posreduje v svetovni splet

Druge informacije javnega značaja s področja dela Mestne občine Velenje lahko najdete še na spletni strani občine v rubrikah javne objave, sporočila za javnost, obvestila za občane, projekti idr.

2.j. Poročila Nadzornega odbora Mestne občine Velenje

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja.

V zahtevi prosilec ni dolžan navesti utemeljitve svoje zahteve. To pomeni, da ni zavezan izkazovati pravnega ali kakršnegakoli drugega interesa, niti ni dolžan navesti namena uporabe informacije, ki jo želi pridobiti.
Osebni oz. fizični dostop do informacij javnega značaja je možen pri uradni osebi, zadolženi za dostop do informacij javnega značaja oz. pri osebi, pooblaščeni s strani osebe za dostop do informacij javnega značaja, v poslovnem času Mestne občine Velenje.

Zaprosilo za dostop do informacij javnega značaja prosilec lahko pošlje na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje ali na e-naslov: info@velenje.si. Prosilec mora v vlogi navesti ime priimek, naslov ali podjetje, opredeliti mora informacijo, s katero se želi seznaniti in določiti način seznanitve z zahtevano informacijo (elektronski zapis, vpogled, fotokopija, prepis). Osebni dostop do informacij javnega značaja je možen na sedežu Mestne občine Velenje, 4. nadstropje, v času poslovnega časa.

Dostop za prosilce s posebnimi potrebami: v zgradbi je dvigalo, za vpogled v dokumente je možen dostop z invalidskim vozičkom.

4. Stroškovnik

Stroškovnik vpogleda in posredovanja informacij javnega značaja Mestne občine Velenje določa 17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 24/2016).
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941)

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje informacij se lahko prosilcu zaračunajo le materialni stroški, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Če so izpolnjeni pogoji za zaračunavanje posredovanja informacij, se prosilcu zaračunajo materialni stroški posredovanja informacij skladno s cenikom (cene so brez DDV) iz uredbe, in sicer:
– ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 EUR,
– ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 EUR,
– ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 EUR,
– ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 EUR,
– ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 EUR,
– ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 EUR,
– elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR,
– elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR,
– elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
– pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,
– pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 EUR,
– poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Mestna občina Velenje posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.

Ob posredovanju zahtevanih informacij se za plačilo stroškov posredovanja prosilcu izda sklep o stroških, v katerem je določena skupna cena, specifikacija stroškov ter rok za plačilo stroškov. Zoper sklep je dovoljena pritožba, o kateri odloča Informacijski pooblaščenec RS.

V primeru, ko je ugotovljeno, da bo posredovanje informacija preseglo 80 evrov (z DDV), bo Mestna občina Velenje prosilca pozvala k vnaprejšnjemu plačilu pologa.

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Prosilci so največkrat zahtevali informacije o zunanjem oglaševanju. Informacije so na voljo na spletni strani http://www.velenje.si/e-obcina/10448.

6. Evidenčna javna naročila

7. Katalog informacij javnega značaja po letih

Leto: 2023

Rok/Zaključek: 02/10/2023

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669

Rok/Zaključek: 02/10/2023

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669

Rok/Zaključek: 08/10/2023

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669

Rok/Zaključek: 02/10/2023

Kontaktna oseba:
Bojana Žnider
T: 038961616
E: bojana.znider@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/09/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/09/2023

Kontaktna oseba:
Natalija Meh Bračun
T: T: 03 8961 712
E: natalija.mehbracun@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/09/2023

Kontaktna oseba:
Metka Špindler
T: 03 8961 682
E: metka.spindler@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/09/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/09/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/09/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/09/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/09/2023

Kontaktna oseba:
Natalija Petrič
T: 03 8961 573
E: natalija.petric@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/09/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/09/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: T: 03 8961 634; 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/08/2023

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/09/2023

Kontaktna oseba:
Petra Cerjak
T: 038961618
E: petra.cerjak@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/08/2023

Kontaktna oseba:
Peter Kovac
E: peter.kovac@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/08/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 896 16 34
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/08/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/08/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/09/2023

Kontaktna oseba:

Rok/Zaključek: 28/08/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/08/2023

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 03 8961 669
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/08/2023

Kontaktna oseba:
Marina Krmpotić
T: T: +386 3 8961 720
E: Marina.Krmpotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/08/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: T: 03 8961 670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/08/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/08/2023

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 03 8961 868
E: andrej.rupreht@velenje.si

Procedura:
odprto

Rok/Zaključek: 17/08/2023

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 041793645
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/08/2023

Kontaktna oseba:
Marko Vučina
T: 03 8961 642
E: marko.vucina@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/07/2023

Kontaktna oseba:
Suzana Žinič
T: T: 03 8961 711
E: suzana.zinic@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/07/2023

Kontaktna oseba:

Rok/Zaključek: 26/07/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/07/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Procedura:
javno

Rok/Zaključek: 12/07/2023

Kontaktna oseba:
Tjaša Zupančič Bastič
T: 03 896 1852
E: tjasa.zupancic-bastic@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/11/2023

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/07/2023

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 16/06/2023

Kontaktna oseba:
Gabrijela Sušec
T: 03 8961 850
E: gabrijela.susec@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/07/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/07/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 23/06/2023

Kontaktna oseba:
Bojana Žnider
T: 03 896 16 16
E: bojana.znider@velenje.si

Rok/Zaključek: 09/06/2023

Kontaktna oseba:
Gabrijela Sušec
T: 03 8961 850
E: gabrijela.susec@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/06/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: T: 03 8961 634; 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/06/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: T: 03 8961 634; 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 16/06/2023

Kontaktna oseba:
Peter Kovač
T: 038961646
E: peter.kovac@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/06/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/06/2023

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 03 8961 633
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/06/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: T: 03 8961 634; 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/06/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/05/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/05/2023

Kontaktna oseba:
Natalija Petrič
T: 03 8961 573
E: natalija.petric@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/06/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Procedura:
objava

Rok/Zaključek: 01/12/2023

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: Darja.Plaznik@velenje.si>

Rok/Zaključek: 25/05/2023

Kontaktna oseba:
Ana Kočar
T: 041 782 707
E: ana.kocar@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/05/2023

Kontaktna oseba:
Petra Cerjak
T: 03 896 16 18
E: petra.cerjak@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/08/2023

Kontaktna oseba:
Mirjam Britovšek
T: 038961553
E: mirjam.britovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/05/2023

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 03 8961 540
E: gasper.hostnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/05/2023

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 03 8961 540
E: gasper.hostnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/05/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/05/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/05/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/05/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/04/2023

Kontaktna oseba:
Marija Brložnik
T: T: 03 8961 733 / +3863 8961 733

Rok/Zaključek: 24/04/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/04/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/05/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/04/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/04/2023

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 041 793 645
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/04/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/05/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 07/07/2023

Kontaktna oseba:
Metka Špindler
T: 03 8961 682
E: metka.spindler@velenje.si

Rok/Zaključek: 16/05/2023

Kontaktna oseba:
Petra Cerjak
T: 03 896 16 18
E: petra.cerjak@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/04/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/04/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/04/2023

Kontaktna oseba:
Zdenka Gradišnik
T: 03 8961 624

Rok/Zaključek: 12/04/2023

Kontaktna oseba:
Petra Cerjak
T: 038961618
E: petra.cerjak@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/04/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/04/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/04/2023

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 038961540
E: gasper.hostnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/03/2023

Kontaktna oseba:
SAŠA SEVČNIKAR
E: sasa.sevcnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/03/2023

Kontaktna oseba:
Alma Glotić
T: 03 8961 603
E: alma.glotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/04/2023

Kontaktna oseba:
mag. Peter Kovač
T: 038961646
E: peter.kovac@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/03/2023

Kontaktna oseba:
Mirjam Britovšek
T: 03 8961 553
E: mirjam.britovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 23/03/2023

Kontaktna oseba:
Katja Remic Novak
T: 03 8961 722
E: katja.remic-novak@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2023

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 038961741
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2023

Kontaktna oseba:
Nina Blažič
T: 03 8961 873
E: nina.blazic@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/04/2023

Kontaktna oseba:
Alenka Rednjak
T: 03 896 16 14
E: alenka.rednjak@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/03/2023

Kontaktna oseba:
Patricija Halilović
T: 03 8961 617
E: Patricija.Halilovic@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2023

Kontaktna oseba:
Katja Remic Novak
T: 03 8961 722
E: Katja.Remic-Novak@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2023

Kontaktna oseba:
Katja Remic Novak
T: 038961722
E: Katja.Remic-Novak@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/03/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/03/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2023

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/03/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/03/2023

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 03 8961 741
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/02/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/02/2023

Kontaktna oseba:
Peter Kovač
T: 03 8961 646
E: peter.kovac@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/11/2023

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 03 8961 540
E: gasper.hostnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/03/2023

Kontaktna oseba:
Marija Brložnik
T: 03 8961 733
E: marija.brloznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/02/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/01/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/02/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/01/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/01/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/01/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/01/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/01/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/01/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/02/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/06/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/02/2023

Kontaktna oseba:
Simona Pogorelčnik
T: 03 8961 677
E: simona.pogorelcnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/01/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 896 16 92
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/01/2023

Kontaktna oseba:

Leto: 2022

Rok/Zaključek: 16/01/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/02/2023

Kontaktna oseba:
Alma Glotić
T: 03 8961 603
E: alma.glotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 11/01/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/02/2023

Kontaktna oseba:
Aleksandra Forštner
T: 03 896 17 36
E: aleksandra.forstner@velenje.si

Rok/Zaključek: 16/12/2022

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 03 8961 868
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/01/2023

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/12/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/12/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/01/2023

Kontaktna oseba:
Vida Kac
T: 03 8961 709
E: vida.kac@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/11/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/11/2022

Kontaktna oseba:
Sonja Glažer
T: 03 8961 748
E: sonja.glazer@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/11/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/11/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/10/2022

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 09/11/2022

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634; 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek:

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/11/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Prelovšek
T: 03 896 18 47
E: bojan.prelovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 23/09/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/09/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/08/2022

Kontaktna oseba:
Maks Arlič
T: 031 640 239
E: maks.arlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/08/2022

Kontaktna oseba:
Patricija Halilović
T: 03 8961 617
E: patricija.halilovic@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/08/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/08/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/08/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/07/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/07/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/07/2022

Kontaktna oseba:
Katja Remic Novak in Primož Rotovnik
T: 03 8961 722 in 03 8961 536

Rok/Zaključek: 29/07/2022

Kontaktna oseba:
Patricija Halilović
T: 03 8961 617
E: patricija.halilovic@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/07/2022

Kontaktna oseba:
Tjaša Zupančič Bastič
T: 03 896 18 52
E: Tjasa.Zupancic-Bastic@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/07/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/07/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/07/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/07/2022

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/07/2022

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2022

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 03 8961 540
E: gasper.hostnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/07/2022

Kontaktna oseba:
Suzana Žinič
T: 03 8961 711
E: suzana.zinic@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/07/2022

Kontaktna oseba:
Blaženka Čujež
T: 03 8961 674
E: blazenka.cujez@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/07/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/06/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/06/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/06/2022

Kontaktna oseba:
Natalija Petrič
T: 03 8961 573
E: natalija.petric@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2022

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2022

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/06/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/05/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 09/06/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 09/06/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/05/2022

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/05/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/05/2022

Kontaktna oseba:
Ana Kočar
T: ana.kocar@velenje.si
E: 03 896 15 34

Rok/Zaključek: 06/05/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 11/05/2022

Kontaktna oseba:
Vesna Jeličić
T: 03 8961 700
E: vesna.jelicic@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/05/2022

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/05/2022

Kontaktna oseba:
Gabrijela SUŠEC
T: 03 8961 850
E: gabrijela.susec@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/05/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/05/2022

Kontaktna oseba:
Aleksandra Forštner
T: 03 896 17 36
E: aleksandra.forstner@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/04/2022

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 03 8961 868
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/04/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 11/04/2022

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 041 793 645
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/04/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/04/2022

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 03 8961 540 ali 03 8961 673
E: gasper.hostnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/03/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/03/2022

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2022

Kontaktna oseba:
Marko Pritržnik
T: 03 8961 638
E: marko.pritrznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/04/2022

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/03/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/03/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/03/2022

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 03 8961 741
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 11/03/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/03/2022

Kontaktna oseba:
Marija Brložnik
T: 03 8961733
E: marija.brloznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 11/03/2022

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 03 8961 741
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 07/03/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/03/2022

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 041 793 645
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/03/2022

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634; 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/03/2022

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634; 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2022

Kontaktna oseba:
Marko Vučina
T: 03 8961 642
E: marko.vucina@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/02/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/02/2022

Kontaktna oseba:
Natalija Petrič
T: 03 8961 573
E: natalija.petric@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/02/2022

Kontaktna oseba:
Janez Vranc
T: 03 8961 728
E: janez.vranc@velenje.si

Rok/Zaključek: 09/02/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 11/02/2022

Kontaktna oseba:
Lipnik Bojan
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 11/02/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/02/2022

Kontaktna oseba:
Simona Pogorelčnik
T: 03 8961 677
E: simona.pogorelcnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/01/2022

Kontaktna oseba:
Marko Vučina
T: 03 896 16 42
E: marko.vucina@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/01/2022

Kontaktna oseba:
mag. Maša Kočevar
T: 03 8961 546
E: masa.kocevar@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2023

Kontaktna oseba:
Vesna Jeličić
T: 03 8961 700
E: vesna.jelicic@velenje.si

Leto: 2021

Rok/Zaključek: 12/01/2022

Kontaktna oseba:
Jernej Korelc
T: 03 8961 668
E: jernej.korelc@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/01/2022

Kontaktna oseba:

Rok/Zaključek: 18/01/2022

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 03 8961 868
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/02/2022

Kontaktna oseba:
Aleksandra Forštner
T: 03 896 17 36
E: aleksandra.forstner@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/01/2022

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 896 16 78
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/12/2021

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/01/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/01/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si>

Rok/Zaključek: 10/01/2022

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/01/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2021

Kontaktna oseba:
Lipnik Bojan
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/01/2022

Kontaktna oseba:
Zavod Savinja, vodilni partner LAS ZSŠD
T: 03 838 10 78
E: info@zavod-savinja.si

Rok/Zaključek: 23/12/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/12/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/12/2021

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/12/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 896 16 34
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/12/2021

Kontaktna oseba:
Blaženka Čujež
T: 03 8961 674
E: Blazenka.Cujez@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/12/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/12/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/12/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/12/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/11/2021

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/11/2021

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/12/2021

Kontaktna oseba:
Blaženka Čujež
T: 03 8961 674
E: blazenka.cujez@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/11/2021

Kontaktna oseba:

Rok/Zaključek: 10/11/2021

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 03 896 17 41
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/11/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/11/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/11/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/11/2021

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 03 8961 741
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/10/2021

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/10/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/10/2021

Kontaktna oseba:
Gašper Koprivnikar
T: 03 8961 570
E: gasper.koprivnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/09/2021

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/10/2021

Kontaktna oseba:
Simona Pogorelčnik
T: 03 8961 677
E: simona.pogorelcnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/09/2021

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 03 8961 868
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/09/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/09/2021

Kontaktna oseba:
Robi Sovinek
T: 03 8961 675
E: robi.sovinek@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/09/2021

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/09/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/09/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/09/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: urps.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/09/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/09/2021

Kontaktna oseba:
Robi Sovinek
T: 03 8961 675
E: robi.sovinek@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/08/2021

Kontaktna oseba:
Amra Kadrić
T: 03 8961 651
E: amra.kadric@velenje.si

Rok/Zaključek: 16/08/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 16/08/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lišnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/08/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/08/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/10/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/07/2021

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/12/2021

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/07/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/07/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/06/2021

Kontaktna oseba:
Katarina Ostruh
T: 03 896 15 51
E: katarina.ostruh@velenje.si

Rok/Zaključek: 23/06/2021

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/06/2021

Kontaktna oseba:
Robi Sovinek
T: 03 8961 675
E: robi.sovinek@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/06/2021

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 030 487 688
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/06/2021

Kontaktna oseba:
Saša Sevčnikar
T: 03 8961 652
E: sasa.sevcnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/06/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/06/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/06/2021

Kontaktna oseba:
Peter Kovač
T: 03 8961 646
E: peter.kovac@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/06/2021

Kontaktna oseba:
Olivera Filipović
T: 03 8961 860
E: olivera.filipovic@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/06/2021

Kontaktna oseba:
Blaženka Čujež
T: 03 8961 674
E: blazenka.cujez@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/11/2021

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/06/2021

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/06/2021

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/05/2021

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/05/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/05/2021

Kontaktna oseba:
Blaženka Čujež
T: 03 8961 674
E: blazenka.cujez@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/05/2021

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 030 487 688
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/05/2021

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 030 487 688
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/05/2021

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 030 487 688
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/05/2021

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 03 8961 868
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/04/2021

Kontaktna oseba:
Nina Blažič
T: 03 8961 873
E: nina.blazic@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/05/2021

Kontaktna oseba:
Gabrijela Sušec
T: 03 8961 850
E: gabrijela.susec@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/05/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/05/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/05/2021

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 03 8961 644
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/05/2021

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/04/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/04/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/08/2021

Kontaktna oseba:
Mirjam Britovšek
T: 03 8961 553
E: mirjam.britovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/05/2021

Kontaktna oseba:
Aleksandra Forštner
T: 03 8961 736
E: aleksandra.forstner@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/04/2021

Kontaktna oseba:
Sedina SARAJLIĆ
T: 03 8961 692
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 07/04/2021

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 03 8961 540
E: gasper.hostnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/03/2021

Kontaktna oseba:
Sonja GLAŽER
T: 03 8961 748
E: sonja.glazer@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/07/2021

Kontaktna oseba:
Metka Špindler
T: 03 8961 682
E: metka.spindler@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/04/2021

Kontaktna oseba:
Patricija Halilović
T: 03 8961 617
E: patricija.halilovic@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/04/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/04/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/04/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/04/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/04/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/04/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/04/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 07/04/2021

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 03 8961 868
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/03/2021

Kontaktna oseba:
Blaženka Čujež
T: 03 8961 674
E: blazenka.cujez@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/03/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/04/2021

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 03 8961 741
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/03/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/03/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/03/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/03/2021

Kontaktna oseba:
Marina Krmpotić
T: 03 8961 720
E: marina.krmpotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/03/2021

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 03 8961 741
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/03/2021

Kontaktna oseba:
Olivera Filipović
T: 03 896 18 60
E: olivera.filipovic@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/03/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/03/2021

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/03/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Prelovšek
T: 03 8961 847
E: bojan.prelovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/03/2021

Kontaktna oseba:
Sonja Glažer
T: 03 8961 748
E: sonja.glazer@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Prelovšek
T: 03 8961 847
E: bojan.prelovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/03/2021

Kontaktna oseba:
Zdenka Gradišnik
T: 03 8961 624
E: zdenka.gradisnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/04/2021

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/03/2021

Kontaktna oseba:
Nina Blažič
T: 03 8961 873
E: nina.blazic@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/03/2021

Kontaktna oseba:
Maša Kočevar
T: 03 8961 546
E: masa.kocevar@velenje.si

Procedura:
javno

Rok/Zaključek: 02/03/2021

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 03 8961 692
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/03/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/03/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/02/2021

Kontaktna oseba:

Rok/Zaključek: 03/03/2021

Kontaktna oseba:
Urška Gaberšek
T: 03 896 18 66
E: urska.gabersek@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/02/2021

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 03 8961 692
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 23/02/2021

Kontaktna oseba:
Blaženka Čujež
T: 03 8961 674
E: blazenka.cujez@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/02/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/02/2021

Kontaktna oseba:
Bojana Žnider
T: 03 8961 616
E: bojana.znider@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/02/2021

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 041 793 645
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 09/02/2021

Kontaktna oseba:
Aleksandra Forštner
T: 03 8961 736
E: aleksandra.forstner@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/02/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/12/2021

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 03 8961 540
E: gasper.hostnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 09/02/2021

Kontaktna oseba:
Simona Pogorelčnik
T: 03 8961 677
E: simona.pogorelcnik@velenje.si

Procedura:
javno

Rok/Zaključek: 01/02/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 07/02/2021

Kontaktna oseba:
Nina Blažič
T: 03 8961 873
E: nina.blazic@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/01/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 04 8961 634
E: uros.buričvvelenje.si

Rok/Zaključek: 25/01/2021

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/01/2021

Kontaktna oseba:
Nina Korelc
T: 03 8961 738
E: nina.korelc@velenje.si

Leto: 2020

Rok/Zaključek: 20/01/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/01/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/01/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/01/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 04 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/01/2021

Kontaktna oseba:
Dimitrij Amon
T: 041 705 981
E: dimitrij.amon@kunigunda.si

Rok/Zaključek: 15/01/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/03/2021

Kontaktna oseba:
Vida Kac
T: 03 8961 709
E: vida.kac@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/02/2021

Kontaktna oseba:
Saša Sevčnikar
T: 03 896 16 52
E: sasa.sevcnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/12/2020

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 03 8961 692
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/01/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/01/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenjesi

Rok/Zaključek: 31/12/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/12/2020

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/12/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/12/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/12/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/12/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/12/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/12/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/12/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 23/12/2020

Kontaktna oseba:
Nina Blažič
T: 03 8961 873
E: nina.balzic@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/12/2020

Kontaktna oseba:
Zdenka Gradišnik
T: 03 8961 624
E: zdenka.gradisnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/12/2020

Kontaktna oseba:
Zdenka Gradišnik
T: 03 8961 624
E: zdenka.gradisnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/12/2020

Kontaktna oseba:
Zdenka Gradišnik
T: 03 8961 624
E: zdenka.gradisnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/12/2020

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 03 8961 692
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/12/2020

Kontaktna oseba:
Nina Blažič
T: 03 8961 873
E: nina.blazic@velenje.si

Rok/Zaključek: 23/12/2020

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 03 8961 634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/12/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/12/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/12/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/12/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/12/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/12/2020

Kontaktna oseba:
Marina Krmpotič
T: 03 8961 720
E: marina.krmpotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/12/2020

Kontaktna oseba:
Sonja Glažer
T: 03 8961 748
E: sonja.glazer@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/12/2020

Kontaktna oseba:
Blaženka Čujež
T: 03 8961 674
E: blazenka.cujez@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/11/2020

Kontaktna oseba:
Suzana Žinič
T: 03 8961 711
E: suzana.zinic@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/11/2020

Kontaktna oseba:
Suzana Žinič
T: 03 8961 711
E: suzana.zinic@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/11/2020

Kontaktna oseba:
Zdenka Gradišnik
T: 03 8961 624
E: zdenka.gradisnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/11/2020

Kontaktna oseba:
Suzana Žinič
T: 03 8961 711
E: suzana.zinic@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/12/2020

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 03 8961 644
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/12/2020

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 03 8961 644
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/12/2020

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 03 8961 644
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/12/2020

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 03 8961 644
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/12/2020

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 03 8961 644
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/11/2020

Kontaktna oseba:
Nina Blažič
T: 03 8961 873
E: nina.blazic@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/11/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/11/2020

Kontaktna oseba:
Katarina Ostruh
T: 03 8961 551
E: katarina.ostruh@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/11/2020

Kontaktna oseba:
Simona Pogorelčnik
T: 03 8961 677
E: simona.pogorelcnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 09/11/2020

Kontaktna oseba:
Marko Vučina
T: 03 8961 642
E: marko.vucina@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/10/2020

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/10/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/10/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Prelovšek
T: 03 8961 847
E: bojan.prelovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/10/2020

Kontaktna oseba:
Anton Brodnik
T: 03 8961 636
E: anton.brodnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/10/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/10/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojna.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/09/2020

Kontaktna oseba:
Nina Blažič
T: 03 8961 873
E: nina.blazic@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/10/2020

Kontaktna oseba:
Katja Remic Novak
T: 03 8961 722
E: katja.remic-novak@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/10/2020

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 03 8961 644
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/10/2020

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 03 8961 644
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/10/2020

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 03 8961 644
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/10/2020

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 03 8961 644
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/10/2020

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 03 8961 644
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/09/2020

Kontaktna oseba:
Franci Lenart
T: 03/8961860
E: franci.lenart@velenje.si

Rok/Zaključek: 09/09/2020

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 03 8961 868
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/09/2020

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 03 8961 692
E: sedina.sarajlic@velenje,si

Rok/Zaključek: 31/07/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/02/2021

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/12/2020

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/08/2020

Kontaktna oseba:
Alojz Slavko Hudarin
T: 041 694 453
E: slavko.hudarin@gmail.com

Rok/Zaključek: 10/08/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/08/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/08/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/08/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 07/08/2020

Kontaktna oseba:
Blaženka Čujež
T: 03 8961 674
E: blazenka.cujez@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/07/2020

Kontaktna oseba:
Marina Krmpotić
T: 03 8961 720
E: marina.krmpotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/07/2020

Kontaktna oseba:
Marina Krmpotić
T: 03 8961 720
E: marina.krmpotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/07/2020

Kontaktna oseba:
Marina Krmpotić
T: 03 8961
E: marina.krmpotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/07/2020

Kontaktna oseba:
Marina Krmpotić
T: 03 8961 720
E: marina.krmpotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/07/2020

Kontaktna oseba:
Marina Krmpotić
T: 03 8961 720
E: marina.krmpotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/07/2020

Kontaktna oseba:
Marina Krmpotić
T: 03 8961 720
E: marina.krmpotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/09/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Prelovšek
T: 03 5870 972
E: bojan.prelovsek.si

Rok/Zaključek: 20/07/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/07/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/07/2020

Kontaktna oseba:
Peter Kovač
T: 03 8961 646
E: peter.

Rok/Zaključek: 26/06/2020

Kontaktna oseba:
Peter Kovač
T: 03 8961 636
E: peter.kovac@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/06/2020

Kontaktna oseba:
Nina Blažič
T: 03 8961 873
E: nina.blazic@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/06/2020

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 03 8961 692
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/06/2020

Kontaktna oseba:
Gabrijela Sušec
T: 03 8961 850
E: gabrijela.susec@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/06/2020

Kontaktna oseba:
Metka Špindler
T: 03 8961 682
E: metka.spindler@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/07/2020

Kontaktna oseba:

Rok/Zaključek: 14/08/2020

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/06/2020

Kontaktna oseba:
Urška Gaberšek
T: 03 8961 866
E: urska.gabersek@velenje.si

Rok/Zaključek: 26/06/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/06/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 18/09/2020

Kontaktna oseba:
Katja Remic Novak
T: 03 8961 722
E: katja.remic-novak@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/07/2020

Kontaktna oseba:
Katja Remic Novak
T: 03 8961 722
E: katja.remic-novak@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/06/2020

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 03 8961 540
E: gasper.hostnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/08/2020

Kontaktna oseba:
Mirjam Britovšek
T: 03 8961 553
E: mirjam.britovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/05/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/06/2020

Kontaktna oseba:
Blaženka Čujež
T: 03 8961 674
E: blazenka.cujez@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/06/2020

Kontaktna oseba:
Blaženka Čujež
T: 03 8961 674
E: blazenka.cujez@velenje.si

Procedura:
objava

Rok/Zaključek: 18/05/2020

Kontaktna oseba:
Franci Lenart
T: 03 896 16 32
E: franci.lenart@velenje.si

Procedura:
objava

Rok/Zaključek: 05/05/2020

Kontaktna oseba:
Marina Krmopotič
T: 03 8961 720
E: marina.krmpotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/05/2020

Kontaktna oseba:
Marina Krmpotič
T: 03 8961 720
E: marina.krmpotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/05/2020

Kontaktna oseba:
Marina Krmpotič
T: 03 8961 720
E: marina.krmpotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/05/2020

Kontaktna oseba:
Marina Krmpotič
T: 03 8961 720
E: marina.krmpotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/05/2020

Kontaktna oseba:
Marina Krmpotič
T: 03 8961 720
E: marina.krmpotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 08/05/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/05/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/12/2020

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/05/2020

Kontaktna oseba:
Aleksandra Forštner
T: 03 8961 736
E: aleksandra.forstner@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/04/2020

Kontaktna oseba:

Rok/Zaključek: 06/04/2020

Kontaktna oseba:
Janez Vranc
T: 03 8961 728
E: janez.vranc@velenje.si

Rok/Zaključek: 19/05/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Prelovšek
T: 051 303 530
E: bojan.prelovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 07/05/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Prelovšek
T: 051 303 530
E: bojan.prelovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/04/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Procedura:
objava

Rok/Zaključek: 02/04/2020

Kontaktna oseba:
Metka Špindler
T: 03 8961 682
E: metka.spindler@velenje.si

Rok/Zaključek: 16/03/2020

Kontaktna oseba:
Rudi Vuzem
T: 03 8961 669
E: rudi.vuzem@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/03/2020

Kontaktna oseba:
Nina Blažič
T: 03 8961 873
E: nina.blazic@velenje.si

Rok/Zaključek: 07/03/2020

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 03 8961 692
E: sedina.sarajlic@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/03/2020

Kontaktna oseba:
mag. Maša Kočevar
T: 03 8961 546
E: masa.kocevar@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/05/2020

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 03 8961 741
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 23/03/2020

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 03 8961 644
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/03/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Prelovsek
T: 03 8961 847
E: bojan.prelovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 30/04/2020

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 60
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/03/2020

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 03 8961 644
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/03/2020

Kontaktna oseba:
Andrej Cankar
T: 03 8961 634
E: andrej.cankar@velenje.si

Rok/Zaključek: 25/05/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojna.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 23/02/2020

Kontaktna oseba:
Andrej Cankar
T: 03 8961 634
E: andrej.cankar@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/03/2020

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 03 8961 868
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 14/02/2020

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/03/2020

Kontaktna oseba:
Urška Gaberšek
T: 03 8961 866
E: urska.gabersek@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/06/2020

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/01/2020

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 03 8961 868
E: andrej.rupreht@velenje.si

Rok/Zaključek: 05/02/2020

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 03 8961 644
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 04/02/2020

Kontaktna oseba:
Simona Pogorelčnik
T: 03 8961 677
E: simona.pogorelcnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/02/2020

Kontaktna oseba:
Katarina Ostruh
T: 03 8961 551
E: katarina.ostruh@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/02/2020

Kontaktna oseba:
Katarina Ostruh
T: 03 8961 551
E: katarina.ostruh@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/02/2020

Kontaktna oseba:
Katarina Ostruh
T: 03 8961 551
E: katarina.ostruh@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/02/2020

Kontaktna oseba:
Andrej Cankar
T: 03 8961 634
E: andrej.cankar@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/01/2020

Kontaktna oseba:
Brigita Felicijan
T: 03 8961 620
E: brigita.felicijan@velenje.si

Rok/Zaključek: 07/02/2020

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/01/2020

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Leto: 2019

Rok/Zaključek: 21/01/2020

Kontaktna oseba:
Marina Krmpotić
T: 03 8961 720
E: marina.krmpotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 24/12/2019

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 17/01/2020

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 03 8961 540
E: gasper.hostnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/01/2020

Kontaktna oseba:
Andrej Cankar
T: 03 8961 634
E: andrej.cankar@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/12/2019

Kontaktna oseba:
Andrej Cankar
T: 03 8961 634
E: andrej.cankar@velenje.si

Rok/Zaključek: 29/12/2019

Kontaktna oseba:
Andrej Cankar
T: 03 8961 634
E: andrej.cankar@velenje.si

Rok/Zaključek: 27/12/2019

Kontaktna oseba:
Marina Krmpotič
T: 03 8961 720
E: marina.krmpotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/12/2019

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/12/2019

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/12/2019

Kontaktna oseba:
Ksenija Dren
T: 03 8961 622
E: ksenija.dren@velenje.si

Rok/Zaključek: 13/12/2019

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/11/2019

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/11/2019

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: irena.hladin-skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/12/2019

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si