Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 41. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19) imenoval podžupanji Mestne občine Velenje Darinko Mravljak in Aleksandro Vasiljević.

darinka-mravljak-podzupanja

Podžupanja Darinka Mravljak

ZaS – Lista za starejše
E-poštadarinka.mravljak@velenje.si

Kratek življenjepis

Darinka Mravljak ima končano VII. stopnja izobrazbe in je diplomirana upravna organizatorka. Osnovno šolo je končala v Mislinji, Srednjo ekonomsko šolo v Slovenj Gradcu. Višjo upravno šolo, specialistični študij javnih prihodkov v Republiki Sloveniji, in Visoko upravno šolo v Ljubljani.

Poklicno pot je pričela v Gorenju. Leta 1978 se je zaposlila na Skupščini občine Velenje, kjer je opravljala dela na različnih področjih; nazadnje na Upravi za javne prihodke kot davčna inšpektorica in vodja inšpekcije. S prenosom pristojnosti občinske uprave za javne prihodke na republiško upravo za javne prihodke je bila od leta 1993 do 1996 imenovana za vodjo Izpostave republiške uprave za javne prihodke v Velenju. Od združitve RUJP in AJPES v enotno Davčno upravo Republike Slovenije leta 1996 in vse do upokojitve leta 2013 je opravljala dela višje davčne inšpektorice.

V Davčni upravi Republike Slovenije (sedaj FURS) je soavtorica mnogih internih branžnih priročnikov za davčno inšpiciranje. Kot prva v Republiki Sloveniji je samostojno opravila postopek obdavčitve prihodkov iz nepojasnjenega izvora premoženja in njena odločba, s tega področja, je postala prva veljavna sodna praksa v Republiki Sloveniji, kar šteje med svoje pomembnejše dosežke na strokovnem področju.

Leta 1990 bila na občinskih volitvah izvoljena za delegatko Zbora združenega dela Skupščine občine Velenje in za članico Komisije za statutarno-pravna vprašanja. V obdobjih od 2006 do 2010 in od 2014 do 2018 je bila članica Nadzornega odbora Mestne občine Velenje. Po upokojitvi leta 2014 se je včlanila v stranko DeSUS. Pred upokojitvijo, zaradi politične nevtralnosti kot pooblaščena uradna oseba, ni bila članica nobene politične stranke. V letu 2018 je bila izvoljena za predsednico Območnega odbora stranke DeSUS Velenje in na lokalnih volitvah na listi stranke DeSUS izvoljena za članico Sveta Mestne občine Velenje. Je članica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta Mestne občine Velenje in vodja svetniške skupine Demokratične stranke upokojencev. Septembra 2021 je prestopila v Stranko Alenke Bratušek (SAB).

Funkcijo podžupanje opravlja nepoklicno in je zadolžena za sodelovanje z ožjimi deli občine in z društvi, za izvrševanje odločitev občinskega sveta in neposredne pomoči županu.

Je poročena, brez otrok. Je pravična, solidarna, vztrajna in odgovorna. Rada ima glasbo in poezijo.

aleksandra-vasiljevic-2023-podzupanja

Podžupanja Aleksandra Vasiljević

SD – Socialni demokrati
e-pošta: aleksandra.vasiljevic@velenje.si

Kratek življenjepis

Aleksandra Vasiljević se je rodila 16. 9. 1985 v Celju. Od rojstva živi v Velenju. Obiskovala je Osnovno šolo Šalek in Srednjo zdravstveno šolo v Celju. Študij zdravstvene nege je z odliko zaključila na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Svoje znanje nadgrajuje na podiplomskem študiju na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru, smer management v zdravstvenem in socialnem varstvu.

Svojo poklicno pot je začela v Zdravstvenem domu Velenje, kjer je zaposlena od leta 2011. Pred tem je delovne izkušnje pridobivala v Splošni bolnišnici Celje, UKC Ljubljana, Psihiatrični kliniki Ljubljana. Leta 2016 je postala odgovorna medicinska sestra splošnih ambulant. V okviru delovne obveznosti je izvedla nešteto zdravstveno-vzgojnih izobraževanj za društva in nevladne organizacije.

Kot medicinska sestra ima močno izražen čut do sočloveka in razvito visoko stopnjo empatije, kar se odraža tudi v njenem delovanju znotraj lokalne skupnosti: sodeluje v dobrodelnih projektih in humanitarnih akcijah. S strani Mladinskega sveta Slovenije je bila leta 2019 imenovana za prostovoljko leta v Mestni občini Velenje.

V lokalnem okolju je prepoznana tudi kot voditeljica na regionalni televiziji.

Je članica izvršnega odbora in strokovna vodja pri Društvu bolnikov z osteoporozo Šaleške doline, članica Strokovnega sveta za socialna in zdravstvena vprašanja OO SD Velenje. Kot vidnejša članica Ženskega foruma SAŠA regije je aktivistka za človekove pravice in se zavzema za ničelno toleranco do nasilja – leta 2015 je na okrogli mizi v Novem Sadu predstavila dosežke prizadevanj na področju preprečevanja nasilja nad ženskami v Sloveniji.

Njena politična pot se je pričela leta 2014, ko je prvič kandidirala na listi Socialnih demokratov za Svet Mestne občine Velenje. Med letoma 2014 in 2020 je bila članica Odbora za negospodarske javne službe, v letih 2018 – 2022 pa je bila predsednica Komisije za priznanja. Je vodja svetniške skupine Socialnih demokratov. V sklicu Sveta 2022 – 2026 je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Leta 2018 je v 6. volilnem okraju 5. volilne enote kandidirala za poslanko v Državnem zboru.

Funkcijo podžupanje opravlja poklicno na področju družbenih dejavnosti.

Je neporočena, brez otrok. Je vestna, odgovorna, empatična. Veter v krila ji dajejo nečakinji, družina in športna aktivnost.

Skip to content