O komunalnem prispevku

Komunalni prispevek je obvezna dajatev občini, ki jo plača zavezanka ali zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) zaradi priključitve oziroma uporabe komunalne opreme. Za priključitev na komunalno opremo se šteje tudi posredna priključitev na komunalno opremo preko priključkov obstoječih objektov.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik objekta,

 • ki se na novo neposredno ali posredno priključuje na ali uporablja obstoječo komunalno opremo,
 • ki se mu povečuje bruto tlorisna površina ali
 • objekta, ki se mu spreminja namembnost.

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri zaradi gradnje objekta, izboljšanja opremljenosti s komunalno opremo, legalizacije objekta ali naknadne priključitve na posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme.

Komunalni prispevek se določi na podlagi preračuna stroškov obstoječe komunalne opreme, višina pa je odvisna od:

 • površine in opremljenost gradbene parcele s komunalno opremo,
 • bruto tlorisne površine objekta in njegove namembnosti oz.,
 • od izboljšanja opremljenosti parcele s komunalno opremo.

Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo. S plačilom komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je zavezancu zagotovljena možnost priključitve na obstoječo komunalno opremo oziroma možnost njene uporabe. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo poravnani vsi stroški priključevanja objekta na obstoječo komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

Občinska uprava Mestne občine Velenje najkasneje v roku dveh dni po plačilu komunalnega prispevka Upravni enoti Velenje in Komunalnemu podjetju Velenje, pošlje potrdilo o plačanem prispevku, ki je eden od pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja.

Oddaja vloge za odmero komunalnega prispevka

Obrazec “Vloge za izdajo odločbe o komunalnem prispevku” je na voljo v Glavni pisarni Mestne občine Velenje oz. na spodnji povezavi (word obrazec).

Zavezanec odda vlogo v Glavno pisarno ali po e-pošti na naslov info@velenje.si in ji doda naslednje priloge:

 • Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD, DNZO) oziroma dokumentacijo za legalizacijo objekta ali spremembo namembnosti objekta,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev za priključevanje na komunalno opremo.

V primeru legalizacije, prizidave ali spremembe namembnosti objekta je potrebno priložiti projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje obstoječega objekta.

Ob vložitvi vloge za odmero komunalnega prispevka je potrebno poravnati upravno takso v višini 22,6 EUR;

Informativni izračun komunalnega prispevka

PISO poleg prikaza različnih prostorskih podatkov omogoča tudi informativni izračun višine komunalnega prispevka za novogradnje in dozidave.

Po upoštevanju navodil na sliki levo se bo prikazalo pogovorno okno, v katera vpišete vam znane podatke, sistem pa bo z upoštevanjem podatkov območij iz Odloka izračunal informativno višino dajatve.

Pravna podlaga

 • Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP)
 • Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)
 • Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19, 199/21 – ZUreP-3)
 • Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18)
 • Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/20)

Dodatne informacije

Urad za urejanje prostora – komunalni prispevki

Vida KAC,  prvo nadstropje, pisarna 103
T: 03 8961 709
E: vida.kac@velenje.si

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content