kolesarski-sistem-image-01

Do leta 2018 je bilo v mestu urejenih približno 13 km mestnih kolesarskih povezav, označene 3 rekreacijske povezave in nobena državna kolesarska povezava, zato smo jih začeli postopoma urejati.

V sklopu aktualnih razpisov smo najprej uredili MESTNO KOLESARSKO OMREŽJE, ki po izgradnji in ureditvi vseh manjkajočih odsekov obsega skupno 30 km poti.

Skupaj z Regionalno agencijo SAŠA pripravljamo podlage za REGIJSKO REKREACIJSKO KOLESARSKO OMREŽJE, pri čemer bomo na obstoječih cestah in poteh označili smeri predlaganih rekreacijskih kolesarskih povezav.

Z Direkcijo RS za ceste sodelujemo pri projektiranju in pridobivanju zemljišč za DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE. Za izvedbo teh bomo kandidirali za evropska sredstva v okviru Dogovora za razvoj regij.

Sistem Bicy je avtomatiziran sistem za izposojo koles, ki vključuje 148 koles na 21 izposojevalnih postajah, od tega 16 v Velenju in 5 v Šoštanju. Za uporabo sistema Bicy je potrebna osebna registracija uporabnika, ki bo do preklica mogoča na dveh lokacijah po prilagojenem delovnem času:
– v Turistično informacijskemu centru Velenje v Vili Bianca, ki deluje v okviru Zavoda za turizem Šaleške doline (Stari trg 3, Velenje) med 9. in 17. uro ter
– v prostorih Občine Šoštanj (Trg svobode 12, Šoštanj) ob sredah med 9. do 17. uro.

Za dostop do storitve sistema Bicy uporabnik potrebuje veljavno pogodbo in uporabniško kartico, ki jo prejme ob uspešni registraciji s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta in davčne številke. Registracija velja za tekoče koledarsko leto in jo je v novem koledarskem letu potrebno obnoviti. Uporaba storitev sistema Bicy je brezplačna, le ob vsakoletni registraciji ali zamenjavi stare uporabniške kartice z novo, ki omogoča uporabo nadgrajenega sistema, se delno krijejo stroški vzdrževanja in registracije v višini 10 evrov. Po opravljeni prijavi lahko uporabnik uporablja sistem Bicy vse dni v tednu, z upoštevanjem časovne omejitve v višini 14 ur v posameznem koledarskem tednu.

Vse uporabnike pozivamo k previdni, skrbni in preudarni uporabi koles in e-koles! V primeru, da uporabnik potrebuje pomoč, se lahko obrne na klicni center za pomoč uporabnikom preko telefona na brezplačno številko 080 19 61 ali preko e-pošte turizem@velenje.si. Splošni pogoji in ostala navodila so na voljo na spletni strani: Mestna kolesa Bicy | VisitSaleska

Sistem za izposojo mestnih koles Bicy v zimskih razmerah ne obratuje. Kolesa se začasno pospravijo, ob primernih vremenskih razmerah pa se ponovno namestijo na postaje sistema BICY.

Mestno kolesarsko omrežje je namenjeno vsakodnevnemu kolesarjenju znotraj mesta Velenje – v šolo, službo, po opravkih. Namen urejanja mestnega kolesarskega omrežja je zagotoviti sklenjeno, varno in udobno kolesarsko omrežje, ki med sabo povezuje stanovanjska območja z območji delovnih mest, s šolami, z zaposlitvenimi in storitvenimi centri. Velenje je glede na velikost in reliefne značilnosti zelo primerno za premagovanje vsakodnevnih razdalj s kolesom.

Aktualni projekti gradnje in
urejanja mestnega kolesarskega omrežja

1. Mestno kolesarsko omrežje – zahod

Obsega približno 10 km, navezuje se na državno kolesarsko povezavo R3, povezuje središče mesta z industrijsko cono Gorenje, s Pesjem in Šoštanjem in z Velenjko. Z izgradnjo smo pričeli v letu 2019. Gre za sredstva pridobljena iz mehanizma CTN iz sofinancerskega vira ESRR, v okviru katerega bomo uredili 7 odsekov vključno z dvema mostičkoma ter podhodom in tri kolesarnice, v zahodnem delu mesta. Višina celotnih stroškov operacije je ocenjena na 2.589.957,83 evra. V skladu z odločitvijo o podpori znaša vrednost stroškov upravičenih do sofinanciranja največ 1.698.332,59 evra in predstavlja osnovo za izračun višine sofinanciranja prispevka EU in slovenske udeležbe. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014—2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

2. Mestno kolesarsko omrežje – vzhod

Obsega približno 10,5 km, povezuje središče mesta s Šalekom in Gorico, navezuje se na državno kolesarsko povezavo Huda luknja. Izgradnja se je zaključila konec leta 2019. Projekt smo izvedli na podlagi javnega razpisa za ukrepe trajnostne mobilnosti, JR-UTM_1/2017, v okviru OP-EKP 2014-2020. Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, in sicer v višini 485.103,70 EUR. Celotna vrednost projekta je znašala 1.072.542,86 EUR.

3. Mestno kolesarsko omrežje – center

Uredili bomo uredili tri odseke v centru mesta in 17 parkirišč za kolesa, investicija bo zaključena v letu 2020. Gre prav tako za projekt iz mehanizma CTN, sofinanciran iz Kohezijskega sklada. Skupni stroški operacije znašajo 602.793,36 evra, skupni upravičeni stroški znašajo 494.092,92 evra. Prispevek na programskem območju Celotna Slovenija znaša 395.274 evrov, in sicer podpora Evropske unije znaša 335.982,90 evrov (85 %) in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 59.291,10 evra (15 %).

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014—2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Izbor vrste kolesarske povezave (kolesarski pas, kolesarska steza, kolesarska pot) na določenem odseku stremi k najbolj varnem in udobnem tipu ob upoštevanju prostorskih možnosti. Glede na to, da je mesto že izgrajeno, je umeščanje kolesarske infrastrukture velik izziv, hkrati pa zahteva tudi aktivno in tvorno sodelovanje občanov, ki so lastniki zemljišč ob načrtovanih trasah novih povezav.

Poleg kolesarskih povezav različnih tipov kolesarsko infrastrukturo dopolnjujemo tudi z ustrezno urbano opremo, kot so števci kolesarjev, parkirišča za kolesa, polnilnice za električna kolesa, popravljalnice koles, usmerjevalni sistem in podobno. Širimo avtomatiziran sistem izposoje koles Bicy z novimi postajami in ga nadgrajujemo z električnimi kolesi. Ta bodo doseg razdalj premaganih s kolesom lahko povečala do 15 km.

Rekreacijsko kolesarsko omrežje je namenjeno rekreaciji. Kolesarje vodimo večinoma po manj prometnih lokalnih cestah, dopustni so večji nakloni, vključuje tudi gorsko kolesarjenje in praviloma poteka po podeželju.

Že označene poti:

Državno kolesarsko omrežje predstavlja tranzitne kolesarske povezave, ki povezujejo Velenje z drugimi kraji v regiji in širše. Gre za državne kolesarske povezave, ki so hkrati del kolesarskega omrežja Savinjske regije in omogočajo dnevno mobilnost ter povezavo z okoliškimi naselji znotraj občine in s sosednjimi občinami. Glavni državni kolesarski povezavi skozi Velenje sta kolesarska povezava Huda luknja, ki povezuje Velenje z Mislinjsko dolino in naprej z Avstrijo ter Dravsko kolesarsko potjo in kolesarska povezava R3, ki povezuje Dobrno, Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki in Mozirje ter se nadaljuje proti Logarski dolini.

Obe investiciji vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Za izgradnjo bomo skupaj poskušali pridobiti sredstva iz mehanizma Dogovor za razvoj regij in če bomo uspešni, bosta povezavi zgrajeni do konca leta 2023.

V letu 2020 smo s pomočjo članom Mariborske kolesarske mreže pregledali celotno mestno kolesarsko omrežje in popisali lokacije, kjer so potrebne izboljšave in popravki. Vse ugotovitve smo zbrali v poročilu. Terenski ogled je septembra 2020 opravil tudi župan s sodelavci in predstavniki ranljivih skupin, da bi skupaj ugotovili, kaj se da na posameznih odsekih izboljšati, saj želimo, da bodo kolesarske povezave čim bolj prijazne in varne za vse naše občanke in občane. S podobnimi akcijami bomo nadaljevali tudi v prihodnje, kritične točke pa bomo postopoma tudi sanirali.

Vse občane vabimo, da nam morebitne pomanjkljivosti sporočijo preko portala POBUDE OBČANOV in tako pripomorejo k vzdrževanju varnega, udobnega in povezanega kolesarskega omrežja.

Bicikel bus je 30-sedežni avtobus s prikolico za prevoz koles. Namenjen je vsakomur, tako izletnikom brez kolesa kot seveda tudi kolesarjem. Z organiziranim javnim prevozom želimo zagotoviti možnost dostopa do Zgornje Savinjske in Logarske doline brez osebnega vozila in s tem zmanjšati pritisk pločevine na omenjeni območji. Hkrati je naš namen ponuditi udobno izkušnjo izleta brez stresne vožnje v avtomobilu, z manjšim ogljičnim odtisom, in spodbuditi k aktivnemu odkrivanju narave.

BICIKEL BUS VOZI DVAKRAT DNEVNO DO LOGARSKE DOLINE IN NAZAJ VSAK VIKEND V JULIJU IN AVGUSTU.
Cena prevoza je odvisna od dolžine vožnje, prevoz kolesa pa je brezplačen. Rezervacije vozovnic niso možne.

75 % vikend popust *   Redne cene
Velenje – Logarska doli na slap 1,70 EUR 6,90 EUR
Velenje – Logarska dolina hotel 1,60 EUR 6,50 EUR
Šoštanj – Logarska dolina slap 1,60 EUR 6,50 EUR
Šoštanj – Logarska dolina hotel 1,50 EUR 6,10 EUR
Šmartno ob Paki – Logarska dolina slap 1,40 EUR 5,70 EUR
Šmartno ob Paki – Logarska dolina hotel 1,30 EUR 5,30 EUR

*Vikend vozovnica za družine, skupine potnikov in vikend popusti 75 % veljajo do 30. 6. 2024!

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content