Ostali organi in funkcionarji Mestne občine Velenje

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon ali statut občine Velenje.

Naloge

Pristojnosti Občinske volilne komisije so določene z Zakonom o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV) in sicer Občinska volilna komisija:

 • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,
 • potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov, določa volišča,
 • imenuje volilne odbore, ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega volilnega sveta so izvoljeni, ter daje poročila o izidu volitev,
 • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, opravlja druge naloge, ki jih določa ZLV.

Občinska volilna komisija ima najpomembnejše in najodgovornejše naloge pri občinskih volitvah, saj mora v celoti skrbeti za zakonitost in pravilnost izvedbe volitev v občini.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujejo izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Občinsko volilno komisijo Mestne občine Velenje je imenoval Svet Mestne občine Velenje s Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 12/2010).

Sestava

Predsednica

 • Milena Bukvič Dežman

Člani/članice

 • Sabina Lukavačkić
 • mag. Milena Pečovnik
 • Branko Presečnik
 • Dejan Valenčak
 • Denis Štemberger
 • Darko Repenšek
 • Rok Strahovnik

Naloge

 • Daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb občinskemu svetu, županu in izvajalcem, ki ga morajo o svojih stališčih in ukrepih obveščati,
 • zastopa interese krajanov v razmerju do izvajalcev storitev in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
 • opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in poslovanju.

Sestava

Predsednik

 • Jožef Ograjenšek

Člani/članice

 • Janja Praznik
 • Matej Gorišek
 • Mersad Dervišević
 • Matjaž Cesar
 • Dražan Mrkonjić
 • Simon Dobaj

Naloge

 • Ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
 • predlaga svetu lokalne skupnosti v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
 • koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
 • sodeluje z Ministrstvom za promet Republike Slovenije.

Sestava

Predsednik

 • Ivan Planinc

Člani/članice

 • Mersiha Pašić
 • Duško Supić
 • Drago Kolar
 • Blaž Dukarić
 • Koloman Lainšček
 • Jakov Dominković
 • Janez Podbornik
 • Marjana Marija Koren
 • Jože Pečečnik
 • Tatjana Zafošnik Kanduti
 • Peter Praprotnik (ZŠAM)
 • Boštjan Hribar (ŠCV)
 • Vinko Meža (PUP)
 • Ernest Bricman (PP)

Sestava

Predsednik

 • Drago Glušič

Člani/članice

 • Bojan Cokan
 • Jože Drobež
 • Emil Jandrok
 • Marjan Kitek
 • Jože Lemež
 • Jožef Pečečnik
 • Denis Štemberger
 • Stane Tepej

Naloge

Svet spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov stanovanj in daje pobude občinskemu svetu in županu za sprejem ukrepov.

Občinski svet in župan so dolžni obravnavati dane pobude in o svojih stališčih in ukrepih obvestiti pobudnika.

Sestava

Predsednica

 • Veronika Juvan

Člani/članice

 • Milena Hrustelj Reherman
 • Dimitrij Amon
 • Nderim Xhoxhaj
 • Tilen Fatić
 • Edvin Babajić

Župan Mestne občine Velenje Peter DERMOL je na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter na podlagi drugih zakonskih določil izdal Sklep o imenovanju poveljnika in namestnika poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Velenje ter članov štaba Civilne zaščite Mestne občine Velenje.

S sklepom je župan za poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Velenje imenoval Bojana ŠKARJO, za njegovega namestnika Bojana PRELOVŠKA ter naslednje člane:
Darja LIPNIKAR
Uroš BURIČ
Marko HRIBERŠEK
Vesna ANDREJC
Marija FERK
Alenka REDNJAK
Andrej RUPREHT
Ivan LAZIČ
Bojano ŽNIDER
Simon ŠUMAH

Poveljnik Civilne zaščite vodi zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, štab pa mu pri tem zagotavlja strokovno pomoč. Njegovi člani so namreč strokovnjaki za posamezna področja in predstavniki organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja. V štabu civilne zaščite Mestne občine velenje so tako predstavniki Gasilske zveze Šaleške doline in poveljstva Mestne občine Velenje, predstavnica Rdečega križa, gradbeni inženir, zdravnik, strokovnjak za nevarne snovi, vodja enega od uradov Mestne občine Velenje in uslužbenec občinske uprave zadolžen za premoženje občine …

Naloge

Pristojnosti Sveta območnih izpostav so definirane z AKTOM O USTANOVITVI JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI v 28. členu, ki opredeljuje, da sveti območnih izpostav:

 • dajejo predhodno mnenje k programu dela ter letnemu poročilu območne izpostave, ki zadevajo njihovo območje,
 • dajejo predloge in pobude direktorju in nadzornemu svetu sklada za obravnavo vprašanj, ki zadevajo njihovo območje,
 • dajejo predloge in pobude za sklepanje pogodb z lokalnimi skupnostmi,
 • dajejo mnenja k izbiri uslužbenca za vodenje območne izpostave.

Sestava

Predsednica

 • Neva Trampuš

Člani/članice

 • Srečko Potočnik
 • Matej Mraz
 • Tomaž Potočnik
 • Matija Blagus

Naloge

Sosvet se je ustanovil z namenom, da opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter da skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter posledično v zvezi s tem izvajanje ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih:

 1. varnosti, preventive in reševanja problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov,
 2. javnega reda in miru,
 3. varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu,
 4. na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.

Sestava

Predsednica

 • Neva Trampuš

Stalni člani/članice

 • direktor občinske uprave Mestne občine Velenje,
 • vodja Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje,
 • strokovni sodelavec Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje,
 • predstavnik SOU medobčinske inšpekcije, redarstva in varstvo okolja,
 • predstavnik Upravne enote Velenje,
 • komandir Policijske postaje Velenje,
 • komandir Policijske postaje prometne policije Celje
 • predstavnik Zdravstvenega doma Velenje,
 • predstavnik Centra za socialno delo Savinjsko-šaleška,
 • predstavnik aktiva ravnateljev osnovnih šol Velenje,
 • predstavnik Centra srednjih šol Velenje,
 • predstavnik Visoke šole za varstvo okolja,
 • predstavnik občinskega gasilskega poveljstva,
 • predstavnik Mladinskega centra Velenje,
 • predstavnik Medobčinske LAS Velenje.

Kontakt

Titov trg 1
3320 Velenje
T: 0(3) 896 16 18 – tajništvo
E: info@velenje.si (s pripisom: za sosvet)

Naloge in pristojnosti odbora

 • Seznanitev s potekom in rezultati poskusov sosežiga vseh vrst uvoženega premoga v Termoelektrarni Šoštanj.
 • Oblikovanje stališč v zvezi z opravljenimi poskusi ter potencialnimi škodljivimi posledicami sosežiga uvoženega premoga in potencialno nevarnost poslabšanja doseženih ekoloških parametrov, v primerjavi z obdobjem pred sosežigom.
 • Seznanjanje lokalne javnosti z rezultati sosežiga uvoženega premoga in potencialno nevarnost poslabšanja doseženih ekoloških parametrov, v primerjavi z obdobjem pred sosežigom, preko obstoječih lokalnih medijev, sproti in na pregleden način.
 • Seznanjanje Ministrstva za infrastrukturo pri Vladi RS, lokalni skupnosti Velenje in Šoštanj ter vodstva Termoelektrarne Šoštanj, Premogovnika Velenje in Holdinga slovenske elektrarne s sprejetimi stališči in sklepi Odbora.
 • Udeležba in sodelovanje v javnih razpravah ter predstavitvah v postopku javne razgrnitve nameravanega projekta.
 • Predstavitev stališč Odbora Svetu Mestne občine Velenje in zainteresirani javnosti.

Sestava

Vodja

 • dr. Franc Žerdin

Namestnica vodje

 • Urša Zgojznik

Člani/članice

 • Jaro Vertačnik
 • Vilma Fece
 • Klemen Kotnik
 • Boris Lambizer
 • Franc Obu
 • Barbara Mastnak

Zapisniki

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content