PLAY VIDEO

Neposreden prenos seje Sveta MO Velenje v času poteka

DNEVNI RED 7. REDNE SEJE SVETA MESTNE OBČINE VELENJE, ki bo potekala v torek, 3. oktobra 2023, v sejni dvorani Mestne občine Velenje

 1. Potrditev zapisnika 6. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Festival Velenje
 4. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
 5. Predlog Sklepa o vključitvi namenskih prihodkov in odhodka ter uvrstitvi projekta za odpravo posledic naravnih nesreč v proračun Mestne občine Velenje za leto 2023
 6. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-1403-008 Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2023-2026
 7. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023 v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 + Poročilo 
 8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Škale iz javnega dobra (ID znak: parcela 957 1222/1)
 9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Velenje iz javnega dobra (ID znak: parcela 964 3614/5)
 10. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak: parcela 975 870/4)
 11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v MOV
 12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)
 13. Osnutek Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje
 14. Poročilo o delu Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2022

V vednost:
Odgovori na svetniška vprašanja in pobude

 

Glasilo št. 7
Priloga 1 k Glasilu št. 7: 3. Predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Festival Velenje
Priloga 2 k Glasilu št. 7: 4. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

Pristojnosti Sveta MOV

Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta. V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 • nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
 • na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona,
 • določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
 • sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 • sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
 • daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne enote,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa ta zakon in ta statut.
Skip to content