PLAY VIDEO

Neposreden prenos seje Sveta MO Velenje v času poteka

DNEVNI RED 11. REDNE SEJE SVETA MESTNE OBČINE VELENJE, ki bo potekala v torek, 12. marca 2024, v sejni dvorani Mestne občine Velenje

 1. Potrditev zapisnika 10. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Seznanitev z aktivnostmi v zvezi s pripravo Zakona o razvojnem prestrukturiranju SAŠA premogovne regije in Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje
 4. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
 5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 676/11)
 6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 1749/17)
 7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 633/6)
 8. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (po skrajšanem postopku)
 9. Osnutek Odloka o plovbnem režimu na Velenjskem jezeru
 10. Odpisi terjatev Mestne občine Velenje
 11. Končno poročilo Nadzornega odbora MO Velenje – Nadzor KS Konovo za leto 2022
 12. Končno poročilo Nadzornega odbora MO Velenje – Nadzor KS Vinska Gora za leto 2022
 13. Končno poročilo Nadzornega odbora MO Velenje – Nadzor ZD Velenje za leto 2022
 14. Poročilo o izvedbi ukrepov Slovenia Green za leto 2023 + priloga 1 + priloga 2
 15. Poročilo izvajalca socialno varstvene storitve za leto 2023 – Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu na področju Mestne občine Velenje
 16. Poročilo osnovnih šol Mestne občine Velenje za šolsko leto 2022/2023
 17. Poročilo Glasbene šole Fran Korun Koželjski za leto 2022
 18. Letno poročilo o opravljenem delu na Ljudski univerzi Velenje v šolskem letu 2022/2023

V vednost:

Glasilo št. 11 (verzija za tisk)

 

Pristojnosti Sveta MOV

Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta. V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 • nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
 • na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona,
 • določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
 • sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 • sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
 • daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne enote,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa ta zakon in ta statut.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • 1 poskus na e-mail
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content