Na tej strani so objavljena vprašanja in pobude svetnic in svetnikov Mestne občine Velenje ter odgovori Uprave Mestne občine Velenje, za mandatno obdobje 2022-2026.

2023

Trenutno v leti 2023 še ni vprašanj in pobud svetnikov.

4. januar 2023
Zap. št. 1
Član sveta Simon DOBAJ je podal naslednje vprašanje:
Zasledil sem informacijo, da so se pred dobrim mesecem sestali predstavniki DARSA ter Ministrstva za infrastrukturo, z namenom poteka gradnje severnega kraka tretje razvojne osi. Prišlo naj bi do novelacije terminskih planov za aktivnosti na odseku od Šentruperta do Velenja ter za vse sklope na odseku od Velenja do Slovenj Gradca, posamezniki, ki so bili prisotni na omenjeni predstavitvi, so zgroženi, da bo prišlo do časovnega zamika pri končni izvedbi gradnje tretje razvojne osi. Gre za projekt, ki je in mora ostati prioritetni projekt Slovenije. Ti zamiki časovnice ter realizacije projekta, ki niso utemeljeni, bodo natančneje predstavljeni in pojasnjeni na naslednji predstavitvi, ki bo v kratkem. Koordinacijski odbor za izgradnjo tretje razvojne osi naj bi bila predstavljena na sestanku do konca letošnjega leta.
Takšni zamiki, ki odmikajo izgradnjo tretje razvojne osi postajajo vse večja skrb tako prebivalcev v Savinjsko-šaleški ter Koroški regiji, gospodarstva ter lokalnih skupnosti.
V zvezi z navedenim sprašujem naslednje:
1. ali držijo omenjene trditve o zamikih pri izgradnji tretje razvojne osi, kakšni so razlogi za to, kakšne so predvidene rešitve oziroma potek gradnje ter kakšne bodo aktivnosti MOV pri tem?
2. kdaj se bodo nadaljevale aktivnosti na odcepu Velenje-Šentrupert in/ali so vse aktivnosti v teku? Prosim za časovnico ter realizacijo gradnje severnega dela tretje razvojne osi.
3. ob tem dajem pobudo, da v zvezi s tem na seji občinskega sveta ali širše opravimo razpravo, pri čemer naj DARS ter ministrstvo za infrastrukturo in ministrstvo za okolje in prostor javno predstavijo točen terminski plan.
4. glede na to, da so me krajani Škal seznanili, da naj bi se most in hribina na krožišču na vrhu Gaberke-Škale posedala in da so problemi na omenjeni trasi zaradi konfiguracije terena me zanima, ali to drži in če, kakšne so aktivnosti v zvezi s tem?

ODGOVOR:
Za gradnjo tretje razvojne osi je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo, ne občina, zato lahko konkretne odgovore in aktualne terminske načrte podajo samo pristojni v teh službah.
Na temo izgradnje hitre ceste je nazadnje na ministrstvu potekal delovni sestanek 3. novembra 2022, o čemer smo tudi obveščali javnost. Ministrstvo je županom občin, kjer bo potekala tretja razvojna os, predstavilo trenutno fazo izgradnje, in sicer na trasi Velenje–Slovenj Gradec dela nekje že potekajo, intenzivno pa se pripravlja tudi vsa potrebna dokumentacija. Z deli na gradbiščih na območju ob Škalskem jezeru in na Konovem bodo začeli prve mesece leta 2023. Tudi za traso Šentrupert–Velenje potekajo odkupi zemljišč, vloženo je že bilo integralno gradbeno dovoljenje in takoj ko bo gradbeno dovoljenje pravnomočno, bodo začeli z gradnjo tudi na tem odseku. Župan Peter Dermol je opozoril, da je o vseh aktivnostih nujno potrebno pravočasno obveščati lokalno prebivalstvo in jim omogočiti čim lažje sobivanje ob gradnji hitre ceste.
Seznanjeni smo bili s trenutnim potekom del na posameznih odsekih na trasi Velenje–Slovenj Gradec: sklop A (od Hartla do mestnega stadiona) aktivnosti projektiranja so v zaključni fazi, do konca leta bo vložena dokumentacija za gradbeno dovoljenje; sklop B (območje ob Škalskem jezeru) pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izveden je izbor izvajalcev del, začetek gradnje je predviden v letu 2023; za sklopa C (Škale) in E (Velunja) je vložena dokumentacija za gradbeno dovoljenje, postopki z izborom izvajalcev so predvideni v začetku 2023; za sklop D (Gaberke) je izvedba del v zaključni fazi, potekajo prevzemi del in za sklop H (navezovalna cesta na Konovo, vključno s tunelom do Sela pri Velenju) je pridobljeno gradbeno dovoljenje, izveden izbor izvajalcev, začetek del je predviden v letu 2023.
Dogovorili smo se, da bosta ministrstvo in DARS preučila morebitna odstopanja glede na predviden čas gradnje in nas o tem tudi obvestila.
Mestna občina Velenje sodeluje konstruktivno z DARS-om in inženirjem DRI v sklopu svojih pristojnosti, in sicer glede podajanj mnenj in usklajevanja tehničnih in urbanističnih zadev (soglasja). Prav tako smo vez med potencialnimi rušenci in Darsom.
Na območju sklopa D Gaberke je 8. 12. 2022 potekal tehnični pregled cestnih ureditev in objektov ter pripadajoče komunalne infrastrukture, kjer s strani gradbene stroke ni bilo zadržkov za izdajo uporabnega dovoljenja.
Najlepša hvala za pobudo glede javne razprave o gradnji hitre ceste, ki jo bomo predvideli za eni izmed prihodnjih sej sveta.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

10. januar 2023
Zap. št. 2
Članica sveta Anita LEMEŽ KLJAJIČ je podala naslednjo pobudo:
Podajam svetniško pobudo, vezano na ureditev signalizacije na parkirni hiši Zdravstvenega doma Velenje, saj le-ta ne deluje pravilno.

ODGOVOR:
Z nastalo problematiko smo seznanjeni. Obnova celotnega sistema evidentiranja vozil v garažni hiši Zdravstveni dom Velenje je predvidena v prvi polovici leta 2023.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

13. januar 2023
Zap. št. 3
Članica sveta Darinka VRABIČ je podala naslednjo pobudo:
V skladu s 17. in 18. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje postavljam naslednje pisno pobudo v zvezi z vrtcem Jakec v KS Pesje:
Nedopustno je, da sta dve igrali (poglej sliko) v tako slabem stanju, da ju je inšpektor zapečatil in prepovedal uporabljati, saj nista varni. Predlagam takojšnje ukrepanje.
Še večji problem, ki ogroža varnost otrok in drugih pešcev, je ta, da do vrtca po cesti Janka Ulriha ne vodi pločnik. Otroci so izpostavljeni nevarnemu prometu, ko prihajajo in odhajajo iz vrtca in med sprehodom z vzgojiteljicami, saj zasedejo velik del cestišča.
Na MO Velenje apeliramo, da se na cesti Janka Ulriha zgradi pločnik in prenovi igrala na igrišču pred vrtcem. V bližnji prihodnosti je tudi celotna stavba vrtca potrebna temeljite obnove (salonitna streha …).

ODGOVOR:
Zemljišča, ki so potrebna za gradnjo, so v zasebni lasti. Problematika je bila že večkrat izpostavljena, MO Velenje pa se je zavezala, da bo pristopila k izgradnji pločnika, če bo vodstvo KS pomagalo pri pridobivanju zemljišč. Tak način se je v preteklosti izkazal za zelo uspešnega, saj smo tako uredili že veliko pločnikov po krajevnih skupnostih. Zato še enkrat pozivamo vodstvo KS, da pristopi k pridobivanju potrebnih zemljišč.
Igrala so bila pregledana s strani certificiranega preglednika otroških igrišč Sprinkler d.o.o., ki je 18. 10. 2022, po pregledu v enoti Jakec, ugotovil pomanjkljivosti posameznih delov igral. V Vrtcu Velenje so v fazi urejanja in odpravljanja nepravilnosti. Sestavljeno kovinsko igralo je neprimerno, zato ga bodo odstranili in nadomestili z novim.
Zaradi tehničnih težav, ureditve in nakupa ustreznega materiala ter neugodnih vremenskih pogojev se je sanacija igral nekoliko zamaknila. Kovinsko igralo bo odstranjeno takoj, ko bodo vremenski pogoji ustrezni.
Plezalna stena do stolpa s toboganom pa bo urejena v kratkem, takoj po dobavi ustreznega materiala za popravilo.
Streha na objektu je res salonitna, a ni azbestna. Kritina je bila menjana v letu 2005. V tem primeru sama oblika salonitne strehe najbrž ne bi smela biti sporna. Zaenkrat streha ne pušča.
Tudi v Vrtcu Velenje se strinjajo, da je pločnik na omenjenem odseku ceste zelo potreben.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti in Uradu za družbene dejavnosti.

18. januar 2023
Zap. št. 4
Članica sveta Andreja KREJAN je podala naslednjo pobudo:
V sredo, 18.01.2023, so me krajani KS KONOVO povabili kot svetnico MOV na njihovo sejo. Prosili so me, da dam svetniško pobudo glede prometa čez KS Konovo.
Civilna iniciativa in svetniki zahtevajo, da se postavijo na ceste, ki peljejo čez Konovo table “samo za lokalni promet”! Ko se postavijo znaki, je potrebno zagotoviti občasno kontrolo policije.
Krajani se zaradi vsakodnevnega povečanja prometa bojijo za varnost otrok, invalidov in vseh ostalih krajanov.
Zato dajem pobudo v preučitev možnosti realizacije.

ODGOVOR:
Omejitev prometa na cestah v KS Konovo ni omejena samo na Konovo. Skozi KS namreč potekajo dovozne ceste za veliko naselij, ki niso v KS Konovo. Po javnih cestah se vozijo občani Šenbrica, Cirkovc, Graške gore… Če bi na cestah omejili promet z znakom »dovoljeno za lokalni promet«, bi to pomenilo, da se bi morali občani, ki prebivajo v zgoraj navedenih naseljih, domov voziti daleč naokoli.
Po Zakonu o cestah namreč velja, da je lokalni promet:
– promet motornih vozil, ki imajo na določenem območju izhodišče ali cilj,
– promet motornih vozil, katerih vozniki, lastniki ali imetniki pravice uporabe, imajo na tem območju stalno ali začasno prebivališče,
– promet motornih vozil, ki so v lasti oziroma v uporabi pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje prevozov, ki ima na tem območju sedež ali podružnico in urejeno parkirišče, ali avtošole, ki ima na tem območju sedež ali podružnico in urejeno parkirišče.
Še težje je tak promet nadzirati, saj se bi po cestah vozili tudi obiskovalci, ki bi v primeru prometnih kontrol morali dokazovati, kam so v resnici namenjeni.
Že pred časom smo na pobudo vodstva KS prepovedali promet za tovorna vozila, težja od 7,5 t, vzpostavili območje cone 30, postavili 2 merilnika »Vi vozite« in zgradili pločnike, kjer je bilo to mogoče. Za določene odseke cest bi želeli pripraviti projektno dokumentacijo za dograditev pločnikov, vendar imamo težave s pridobivanjem zemljišč.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

 

 

Skip to content