V Mestni občini Velenje imamo 14.749 delovnih mest (vir: SURS, november 2020) in 14.096 delovno aktivnih prebivalcev, kar pomeni, da smo izrazito delovno aktivna občina. Na delo v našo občino namreč prihaja kar 7.454 oseb iz drugih občin; povedano drugače: skoraj vsaka druga oseba se vozi na delo v Velenje iz drugih občin, največ iz Šoštanja, Žalca, Mislinje, Šmartnega ob Paki, Celja, Slovenj Gradca, Polzele, Mozirja, Braslovč, Dobrne; iz Ljubljane okoli 150 oseb.

Zavedamo se, da bo v prihodnje potrebno ustvariti več delovnih mest v manjših in srednje velikih družbah. Za nadaljnji razvoj gospodarstva in normalno, učinkovito poslovanje podjetij je nujno čimprejšnje dokončanje tretje razvojne osi, ki je ključna za nadaljnji razvoj regije.

V Mestni občini Velenje smo začeli s pripravami na proces pravičnega prehoda že leta 2020. Zemljišča v Poslovni coni Stara vas prodajamo uspešnim podjetjem, ki v dolini ustvarjajo višjo dodano vrednost, zagotavljajo nova in stabilna delovna mesta ter razvijajo nove, okolju prijazne tehnologije.

Leta 2021 smo oblikovali Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje, ki je zadolžen za podporo poslovnemu okolju, razvoj in krepitev privabljanja novih investitorjev. Urad prijavlja razvojne projekte za pridobivanje evropskih sredstev za razvoj mesta in vodi prestrukturiranje naše premogovne regije.

V lokalni skupnosti smo vedno pripravljeni na dialog, prisluhniti težavam, predlogom, saj verjamemo, da lahko skupaj najdemo marsikatero rešitev. Za vaša vprašanja s področja gospodarstva, podjetništva in obrtništva pišite na e-naslov karla.sitar@velenje.si.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje

Stari trg 2
3320 Velenje
T: (03) 898 20 00
W: www.ozs.si/ooz/velenje

Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica

Rudarska cesta 6a
3320 Velenje
T: (03) 898 42 02
W: ssgz.gzs.si

Savinjsko-Šaleška Območna razvojna agencija

Savinjska cesta 2
3331 Nazarje
T: (03) 839 47 53
W: ra-sasa.sie

Sasa inkubator

Šaleška cesta 2a
3320 Velenje
T: (03) 777 71 03
W: sasainkubator.si

GOSPODARSKI RAZPISI

Aktualni razpisi - nepovratna sredstva

V Mestni občini Velenje si želimo, da ste samostojni podjetniki in gospodarske družbe vseh velikosti obveščeni glede aktualnih razpisov iz različnih področij za pridobitev finančnih podpor, sofinanciranj in nepovratnih sredstev za investicije, projekte ali redno poslovanje.

Aktualni razpisi - povratna sredstva

Ažurne podatke o objavljenih razpisih s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, drugih slovenskih ministrstev, slovenskih organizacij in agencij, kot so GZS, SPIRIT, Slovenski podjetniški sklad in drugih objavljamo v nadaljevanju.

Najavljeni razpisi

S klikom pa boste lahko pregledali tudi napovedane razpise za pridobitev spodbud za boljšo organizacijo vašega dela.

Brošura razvojnih spodbud_2023

Brošura - Načrt razvojnih spodbud 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo poleg subvencij za omilitev rasti cen energentov iz Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina in Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize v letu 2023 svojim ciljnim skupinam ponudilo 28 ukrepov v vrednosti 304,9 milijona evrov razvojnih spodbud. Ti zajemajo ukrepe pod neposredno pristojnostjo ministrstva, in sicer nove objave ali pa odpiranja že objavljenih ukrepov ter zajemajo tako storitve podpornega okolja za podjetja kot tudi povratne ali nepovratne finančne spodbude.

 

Ukrepi pod neposredno pristojnostjo MGTŠ v letu 2023

 

podjetnistvo-01

Podjetništvo

Po podatkih AJPES-a je v Mestni občini Velenje registriranih 2.108 gospodarskih subjektov, od tega je 793 gospodarskih družb in 1.312 samostojnih podjetnikov posameznikov ter 3 zadruge.

Podatke iz letnih poročil za leto 2021 je predložilo 723 gospodarskih družb. Velika podjetja predstavljajo 0,6-% delež, srednja 2,2-% delež, ostalo pa so majhne in mikro družbe. Kljub sorazmerno velikemu številu majhnih in mikro družb imajo na rezultate poslovanja še vedno največji vpliv velike in srednje velike gospodarske družbe. Osnovne dejavnosti so predelovalna industrija, z večinsko proizvodnjo strojev in naprav, gradbeništvo, rudarstvo in energetika, trgovina ter storitvene dejavnosti.

Družbe so zaposlovale 12.003 delavce. Velike gospodarske družbe zaposlujejo 79 % vseh zaposlenih v občini.

Gospodarske družbe
so v letu 2021 v primerjavi s preteklim letom povečale število zaposlenih, povečale prihodke, ustvarile več dodane vrednosti, več neto dodane vrednosti, povečale dobiček, tudi čisti dobiček, hkrati se je povečal tudi obseg čiste izgube. Družbe v občini so poslovno leto 2021 zaključile z negativnim finančnim učinkom.

Gospodarske družbe občine Velenje v Sloveniji že nekaj let dosegajo okoli 2 % ekonomske moči. V preteklem letu je v občini poslovalo 1,1 % vseh družb, ki so zaposlovale 2,3 % vseh zaposlenih, ustvarile 2,4 % vseh prihodkov in 1,6 % neto dodane vrednosti družb v Sloveniji.

Gospodarske družbe v občini so v letu 2021 ustvarile 2.842 mio evrov prihodkov, 51 % več kot v letu 2020. Skupaj obračunani odhodki družb občine v znesku 2.868 mio evrov in so bili za 52 % večji. Dodano vrednost je znašala 437 mio evrov, 8 % več kot v letu 2020. Izgubo na substanci v višini 260 tisoč evrov, za 31 % manj kot v letu 2020, je izkazalo 99 družb oz. 13 % vseh. Družbe so v letu 2021 ustvarile 437 mio evrov neto dodane vrednosti, 8 % več. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 36.402 evrov, 2,7 % manj kot v letu 2020, ko smo beležili 23-% rast. Neto dodana vrednost izraža produktivnost. Čisti dobiček družb je lani znašal 24,5 mio evrov in se je glede na leto prej povečal za 26 %. Izguba je znašala 52,6 mio evrov in se je povečala za 88 %. Največji delež občinske izgube, 69 % so ustvarile družbe iz dejavnosti rudarstva, kjer so beležili skoraj trikratno povečanje izgube glede na leto prej. Čisti dobiček družb v občini je v letu 2021 zaostajal za čisto izgubo, zato je gospodarstvo občine zaključilo leto 2021 v rdečih številkah, neto čista izguba je bila ugotovljena v znesku 28 mio evrov in se je glede na leto prej potrojila (indeksa 329). Čisti poslovni izid na zaposlenega je bil negativen, izguba na zaposlenega je znašala 2.338 evrov in se je v primerjavi z letom 2020 povečala kar za 149 %.

Povprečna plača na zaposlenega v družbah na območju občine Velenje se je povečala za 5,1 %, realno pa za 3,2 % in je znašala 1.746 evrov in je bila za 85 evrov višja kot leta 2020. Zaostaja je za povprečno plačo na zaposlenega v RS (1.901 evrov).

Gospodarske družbe občine Velenje v Sloveniji že nekaj let dosegajo okoli 2 % ekonomske moči. V preteklem letu je v občini poslovalo 1,1 % vseh družb, ki so zaposlovale 2,3 % vseh zaposlenih, ustvarile 2,4 % vseh prihodkov in 1,6 % neto dodane vrednosti družb v Sloveniji.

Samostojnih podjetnikov je bilo v letu 2021 skupno 603, ki so predložili letna poročila na AJPES. Zaposlovali so 608 oseb. Po strukturi je večina podjetnikov mikro velikosti. Po ekonomski strukturi ostajajo najmočnejše panoge v podjetništvu: gradbeništvo, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter predelovalne dejavnosti, trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, promet in skladiščenje ter gostinstvo.

Podjetniki so v letu 2021 izkazali za 55,6 mio evrov prihodkov in jih glede na leto prej povečali za petino. Število zaposlenih so povečali za 9 % in zvišali plače. Skupaj z njimi so za 20 % izboljšali produktivnost oziroma doseženo dodano vrednost. Leto 2021 so zaključili s precej okrepljenim neto podjetnikovim dohodkom, ki so ga povečali za polovico.

Podjetniki v občini so v letu 2021 izkazali za 55,6 mio evrov prihodkov, ki so jih povečali za 20,5 %, od tega večino 52,5 mio evrov čistih prihodkov od prodaje, rast je bila 22-%. Odhodki podjetnikov so v letu 2021 dosegli 49,4 mio evrov, glavnino vseh odhodkov so predstavljali poslovni odhodki. Dodana vrednost se je povečala za 20 %, znašala je 21,4 mio evrov, in jo je ugotovilo 90 % podjetnikov v občini. Izguba na substanci v znesku 133 tisoč evrov je izkazala slaba desetina podjetnikov in se zmanjšala za 6 % v primerjavi z letom 2020.

Neto dodana vrednost je znašala 21.298 tisoč evrov (20-% rast glede na leto prej). Kar tri četrtine celotne mase so ustvarili podjetniki iz najmočnejših dejavnosti (gradbeništvo, predelovalne dejavnosti, promet in skladiščenje ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil). Neto dodana vrednost podjetnikov je pomenila 4,6 % neto dodane vrednosti družb. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 12 % na 35.005 evrov. Veliko nižja pa je neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti skupaj z njegovimi zaposlenimi, ki so prav tako ustvarjalci dejavnosti; znašala je 17.581 evrov, 16 % več kot leto prej.

Večina podjetnikov (521) je izkazala podjetnikov dohodek v znesku 6.487 tisoč evrov, ki je bil za 40 % višji kot leto prej. Negativni poslovni izid (izgubo) v znesku 342 tisoč evrov je izkazalo 78 podjetnikov, predvsem v dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil, drugih dejavnosti, gostinstva, predelovalne in gradbene dejavnosti.

kmetijstvo-01-proporc

Kmetijstvo

Mestna občina Velenje meri 8.350 ha, od tega 2.612 ha kmetijskih zemljišč in 4.255 ha gozdov. Večina kmetijskih zemljišč (59,7 %) je zatravljenih, ostalo predstavljajo njive, intenzivni sadovnjaki in vinogradi.

Večina kmetijskih gospodarstev, teh je 496 (glede na popis kmetijskih gospodarstev iz leta 2000), leži na nadmorski višini 300–800 m, vsa so uvrščena v kategorijo kmetij s težjimi pridelovalnimi razmerami.

Prevladuje živinoreja oziroma pridelava mleka in mesa. V višjih predelih je glavna dejavnost pitanje govedi, vedno bolj se uveljavlja tudi reja drobnice, prašičereja je namenjena predvsem lastni oskrbi s svinjskim mesom. Na manjših kmetijah v nižjih predelih se je v zadnjih letih povečal interes za tržno pridelavo vrtnin, kmetije so tako vključene v kontrolo integrirane pridelave zelenjave. Nekaj kmetij se je odločilo za ekološko kmetijstvo, ukvarjajo se z govedorejo in rejo drobnice.

Z intenzivnim sadjarstvom se ukvarja nekaj manjših pridelovalcev, prevladuje pridelava jabolk, glavnino sadja pridela Kmetijska zadruga Šaleška dolina v svojih intenzivnih nasadih. Vinogradništvo je prisotno v manjšem obsegu in je namenjeno predvsem lastnim potrebam vinogradnikov.

obrt-01

Obrt

Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje je združenje, ki povezuje znanja in ljudi iz poslovnega ter obrtniškega sveta. Regijsko področje delovanja zbornice sicer zajema tri občine: Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Zbornica šteje 300 članov, največji del članstva pa predstavljajo obrtniki in podjetniki, ki se ukvarjajo z gradbeništvom. S svojim delovanjem skuša zbornica preko izobraževanj ter svetovanj obrtnikom in podjetnikom olajšati birokratski del poslovanja. Na ravni državnega nivoja pa se zbornica bori za boljše pogoje poslovanja obrtnikov in podjetnikov.

finalisti-startup-2022-01

Start up

Z namenom razvoja podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest je Mestna občina Velenje leta zagotovila skoraj 2.000 m² prostorov v Poslovnem centru Standard, kjer deluje SAŠA inkubator. SAŠA inkubator je stičišče kreativnih podjetij in posameznikov, ki imajo ob vsebinski podpori (svetovanje) ekipe inkubatorja odprte možnosti za hitrejši in bolj intenziven razvoj. Leta 2021 so kljub zahtevnemu času epidemije zabeležili številne uspehe. Ob njihovi podpori je v našem okolju novo poslovno pot začrtalo 31 podjetij, ki so ustvarila 45 novih delovnih mest. V sklopu svojega delovanja so izvedli 43 dogodkov in opravili 1.381 ur svetovanja. Mlada podjetja, ki delujejo pod okriljem SAŠA inkubatorja, so zelo uspešna pri pridobivanju nepovratnih sredstev za nadaljnji razvoj podjetniške ideje, saj so prejela kar tri priznanja za inovacije Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice in odobreno investicijo s strani Poslovnih angelov Slovenije.

Mestna občina Velenje je od septembra 2014 večinski lastnik SAŠA inkubatorja, ki je z novim vodstvom, ekipo in programom prevzela odgovorno vlogo za razvoj gospodarstva v Mestni občini Velenje. SAŠA inkubator od leta 2015 razpolaga s sodobno opremljenimi pisarnami in coworking prostori v Podjetniškem centru Standard ter z novimi coworking prostori v novem Kreativnem centru Čuk v Starem Velenju (CTN Stari trg 11). V Poslovni coni Stara vas bo zgrajen nov Industrijsko-tehnološki park Velenje, s katerim bomo razširili inkubatorsko dejavnost in inovativnim zagonskim podjetjem nudili infrastrukturo in znanje za njihov razvoj.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content