Z Uradnim vestnikom MOV Svet in Uprava MOV seznanjata javnost s sprejetimi pravnimi akti, ki z objavo postanejo veljavni in zakoniti. V njem se objavljajo splošni akti, ki jih sprejema Svet MOV na predlog župana. Materiale za predloge pripravljajo uradi Uprave MOV, komisije in odbori Sveta MOV.

Če potrebujete katerega od aktov, vas prosimo, da nam pišete na elektronski naslov splet@velenje.si in želeno vam bomo posredovali v najkrajšem možnem času.

Uradni vestniki 2024

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN

1. Sklep o imenovanju podžupana Občine Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET


1. Sklep o pridružitvi Mestne občine Velenje h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo
2. Sklep o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine
3. Sklep o lokacijski preveritvi v EUP BC10 za določitev obsega in velikosti stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi, na zemljišču s parcelno št. 371/1, katastrska občina 976-Črnova v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 3643)
4. Sklep o lokacijski preveritvi v EUP BC10 za določitev obsega in velikosti stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi, na zemljišču s parcelno št. 187/5, katastrska občina 955-Bevče v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 3628)
5. Sklep o postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte in so posledica neurij v letu 2023
6. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v MOV v letu 2024
7. Sklep o zahtevah Sveta Mestne občine Velenje po razbremenitvi cene toplotne energije za odjemalce v Mestni občini Velenje
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2024
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v MOV
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
11. Pravilnik o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje
12. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o Lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičninskega premoženja za leto 2024

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do priprave Zakona o razvojnem prestrukturiranju Savinjsko-šaleške premogovne regije
2. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do priprave Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje
3. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 676/11)
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 1749/17)
6. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 633/6)
7. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno-varstvene storitve »pomoč družini na domu« v občini Šmartno ob Paki
2. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Gorenje iz javnega dobra
3. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega Osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šmartno – Bolha
4. Sklep o sprejemu Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem
Občine Šmartno ob Paki za leto 2024
5. Sklep o potrditvi “Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Šmartno ob Paki za leto 2024”
6. Letni program športa Občine Šmartno ob Paki za leto 2024

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

 

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Mnenje o kandidatki za direktorico Varstveno delovnega centra SAŠA
2. Sklep o imenovanje članov v svet javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Statutarno-pravne komisije
4. Sklep o imenovanju člana Statutarno-pravne komisije
5. Sklep o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Velenje
6. Sklep o uvrstitvi projekta Postavitev sončnih elektrarn na javnih stavbah v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027
7. Sklep o uvrstitvi projekta Ureditev in posodobitev sklopa zunanjih športnih površin v MO Velenje v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027
8. Zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023
9. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 711/2, 711/6, 712/4)
10. Odlok o plovbnem režimu na Velenjskem jezeru
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.
13. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
14. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Gorica – južno od vrtca na Gorici (OPPN_32)
15. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo na območju PEUP LS9/010, Arnače – zahod (OPPN_80)
16. Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
17. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (UPB 2)

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja C(4)2c – del v Šmartnem ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Odredba o spremembah Odredbe o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Odbora za gospodarstvo
3. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
4. Sklep o imenovanju članov v svet javnega zavoda Knjižnica Velenje
5. Sklep o imenovanju članov v svet javnega zavoda Osnovna šola Šalek
6. Sklep o imenovanju članov v svet javnega zavoda Osnovna šola Livada
7. Sklep o imenovanju članov v svet javnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha
8. Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Mestne občine Velenje
9. Sklep o ustanovitvi Odbora za starejše v Mestni občini Velenje
10. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 938/13)
11. Sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2023 in iz preteklih let
12. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2024
13. Sklep o sprejemu poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2024
14. Pravilnik o subvencioniranju ukrepov zmanjšanja porabe toplotne energije za fizične osebe, ki so odjemalci distribucijskega sistema toplote ali zemeljskega plina v Mestni občini Velenje
15. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje
16. Odlok o načinu opravljanja vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin ter odvoza in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v Mestni občini Velenje
17. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2023

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šmartno – Bolha (za območje parcel 176/3 in 176/2 k.o. 972 Šmartno ob Paki)
2. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2023
3. Sklep o potrditvi Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2024
4. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31. 12. 2023
5. Sklep o soglasju k Letnemu načrtu ter določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih vrtca Sonček za šolsko leto 2024/2025
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.

 

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu Šalek v Velenju

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN

1. REDAKCIJSKI POPRAVEK Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šmartno – Bolha (za območje parcel 176/3 in 176/2 k.o. 972 Šmartno ob Paki)

Uradni vestniki 2023

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Mnenje k razrešitvi z mesta pomočnika direktorice Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška v enoti Velenje
2. Mnenje k imenovanju pomočnika direktorice Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška v enoti Velenje
3. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do uvoza tujega premoga
4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta Mestne občine Velenje
5. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Statutarno-pravne komisije
6. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Komisije za prošnje in pritožbe
7. Sklep o imenovanju člana Sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
8. Sklep o imenovanju predstavnika lokalnih skupnosti gozdnogospodarskega območja
v Svet območne enote Nazarje Zavoda za gozdove Slovenije
9. Sklep o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje
10. Sklep o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
11. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
12. Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih umrlih občank in občanov Mestne občine Velenje za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026
13. Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v Mestni občini Velenje
14. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje
19. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2023
20. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2023

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana
2. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata članu sveta
3. Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
4. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za perutnino – kmetija Drofelnik

MESTNA OBČINA VELENJE – KOMISIJA ZA STATUTARNO-PRAVNA VPRAŠANJA

1. Mnenje glede skladnosti Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o strategiji enakih možnosti Mestne občine Velenje
2. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje širitve kamnoloma Paka pri Velenju
3. Sklep o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, v katastrski občini 950-Ložnica, na parcelah 684/1, 684/14, 684/17, 685/1, 685/2, 686/1, 687/1, 692/1, 692/2, 693, 703/1 in 1102 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 3328)

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Sklep o imenovanju Komisije za izvedbo in nadzor premoženja Občine Šmartno ob Paki
3. Sklep o imenovanju Komisije za priznanja in nagrade Občine Šmartno ob Paki
4. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Šmartno ob Paki
5. Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
6. Sklep o imenovanju Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnostI
7. Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije Občine Šmartno ob Paki
8. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
9. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmartno – Bolha

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o potrditvi mandata članici občinskega sveta
2. Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
3. Sklep o imenovanju člana Statutarno-pravne komisije
4. Sklep o imenovanju člana Komisije za prošnje in pritožbe
5. Sklep o imenovanju člana Sveta lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška
6. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
7. Sklep o odobritvi pravnega posla
8. Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
9. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
10. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 691/7)
11. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 946/14)
12. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak: parcela 968 944/4).
13. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k. o. 964 Velenje (ID znak: parcela 964 2419/11, parcela 964 2419/14, parcela 964 2427/16, parcela 964 2431/16, parcela 964 2453/4, parcela 964 2456/7, parcela 964 2502/13, parcela 964 2519/1, parcela 964 3188/16, parcela 964 3511/37)
14. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak: parcela 964 2092, parcela 964 2551/2, parcela 964 2551/3, parcela 964 2561, parcela 964 3570, parcela 964 3575, parcela 964 3587, parcela 964 3584/5)
15. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanja izvornega območja pri posamični poselitvi in individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v EUP PL6, na zemljiščih katastrska občina 950 Plešivec, parcele 684/14, 684/17, 685/1, 685/2, 686/1, 687/1, 692/1, 692/2, 693, 703/1 in 1102 v Mestni občini Velenje (ID 3328)
16. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2023
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023
18. Pravilnik o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v Mestni občini Velenje
19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN

1. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Šmartno ob Paki
2. Sklep o prenosu stvarnega premoženja samoupravne lokalne skupnosti v upravljanje
3. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje, uveljavljanju počitniške rezervacije, o stroških začasnega izpisa in plačilu programov v primeru odsotnosti zaradi bolezni v Vrtcu Sonček
4. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Zdravstvenega doma Velenje
5. Sklep o imenovanju predstavnice v Svet lokalnih skupnosti CSD Savinjsko Šaleška
6. Letni program športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2023
7. Sklep o sprejetju Letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Šmartno ob Paki za leto 2023
8. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2023

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1102/4)

 

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do problematike ukinjanja upravnih enot v RS – tudi UE Velenje
2. Sklep o odobritvi pravnega posla
3. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2023
4. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2023
5. Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti MOV
6. Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvi prometa na območju Mestne občine Velenje
7. Zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje za leto 2022

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2023
2. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN_34 (za območje Gorica – jugovzhod v Velenju)
3. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VE1/120 in VE1/122-del v Velenju (zelenica Pošta – Paka)

 

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem
Občine Šmartno ob Paki za leto 2023
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju političnih strank v Občini Šmartno ob Paki
3. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2022
4. Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanoviteljice v Svet zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki za mandat 2018-2023
5. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
6. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2023
7. Sklep o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorice Mladinskega centra Šmartno ob Paki za leto 2022
8. Sklep o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti ravnatelja Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki za leto 2022
9. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici v Svetu zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki

 

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o imenovanju članov v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
2. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje
3. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Elektro in računalniške šole Šolskega centra Velenje
4. Mnenje o kandidatki za ravnateljico Vrtca Velenje
5. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra
(ID znak parcela 951 839/44, 839/43, 839/33, 839/35, 839/23, 839/37, 828/82, 828/79, 839/41, 828/19)
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2023
7. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje
8. Sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2022 in iz preteklih let
9. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2022
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023
11. Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvi prometa na območju Mestne občine Velenje
12. Sklep o stališču Sveta Mestne občine Velenje do načina nadaljnje obravnave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razširitve Kamnoloma Paka pri Velenju
13. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2023
14. Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2023

 

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje

 

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o stališču Sveta Mestne občine Velenje do projektov Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje
2. Sklep o stališču Sveta Mestne občine Velenje do 1. faze Preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja in potrebo po energetski sanaciji stavb
3. Sklep o stališču Sveta Mestne občine Velenje do projektov Mestne občine Velenje
v sklopu pravičnega prehoda
4. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje za leto 2023
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Velenje iz javnega dobra (ID znak: parcela 964 2035/3)
6. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2023/2024
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja
Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.

 

MESTNA OBČINA VELENJE – STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA

1. Mnenje glede skladnosti – spremembi Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje)

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2023 – rebalans št. 1
2. Sklep o potrditvi Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2023
3. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31. 12. 2022
4. Sklep o soglasju k Letnemu načrtu za Vrtec Sonček za šolsko leto 2023/2024

 

 

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VE1/057 – Stara vas (OPPN_03)

 

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.

 

 

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o imenovanju podžupana Mestne občine Velenje

 

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči prizadetim zaradi poplave in plazov avgusta 2023

 

 

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo na območju PEUP LS9/010, Arnače – zahod (OPPN_80), ID št. 2839

 

 

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Festival Velenje
2. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
3. Sklep o vključitvi namenskih prihodkov in odhodka ter uvrstitvi projekta za odpravo
posledic naravnih nesreč v proračun Mestne občine Velenje za leto 2023
4. Sklep o uvrstitvi projekta 410-1403-008 Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2023-2026
5. Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023 v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023
6. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Škale iz javnega dobra (ID znak: parcela 957 1222/1)
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Velenje iz javnega dobra (ID znak: parcela 964 3614/5)
8. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak: parcela 975 870/4)
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v MOV
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje
11. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje

 

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o podaljšanju mandata članom Sveta Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
2. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2023
3. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
4. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k Letnemu načrtu za Vrtec Sonček za šolsko leto 2023/2024
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.

 

 

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Gorica – južno od vrtca na Gorici (OPPN_32), ID št. 2844

 

 

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o uvrstitvi projektov za odpravo škode – naravne nesreče 4. 8. 2023 v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2023-2026
2. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Šole za strojništvo, geotehniko in okolje Šolskega centra Velenje
3. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Komisije za mladinska vprašanja
5. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
6. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Mestne občine Velenje
7. Sklep o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje
8. Sklep o manjši notranji igralni površini na otroka v Vrtcu Velenje za šolska leta 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 in 2027/2028
9. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje
10. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VE1/057 – Stara vas (OPPN_03)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o javni razgrnitvi pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega in velikosti stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču s parcelno številko 371/1, k. o. 976-Črnova v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 3643)
2. Sklep o javni razgrnitvi pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega in velikosti stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču s parcelno številko 187/5, k. o. 955-Bevče v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 3628)

 

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2023 – rebalans št. 2

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leto 2024

 

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VE1/179 – Parkirišče pri Obircu (OPPN_25)

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2024
2. Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2024
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3591/22)
4. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2024
5. Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
6. Pravilnik o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje
7. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2024
8. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2024
9. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2024
10. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Odlok o proračunu Občine Šmatno ob Paki za leto 2024
2. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2024
3. Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Šmartno ob Paki v Svet Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
4. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno ob Paki za leto 2024

Uradni vestniki 2022

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v katastrski občini 952 Cirkovce na parcelah 1/2, 1/4, 5 in 7 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 2588)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje južno od vrtca na Gorici (OPPN_32)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1.  Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje širitve pridobivalnega prostora Kamnoloma Paka

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do aktivnosti, ki vplivajo na razvoj primarnega zdravstva v Mestni občini Velenje
2. Sklep o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine
3. Sklep o potrditvi Tržnega reda in Cenika Mestne tržnice Velenje
4. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2022 do vključno 2027
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Pravilnik o dodelitvi enkratne subvencije za plačilo stroškov energentov v Občini Šmartno ob Paki za leto 2022

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo na območju PEUP LS9/010, Arnače – zahod (OPPN_80)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:


1. ODREDBA o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. SKLEP o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v katastrski občini 966-Ložnica, na parcelah 1043/1, 1041, 1053/3, 1043/2, 1038/1 in 1035 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 2822)

MESTNA OBČINA VELENJE – DIREKTOR:

1. REDAKCIJSKI POPRAVEK Odredbe o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklep o uskladitvi vrednosti projekta 402-1603-068 Vodovod Loke-Jurk 2. faza v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
2. Sklep o uvrstitvi projekta 402-1502-050 Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
3. Sklep o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 674/11)
5.Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska občina 952 Cirkovce parcela 1/2,1/4, 1/5, 5 in 7 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka 2588)
6. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska občina 966 Ložnica parcele 1035, 1038/1, 1041, 1043/1, 1043/2 in 1053/3 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 2822)
7. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2022
8. Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda KSSENA v letu 2022
9. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
10.Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
11. Sklep o sprejemu Lokalnega programa kulture Mestne občine Velenje 2022-2028
12. Sklep o odprtju nove proračunske postavke 40320033 Socialno varstvena storitev E-oskrba v proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022
13. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa oskrbe na daljavo v Mestni občini Velenje
14. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
15. Strategija razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN

1. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za perutnino – kmetija Drofelnik

1. Grafična priloga k Sklepu o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska občina 952 Cirkovce parcela 1/2,1/4, 1/5, 5 in 7 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka 2588)
2. Grafična priloga k Sklepu o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska občina 966 Ložnica parcele 1035, 1038/1, 1041, 1043/1, 1043/2 in 1053/3 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 2822)
2. Lokalni program kulture Mestne občine Velenje 2022-2028

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VE1/057 – Stara vas (OPPN_03)

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklep o uvrstitvi projekta 402-1302-147 Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
2. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcela 965 1426/5)
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1286/3)
4. Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje za leto 2021
5. Sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2021 in iz preteklih let
6. Sklep o uskladitvi vrednosti projekta 405-1605-022 Oskrbovana stanovanja – Žarova cesta v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
7. Pravilnik o subvencioniranju stroškov kreditov za nakup ali gradnjo stanovanjske nepremičnine za mlade v Mestni občini Velenje
8. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje
9. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namembnosti rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje
10. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021
11. Odlok o koncesiji za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega potniškega prometa in o izvajanju posebnih linijskih prevozov v Mestni občini Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2021
2. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2022

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Strategija digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Poklicne gasilske enote Velenje
3. Sklep o povečanju vrednosti projekta 403-1805-042 Urbani park v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
4. Sklep o povečanju vrednosti projekta 403-1902-011 Vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (ID znak parcela 2669 679/3)
6. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3599/10)
7. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2022
8. Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2022
9. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2022
10. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2021
11. Sklep o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2022/2023
12. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje
13. Odlok o predkupni pravici Mestne občine Velenje
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o akcijskem načrtu za enakost spolov v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Statut Mestne občine Velenje
2. Poslovnik Sveta Mestne občine Velenje
3. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2022
4. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Bevče
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Cirkovce
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Velenje – Desni breg
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica
9. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Konovo
10. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Velenje – Levi breg vzhod
11. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Paka pri Velenju
12. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Pesje
13. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec
14. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj
15. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Stara vas
16. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Staro Velenje
17. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šalek
18. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale – Hrastovec
19. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šmartno
20. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Vinska Gora
21. Sklep o uvrstitvi projekta 402-1502-051 Podzemne zbiralnice v MO Velenje v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
22. Sklep o povečanju vrednosti projekta 403-1702-010 ZD Velenje – Energetska obnova v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
23. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k. o. 964 Velenje (ID znak: parcela 964 2431/17 in parcela 964 2456/9)
24. Sklep o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine
25. Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda KSSENA za nakup nepremičnine
26.Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
27. Odlok o ureditvi prometa v Mestni občini Velenje
28. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup
29. Lokalni energetski koncept Mestne občine Velenje
30. Trajnostna urbana strategija mesta Velenje 2030

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območji VE1/120 in VE1/122-del, zelenica Pošta-Paka (OPPN_12)

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2022
2. Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2022
3. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko središče
4. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2022
5. Sklep o potrditvi Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2022
6. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2021
7. Sklep o soglasju k Letnemu načrtu ter določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Sonček Šmartno ob Paki za šolsko leto 2022/2023
8. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje, uveljavljanju počitniške rezervacije, o stroških začasnega izpisa in plačilu programov v primeru odsotnosti zaradi bolezni v Vrtcu Sonček

MESTNA OBČINA VELENJE – župan

1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – župan

1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve predsednika Republike Slovenije

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. Sklep o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
2. Ugotovitveni sklep o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature za župana
3. Ugotovitveni sklep o objavi števila volilnih upravičencev in števila potrebne podpore volivcev za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta
4. Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov sveta Mestne občine Velenje in za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. Sklep o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije Občine Šmartno ob Paki
2. Ugotovitveni sklep o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature za župana
3. Ugotovitveni sklep o objavi števila volilnih upravičencev in števila potrebne podpore volivcev za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta
4. Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

1. Sklep o določitvi višine nadomestila Občinski volilni komisiji Mestne občine Velenje za volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PEUP VE1/188 – Zlati grič (OPPN_26)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta
2. Sklep o določitvi kandidata za člana državnega sveta

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o vladi, zakonodajni referendum o Zakonu o dolgotrajni oskrbi ter zakonodajni referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Šmartno ob Paki
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2022- rebalans št. 2
3. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmartno ob Paki za volilno leto 2022
4. Sklep o izvolitvi predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta
5. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2022
6. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za perutnino – kmetija Drofelnik
7. Sklep o uvrstitvi projekta OB125-22-0004 Most Lokovica v Načrt razvojnih programov Občine Šmartno ob Paki za obdobje 2022-2025

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. Seznam list kandidatov za volitve članov Sveta Mestne občine Velenje
2. Seznam kandidatov za volitve župana Mestne občine Velenje
3. Seznam kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti In mestnih četrti

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. Popravek seznama list kandidatov za volitve članov Sveta Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – NADZORNI ODBOR

1. Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

1. Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti (KS) Gorica, Kavče, Paka pri Velenju, Šalek, Vinska Gora in Plešivec ter mestne četrti (MČ) Levi breg zahod
2. Rokovnik za izvedbo naknadnih volitev manjkajočih članov svetov krajevnih skupnosti (KS) Gorica, Kavče, Paka pri Velenju, Šalek, Vinska Gora in Plešivec ter mestne četrti (MČ) Levi breg zahod
3. Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

1. Izid volitev za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje na volitvah 20. novembra 2022

 

OBČINA ŠMARNO OB PAKI – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. Poročilo o izidu volitev za župana in člane občinskega sveta v Občini Šmartno ob Paki na volitvah 20. novembra 2022

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
2. SKlep o ugotovitvi izvolitve župana
3. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata članu sveta
4. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o imenovanju podžupanje Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju podžupanje Mestne občine Velenje

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Šmartno ob Paki, na volitvah 4. decembra
2022- drugi krog

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. SEZNAM KANDIDATOV ZA NAKNADNE VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUP-NOSTI GORICA V 3. IN 5. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI PAKA PRI VELENJU V 2. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI PLEŠIVEC V 1., 2., 3. IN 4. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI KAVČE V 1. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠALEK V 3. IN 4. VOLILNI ENOTI TER MESTNE ČETRTI VELENJE – LEVI BREG ZAHOD V 1., 2., 3. IN 4. VOLILNI ENOTI

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. UGOTOVITVENI SKLEP o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leto 2023

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o potrditvi mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje
3. Sklep o imenovanju Statutarno-pravne komisije
4. Sklep o imenovanju Komisije za priznanja
5. Sklep o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe
6. Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo
7. Sklep o imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb
8. Sklep o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb
9. Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
10. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
11. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
12. Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije
13. Sklep o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja
14. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
15. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. IZID ČOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI GORICA V 3. IN 5. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI PAKA PRI VELENJU V 2. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI PLEŠIVEC V 1., 2., 3. IN 4. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI KAVČE V 1. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠALEK V 3. IN 4. VOLILNI ENOTI TER MESTNE ČETRTI VELENJE – LEVI BREG ZAHOD V 1., 2., 3. IN 4. VOLILNI ENOTI

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta začasne deponije komunalnih odpadkov

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN

1. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmartno ob Paki v obdobju januar-marec 2023

Uradni vestniki 2021

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o imenovanju podžupanje Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje k osnutkom pokrajinske zakonodaje
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Odbora za področje negospodarskih javnih služb
3. Sklep o imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih služb
4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta zavoda OŠ Šalek Velenje
5. Sklep o ustanovitvi družbe Interaktivni digitalni center EON d. o. o.
6. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2021
7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Velenje
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNIH IN ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV IN/ALI PROJEKTOV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2021

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2015-2020
2. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva podjetništva v občini Šmartno ob Paki
3. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje  posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na področju gospodarstva v občini Šmartno ob Paki
4. Sklep o prenosu izvajanja socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na izvajalca Dom za varstvo odraslih Velenje
5. Sklep o imenovanju predstavnika ustanoviteljice v Svet zavoda Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1.Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Mladinski center Velenje
2. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje
3. Sklep o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Osnovna šola Šalek Velenje
4. Sklep o izdaji soglasja k podaljšanju mandata direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline od 3. 11. 2020 do 31. 12. 2020
5. Sklep o uvrstitvi projekta 402-1302-141 CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024
6. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga oz. uporabe drugih alternativnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj
7. Sklep o sprejemu ocene izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
8. Sklep o izdaji soglasja k sklenitvi pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje z novim izvajalcem
9. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
11. Odlok o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje – uradno prečiščeno besedilo

Svet Mestne četrti Velenje –  Levi breg zahod

1. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata člana Sveta Mestne četrti Velenje – Levi breg zahod

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do Osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o potrditvi članstva v Razvojnem svetu Savinjske regije
2. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
4. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve “Pomoč družini na domu”
5. Zaključni račun proračuna za leto 2020

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1.Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Šolski center Velenje
2. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
3. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
4. Sklep o podelitvi pooblastila za izdajo soglasja k delovni uspešnosti poslovodnih organov javnih zavodov
5. Sklep o uvrstitvi projekta 405-1403-016 Program revitalizacije starotrškega jedra v 7. Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024
6. Sklep o uvrstitvi projekta 410-0402-001 Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024
7. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje
8. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020
9. Uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Mladinski center Velenje
2. Sklep o predlogu za imenovanje člana v Razvojni svet Savinjske regije
3. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (parceli 951 842/4 in 951 842/5)
4. Sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2020 in iz preteklih let
5. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2020
6. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2021
7. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2021
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
11. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Lipa–vzhod
12. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Lipa–zahod
13. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Selo
14. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje
15. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
16. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša–vzhod

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – NADZORNI ODBOR


1. POSLOVNIK O DELOVANJU NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. ODREDBA o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G)

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o mnenju Občine Šmartno ob Paki k osnutkom pokrajinske zakonodaje
2. Sklep o soglasju k letnemu načrtu ter določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Sonček Šmartno ob Paki za šolsko leto 2021/2022
3. Sklep o premoženjski bilanci Občina Šmartno ob Paki na dan 31.12.2020
4. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
5. SKLEP o potrditvi Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2021

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Muzej Velenje
2. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Velenje
3. Sklep o potrditvi skupne liste kandidatov Razvojnega sveta Savinjske regije za 2021- 2027
4. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2021
5. Sklep o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2021/2022
6. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2021/2022 in 2022/2023
7. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcela 965 1395/18, 1395/19)
8. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 441/4, 441/7)
9. Sklep o Soglasju k spremembi Koncesijske pogodbe št. POG-1110/2017 za
opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja
infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje, z dne 29. 9. 2017
10. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade v Mestni občini Velenje
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
12. Odlok o dopolnitvi Odloka o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje
13. Odlok o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje
14. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET


1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021
2. Sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2021
4. Pravilnik o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim
5. Odlok o poimenovanju ulic z imenoma Ulica svežih idej in Cesta Jožeta Ervina Prislana

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Odlok o pokopališkem redu v Občini Šmartno ob Paki
2. Peavilnik o sofinanciranju društev upokojencev iz proračuna Občine Šmartno ob Paki
3. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2021

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 706/13, 706/14, 714, 715/4 in 1402, vse k. o. 965 Laze v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 2589)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do zelene transformacije sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Komisije za mladinska vprašanja
3. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcela 965 1421/3)
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3576/15)
6. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 848/30)
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 974 Prelska iz javnega dobra (ID znak parcela 974 1075/17)
8. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k. o. 968 Podkraj (ID znak parcela 968 165/4 in parcela 968 167/6)
9. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k. o. 957 Škale (ID znak parcela 957 908/6)
10. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k. o. 967 Kavče (ID znak: parcela 967 312/7, parcela 967 313/53, parcela 967 313/56 in parcela 967 313/58)
11. Ugotovitveni sklep o nerevalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leto 2022
12. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
13. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v mestni občini Velenje
15. Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javne tržnice v Mestni občini Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o o dopolnitvi Sklepa o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2021
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2021
3. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2022
2. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2023
3. Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022
4. Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023
5. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje
6. Sklep o lokacijski preveritvi v EUP LS9 za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču k. o. 965 Laze parcela 706/14 v Mestni občini Velenje (ID 2589)
7. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022
8. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023
9. Odlok o priznanjih v Mestni občini Velenje
10. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2022
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.
12. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2022

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o pripravi prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (SDOPN1)

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno ob Paki
2. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2022
3. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2022
4. Sklep o izvzem iz javnega dobra
5. Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Šmartno ob Paki za leto 2022
6. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki
7. Letni program športa Občine Šmartno ob Paki za leto 2022
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.

Karta k Sklepu o lokacijski preveritvi v EUP LS9 za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču k. o. 965 Laze parcela 706/14 v Mestni občini Velenje (ID 2589)

Uradni vestniki 2020

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga alternativnih (sekundarnih) goriv v Termoelektrarni Šoštanj
2. Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
3. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda za turizem Šaleške doline
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Plešivec iz javnega dobra 950 1094/2
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Podkraj iz javnega dobra 968 944/24
6. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Podkraj iz javnega dobra 968 944/25
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Podkraj iz javnega dobra 968 944/26
8. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Bevče iz javnega dobra 955 521/8
9. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2020
10. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNIH IN ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV IN/ALI PROJEKTOV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2020

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET


1. Sklep 1. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Knjižnica Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
3. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članu sveta
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 439/6)
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 846)
6. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 570/37, 665/18, 665/20)
7. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1279/6, 1279/7, 1279/8, 1279/9, 1279/10)
8. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 938/25, 938/26, 938/27)
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine Velenje
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Odbora za okolje in prostor
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Lekarna Velenje
4. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020
6. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1309/19)
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 862/2)
8. Sklep o potrditvi Akcijskega načrta projekta Slovenia green za destinacijo Velenje za obdobje 2020 – 2022
9. Sklep o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2019

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do napovedanega množičnega odpuščanja v podjetju Gorenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Antona Aškerca Velenje
3. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Livada Velenje
4. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gorica Velenje
5. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Šalek
6. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje
7. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje
8. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Vrtec Velenje
9. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
10. Sklep o imenovanju članov v Svet Doma za varstvo odraslih Velenje
11. Sklep o imenovanju članov uprave Ustanove Velenjska knjižna fundacija
12. Sklep o imenovanju člana v Odbor za okolje in prostor
13. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Lekarna Velenje
14. Sklep o povečanju vrednosti projekta 403-1702-005 Oprema v ZD Velenje v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2020-2023
15. Sklep o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
16. Sklep o potrditvi Načrta upravljanja s kulturno dediščino za objekte grad Velenje, grad Šalek in graščino Gorica
17. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET


1. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Festival Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje
3. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda OŠ Šalek
4. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje
5. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
6. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2019
7. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2020
8. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
9. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021 in za prihodnja šolska leta do preklica
10. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021
11. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 566/13) 12. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 2035/2)
13. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
14. Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2020
15. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2020
16. Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
17. Pravilnik o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (po skrajšanem postopku)
19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in o načinu izvajanja gospodarske javne službe mestnega avtobusnega prometa v Mestni občini Velenje in o organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov (po skrajšanem postopku)
20. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)
21. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno ob Paki
2. Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2020
3. Sklep o spremembah Načrta razvojnih programov 2020-2023
4. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2019
5. Sklep o soglasju k Letnemu načrtu ter določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Sonček Šmartno ob Paki za šolsko leto 2020/2021
6. Sklep o potrditvi Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2020

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
2. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata župana Mestne občine Velenje
2. Sklep o potrditvi podžupana Petra Dermola o začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. SKLEP o razpisu nadomestnih volitev župana Mestne občine Velenje
2. ROKOVNIK za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve župana Mestne občine Velenje, ki bodo 11. oktobra 2020
3. UGOTOVITVENI SKLEP o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature za župana na nadomestnih volitvah
4. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za nadomestne volitve župana Mestne občine Velenje
5. SKLEP o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje za izvedbo nadomestnih volitev župana v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. ODREDBA o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v času volilne kampanje za nadomestne volitve župana v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE


1. Predlog Sklepa o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za centralne predele mesta Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. PREDSTAVNIKI V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinske volilne komisije
2. Sklep o imenovanju člana Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
3. Sklep o potrditvi bistvenih sprememb in uvedb linij posebnega linijskega prevoza
učencev na območju Mestne občine Velenje
4. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Seznam kandidatov za nadomestne volitve župana mestne očine Velenje, ki bodo v nedeljo, 11. oktobra 2020

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. Sklep o izvolitvi predstavnika v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter Sklep o določitvi kandidata za člana državnega sveta
2. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Šmartno ob Paki v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
3. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
4. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
5. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
6. Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Šmartno ob Paki v letu 2020
7. Sklep o Letnem načrtu prodaje finančnega premoženja za leto 2020
8. Sklep o dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2020

MESTNA OBČINA VELENJE


1. Predlog Sklepa o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šalek – območje Kavčič

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA


1. Objavlja izid volitev za župana v Mestni občini Velenje na nadomestnih volitvah 11. oktobra 2020

1. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana
2. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata člana sveta
3. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do predloga Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda
4. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Muzej Velenje
5. Sklep o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
6. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Mestne občine Velenje
7. Sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
8. Sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2019 in iz preteklih let
9. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcel 1383/6, 1385/4,1385/5, 1386/6)
10. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcel 1395/6, 1395/7, 1396/3)
11. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 974 Prelska iz javnega dobra (ID znak parcel 1074/1, 1072/31, 1074/3)
12. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcel 441/8, 440/10, 441/5, 441/10)
13. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (ID znak parcela 957 1253/2)
14. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 848/21, 848/22)
15. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3479/5)
16. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020
17. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k. o. 964 Velenje, 968 Podkraj, 952 Cirkovce, 951 Hrastovec in 975 Vinska Gora
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020
19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje

1. Sklep o imenovanju podžupanje Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET


1. Sklep o potrditvi mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Nadzorni odbor
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinske volilne komisije
5. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 665/22 in 953 666/1)
6. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 676/12)
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 940/9)
8. Odlok o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MOV

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
2. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
3. Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2020
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2020
5. Poslovnik občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki (Uradno prečiščeno besedilo št. 2)

1. REDAKCIJSKI POPRAVEK Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju uprave Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o imenovanju člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Sklep o imenovanju člana Občinske volilne komisije
3. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3576/13)
5. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2021
6. Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021
7. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020
8. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2021
9. Občinski program varstva okolja
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šalek – območje Kavčič
11. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2021
12. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021
13. Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2021 – 2025

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2021
2. Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Šmartno ob Paki za leto 2021
3. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
4. Letni program športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2021
5. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2021

Uradni vestniki 2019

ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Sklepi o imenovanju odborov in komisij Občinskega sveta
3. Sklep o imenovanju predstavnice predstavnice v Svet zavoda Lekarne Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo
2. Sklep o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
3. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
4. Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
5. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška
6. Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje
7. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
8. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
9. Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda Knjižnica Velenje
10. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/4)
11. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/26)
12. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/23)
13. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 442/4)
14. Sklep o uskladitvi mej Mestne občine Velenje z mejami zemljiških parcel
15. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2019
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Vinska gora 2
18. Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2018-2021
19. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2019

MESTNA OBČINA VELENJE – KOMISIJA ZA STATUTARNO-PRAVNA VPRAŠANJA

1. Statut Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2019
2. Sklep o potrditvi Letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Šmartno ob Paki za leto 2019
3. Sklep o imenovanju o imenovanju predstavnice v Svet lokalnih skupnosti CSD Savinjsko Šaleška
4. Letni program športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2019
5. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno ob Paki
6. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje, uveljavljanju počitniške rezervacije, o stroških začasnega izpisa in plačilu programov v primeru odsotnosti zaradi bolezni v Vrtcu Sonček

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za centralne predele mesta Velenje
2. Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v mestni občini Velenje v letu 2019

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Eropski parlament

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
2. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članoma Sveta zavoda OŠ Gorica Velenje
4. Sklep o pooblastilu za podpis sporazuma in sodne poravnave med MOV, TEŠ in HSE
5. Sklep o predhodnem pisnem soglasju k osnutku besedila najemne pogodb
6. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 952 Cirkovce iz javnega dobra (ID znak parcela 952 267/42)
8. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 828/73)
9. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 974 Prelska iz javnega dobra (ID znak parcela 974 1070/11, 1070/6, 1070/13, 1070/9)
10. Pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj Mestne občine Velenje v najem
11. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI- SVET

1. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2018
2. Sklep o sprejetju letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2019
3. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmartno ob Paki
4. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Šmartno ob Paki za mandat 2018-2022

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o imenovanju direktorja/direktorice JZ Muzeja Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
3. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja/direktorice javnega zavoda Lekarna Velenje
4. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gorica Velenje
5. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članu Občinske volilne komisije
6. Sklep o potrditvi bistvenih sprememb in uvedb linij posebnega linijskega prevoza učencev na območju Mestne občine Velenje
7. Sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2018 in iz preteklih let
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019
10. Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
11. Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje
12. Odlok o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje
13. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje
14. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje
15. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2019
16. Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2019
17. Sklep o sprejemu ocene izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
18. Pravilnik o oddajanju parkirnih mest v najem


MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019


OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarne Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o imenovanju člana Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
2. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2019
3. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2018
4. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020
5. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020
6. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem in zakup

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o soglasju k Letnemu načrtu ter določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Sonček Šmartno ob Paki za šolsko leto 2019/2020
2. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2018
3. Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Šmartno ob Paki za leto 2019
4. Sklep o potrditvi Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2019

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov
2. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Trebuša – vzhod

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN

1. SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA »S(1) 2a«

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Zdravstveni dom Velenje
2. Sklep o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Šmartno ob Paki
3. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmarno ob Paki v letu 2019
4. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
3. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
4. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Lekarna Velenje
5. Sklep o imenovanju predstavnika pacientov v Svet zavoda Lekarna Velenje
6. Sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
7. Sklep o povečanju vrednosti projekta 403-1805-002 dograditev in posodobitev zimskega bazena v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2019-2022
8. Sklep o uvrstitvi projekta 405-1206-009 EERAdata v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2019-2022
9. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3567/6)
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
11. Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje
12. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (po skrajšanem postopku)
14. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Staro Velenje


OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. ODLOK o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
2. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2019

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Šalek – območje Kavčič

NADZORNI ODBOR MESTNE OBČINE VELENJE

1. Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do aktualnega dogajanja v podjetju Gorenje
2. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
4. Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda za turizem Šaleške doline v letu 2020
5. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini v k.o. 964 Velenje (ID znak parcela 964 2419/13)
6. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020
7. Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020
8. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2020
9. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Velenje
10. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje
11. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji cest v Mestni občini Velenje
14. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2020

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih
financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2020 in 2021

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep
2. Statut Občine Šmartno ob Paki
3. Sklep o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2020
4. Letni program športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2020
5. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Šmartno ob Paki
6. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2020

Uradni vestniki 2018

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do aktualnih dogajanj v Premogovniku Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
4. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2018 do vključno 2021
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega pokopališča Šmartno v Velenju

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018
2. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju
3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljanja
4. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Trebuše – varianta II
5. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2018
2. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki za mandat 2018-2023
2. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
4. Sklep o izvedbi investicijskih del na objektu Šmartno ob Paki 137 – Baronija
5. Sklep o spremembah Načrta razvojnih programov 2018-2021

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET


1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu sveta
2. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3577/2)
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 854/17)
4. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parceli 954 1306/6 in 1286/2)
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (ID znak parcela 957 1234/5)
6. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (ID znak parceli 957 1234/4, 1234/6)
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 570/33) in v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (ID znak parcel 2669 677/13 in 667)
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018
9. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2018
10. Sklep o soglasju k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje v letu 2018
11. Sklep o uskladitvi vrednosti projekta 402-1302-109 Mestno k kolesarsko omrežje – vzhod v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2018-2021
12. Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti MOV
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje
14. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatanih mest za namen izvedbe ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrt Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju
2. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljanja
3. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod
4. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuše – varianta II

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o spremembah Načrta razvojnih programov 2018-2021
2. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2017

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju
2. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za namen predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije.

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Statutarno – pravne komisije Sveta Mestne občine Velenje
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018
4. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/19
5. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/19
6. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
7. Sklep o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
8. Sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2017 in iz preteklih let
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018
10. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2018
11. Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2018
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
13. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov podružnična OŠ Plešivec in Bazen Velenje
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega pokopališča Šmartno v Velenju
15. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vinska Gora 2
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
4. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET


1. Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Festival Velenje
2. Sklep o imenovanju člana Statutarno–pravne komisije
3. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
4. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2017
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec
8. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2018
9. Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2018
10. Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 964 Velenje
11. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2019
12. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje
13. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Vinska Gora«
14. Odlok o štipendiranju v Mestni občini Velenje
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda CVIU-Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
20. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Velenje
21. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod
22. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuše – varianta II
23. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju
24. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljanja
25. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Sonček Šmartno ob Paki za šolsko leto 2018/2019
2. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2017
3. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2018

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. TEHNIČNI PRAVILNIK o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. TEHNIČNI PRAVILNIK o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Razpisujem redne volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
2. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki
2. Odlok o OPPN za ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda Šmartno 2 v km 24+267 in izgradnjo nove povezovalne ceste
3. Sklep o sprejetju dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2018

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov sveta Mestne občine Velenje in za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Velenje
2. SKLEP o imenovanju tajnice in namestnice tajnice občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
3. SKLEP o objavi števila volilnih upravičencev in števila potrebne podpore volivcev za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta
4. UGOTOVITVENI SKLEP o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature za župana

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev
2. Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki in za volitve članov odborov vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki
3. Sklep o imenovanju tajnice Občinske volilne komisije Občine Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA


1. Sklep o določitvi višine nadomestila Občinski volilni komisiji Mestne občine Velenje
za volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Mestni občini Velenje

ŠMARTNO OB PAKI – SVET


1. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2018
2. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2018
5. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmartno ob Paki za volilno leto 2018
6. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2018

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA


1. SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA MESTNE OBČINE VELENJE, KI BODO
V NEDELJO, 18. NOVEMBRA 2018
2. SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE VELENJE
3. SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN MESTNIH ČETRTI

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. SEZNAM kandidatov za volitve župana Občine Šmartno ob Paki
2. SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
3. SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV ODBOROV VAŠKIH SKUPNOSTI OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vinska Gora 2

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA


1. Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje razpisuje naknadne volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica v 1., 3., 4. in 5. volilni enoti ter Krajevne skupnosti Šalek v 3. in 4. volilni enoti
2. Rokovnik za izvedbo naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Gorica v 1., 3., 4. in 5. volilni enoti ter Krajevne skupnosti Šalek v 3. in 4. volilni enoti
3. Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za naknadne volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica v 1., 3., 4. in 5. volilni enoti ter Krajevne skupnosti Šalek v 3. in 4. volilni enoti

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1.SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Izid volitev za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje na volitvah 18. novembra 2018.

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA


1. POPRAVEK ROKOVNIKA za izvedbo naknadnih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica v 1. , 3. , 4. in 5. volilni enoti ter Krajevne skupnosti Šalek v 3. in 4. volilni enoti

MESTNA OBČINA VELENJE- OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. Popravek izida volitev za člane občinskega sveta na volitvah 18. novembra 2018

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. POROČILO o izidu volitev za župana in članov občinskega sveta v Občini Šmartno ob Paki, na volitvah, 18. novembra 2018
2. POROČILO o izidu volitev za odbore vaških skupnosti v Občini Šmartno ob Paki, na volitvah 18. novembra 2018

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET


1. Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
2. Sklep o ugotovitvi izvolitve župan
3. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata člana sveta
4. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA


1. SEZNAM KANDIDATOV ZA NAKNADNE VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI GORICA V 1., 3., 4. IN 5. VOLILNI ENOTI TER KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠALEK V 3. IN 4. VOLILNI ENOTI

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET


1. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana
2. Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
3. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmartno ob Paki v obdobju januar – marec 2019

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o potrditvi mandata članici občinskega sveta
2. Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
3. Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo
4. Sklep o imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb
5. Sklep o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb
6. Sklep o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe
7. Sklep o imenovanju Statutarno – pravne komisije
8. Sklep o imenovanju Komisije za priznanja
9. Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije
10. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
11. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
12. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
13. Sklep o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja
14. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. OBJAVLJA izid volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Gorica v 1., 3., 4. in 5. volilni enoti ter Krajevne skupnosti Šalek v 3. in 4. volilni enoti na naknadnih lokalnih volitvah 16. decembra 2018 Sklep o potrditvi mandata članici občinskega sveta

Uradni vestniki 2017

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI:

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU (OPPN) NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH BREZ SPREMEMBE NAMENSKE RABE ZA GRADNJO HLEVA ZA PERUTNINO – KMETIJA DROFELNIK

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o imenovanju člana v Upravni odbor Visoke šole za varstvo okolja Velenje
2. Sklep o imenovanju predsednika Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora (parcela 860/10) iz javnega dobra
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje (parcela 413/23) iz javnega dobra
5. Sklep o uvrstitvi projektov 405-1206-006 e-GUTS, 405-1302-001 Chestnut in 405-1603-001 projekt AgriGo4Cities v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2017-2020
6. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2017
7. Kodeks za trajnostno naravnane lokalne turistične vodnike Velenja

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 957 Škale
2. Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
3. Celostna prometna strategije Mestne občine Velenje
4. Pravilnik o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
5. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje – uradno prečiščeno besedilo

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN
1. SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O USTANOVITVI SOSVETA ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI OBČANOV
2. SKLEP O IMENOVANJU STALNIH ČLANOV SOSVETA ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI OBČANOV

MESTNA OBČINA VELENJE – JAVNI ZAVOD MLADINSKI CENTER VELENJE
1. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda Mladinski center Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:


1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
2. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Šalek, del območja S 4/8 v Velenju

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Poslovnik o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Mladinski center Velenje
3. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Šolski center Velenje
4. Sklep o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje Proračunskega štipendijskega sklada Mestne občine Velenje
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje (3567/1) iz javnega dobra
6. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze (parcele 1425/16, 1425/17, 1425/18) iz javnega dobra
7. Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne
občine Velenje
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
9. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016
10. Sklep o razporeditvi poslovnega izida
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN
1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2017

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno ob Paki
2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratovalnem času obratov ter kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Šmartno ob Paki
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za perutnino-kmetija Drofelnik
4. Sklep
5. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem
Občine Šmartno ob Paki za leto 2017
6. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje C(4)2d
8. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2016

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklepi o zagotavljanju upravičene cene toplotne energije za Šaleško dolino

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
2. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Mladinski center Velenje
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Odbora za gospodarstvo
4. Ugotovitveni sklepa o prenehanju mandata članu javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
5. Sklep o uskladitvi vrednosti projekta 402-1302-103 Razširitev Poslovne cone Stara vas v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2017-2020
6. Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi Zdravstvenega doma Velenje v letu 2017
7. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
8. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova (parcela 674/10) iz javnega dobra
9. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2016
10. Sklep o sprejemu Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017–2021
11. Odlok o turističnem vodenju v Mestni občini Velenje
12. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2017
13. Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2017
14. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN
1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET
1. Tehnični popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
4. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET
1.Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
2. Avtentična razlaga 25. člena Odloka o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 18/2013 in popravek 04/14, 39/14, 2/15 in 10/15)
3. Sklep o potrditvi poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2017Sklep o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2017
4. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2016
5. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko središče
6. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Sonček Šmartno ob Paki
7. Sklep o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2017
8. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda Šmartno 2 v km 24+267 in izgradnjo nove povezovalne ceste

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklepi o položaju Bolnišnice Topolšica
2. Sklep o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo
3. Sklep o imenovanju člana javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
4. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2017/18
5. Sklep o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2017/18
6. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2017/2018 in 2018/2019
7. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2017
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj(zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu kompleksa ob železniški progi, za območje urejanja M4/2 in del območja urejanja S4/5, v Velenju

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za namen izvedbe zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača—Koper (ZIUGDT)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. ODREDBA o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za namen izvedbe volitev predsednika republike

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec,  Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
2. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04
3. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega pokopališča Šmartno v Velenju
2. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2017

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Lekarna Velenje
2. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
3. Sklep o prodaji zbirke slik slikarja Lojzeta Perka
4. Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 957 Škale
5. Sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
8. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 2017

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI


1. Predstavnik občine Šmartno ob Paki v volilnem telesu za izvolitev člana državnega sveta
2. Tehnični popravek Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2015-2020
3. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Šmartno ob Paki
4. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šmartno ob Paki
5. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2017
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Šmartno ob Paki
7. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega  osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda Šmartno 2 v km 24+267 in izgradnja nove povezovalne ceste

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o določitvi kandidata za člana državnega sveta
2. Sklep o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET


1. Sklepi oz. zahteve o vzpostavitvi integracijske hiše v Velenju
2. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. 964 Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3328/6)
3. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04
7. Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu Šalek, del območja urejanja S4/8 v Velenju
9. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leto 2018

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET


1. Sklep o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2017

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN
1. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno ob Paki

1. Sklep o načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
2. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET


1. Sklep o spremembah Sklepa o razporeditvi poslovnega izida
2. Sklep o sprejemu Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Mestni občini Velenje
3. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
5. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018
6. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019
6. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje 2018
7. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje 2019
8. Letni program športa v MO Velenje za leto 2018
9. Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2018
10. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2018

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET
1. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2018
2. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2018 do vključno 2021
3. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
4. Sklep o sprejemu letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Šmartno ob paki za leto 2018
5. Letni program športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2018
6. Sklep o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2018

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018
2. SKLEP o načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019

Uradni vestniki 2016

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

01. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
02. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata predsedniku Odbora za gospodarstvo
03. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
04. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2016
05. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
06. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih stanovanj Mestne občine Velenje v najem
07. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
08. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016
09. Trajnostna urbana strategija za pametno, podjetno in prijazno Velenje 2025
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v mestni občini Velenje
11. Odlok o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
12. Ustanovitveni akt ustanove Velenjska knjižna fundacija (Uradno prečiščeno besedilo)
13. Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
14. Statut Mestne občine Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN
1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno ob Paki
2. Letni program športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2016
3. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora občine Šmartno ob Paki
4. Mnenje o kandidatu za direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje
5. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Šmartno ob Paki
6. Sklep o določitvi najemnine grobov na pokopališčih na območju občine Šmartno ob Paki
7. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2014 do vključno 2017
8. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklep o potrditvi mandata članici sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
3. Sklep o imenovanju predsednice Odbora za gospodarstvo
4. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Knjižnica Velenje
5. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
6. Sklep o imenovanju članov v Svet Vrtca Velenje
7. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Festival Velenje
8. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje
9. Sklep o soglasju k izstopu soustanovitelja javnega zavoda Galerija Velenje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Velenje
11. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradno prečiščeno besedilo)
12. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
13. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
14. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
15. Poslovnik Sveta Mestne občine Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016
17. Sklep o uvrstitvi novih proračunskih postavk 40122015 in 40122016 v proračun Mestne občine Velenje za leto 2016
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
19. Sklep o spremembi splošnih pogojev dostopa in uporabe avtomatiziranega sistema za izposojo mestnega kolesa v Velenju (sistem Bicy) ter cenika uporabniških storitev sistema Bicy
20. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016
21. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklepi oz. zahteve o podpori energetskega gospodarstva v Šaleški dolini

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu kamnoloma Selo
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za vrtičkarsko območje Lubela

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET:


1. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmartno ob Paki (s slikami)
2. Zaključni račun proračuna občine Šmartno ob Paki za leto 2015
3. Sklep o potrditvi Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav
4. Sklep o zadolževanju Občine Šmartno ob Paki v letu 2017
5. Sklep o prerazporeditvi sredstev na računu financiranja proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto
6. Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov 2016-2019
7. Sklep o uvrstitvi projekta Sanacija plazu Sevčnikar (ob LC 408080 Tabor – Šmartno ob Paki, odsek 081 in stanovanjskem objektu Slatina 40) v Načrt razvojnih programov 2016-2019
8. Sklep o spremembi naziva obstoječe proračunske postavke v okviru veljavnega posebnega dela proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
9. Sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
10. Sklep o pooblastilu županu za potrjevanje investicijske dokumentacije.

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklep o uvrstitvi projekta 403-1805-033 Smučarsko skakalni center – II. faza v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016-2019
2. Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
3. Sklep o sprejemu Strategije razvoja terciarnega izobraževanja
4. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Galerija Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za vrtičkarsko območje Lubela

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. ODLOK o pripojitvi Javnega zavoda Galerija Velenje k javnemu zavodu Festival Velenje
2. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA FESTIVAL VELENJE

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklep o imenovanju člana v Svet Doma za varstvo odraslih Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Glasbena Šola Fran Korun Koželjski Velenje
3. Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Antona Aškerca Velenje
4. Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Livada Velenje
5. Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Gorica Velenje
6. Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Šalek Velenje
7. Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje
8. Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Gustava Šiliha Velenje
9. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2015
20. Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije
11. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2016
12. Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2016
13. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MOV
15. Pravilnik o štipendiranju v Mestni občini Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
16. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
17. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center (Uradno prečiščeno besedilo)
18. Odlok o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup (Uradno prečiščeno besedilo)

MESTNA OBČINA VELENJE – NADZORNI ODBOR

1. Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Zazidalnem načrtu ob železniški progi v Velenju

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Festival Velenje
3. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
4. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2016
5. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto
2016/2017
6. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2016/2017
7. Sklep o uvrstitvi projektov 405-0603-008 Nabava in vzdrževanje opreme za delo uprave in 405-1403-005 Kolesarski turizem v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016–2019
8. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen odlaganja določenih vrst komunalnih
odpadkov
9. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje in odvoz v Mestni občini Velenje za leto 2016
10. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
11. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za vrtičkarsko območje
Lubela
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje
17. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
18. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016
19. Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
20. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN
1. Sklep p spremembah in dopolnitvah SKlepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
2. Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike
Slovenije
3. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2015
4. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje, uveljavljanju počitniške rezervacije,
o stroških začasnega izpisa in plačilu programov v primeru odsotnosti zaradi bolezni v Vrtcu
Sonček
5. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
6. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2016
7. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2016

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih z območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo cesto v Velenju
2. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu Šalek

1. Sklep o sprejemu Izjave občin lastnic odlagališča

1. SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za perutnino – kmetija Drofelnik
2. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in
premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2016

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo cesto v Velenju

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu pokopališča Škale
2. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju
2. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET


1. Pravilnik o obratovalnem času gostinskih obratov ter kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Šmartno ob Paki
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
3. Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov 2016-2019
4. Sklep o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov 2016-2019
5. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
6. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
7. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
8. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje Zdravstvenemu domu Velenje
9. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
10. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2016
11. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
12. Sklep o imenovanju predstavnice v Svet zavoda CVIU Velenje
13. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN
1. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »C(4)2d«

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata predsedniku Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta javnega zavoda Knjižnica Velenje
5. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski
6. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Muzej Velenje
7. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Javni zavod za turizem Šaleške doline
8. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje
9. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. 976 Črnova (parc. št. 676/10) iz javnega dobra
10. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze (parcela 1399/3) iz javnega dobra
11. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora (parcela 860/29) iz javnega dobra
12. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora (parcela 860/30) iz javnega dobra
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje
14. Sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016
16. Odlok o ustanovitvi Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo cesto v Velenju
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju
19. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN
1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o potrditvi mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju člana Sveta javnega zavoda Knjižnica Velenje
3. Sklepi oz. zahteve o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka (parc. št. 566/10) iz javnega dobra
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje (parcela 1309/16 in 1309/17) iz javnega dobra
6. Sklep o razglasitvi Mestne občine Velenje za območje brez trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA
7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Škale
12. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje
14. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2017
15. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
16. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN
1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET
1. ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki
2. ODLOK o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu kompleksa ob železniški progi v Velenju

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. SKLEP O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
2. SKLEP o podaji mnenja h kandidatu za ravnatelja Osnove šole Bratov Letonje Šmartno ob Paki
3. SKLEP o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet zavoda OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
4. LETNI PROGRAM športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2017
5. SKLEP o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2017
6. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2017

Uradni vestniki 2015

01. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. Velenje
2. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2015
3. Pravilnik o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje
4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET
1. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
2. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3. Sklep o potrditvi Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
4. Sprememba Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v občini Šmartno ob Paki
5. Tehnični popravek Odloka o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012
6. LETNI PROGRAM športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2015

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – NADZORNI ODBOR
1. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. SKLEP o imenovanju stalnih članov Sosveta za izboljšanje varnosti občanov

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET
1. Spremembe in dopolnitve STATUTA Občine Šmartno ob Paki
2. SKLEP o potrditvi Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2015
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč in podlag za odmero komunalnega prispevka za območje občine Šmartno ob Paki
4. PRAVILNIK o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
5. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2015
6. ODLOK o občinskih cestah v Občini Šmartno ob Paki
7. SKLEP o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Zdravstveni dom Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o soglasju k ceniku prodajnih spominkov in storitev Turistično-informacijskega centra Velenje
2. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. Laze (parcele 1399/15, 1399/14, 1399/24, 1399/10) iz javnega dobra
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015
4. Kodeks ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje
5. Poslovnik o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Mestne občine Velenje
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
7. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje
9. Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – KOMISIJA ZA PRIPRAVO STATUTA OBČINE, POSLOVNIKA SVETA IN PRAVNA VPRAŠANJA

1. Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE
1. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v mestni občini Velenje in občini Šoštanj

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:


1Sklep o javni razgrnitvi Osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lipa – VZHOD

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI:

1. Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju občine Šmartno ob Paki
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno ob Paki
3. Sklep o uvrstitvi projekta Gradnja pločnika ob državni cesti R2-426/7949 Gorenje – Rečica – Letuš v naselju Šmartno ob Paki v NRP Občine Šmartno ob Paki za obdobje 2015-2018
4. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
5. Sklep o začetku priprave sprememb Odloka o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območja odprtega prostora občine Šmartno ob Paki 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 18/2013 in popravek 04/14, 39/14 in 02/15)/Odlok o PUP Šmartno ob Paki 2015/
6. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki
7. Statut Občine Šmartno ob Paki (uradno prečiščeno besedilo)
8. Sklep o izstopu Občine Šmartno ob Paki kot ustanoviteljice javnega zavoda Šaleški promocijski center Velenje
9. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno o Paki za leto 2014

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članici Sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
3. Sklep o imenovanju članov uprave Ustanove “Velenjska knjižna fundacija”
4. Sklep o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje Proračunskega štipendijskega sklada Mestne občine Velenje
5. Sklep o imenovanju članov Častnega razsodišča za presojo skladnosti ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje s Kodeksom ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje
6. Sklep o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda Lekarna Velenje
7. Sklep o povečanju vrednosti projekta 100-0802-001 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2015-2018
8. Sklep o uvrstitvi projekta 402-1603-044 Sekundarni cevovod Vinska Gora v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2015-2018
9. Sklep o premoženjski bilanci Mestna občine Velenje na dan 31. 12. 2014
10. Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih umrlih občank in občanov Mestne občine Velenje za obdobje od 2015 do 2018
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa – vzhod
13. Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju mestne občine Velenje za leto 2015
14. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v MOV, OŠ in OŠMOP za l. 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN
1. Sklep o razrešitvi podžupana Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju podžupana Mestne občine Velenje
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda Lekarna Velenje
2. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstvenega doma Velenje
3. SKLEP O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
4. SKLEP o prenosu premoženja v upravljanje
5. SKLEP o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2014
6. SKLEP o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta Občine Šmartno ob Paki
7. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2015
8. PRAVILNIK o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2015 – 2020
9. POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI (uradno prečiščeno besedilo št. 1)
10. POPRAVEK Odloka o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki
12. ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja S(1) 2a

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o potrditvi mandata članici občinskega sveta
2. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (parcela 1406/29)
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parcela 407/10)
5. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2015/2016
6. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2015/2016
7. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2015/2016 in 2016/2017
8. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2015
9. Sklep o soglasju k dopolnitvi cenika prodajnih spominkov in storitev Turistično-informacijskega centra Velenje
10. Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Mestni občini Velenje
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
12. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015 – 2020
13. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. OBVESTILO o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN

1. OBVESTILO o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

OBČINA ŠMARTNO OB PAKIŽUPAN

1. SKLEP o spremembi in dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015

2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Selo

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Selo

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2015
2. SKLEPI o izvzemu iz javnega dobra
3. SKLEP o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Šmartno ob Paki.
4. ODREDBA o poslovnem času, uradnih urah in razporeditvi delovnega časa Občinske uprave Občine Šmartno ob Paki.
5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2015
6. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Sklep o razrešitvi predsednika in člana Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
3. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi delovnega mesta, vezanega na osebno zaupanje funkcionarja
4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
5. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
6. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
7. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
8. Sklep o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
9. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Selo
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje
13. Občinski program varstva okolja za obdobje 2016 – 2020
14. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Odredba o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času referendumske kampanje za izvedbo referenduma o Družinskem zakoniku

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET
1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskega svetnika
2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev v Občini Šmartno ob Paki

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN
1. Sklep o ustavitvi postopka o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje C(4)2d

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

 

1. Sklep o imenovanju članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje
2. Sklep o imenovanju predsednika Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
3. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Velenje
4. Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v vzgojno izobraževalnih zavodih Mestne občine Velenje
5. Sklep o soglasju k ceniku prodajnih spominkov in storitev TIC-a Velenje
6. Sklep o izstopu Mestne občine Velenje iz Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
7. Sklep o nadaljevanju aktivnosti na področju razvoja terciarnega izobraževanja v Mestni občini Velenje
8. Sklep o reorganizaciji javnih zavodov s področja kulture (1. faza)
9. Sklep o sprejemu Zelene politike slovenskega turizma
10. Sklep o predlogu spremembe 54., 55. in 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)
11. Sklep o sprejemu Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2016 -2020
12. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
13. Spremembe in dopolnitev Statuta Mestne občine Velenje
14. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2016
15. Okvirni programa dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2016
16. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016
17. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016
18. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN
1. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje “C (4) 2d”

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o.

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET
1. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcije članice občinskega sveta in članice nadzornega odbora ter prenehanju mandata članice nadzornega odbora
2. Sklep o imenovanju nadomestne članice Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisijo za izvedbo in nadzor premoženja ter Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe Občine Šmartno ob Paki
3. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območne izpostave Velenje
4. Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o.
6. Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva – podjetništva v Občini Šmartno ob Paki
7. Sklep o potrditvi Dolgoročne strategije za kulturo v Občini Šmartno ob paki do leta 2020
8. Sklep o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
9. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
10. Sklep o nasprotovanju določbam Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017

Uradni vestniki 2014

 

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3 Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3

MESTNA OBČINA VELENJE 

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/3 ŠMARTNO – VELENJE IN DEL OBMOČJA UREJANJA G4/3
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA PLANSKE CELOTE 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o imenovanju članov v svet Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
2. Sklep o imenovanju članov v svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Laze iz javnega dobra 1430/10
4. Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2014
5. Sklep o soglasju Mestne občine Velenje k nakupu poslovnega deleža družbe SAŠA inkubator, družbe za podjetniško in poslovno svetovanje, d. o. o.
6. Sklep o soglasju k načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja KS Gorica
7. Sklep o financiranju političnih strank
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007–2013
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2010 do vključno 2017
10. Odlok o razveljavitvi Odloka o financiranju političnih strank
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3 Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3
13. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOV

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o imenovanju stalnih članov Sosveta za izboljšanje varnosti občanov
2. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Sosveta za izboljšanje varnosti občanov

ŠMARTNO OB PAKI

1. Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno ob Paki v letu 2014
2. TEHNIČNI POPRAVEK – Odloka o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostoskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012

OBČINE ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja “S(1) 2a”

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)

MESTNA OBČINA VELENJE


1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA PLANSKE CELOTE 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2014 – 2017
2. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Paški Kozjak (parcele 679/9, 680/6, 680/3) iz javnega dobra
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Paka (parc. št. 665/2) iz javnega dobra
4. Sklep o soglasju k načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Krajevne skupnosti Konovo za leto 2014
5. Sklep o soglasju k načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Krajevne skupnosti Škale-Hrastovec za leto 2014
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014
7. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2014
8. Sklep o potrditvi Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav
9. Odlok o oskrbi s pitno vodo za območje mestne občine Velenje
10. Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne namene MOV
11. Program za izboljšanje življenja invalidov v MOV za obdobje 2014–2017
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzej Velenje
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna
15. Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
16. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2013

ŠMARTNO OB PAKI

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
2. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo
malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2014 do vključno 2017
4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2013
5. Javni razpis za dodelitev neporfitnih stanovanj v najem

MESTNA OBČINA VELENJE:

1. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; naselje Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta
2. SKLEP o določitvi kandidata za člana državnega sveta

MESTNA OBČINA VELENJE 

1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja planske celote 06; naselje Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP za dele mesta Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o izvolitvi predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta
2. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času referendumske kampanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A2)

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o pomoči partnerskim in prijateljskim mestom v Srbiji ter Bosni in Hercegovini

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Muzej Velenje
2. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. 964 Velenje iz javnega dobra (parcela 3745/4)
3. Sklep o ceniku oglaševanja na kolesih in postajah avtomatiziranega sistema za izposojo mestnih koles (sistema BICY)
4. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2013
5. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; naselje Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje.
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2014
9. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014
10. Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju mestne občine Velenje za leto 2014
11. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2014
12. Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času volilne kampanje za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije
6. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2015

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmartno ob Paki za volilno leto 2014
2. AVTENTIČNO RAZLAGO drugega stavka drugega odstavka 47. člena Odloka o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 18/2013)
3. ODLOK o določitvi števila članov odborov vaških skupnosti in volilnih enot v vaških skupnostih Občine Šmartno ob Paki
4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za obrtno poslovno cono Šmartno ob Paki
5. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno ob Paki
6. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2014

MESTNA OBČINA VELENJE


1. REDNE VOLITVE v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje
2. REDNE VOLITVE redne volitve v odbore vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE

SVET MESTNE OBČINE VELENJE

1. Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Galerija Velenje
2. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2014
4. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Bevče
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica
6. Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Konovo
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Desni breg
8. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (parc. št. 855/1 in 855/2)
9. Sklep o soglasju k ceniku oglaševanja v mobilni aplikaciji Hotpot Velenje (WiFi Velenje)
10. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014
11. Sklep o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2014 – 2017
12. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2014/15
13. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2014/15
14. Sklep o sprejemu Lokalnega programa kulture Mestne občine Velenje 2014–2020
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega akta Ustanove »Velenjska knjižna fundacija«
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
16. Odlok o avtotaksi prevozih
17. Sklep o stališčih Svetov občin Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki do stavke v Premogovniku Velenje

ŽUPAN MESTNE OBČINE VELENJE

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014

MESTNA OBČINA VELENJE 

 

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Bevče
2. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Cirkovce
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica
4. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Konovo
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Paka pri Velenju
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Pesje
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj
9. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Staro Velenje
10. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Stara vas
11. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šalek
12. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale Hrastovec
13. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šmartno
14. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Vinska gora
15. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Desni breg
16. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Levi breg zahod

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov sveta Mestne občine Velenje in za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Velenje
2. UGOTOVITVENI SKLEP o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature za župana
3. UGOTOVITVENI SKLEP o številu potrebne podpore volivcev za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta
4. SKLEP o imenovanju tajnice Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
5. POPRAVEK Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Cirkovce
6. POPRAVEK Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale Hrastovec
7. POPRAVEK Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šmartno
8. POPRAVEK Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Vinska Gora

 

ŠMARTNO OB PAKI

1. ODREDBO o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Mestni občini Velenje ŠMARTNO OB PAKI
2. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki in za volitve članov odborov vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki
3. UGOTOVITVENI SKLEP o potrebnem številu podpisov glede določanja kandidatov za župana za lokalne volitve 2014 v občini Šmartno ob Paki, ki bodo 5. oktobra 2014
4. UGOTOVITVENI SKLEP o potrebnem številu podpisov glede določanja liste kandidatov za člane občinskega sveta za lokalne volitve 2014 v občini Šmartno ob Paki, ki bodo 5. oktobra 2014
5. SKLEP o imenovanju tajnice občinske volilne komisije Občine Šmartno ob Paki

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov
občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki in za volitve članov odborov vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE

1. POPRAVEK Odredbe o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE

1. POPRAVEK Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale Hrastovec
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04
4. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu Šalek
5. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lipa – vzhod
6. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Zazidalnem načrtu Staro Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA ODPRTI PROSTOR PLANSKE CELOTE 04

MESTNA OBČINA VELENJE

1. POPRAVEK SKLEPA o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov sveta Mestne občine Velenje in za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Velenje

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA MESTNE OBČINE VELENJE


1. Seznam kandidatov za volitve župana Mestne občine Velenje, ki bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014
2. Seznam list kandidatov za volitve članov Sveta Mestne občine Velenje
3. Seznam kandidatov za volitve članov Svetov Krajevnih skupnosti in Mestnih četrti

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
1. Seznam kandidatov za volitve župana Občine Šmartno ob Paki
2. Seznam list kandidatov za volitve članov Sveta Občine Šmartno ob Paki
3. Seznam kandidatov za volitve članov Odborov in Vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki, kultura, izobraževanje in šport
2. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2014
4. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2014

SVET MESTNE OBČINE VELENJE

1. SKLEP o podpori za vložitev pobude oziroma zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1. SPREMEMBO SKLEPA o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov Sveta Mestne občine Velenje in za volitve članov Svetov Krajevnih skupnosti in Mestnih četrti Mestne občine Velenje

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. OBJAVLJA izid volitev za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje na volitvah 5. oktobra 2014

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. POROČILO o izidu volitev za župana, članov občinskega sveta in vaških skupnosti v Občini Šmartno ob Paki, na volitvah 05. oktobra 2014

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. Občinska volilna komisija razpisuje ponovne volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Šalek v 2. in 4. volilni enoti, Krajevne skupnosti Šentilj v 2., 3. in 4. volilni enoti in Mestne četrti Velenje levi breg zahod v 1. volilni enoti
2. Rokovnik za izvedbo ponovnih volitev članov Sveta KS Šalek v 2. in 4. volilni enoti, KS Šentilj v 2., 3. in 4. volilni enoti in KS MČ levi breg zahod v 1. volilni enoti
3. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za ponovne volitve članov svetov Krajevne skupnosti Šalek v 2. in 4. volilni enoti, Krajevne skupnosti Šentilj v 2., 3. in 4. volilni enoti in Mestne četrti Velenje Levi breg zahod v 1. volilni enoti

SVET MESTNE OBČINE VELENJE


1. Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
2. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana
3. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter
prenehanju mandata člana sveta
4. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašaja, volitve in imenovanja

ŠMARTNO OB PAKI
1. Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
2. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana
3. Sklep o imenovanju podžupana občine Šmartno ob Paki
4. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ŽUPAN MESTNE OBČINE VELENJE

1. Sklep o imenovanju podžupanov Mestne občine Velenje
2. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženje za leto 2014

SVET MESTNE OBČINE VELENJE


1. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
2. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje
3. Sklep o imenovanju Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in
pravna vprašanja
4. Sklep o imenovanju Komisije za priznanja
5. Sklep o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe
6. Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo
7. Sklep o imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb
8. Sklep o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb
9. Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
10. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
11. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
12. Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije
13. Sklep o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja
14. Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

SVET MESTNE OBČINE VELENJE


1. Sklep o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2014 – 2017
2. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA MESTNE OBČINE VELENJE
1. SEZNAM KANDIDATOV ZA PONOVNE VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠALEK V 2. IN 4. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTILJ V 2., 3. IN 4. VOLILNI ENOTI IN MESTNE ČETRTI VELENJE LEVI BREG ZAHOD V 1. VOLILNI ENOTI

SVET MESTNE OBČINE VELENJE

1. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Center za socialno delo Velenje
3. Sklep o imenovanju člana v Odbor za okolje in prostor
4. Sklep o imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih služb
5. Sklep o imenovanju članov v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
6. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
7. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za priznanja
8. Sklep o določitvi delovnega mesta, vezanega na osebno zaupanje funkcionarja
9. Sklep o soglasju k spremembi koncesijske pogodbe za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, št. 7252/09, z dne 26.11.2009
10. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (parc. št. 666, 668 in 669)
11. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3662/3, 3662/5 in 3662/6)
12. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte
13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v mestni občini Velenje
14. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1. OBJAVLJA izid ponovnih volitev za člane svetov Krajevnih skupnosti Šalek v 2. in 4. volilni enoti, Šentilj v 2., 3. in 4. volilni enoti ter Mestne četrti Velenje – Levi breg zahod v 1. volilni enoti, ki so potekale 16. novembra 2014

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o imenovanju Komisije za izvedbo in nadzor premoženja občine Šmartno ob Paki.
2. SKLEP o imenovanju Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
3. SKLEP o imenovanju Komisije za priznanja in nagrade občine Šmartno ob Paki
4. SKLEP o imenovanju Nadzornega odbora občine Šmartno ob Paki
5. SKLEP o spremembi Načrta razvojnih programov 2014-2017
6. SKLEP o imenovanju Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
7. SKLEP o financiranju političnih strank v občini Šmartno ob Paki
8. SKLEP o imenovanju Statutarno pravne komisije občine Šmartno ob Paki
9. SKLEP o podaji soglasja h kandidatu v Svet zavoda Center za socialno  delo Velenje
10. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep ob predstavitvi vizije razvoja energetike v Šaleški dolini
2. Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
3. Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. Velenje
4. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2015
5. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3562/12)
6. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje
7. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015
8. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2015
9. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2015

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šmartno ob Paki za leto 2015
2. Sklep o podaji soglasja k Statutu javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki, kultura, izobraževanje in šport
3. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA  OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU (OPPN) ZA DEL OBMOČJA S(1)2a
4. SKLEP o imenovanju predstavnice v Svet zavoda Lekarne Velenje
5. ODLOK o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode za območje občine Šmartno ob Paki
6. POPRAVEK Odloka o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012
7. SKLEP o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2015
8. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2015

Uradni vestniki 2013

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o imenovanju članov v svet Javnega zavoda Galerija Velenje
2. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje
3. PRAVILNIK o sofinanciranju dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3
5. SKLEP o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti MOV
6. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem
7. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013
8. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013

 

ŽUPAN

1. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014

 

ŠMARTNO OB PAKI

1. PRAVILNIK o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Šmartno ob Paki
2. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
3. SKLEP o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki
4. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Statuta Občine Šmartno ob Paki
5. SKLEP o imenovanju članov Sveta javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
6. SKLEP o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2013
7. ODLOK o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2013

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/1, Konovo v Velenju
2. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju
3. SKLEP o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju

ŠMARTNO OB PAKI

1. ODLOK o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Šmartno ob Paki
2. SKLEP
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki
4. SKLEP
5. SKLEP o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
6. SKLEP o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju Komisije za izvedbo in nadzor premoženja
7. SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
8. SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno ob Paki
11. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA NASELJE TOMAŽEK V SLATINI in merilih za odmero komunalnega prispevka
12. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ OPPN za naselje Tomažek v Slatini
13. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2012
14. SKLEP O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
15. SKLEP O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
16. SKLEP o začetku priprave Odloka o uskladitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območja odprtega prostora občine Šmartno ob Paki 2012 (Ur. vestnik MOV št.: 25/06, 02/08, 23/08 in 06/10) z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 1990 za območje občine Šmartno ob Paki – dopolnitve 2009 (Ur. vestnik MOV št.: 24/12) /Odlok o PUP Šmartno ob Paki 2012/

MESTNA OBČINA VELENJE

1. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članu sveta
2. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članu Odbora za negospodarske javne službe
3. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013
4. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje
5. ODLOK o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2012
6. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA CENTRALNE PREDELE MESTA VELENJE
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
4. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)

ŠMARTNO OB PAKI

1. PRAVILNIK o sofinanciranju dejavnosti in programov društev v Občini Šmartno ob Paki
2. SKLEP o spremembi Načrta razvojnih programov 2013-2016
3. SKLEP o potrditvi Poslovnega načrta lokalne GJS zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2013
4. SKLEP o imenovanju članov Sveta javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
5. SKLEP O PODAJI SOGLASJA K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM STATUTA JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o potrditvi mandata članu sveta Mestne občine Velenje
2. SKLEP o imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih služb
3. SKLEP o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Mladinski center Velenje
4. SKLEP o imenovanju člana v Svet zavoda Šolski center Velenje
5. SKLEP o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja Mestne občine Velenje
6. SKLEP o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje
7. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. 953 Paka iz javnega dobra
8. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013
9. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup
11. ODLOK o zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta Mestne občine Velenje
12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/1, Konovo v Velenju
13. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju
14. SKLEP o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju mestne občine Velenje za leto 2013
15. SKLEP o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe za zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2013
16. SKLEP o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2013-2016
17. SKLEP o izdaji soglasja za oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave za gradnjo Meteorne kanalizacije Zgornji Šalek
18. SKLEP o izdaji soglasja za oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave za izvedbo obnove lokalne ceste 410010 od križišča Pohrastnik do križišča v Skorno
19. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2013

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za rekreacijsko območje »Jezero« v Velenju
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za rekreacijsko območje »Jezero« v Velenju
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje Proračunskega štipendijskega sklada Mestne občine Velenje
3. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2013
4. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2012
5. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šol. leto 2013/14
6. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015
7. Odlok o spodbujanju podjetništva v mestni občini Velenje
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013
10. Sklep o soglasju k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
11. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2013
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za rekreacijsko območje »Jezero« v Velenju
13. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

14. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
15. Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov 2013-2016
16. Sklep p javni razgrnitvi dopolnjenega Osnutka Odloka o PUP Šmartno ob Paki 2012
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proroačunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2013
18. Odlok o priznanjih in nagradahh Občine Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
2. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o uskladitvi vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2013 – 2016

 

ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu OP cona Šmartno ob paki

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o dokapitalizaciji družbe Golte, d. o. o.
2. SKLEP o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2013/2014
3. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje v letu 2013
4. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Mestni občini Velenje
5. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
6. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013
7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del
8. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju
2. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; krajevne skupnosti plešivec, cirkovce, paka in bevče (pup 03)

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2013
2. SKLEP o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.
3. SKLEP o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
4. ODLOK O NOVELACIJI PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN PODLAG ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
5. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2013
6. SKLEP o dopolnitvi Načrta razvojnih programov 2013-2016

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o imenovanju direktorice Javnega zavoda Festival Velenje
2. SKLEP o imenovanju člana v Svet Javnega zavoda Lekarna Velenje
3. SKLEP o soglasju k povečanju osnovnega kapitala družbe Veterina Šoštanj, d. o. o.
4. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (parceli 1413/2, 1406/24)
5. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k. o. Velenje iz javnega dobra (parcela 3581/4)
6. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k. o. Hrastovec iz javnega dobra (parcela 839/26)
7. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k. o. Črnova iz javnega dobra (parcela 683/2)
8. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k. o. Vinska Gora iz javnega dobra (parcela 868/3)
9. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih stanovanj Mestne občine Velenje v najem
10. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013
11. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
12. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje
13. ODLOK o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Velenje
14. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
15. ODLOK o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode za območje Mestne občine Velenje
16. SKLEP o potrditvi Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

 

ŽUPAN

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013

ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o soglasju k povečanju osnovnega kapitala družbe GOLTE d.o.o.
2. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
3. SKLEP o sprejetju dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2013
4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proroačunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2013
5. OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (parc. št. 1230/4)
2. SKLEP o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014
3. SKLEP o soglasju k odstopu od izvedbe javnega naročila »Obnova strehe in mansarde Vila Rožle«
4. SKLEP o ceniku oglaševanja na kolesih in postajah avtomatiziranega sistema za izposojo mestnih koles (sistema BICY)
5. SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe Ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje in odvoz v Mestni občini Velenje za leto 2014
6. SKLEP o potrditvi izhodišč in Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
7. SKLEP o potrditvi izhodišč in Elaborata o oblikovanju cen odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov
8. SKLEP o sprejemu Strategije upravljanja kapitalskih naložb Mestne občine Velenje
9. PRAVILNIK o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Velenje
10. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
11. ODLOK o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2014
12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in o varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
13. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju
14. Spremembe in dopolnitve Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje “MLADI V KORAK S ČASOM 2010-2015”, strategija za mlade v Mestni občini Velenje
15. Strategija za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v Mestni občini Velenje do leta 2020
16. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2014
17. Okvirni porgram dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2014

 

ŽUPAN

1. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014

 

ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP oo potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
2. SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3. SKLEP o potrditvi Poslovnega načrta GJS zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2014
4. SKLEP o potrditvi plana porabe najemnine RCERO v letu 2014

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
2. PRAVILNIK o sofinanciranju letnih programov športa v občini Šmartno ob Paki
3. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2008-2013
4. SKLEP o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2014
5. ODLOK o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2014
6. ODLOK o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012

Uradni vestniki 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

2. SKLEP o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno ob Paki
3. ODLOK O SPLOŠNEM REDU V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI
4. ODLOK O USTANOVITVI RAZVOJNEGA SVETA SAVINJSKE REGIJE
5. POPRAVEK Odloka o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2002 (Uradni vestnik MOV, št. 25/2006, 2/2008, 23/2008 in 6/2010)
6. TEHNIČNI POPRAVEK
7. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI V LETU 2012
8. SOGLASJE k poslovnem času Lekarne Šmartno ob Paki
9. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE »C(4) 2d«
10. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2012
11. SKLEP o sprejetju letnega načrta prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o imenovanju članov v Svet zavoda Knjižnica Velenje
2. SKLEP o potrditvi programa odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode v Mestni
občini Velenje za leto 2012
3. SKLEP o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Velenje za leto 2012 21
4. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k. o. Velenje iz javnega dobra (parcela št. 3478/6) o izvzemu nepremičnine v k.o. 953 Paka iz javnega dobra (parcela št. 587/12)
5. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. 953 Paka iz javnega dobra (parcela št. 587/17)
6. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. 953 Paka iz javnega dobra (parcela št. 587/18)
7. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. 953 Paka iz javnega dobra (parcela št. 587/19)
8. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012
9. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Mestni občini Velenje
10. ODLOK o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/9a, za gradom v Velenju
12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju (za dele območij urejanja RP1 in SP)

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/6, NASELJE PESJE V VELENJU
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času referendumske kampanje za izvedbo referenduma o Družinskem zakoniku

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA CENTRALNE PREDELE MESTA VELENJE
3. POSLOVNIK O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o potrditvi predstavnikov v Razvojni svet Savinjske regije
2. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članici sveta
3. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članu Upravnega odbora Visoke šole za varstvo okolja Velenje
4. SKLEP o imenovanju članov v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
5. SKLEP o imenovanju člana v svet Doma za varstvo odraslih Velenje
6. SKLEP o imenovanju članov v Svet OŠ Antona Aškerca Velenje
7. SKLEP o imenovanju članov v Svet OŠ Livada Velenje
8. SKLEP o imenovanju članov v Svet OŠ Gorica Velenje
9. SKLEP o imenovanju članov v Svet OŠ Šalek Velenje
10. SKLEP o imenovanju članov v Svet OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje
11. SKLEP o imenovanju članov v Svet OŠ Gustava Šiliha Velenje
12. SKLEP o imenovanju članov v Svet Vrtca Velenje
13. SKLEP o imenovanju članov v Svet zavoda Glasbena Šola Fran Korun Koželjski Velenje
14. SKLEP o imenovanju članov v Svet Javnega zavoda Festival Velenje
15. SKLEP o imenovanju direktorja Javnega zavoda Mladinski center Velenje
16. SKLEP o imenovanju člana v Upravni odbor Visoke šole za varstvo okolja Velenje
17. SKLEP o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
18. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. 954 Lipje iz javnega dobra (parcela št. 1287/27)
19. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (parcela št. 869/11 in 840/9)
20. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012
21. SKLEP o povečanju vrednosti projekta 404-1606-002 Odkupi zemljišč
22. SKLEP o zadolževanju Zavoda KSSENA v vrednosti 50.000,00 evrov za izvajanje aktivnosti v okviru EU projektov: MOVE, Prometheus, EnergyCity in Euronet 50/50
23. SKLEP o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
24. SKLEP o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
25. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
26. PRAVILNIK o razveljavitvi Pravilnika o merilih za določanje dežurstev prodajaln v Mestni občini Velenje
27. PRAVILNIK o oddaji službenih stanovanj Mestne občine Velenje v najem
28. ODLOK o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2011
29. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012
30. ODLOK o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja mestnega avtobusnega prometa v mestni občini
Velenje in o organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov
31. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest
32. ODLOK o razveljavitvi Odloka o gostinstvu in trgovini
33. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju
34. ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas-zahod (Tehnološki park Velenje)
35. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
36. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje urejanja planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-
Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
37. SKLEP o soglasju k Pogodbi o pripojitvi družbe ROSIO-PUP-Saubermacher, ravnanje z odpadki, d. o. o., k družbi PUPSAUBERMACHER,
podjetje za ravnanje z odpadki, d. o. o.

 

ŠMARTNO OB PAKI

38. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno ob Paki
39. SKLEP o določitvi višine turistične takse v Občini Šmartno ob Paki
40. JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja c(4) 2d
41. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. PRAVILNIK o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in občini Šoštanj

 

ŠMARTNO OB PAKI

2. SKLEP o spremembi Načrta razvojnih programov 2012-2015
3. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
4. SKLEP o soglasju k Pogodbi o pripojitvi družbe ROSIO-PUP Saubermacher, ravnanje z odpadki, d.o.o., k družbi PUP-SAUBERMACHER, podjetje za
ravnanje z odpadki, d.o.o.

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o potrditvi mandata članici občinskega sveta
2. SKLEP o imenovanju članice v Komisijo za priznanja
3. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
4. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. 964 Velenje iz javnega dobra (parceli št. 3569/9 in 1999/2)
5. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012
6. SKLEP o obročnem plačilu komunalnega prispevka za vodovod Vinska Gora IV, odsek 7 in 7a (Prelska)
7. SKLEP o soglasju k spremembi koncesijske pogodbe za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, št. 7252/09, z dne 26.11.2009
8. SKLEP o sprejetju Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Velenje
9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/6, naselje Pesje v Velenju
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
11. SKLEP o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/5, Stara vas v Velenju
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP glede nadaljnjega izvajanja projekta Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj in glede postopkov dajanja državnega poroštva za izgradnjo bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2011
2. SKLEP o uvrstitvi projekta »Prenova mestnega središče Velenja« v NRP Mestne občine Velenje za obdobje 2012 – 2015
3. SKLEP o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2012
4. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2012/2013
5. SKLEP o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolsko leto 2012/13
6. SKLEP o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2012/13
7. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje
8. ČISTOPIS Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
9. ODLOK o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje
10. ODLOK Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/5, Stara vas v Velenju
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
12. SKLEP o sprejemu Programa gospodarske javne službe obdelave in odstranjevanja odpadkov z območja Mestne občine Velenje v letu 2012

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

13. SKLEP o sprejetju dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2012
14. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
15. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
16. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
17. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko središče
18. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Sonček Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o opredelitvi Sveta Mestne občine Velenje do razvojne vizije Skupine Gorenje

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

2. SKLEP o sprejetju sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času
volilne kampanje za volitve predsednika Republike Slovenije

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. ODREDBA o pogojih za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest v Občini Šmartno ob Paki
za čas volilne kampanje ob volitvah predsednika republike Slovenije v Občini Šmartno ob Paki
2. ODREDBA O POGOJIH ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST
v času volilne kampanje za nadomestne volitve župana Občine Šmartno ob Paki, ki bodo v
nedeljo, 11. novembra 2012
3. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana Občine Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta
2. SKLEP o določitvi kandidata za člana državnega sveta
3. SKLEP o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Muzej Velenje
4. SKLEP o izvzemu nepremičnini v k.o. Velenje iz javnega dobra (483/12)
5. SKLEP o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
6. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (parcela št. 665/2)
7. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. 953 Paka iz javnega dobra (parcela št. 567/2)
8. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. 966 Ložnica iz javnega dobra (parceli 1077/4, 1077/6)
9. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012
10. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leti 2013 in 2014
11. SKLEP o potrditvi direktorja Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško – Zavod KSSENA
12. PRAVILNIK o dodeljevanju bivalnih enot Mestne občine Velenje v najem
13. PRAVILNIK o prevozih pitne vode in subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Mestni občini Velenje
14. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Mestni občini Velenje
15. ODLOK o občinskih cestah
16. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
17. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju
18. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje
19. ODLOK o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje
20. ODLOK o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
21. SKLEP o potrditvi poslovnega načrta GJS za zbiranje in odvoz ter prevoz odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2012
22. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnemprostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
2. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
4. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3
5. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3 Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3

ŠMARTNO OB PAKI

1. IZVOLJENI predstavnik v volilno telo za volitve člana državnega sveta
2. SKLEP o podelitvi Priznanj in nagrad Občine Šmartno ob Paki v letu 2012
3. SKLEP o imenovanju predstavnice v Svet zavoda Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje ( CVIU)
4. SKLEP O POTRDITVI POSLOVNEGA NAČRTA GJS ZA ZBIRANJE IN ODVOZ TER PREVOZ ODPADKOV V MESTNI OBČINI VELENJE, OBČINI ŠOŠTANJ IN OBČINI ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2012
5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenju iz javnega dobra (parc. št. 3554/1)
2. SKLEP o razdelitvi dodatnih sredstev Krajevnim skupnostim Paka pri Velenju, Škale-Hrastovec in Plešivec, ki so v poplavi 5. novembra 2012 utrpele veliko škodo
3. PRAVILNIK o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje
4. ODLOK o prenehanju proračunskega sklada za izvajanje investicije »Prizidek k Centru za vzgojo,izobraževanje in usposabljanje za VDC«
5. ODLOK o prenehanju proračunskega sklada za izvajanje mednarodnega projekta »PHARE CBC SLO/A«
6. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje
7. ODLOK o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup
8. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012
9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
11. POPRAVEK Odloka o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje
12. POPRAVEK Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. POROČILO o ugotovitvi izida na nadomestnih volitvah župana Občine Šmartno ob Paki, dne 11. 11. 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1, SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU STARO VELENJE
3. MNENJE o kandidatih za prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Osnove šole Mihe Pintarja Toleda Velenje

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

4. SKLEP o ugotovitvi izvolitve župana
5. SKLEP o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata člana sveta
6. SKLEP o imenovanju podžupana Občine Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o imenovanju člana v Upravni odbor Visoke šole za varstvo okolja Velenje
2. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3328/4)
3. SKLEP o ravnanju z nepremičnim premoženjem MOV v letu 2013
4. SKLEP o potrditvi splošnih pogojev dostopa in uporabe avtomatiziranega sistema za izposojo mestnega kolesa v Velenju (sistem Bicy)
5. SKLEP o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2013
6. PRAVILNIK o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem
7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje
8. LETNI PROGRAM športa v Mestni občini Velenje za leto 2013
9. OKVIRNI PROGRAM dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2013
10. MNENJE o kandidatu za ravnatelja Rudarske šole Šolskega centra Velenje
11. ODLOK o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 1990 za območje občine Šmartno ob Paki – dopolnitve 2009
2. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šmartno ob Paki za leto 2013
3. SKLEP o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju Komisije za izvedbo in nadzor premoženja občine Šmartno ob Paki
4. SKLEP o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
5. SKLEP o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju Komisije za izvedbo in nadzor premoženja občine Šmartno ob Paki
6. SKLEP o nadaljevanju začetka priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno ob Paki
7. SKLEP o potrditvi mandata nadomestnemu članu občinskega sveta
8. SKLEP o potrditvi programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leta 2013-2016
9. SKLEP o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo za leto 2013

Uradni vestniki 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju

MESTNA OBČINA VELENJE

1. OBVESTILO O REVALORIZACIJI POVPREČNIH STROŠKOV OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ V MO VELENJE IN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA VODOVOD VINSKE GORA V KS VINSKA GORA IN VODOVOD TURNŠEK V KS PAKA ZA LETO 2011
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/4, NAD STANETOVO CESTO V VELENJU

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o imenovanju člana v Odbor za okolje in prostor
2. SKLEP o imenovanju člana v Komisijo za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja
3. SKLEP o imenovanju člana v Svet Centra za socialno delo Velenje
4. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje
5. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Lipje iz javnega dobra
6. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Ložnica iz javnega dobra
7. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra
8. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra
9. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011
10. SKLEP o potrditvi programa odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode v Mestni občini Velenje za leto 2011
11. SKLEP o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Velenje za leto 2011
12. SKLEP o izdaji soglasja k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2011
13. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2011
14. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje
15. PRAVILNIK o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
16. LETNI PROGRAM športa v Mestni občini Velenje za leto 2011
17. OKVIRNI PROGRAM dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2011
18. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času referendumske kampanje za referendum o Zakonu o malem delu

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

2. ODREDBA o pogojih za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za čas referendumske kampanje za referendum o Zakonu o malem delu v Občini Šmartno ob Paki
3. PRAVILNIK o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4. JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2011, ki jih bo občina sofinancirala iz občinskega proračuna
5. ODLOK o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA CENTRALNE PREDELE MESTA VELENJE

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o imenovanju člana v multidisciplinarni tim za preprečevanje nasilja v družini pri Centru za socialno delo Velenje
2. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članu Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja
3. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra (Rožič)
4. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011
5. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.
6. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Vrtec Velenje
7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvo javnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
8. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, nad Stanetovo cesto v Velenju
9. SKLEP O NAČRTU PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2011

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PREOBLIKOVANJU JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, IZVAJANJE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI, p. o.

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o imenovanju člana v Komisijo za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja
2. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Paka iz javnega dobra (Pavčnik)
3. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011
4. ODLOK o splošnem redu v Mestni občini Velenje
5. SKLEP o potrditvi Poslovnega načrta GJS za zbiranje in odvoz ter prevoz odpadkov v Mestni občini Velenje za leto 2011
6. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
7. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
8. ODLOK o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
9. ODLOK o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2010
10. MNENJE o kandidatu za ravnatelja Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
2. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
3. SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE »C(4) 2d«
4. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno ob Paki
5. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROGRAMA PRODAJE občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2011
6. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2010

ŠMARTNO OB PAKI

1. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI V LETU 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. – 46. SKLEPI o odpisu dolga

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja in nameščanja plakatov v času referendumskih kampanj za referendume o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE

1. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
2. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članu Nadzornega sveta Komunalnega podjetja d. o. o. Velenje

ŠMARTNO OB PAKI

1. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
2. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2011
3. ODLOK o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno ob Paki
4. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
5. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
6. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarne Velenje
7. SKLEP o potrditvi Investicijskega programa za redno letno in zimsko vzdrževanje ter varstvo lokalnih cest in javnih poti v občini Šmartno ob Paki za obdobje 2011-2014
8. SKLEP O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
9. SKLEP O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
10. SLKEP o menjavi delov nepremičnin v k.o. Veliki Vrh in v k.o. Gavce
11. SKLEP o potrditvi programa-poslovnega načrta GJS za zbiranje in odvoz ter prevoz odpadkov v Občini Šmartno ob Paki za leto 2011
12. SKLEP o razrešitvi dosedanjega člana in imenovanju novega člana Nadzornega sveta KP Velenje
13. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SOGLASJE k imenovanju direktorja Javnega zavoda Lekarna Velenje
2. SOGLASJE k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
3. SKLEP o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
4. SKLEP o imenovanju člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
5. SKLEP o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2011
6. SKLEP o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje proračunskega štipendijskega sklada Mestne občine Velenje
7. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje
8. SKLEP o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2011/2012
9. SKLEP o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolsko leto 2011/2012
10. SKLEP o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje
11. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Paka iz javnega dobra (parcela 562/21)
12. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Vinska Gora iz javnega dobra (parcela 848/18)
13. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra (parcela 3572/2)
14. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra (parcela 3614/3
15. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011
16. Sklepa o Trajnostnem energetskem akcijskem načrtu za Mestne občine Velenje v okviru Konvencije županov
17. SKLEP o Premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2010
18. PRAVILNIK o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Mestni občini Velenje
19. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje
20. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2011
21. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Statut Krajevne skupnosti Škale – Hrastovec
2. Popravekodloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja s4/9a, Za gradom v Velenju
2. Sklep o seznanitvi z Vizijo dolgoročnega razvoja družbe Premogovnik Velenje, d.d. in Skupine PV

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Odlok o himni Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o imenovanju članov v svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
2. SKLEP o imenovanju člana v svet zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in
Koroško
3. SKLEP o določitvi cene odvoza in hrambe zapuščenih vozil
4. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra (parcela 2879/1)
5. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Podkraj iz javnega dobra (parceli 950/8, 951/3)
6. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Podkraj iz javnega dobra (parcela 945/20)
7. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra (parcela 491/15)
8. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra (del parcele 356)
9. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k. o. Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3576/2 in 3576/9)
10. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Hrastovec iz javnega dobra (parc. št. 840/6, 869/2 in 840/5)
11. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Hrastovec iz javnega dobra (parcela št. 856/2)
12. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011
13. SKLEP o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
14. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju
15. MNENJE o kandidatu za ravnatelja Osnove šole Antona Aškerca Velenje
16. MNENJE o kandidatki za ravnateljico Osnove šole Šalek Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE

ODREDBO o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

ŠMARTNO OB PAKI

1. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROGRAMA PRODAJE občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2011
2. SKLEP o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Šmartno ob Paki
3. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2011
4. SKLEP
5. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

MESTNA OBČINA VELENJE

POPRAVEK Odredbe o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2011
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem
načrtu Šalek, del območja urejanja S4/8 v Velenju
3. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju
4. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju
5. MNENJE o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Gustava Šiliha Velenje
6. MNENJE o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Gustava Šiliha Velenje
7. MNENJE o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Gustava Šiliha Velenje
8. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011
2. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012
5. PRAVILNIK o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
6. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje
8. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo kanalizacije dela območja Bevč in Črnove v Velenju
9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
10. ODLOK o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda CVIU – Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
12. ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje strnjene pozidave Škale–Hrastovec (I. faza)
13. ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje strnjene pozidave Škale–Hrastovec (II. faza)
14. OKVIRNI PROGRAM dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2012
15. LETNI PROGRAM športa v Mestni občini Velenje za leto 2012

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. MNENJE o kandidatu za ravnatelja Osnove šole Bratov Letonja I.
2. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Šmartno ob Paki za leto 2011
3. ODLOK o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Šmartno ob Paki
4. ODLOK o Vaških skupnostih Občine Šmartno ob Paki
5. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šmartno ob Paki za leto 2012
6. ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Tomažek v Slatini
7. SKLEP o potrditvi programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2012
8. SKLEP o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo za leto 2012
9. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja leto 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2. SKLEP o razrešitvi podžupanov Mestne občine Velenje
3. SKLEP o imenovanju podžupana Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODLOK O PRODAJI BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBMOČJU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
2. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2011
3. SKLEP o začasnem financiranju
4. SKLEP o imenovanju predstavnika v Svet Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Velenje

Uradni vestniki 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

01. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/1, KONOVO V
VELENJU

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o podpori izgradnje Bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj
2. SKLEP o imenovanju članov v Svet Andragoškega Javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
3. SKLEP o imenovanju članov v Svet Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
4. SKLEP o imenovanju člana Komisije za mladinska vprašanja Mestne občine Velenje
5. SKLEP o potrditvi investicijskega programa celovite oskrbe s pitno vodo v Šaleški dolini
6. SKLEP o potrditvi investicijskega programa dograditve in obnove na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
7. SKLEP o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec k odtujitvi nepremičnine, parc. št. 749/2, k.o. Škale
8. ODLOK o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo komunalne opreme na območju strnjene pozidave Zgornji Šalek v Velenju
9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda CVIU – Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojnovarstvenega zavoda Velenje v Javni zavod Vrtec Velenje
13. ODLOK o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
14. ODLOK o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin
15. PRAVILNIK o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
16. OBVESTILO o revalorizaciji povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč v MO Velenje in komunalnega prispevka za vodovod Vinska Gora in vodovod Turnšek v KS Paka za leto 2010

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi zavarovanega arheološkega najdišča Tomažk na območju občine Šmartno ob Paki
2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2010
3. SKLEP o potrditvi investicijskega programa celovite oskrbe s pitno vodo v Šaleški dolini
4. SKLEP o potrditvi investicijskega programa dograditve in obnove na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda

MESTNA OBČINA VELENJE

1. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članici v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
2. SKLEP o pridružitvi Mestne občine Velenje pobudi Evropske komisije: Konvencija županov za zmanjšanje emisij CO2 za 20 % na območju Mestne občine Velenje
3. PLAN razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje štirih let
4. PRAVILNIK o oddajanju parkirnih mest v garažah v najem
5. ODLOK o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje
6. ODLOK o ugotovitvi skladnosti prostorskih aktov Mestne občine Velenje z odlokom o prostorskih sestavinah družbenega plana Mestne občine Velenje
7. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01, Krajevna skupnost Vinska Gora (PUP 01)
8. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/9a, za gradom v Velenju
9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja S4/1, Konovo v Velenju
10. ODLOK o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo vodovoda Hrastovec – vrh v KS Škale – Hrastovec v Mestni občini Velenje
11. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010
12. POPRAVEK Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu začasne deponije komunalnih odpadkov
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za centralne predele mesta Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODLOK o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2009
2. SKLEP o preimenovanju Komisije za spremljanje dela Medobčinskega inšpektorata
3. SKLEP o imenovanju članov uprave Ustanove Velenjska knjižna fundacija
4. SKLEP o imenovanju člana v Projektni svet Javnega zavoda Maribor 2012
5. SKLEP o soglasju k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje
6. SKLEP o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Kavče k brezplačnemu prenosu nepremičnin parc. št. 313/30, 313/31, 314/3 in 314/4, k.o. Kavče
7. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Velenje iz javnega dobra
8. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o menjavi zemljišč
9. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010
10. SKLEP o uvrstitvi projekta »Ploščad Edvarda Kardelja – sanacija« v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010 – 2013
11. SKLEP o uvrstitvi projekta »Efenkova cesta – pri Domu učencev« v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010 – 2013
12. PRAVILNIK o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje
13. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2010
14. PRAVILNIK o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
15. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
16. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
17. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Muzej Velenje za leto 2009
18. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Lekarna Velenje za leto 2009
19. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO ODLOKA o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02, Krajevna skupnost Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
20. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO ODLOKA o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, Krajevna skupnost Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
21. ODLOK o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki
22. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

23. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom občine Šmartno ob Paki 2002
24. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Paška vas
25. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odmeri komunalnega prispevka za območje občine Šmartno ob Paki
26. ODLOK o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju
2. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010
2. ODREDBO o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času eferendumske kampanje za referendum o zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Zazidalnem načrtu Trebuša – varianta II
4. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
5. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu začasne deponije komunalnih odpadkov
6. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – varianta II
7. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

8. ODREDBO o pogojih za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za čas referendumske kampanje za referendum o Zakona o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške v Občini Šmartno ob Paki
9. JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki v letu 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TEHNIČNEGA PRAVILNIKA RAVNANJA Z ODPADKI V MESTNI OBČINI VELENJE, OBČINI ŠOŠTANJ IN OBČINI ŠMARTNO OB PAKI

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TEHNIČNEGA PRAVILNIKA RAVNANJA Z ODPADKI V MESTNI OBČINI VELENJE, OBČINI ŠOŠTANJ IN OBČINI ŠMARTNO OB PAKI

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2009
2. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Bevče
3. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Cirkovce
4. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica
5. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Konovo
6. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Paka
7. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Pesje
8. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj
9. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Kavče
10. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec
11. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Staro Velenje
12. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Stara vas
13. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šalek
14. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šentilj
15. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale Hrastovec
16. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šmartno
17. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Vinska Gora
18. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Desni breg
19. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Levi breg zahod
20. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Levi breg vzhod
21. SKLEP o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
22. SKLEP o pristopu Mestne občine Velenje k ustanovitvi gospodarske družbe RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o.
23. SKLEP o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje v obdobju 2010 – 2013
24. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Paka iz javnega dobra
25. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Vinska Gora iz javnega dobra
26. SKLEP o izvzemu nepremičnine parc. št. 860/6, v k.o. Vinska Gora, iz javnega dobra
27. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010
28. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje
29. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju (za območje urejanja ŠC)
30. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote (PUP 04)
31. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj – zahodni del, Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
32. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06, naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)
33. LOKALNI PROGRAM razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje »MLADI V KORAK S ČASOM 2010 – 2015« – strategija za mlade MOV
34. PROGRAM za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2010 – 2013
35. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Festival Velenje za leto 2009
36. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju ŠRZ Rdeča dvorana Velenje za leto 2009
37. POPRAVEK Odloka o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
2. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
3. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2009
4. SKLEP o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2009
5. SKLEP o sprejemu Družbene pogodbe za družbo z omejeno odgovornostjo RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.
6. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole bratov Letonja Šm./P.

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NAČRTU PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Knjižnica Velenje za leto 2009
2. SKLEP o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2010
3. SKLEP o imenovanju občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
4. SKLEP o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Center za socialno delo Velenje
5. SKLEP o izvzemu nepremičnine, parc. št. 1393/4, v k.o. Laze, iz javnega dobra
6. SKLEP o izvzemu nepremičnin, parc. št. 1287/17 in parc. št. 1287/22, v k. o. Lipje, iz javnega dobra
7. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010
8. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leti 2011 in 2012
9. SKLEP o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2010
10. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2010/2011
11. SKLEP o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2010/2011
12. SKLEP o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolsko leto 2010/2011
13. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
14. TEHNIČNI PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika ravnanja z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki
15. LETNI PROGRAM za zbiranje, odvoz in predelavo odpadkov v Mestni občini Velenje za leto 2010
16. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
17. ODLOK o občinskih taksah v Mestni občini Velenje
18. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
19. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Trebuša – varianta II
20. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu začasne deponije komunalnih odpadkov
21. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
22. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Mladinski center Velenje za leto 2009
23. PRAVILNIK o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2010 do vključno 2017
24. OBČINSKI PROGRAM varstva okolja v Mestni občini Velenje 2010-2015
25. ODLOK o oglaševanju v Mestni občini Velenje
26. ODLOK o javno-zasebnem partnerstvu za rekonstrukcijo ogrevalnega sistema na OŠ Livada – POŠ Škale
27. SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Stare vasi – zahod (tehnološki park Velenje)
28. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2010
29. SKLEP o uveljavitvi uradnega elektronskega naslova Mestne občine Velenje
30. POPRAVEK Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/9a, za gradom v Velenju (Uradno prečiščeno besedilo)
31. ODREDBA

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SPREMEMBE STATUTA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
2. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju političnih strank v občini Šmartno ob Paki
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za volitve članov sveta in župana v občini Šmartno ob Paki
4. TEHNIČNI PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika ravnanju z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v MO Velenje
2. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
3. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. UGOTOVITVENI SKLEP o številu potrebne podpore volivcev za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta
2. UGOTOVITVENI SKLEP o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature za župana
3. SKLEP o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
4. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja in nameščanja plakatov v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni občini Velenje
5. POPRAVEK Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov sveta Mestne občine Velenje in za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Velenje

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

2. TEMELJNI PRAVNI AKT IZDAJATELJA glasila občine Šmartno ob Paki
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki; kultura, šport in izobraževanje
4. SKLEP o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 -1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje od leta 1986 – 1990 za območje občine Šmartno ob Paki – dopolnjen 1997, 1997/1, 2002 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje. št. 7/98 z datumom 21.09.1998, 10/99 z datumom 17.11.1999, 8/00 z datumom 24.10.2000 in 14/04 z datumom 05.06.2004) – v nadaljevanju: Sid VPA Šmartno ob Paki – dopolnitve 2009
5. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010
6. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov sveta Občine Šmartno ob Paki