Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročno dobre pogoje za zdravje, počutje in kakovost življenja ljudi ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Cilji varstva okolja so zlasti:

  • preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
  • ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
  • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prehod v podnebno nevtralnost,
  • zagotavljanje odpornosti na podnebne spremembe,
  • varovanje in trajnostna raba naravnih virov,
  • ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravnega ravnovesja in naravnih vrednot, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti.

Mestna občina Velenje pri sprejemanju politik, strategij, programov, planov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbuja tak gospodarski in socialni razvoj družbe, ki pri zadovoljevanju potreb sedanje generacije upošteva enake možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih in omogoča dolgoročno ohranjanje okolja.

Zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja morajo biti zahteve varstva okolja vključene v pripravo in izvajanje politik ter dejavnosti na vseh področjih gospodarskega in socialnega razvoja.

Delovno področje varstva okolja je organizirano v sklopu Skupne občinske uprave SAŠA regije v Službi varstva okolja.

 

 

 

Okoljski dokumenti

Občinski program varstva okolja

Zakon o varstvu okolja za mestne občine predvideva pripravo in izvajanje programov varstva okolja in operativnih programov. Program varstva okolja izhaja iz stanja okolja v lokalni skupnosti, določa izvedljive cilje in ukrepe, je trajnostno naravnan ter služi kot temeljna podlaga pri prostorskem, gospodarskem in družbenem razvoju Mestne občine Velenje.

“Občinski program varstva okolja” (OPVO) je bil sprejet leta 2010 z veljavnostjo do 2015:

Le ta je bil nato večkrat noveliran:

– objava v

– objava v

Poročilo o stanju okolja v MOV

Lokalna agenda 21

Lokalna agenda 21 za Mestni občino Velenje je bila sprejeta leta 2004 (UV MOV št. 6/2004). Predstavlja Program sonaravnega in trajnostnega razvoja občine. Evalvacija izvajanja programa se opravi vsake tri leta. Prva je bila opravljena v letu 2008, druga pa v letu 2012. 2.

Poročilo o uresničevanju LA 21 za MOV je razdeljeno na tri poglavja: najprej so predstavljeni cilji iz leta 2004, sledi pregled aktualnega stanja in opredeljeni cilji in ukrepi za obdobje 2012 – 2016. Dostopno je na spodnji povezavi.

Spremljanje kakovosti okolja

Meritve onesnaževal

Kontrolni monitoring mivke peskovnikov, tal otroških igrišč in zelenice Velenjske plaže

V maju 2017 smo na območju Mestne občine Velenje izvajali vzorčenje in analize mivke ter prsti na različnih lokacijah. Mivko smo vzorčili iz peskovnika na centralnem otroškem igrišču, peskovnika na otroškem igrišču pri bloku Goriška 65 in peskovnikov pri treh enotah Vrtca Velenje (Najdihojca, Vrtiljak in Lučka). Vzorci prsti so bili odvzeti na dveh otroških igriščih (Pikino otroško igrišče, Vrtec Velenje – enota Najdihojca) in na Velenjski plaži. Rezultati analize prsti so pokazali, da so vsebnosti izmerjenih snovi v odvzetih vzorcih precej pod mejnimi imisijskimi vrednostmi, ki so določene za tla, in pod predlaganimi standardi kakovosti tal za otroška igrišča.

Za vse obravnavane peskovnike je bilo ugotovljeno, da so izmerjene vsebnosti kovin As, Cd, Hg, Pb, Ni in Cr v odvzetih vzorcih mivke občutno manjše od najvišjih sprejemljivih koncentracij za mivko na otroških igriščih in so zato primerni za igranje otrok. Monitoring je izvedlo podjetje Erico, d. o. o.

Za dodajanje mivke v večino peskovnikov v mestu skrbi po koncesijski pogodbi podjetje Andrejc, d. o. o., ki je zavezan dobavljati mivko z ustreznimi certifikati.

Monitoring vodotoka reke Pake

Od leta 2006 izvaja Erico Velenje monitoring reke Pake na dveh merilnih mestih v MOV. Na spodnji povezavi je dostopna skrajšana verzija, poročilo v celoti je dostopno na Uradu za urejanje prostora MOV.

Monitoring Velenjskega jezera za namen kopanja

Inštitut za okoljske raziskave EriCo na območju čolnarne Velenjskega jezera (Velenjska plaža) je od leta 2013 do 2023 v poletnih mesecih izvajal redne tedenske analize vode. V letu 2023 meritve izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Maribora.

Na spodnjih povezavah so objavljeni dokumenti analiz vode na območju Velenjskega jezera pri čolnarni od leta 2013 do danes. V času zaprtja plaže zaradi večjih prireditev analize vode izvajamo na nadomestni plaži pod vrtičkarskim naseljem Kunta Kinte (rezultati analize vode na vzorčnem mestu Kunta Kinte).

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content