Svet Mestne občine Velenje ima za učinkovitejše delovanje organiziranih več delovnih teles in odborov, v katerih svetniki temeljiteje razpravljajo o posameznih problematikah, usklajujejo mnenja in sprejemajo zaključke.

Naloge

 • Svetu predlaga kandidate za delovna telesa sveta in druge organe, ki jih imenuje svet,
 • svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,
 • pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače
 • in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet,
 • daje mnenja občine kot lokalne skupnosti k imenovanju ravnateljev zavodov in drugih institucij, če so za imenovanje pristojni sveti zavodov in druge institucije ali
 • ministrstva. Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje svet na prvi seji po volitvah.

Sestava

Predsednica

 • Aleksandra Vasiljević

Člani/članice

 • Bojan Voh
 • Janja Rednjak
 • Petra Bevc
 • mag. Alenka Gortan
 • Darinka Mravljak
 • dr. Milan Medved

Naloge

Obravnava predlog statuta občine in poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.

Komisija sprejema sklepe o pravni skladnosti statutov oziroma pravil krajevnih skupnosti, mestnih četrti in aktov drugih institucij, če je to v pristojnosti sveta. Komisija lahko predlaga svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine. Med dvema sejama sveta ali v času seje, če to zahteva predsedujoči sveta, statutarno-pravna komisija razlaga poslovnik sveta.

Sestava

Predsednik

 • Bojan Voh

Člani/članice

 • Iztok Čurči
 • Franci Lenart
 • Anita Lemež Kljajič
 • Lidija Božić Mrkonjić
 • Nik Lemež
 • Darinka Vrabič

Naloge

Komisija opravlja naloge, ki ji jih določa Odlok o priznanjih Mestne občine Velenje. Komisija predvsem zbira in obravnava pobude za podelitev priznanj v občini in predlaga odločitve svetu, daje mnenja k predlogom za podelitev državnih in drugih priznanj, če je zato zaprošen svet, skrbi, da je javnost obveščena o času zbiranja pobud za letna priznanja občine ter spremlja politiko podeljevanj priznanj občine in lahko oblikuje tudi lastne pobude in predloge za podelitev priznanj občine ter jih posreduje v sprejem svetu.

Sestava

Predsednica

 • Janja Rednjak

Člani/članice

 • Jasna Prodan
 • Mira Tepej
 • Saša Nežmah
 • Anita Lemež Kljajič
 • Ksenija Mikor
 • Jožica Napotnik

Naloge

Komisija obravnava prošnje in pritožbe, ki jih občani vložijo na naslov komisije ali sveta glede občinske uprave ali župana, spremlja pritožbe zoper določbe odlokov in drugih odločitev sveta, ugotavlja utemeljenost in odgovornim predlaga rešitve ter sodeluje z ustrezno komisijo Državnega zbora Republike Slovenije.

Sestava

Predsednica

 • Lidija Črnko

Člani/članice

 • Andrej Kmetič
 • Remzija Mujić
 • Andreja Krejan
 • Metka Grabner
 • Saša Nežmah
 • Jožica Napotnik

Naloge

Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področjih gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma), ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Sestava

Predsednik

 • dr. Milan Medved

Člani/članice

 • Franci Lenart
 • Franc Vedenik
 • Amadeja Martinšek
 • Bojan Škarja
 • Dražan Mrkonjić
 • Simon Dobaj

Naloge

Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarskih javnih služb, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom. Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju gospodarskih javnih služb in komunalnih dejavnosti.

Sestava

Predsednik

 • dr. Franc Žerdin

Člani/članice

 • Iztok Čurči
 • Stanko Tepej
 • Matjaž Koželj
 • Matjaž Cesar
 • Andreja Krejan
 • Marjan Turnšek

Naloge

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarskih javnih služb in družbenih dejavnosti, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve. Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarskih javnih služb in družbenih dejavnosti.

Sestava

Predsednica

 • Irena Poljanšek Sivka

Člani/članice

 • Lidija Črnko
 • Ivan Planinc
 • Nik Lemež
 • Duško Supić
 • Rok Strahovnik
 • Jernej Marinšek

Naloge

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področjih planiranja, varstva okolja, urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve. Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Sestava

Predsednik

 • Janez Melanšek

Člani/članice

 • Jasna Prodan
 • Milan Tepej
 • Brigita Tretjak
 • Mersad Dervišević
 • Amadeja Martinšek
 • Tjaša Oderlap
 • Ranko Rudonić
 • Darinka Vrabič

Naloge

 • Spremlja in ocenjuje stanje iz delovnega področja službe občinskega nadzora,
 • opozarja župana in službo, če oceni, da odločitve službe niso v skladu z zakoni in drugimi predpisi,
 • proučuje predpise v zvezi z izvajanjem dela službe in daje pobude pristojnim organom za spremembe in dopolnitve le teh,
 • obravnava letna poročila službe ob činskega nadzora, poročila Policije o prometni varnosti v občini in poročila vzdrževalca javnih površin,
 • ugotovitvah seznanja svet občine,
 • na seje vabi predstavnika Policijske postaje Velenje.

Sestava

Predsednik

 • Marjan Turnšek

Člani/članice

 • Mojca Križ
 • Gregor Šilc
 • Teja Blažič
 • Alojzija Rihtaršič

Naloge

Komisija za mladinska vprašanja celovito obravnava področje mladine v Mestni občini Velenje in o tem sprejema mnenja in stališča. Komisija za mladinska vprašanja tako predvsem:

 • vzpodbuja pogoje za razvoj mladinskih dejavnosti,
 • sodeluje z MOV in organizacijami mladih,
 • pripravlja in obravnava strateške in razvojne programe na področju dejavnosti mladih,
 • spremlja izvajanje odloka o mladinskem delu v MOV in predlaga njegove morebitne popravke,
 • spremlja naloge odločitev organov MOV, ki vplivajo na delo in življenje mladine v MOV.

Sestava

Predsednica

 • Tjaša Oderlap

Člani/članice

 • Vesna Dobelšek
 • Špela Verdev
 • Tilen Goričanec
 • Martin Golob (imenuje Mladinski svet)
 • Amadej Šuperger (imenuje Mladinski svet)
 • Anže Krejan (imenuje Mladinski svet)

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content