Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino 3548/1, k. o. Velenje, ob Efenkovi cesti

Rok/Zaključek: 21/08/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: T: 03 8961 670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Predmet prodaje je nepremičnina z ID znakom parcela 964 3548/1 velikosti 122 m2, ki v naravi predstavlja zelenico in dvorišče. Na nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico. Na nepremičnini bo kupec ustanovil neodplačno služnostno pravico za namen hoje, vožnje, vzdrževanje in uporabe kanalizacije v korist prodajalca. Kupec krije stroške notarske overitve. Stroške vknjižbe služnostne pravice v zemljiško knjigo krije prodajalec. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po končani prodaji ne bodo upoštevane.

Skip to content