Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2016

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Računovodja VII/2-II

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje

Izbira ponudnika storitev zavarovalnih poslov za zavarovanje premoženja Mestne občine Velenje, krajevnih skupnosti, mestnih četrti in javnih zavodov za zavarovalno obdobje od 01.02.2017 do 31.01.2019

Javna dražba - prodaja stavbnih parcel

Objava prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Računovodja VII/2 (II)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI ZA POTREBE MO VELENJE

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje izvajanja ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v Mestni občini Velenje za leto 2016

Javna dražba za prodajo stanovanja Jenkova cesta 17 štev. 18

Javno povabilo za izvedbo gostinskih storitev na dogodku, ki ga organizira Mestna občina Velenje in bo potekal 2. 12. 2016

Javno povabilo za izvedbo gostinskih storitev na dogodku, ki ga organizira Mestna občina Velenje in bo potekal 31. 12. 2016

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

MENJAVA OSTREŠJA NA OBJEKTU KOPALIŠKA 3

Izvedba gradbenih del za TP Hrastovec naselje

Javna dražba - prodaja stavbnih parcel

Adaptacija kletnih prostorov

JAVNI RAZPIS ZA ENOLETNE ŠTIPENDIJE ALI ENKRATNE DENARNE POMOČI V MESTNI OBČINI VELENJE

Javni natečaj »Najlepše celovito urejen prodajni prostor v mestnem središču Velenja«

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov PC Jaki v najem

Izgradnja terase pri KS Konovo

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

JAVNO POVABILO za izvedbo gostinskih storitev na dogodku, ki ga organizira Mestna občina Velenje in bo potekal 2. 9. 2016

Rekonstrukcija Šlandrove ceste od stacionaže v km 0+200 do km 0+335

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Nakup omrežne in strežniške opreme za leto 2016

Nakup omrežne in strežniške opreme za leto 2016

Nabava kartuš, tonerjev in rezervnih enot za multifunkcijske naprave (tiskalnike) za leto 2016-2017

Nakup novega osebnega vozila z nizkimi emisijami

Širitev sistema Bicy z dvema postajama in petimi kolesi

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško mesto Inšpektor

IZGRADNJA VODOVODA LOKE – JURK, I. FAZA – ODSEK 3 IN ODSEK 4

Izgradnja toplotne podpostaje pri vrtcu Ciciban

Izgradnja terase pri KS Konovo

Namera o oddaji nepremičnin v uporabo

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto Višji referent

Javna dražba za nepremičnino parc. št. 3327/22, k.o. Velenje

Javni razpis za porsto delovno mesto direktorja/direktorice javnega Zavoda za turizem Šaleške doline

Javna dražba za prodajo dveh stanovanjskih enot

Javna dražba za prodajo Koroška 14, Velenje

Nakup avtomatov za izdajo parkirnih listkov

Nakup in postavitev igral za Velenjsko plažo

Sanacija objekta Vila Mojca

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI REFERENT II

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Izvedba revizijskih pregledov MOV in JZ (Knjižnica Velenje, Muzej Velenje)

Jani razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2016

Prednostna lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta INŠPEKTOR v organu skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja

Namera o prodaji premičnin

Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje za obdobje 2016-2020

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem v objektu PC Standard

Javno zbiranje ponudb za oddajo lesenih hišk v najem

Javno zbiranje ponudb za oddajo lesene hiške in zemljišča v najem

Prednostna lista za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem-lista B

Javno Zbiranje ponudb za oddajo objekta Oaza v najem

Izvedba gradbenih del SPOMINSKI CENTER 1991

Izdelava projektne dokumentacije - porušitev in novogradnja objekta Stari trg 11

Kanalizacija Plešivec – primarni kanal

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPREMIČNIN Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB ZA POSTAVITEV SAMOPOSTREŽNIH PRODAJNIH AVTOMATOV

Projektiranje gradnje oskrbovanih stanovanj

Izdelava študije obremenitev s hrupom s predlogom protihrupne zaščite in projekta za izvedbo (PZI) za gradnjo protihrupne ograje ob cesti G1-4/1261 Velenje – Črnova, na območju naselja Črnova med km 2

Gradnja čistilne naprave s črpališčem v Vinski Gori

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2016 - ukrep 2

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v tedenskem tiskanem mediju za potrebe Mestne občine Velenje in svetniških skupin v letu 2016

Kanalizacijsko omrežje naselja Bevče - center

Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje

Izvedba gradbenih del Spominski center 1991

Sanitarni material in sanitarna galanterija za potrebe MOV

Pisarniški stoli

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Velenje

Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz lokalnega programa mladih v Mestni občini Velenje v letu 2016

Javni natečaj Naj prostovoljec in prostovoljna organizacija leta 2015 v Mestni občini Velenje

JAvni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2016

Gradbeni nadzor in koordinacija pri adaptaciji 11 stanovanj

Čiščenje poslovnih prostorov Mestne občine Velenje na okolju prijazen način

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV

Javna dražba za prodajo nepremičnine Šaleška 19, Kersnikova 1, Velenje

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb za Koroško 14

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb Šaleška 19, Kidričeva 55,

Oskrba in nega zapuščenih malih hišnih živali

Adaptacija 11 stanovanj-

Adaptacija 11 stanovanj--

Dvokrilna alu prehodna vrata za poslovne prostore MIRVO

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Velenje

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2016

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Vgradnja novih oken PC Jaki, Trg mladosti 2, Velenje

ČIŠČENJE SANITARIJ V OBJEKTU ČOLNARNE NA VELENJSKEM JEZERU IN JAVNIH SANITARIJ OB ŠKALSKEM JEZERU

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016

Vzdrževanje in servis službenih vozil MO Velenje v letu 2016

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POSODOBITVE IN VZDRŽEVANJA INFRASTRUKTURE JAVNE RAZSVETLJAVE V MESTNI OBČINI VELENJE

Namera oddaje nepremičnine v najem