Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2012

Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov na področjih socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje v letu 2012

Javna dražba Republike Slovenije za prodajo nepremičnine

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba za prodajo stanovanja Rudarska 2/c Velenje štev. 45

Javna dražba za prodajo poslovnega prostora na Prešernovi 8 v Velenju

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem pobud

Javni razpis za javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v Vili Bianci v najem

javnega razpisa za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb – parc. št. 3511/33, k.o. 964 Velenje

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem

Namere o prodaji zemljišč v k. o. 964 Velenje

Namera o prodaji zemljišč v k. o. 964 Velenje

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o menjavi zemljiš v k. o. Paka v k. o. 2669 Paški Kozjak

Namera o menjavi zemkljišč v k.o. 966 Ložnica

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o oddaji nepremičnine v najem v k. o. Velenje

Namera o ustanovitvi služnosti

Namer o ustanovitvi služnosti

Namera o ustanovitvi služnosti

Namera o ustanovitvi služnosti

Namera o ustanovitvi služnosti

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o oddaji v najem

Namera o ustanovitvi služnosti

Namera o oddaji v najem

Namera o ustanovitvi služnosti

Namera o oddaji nepremičnin v najem v k.o. Vinska Gora

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o ustanovitvi služnosti

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

POVABILO K POSTOPKU POGAJANJA

Namera o oddaji nepremičnine v k. o. 957 Škale v najem

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Namere o oddaji nepremičnin parc. št. 792/2, 793/1, 793/2, 749, 748, 790, 750, 783/13, 783/15 in 783/18, vse k.o. Velenje, v najem

Namera o oddaji

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Namera o ustanovitvi služnosti

Namera o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 1940/1, 1941/2, 1942/1, 1963/14, 1963/2, 1965/1, 606/1, 619/3 in 619/6, vse k.o. 964 Velenje

Namre o prodaji nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec

Namera o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 967/5, k.o. 957 Škale

Namera o oddaji nepremičnin v k. o. Velenje

Namera o oddaji nepremičnine v najem v k.o. Velenje

Namera o oddaji v najem

Namera o oddaji v najem (Cankarjeva)

Namera o oddaji v najem

Namera o oddaji v najem

Namera o ustanovitvi služnosti

Namera o menjavi zemljišč v k.o. 954 Lipje

Namre o ustanovitvi služnostne pravice

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Namera o ustanovitvi služnosti na parc.št. 409/10, 409/11 in 409/12 v k.o. 964 Velenje

Namera o ustanovitvi služnosti - nadstrešnica

Namera o ustanovitvi služnosti - Koroška 37 a

Namera o oddaji nepremičnine v najem v k.o. Velenje

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

Namera o oddaji nepremičnin v najem v k.o. Velenje

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o oddaji pisarne v upravni stavbi MO Velenje v brezplačno uporabo

Namera o oddaji gostinskega lokala v Vili Bianci v najem

Namera o prodaji solastniškega dela zemljišča v k.o. 965 Laze

Namera o oddaji nepremičnine v najem

Namera o oddaji nepremičnine v najem v k. o. Velenje

Namera o oddaji nepremičnine v najem v k.o. Velenje

Namera o oddaji nepremičnine v najem

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe v k.o. Paka

Namera o oddaji nepremičnin v najem v k. o. Velenje (deponija)

Namera o oddaji zemljišč v k.o. 965 Laze

Namera o oddaji nepremičnine v najem v k.o. Velenje

Namera o prodaji zemljišč v k.o. 964 Velenje

Namera o prodaji zemljišč v k. o. 951 Hrastovec

Prodaja zemljišča v k.o. 964 Velenje

Namera o prodaji zemljišča v k.o. 964 Velenje

Namera o menjavi zemljiš v k.o. 957 Škale

Namera o ustanovitvi služnosti - Pokopališka 10 a

Javni poziv za LAS – društvo za razvoj podeželja Šaleške doline

Javni poziv LAS – Društva za razvoj podeželja Šaleške doline

Povabilo k oddaji ponudbe - cenitve

Povabilo k oddaji ponudbe - geodetske odmere

Povabilo k oddaji ponudbe

Povabilo k oddaji ponudbe

Javni poziv podjetno v svet podjetništva 2013 v Savinjski regiji

Ponovni javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb - parc.št. 3511/33

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC V URADU ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Objava prostega delovnega mesta RAČUNOVODJA VII/2 (II)

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja

Prosto delovno mesto višji svetovalec III v skupnem organu občinske uprave UOP SAŠA regija za določen čas enega leta

Objava prostega delovnega mesta POSLOVNI SEKRETAR VI

Objava prostega delovnega mesta Poslovni sekretar VI

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec v Kabinetu župana

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v Uradu za razvoj in investicije

Prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Mladinski center Velenje

Povabilo k oddaji ponudbe

Sanacija plazu Korun

NEZGODNO ZAVAROVANJE OBČINSKIH REDARJEV IN INŠPEKTORJEV

Zamenjava stavbnega pohištva na objektu PGD in KS Pesje

Najem energetsko učinkovitih multifunkcijskih strojev za obdobje 2013 – 2015 za potrebe MOV

Zagotavljanje telefonskih storitev in najema opreme (2012-2013)

Ureditev pešpoti in kolesarske steze ob Cesti Simona Blatnika

Adaptacija stanovanj Prešernova 16 (št. 7), Stantetova 13 (št. 49), Kidričeva 55 (št. 42)

Nabava pisarniškega materiala in črnil

Razpis za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje izvajanja ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v MO Velenje

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Mestna občina Velenje

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenega programa »Zavetišče za brezdomce« v Mestni občini Velenje za leto 2013

JAVNI RAZPIS ZA ENOLETNE ŠTIPENDIJE ALI ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA POSEBNO NADARJENE ŠTUDENTE ALI ŠTUDENTE RAZVOJNO PREDNOSTNIH POKLICNIH USMERITEV ALI NADPOVPREČNO DRUŽBENO ANGAŽIRANE ŠTUDENTE V MES

Razpis za uporabo seminarskih prostorov MC Velenje

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb parc. št. 3341/52 in 3341/53, k.o. 964 Velenje

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb Šercerjeva 13, Velenje

Obvestilo o zaključenem postopku za zasedbo strokovno-tehničnega delovnega mesta poslovni sekretar VI

Javni razpis za izbiro izvajalca gospodarske javne službe mestnega avtobusnega prometa v Mestni občini Velenje in integrirano izvajanje šolskih prevozov (na okolju čim bolj prijazen način)

Izdelava toplotne izolirane fasade na objektu Doma krajanov Kavče in gasilskega doma PGD Vinska Gora

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2012

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Obnova ogrevanja v Domu krajanov Bevče s PGD Bevče

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje (pokroviteljstva, sponzorstva, donacije) za leto 2012

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2012 - ukrep 2

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2012 - ukrepi 1, 3, 4

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB NA OBMOČJU DEPONIJE PREMOGA V VELENJU

Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2012

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Mestna občina Velenje

PONOVNI JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNINE Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB– parc. št. 3511/33

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOV za leto 2012

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Mestna občina Velenje

Sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2012

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja - višji svetovalec III

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Računovodja VII/2 (II)

Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta višji svetovalec III v Pravni službi Urada za javne finance in splošne zadeve MO Velenje

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja - svetovalec III

Javni natečaj naj prostovoljec in naj prostovoljna organizacija v MO Velenje 2011

OBVESTILO O ZAKLUČENEM JAVNEM NATEČAJU ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC III V URADU ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Storitev zavarovanja premoženja Mestne občine Velenje, krajevnih skupnosti, mestnih četrti in javnih zavodov

Opravljanje storitev prehrane za potrebe uporabnikov Zavetišča za brezdomce in socialno ogrožene občane Mestne občine Velenje za leti 2013 in 2014, pri kateri ponudnik uporabi del živil, pridelanih na

Javno naročilo za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za projekt prenove mestnega središča Velenja

Delna sanacija vrtca Lučka

Delna sanacija strojnih instalacij na OŠ Mihe Pintarja Toleda, OŠ Gustava Šiliha in Vrtcu Najdihojca

VZPOSTAVITEV AVTOMATIZIRANEGA SISTEMA IZPOSOJE MESTNIH KOLES

Čiščenje poslovnih prostorov Mestne občine Velenje