Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2010

Namera o ODDAJI V NAJEM

Javni razpis za izgradnjo nadstreška ob mrliški vežici v Vinski Gori

Non-State Actors and Local Authorities in Development – Lesotho / Evropska komisija. Program EuropeAid

Kultura (2007–2013): Sklop 1.3 – Posebni ukrepi: Projekti kulturnega sodelovanja s tretjimi državami. Razpisnik: EACEA

Projekti 2010

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Dobava in montaža zunanjih igral za enote Vrtca Velenja

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v lokalnem, tedenskem mediju in videostraneh

Opravljanje storitev prehrane za potrebe javne kuhinje MOV

Izgradnja javne razsvetljave ob pešpoti do MIC-a

Izgradnja pločnika in kolesarske steze od Koroške ceste do Škalskega jezera

Zaprtje garaže Kardeljev trg

Nakup informacijske opreme za leto 2010

Dobava in montaža zunanjih igral za enote Vrtca Velenje

Nabava in montaža opreme za objekt Vila Bianca v Velenju (I. in II. faza)

Sanacija plazu nad LC 450 180 Zg. Laze - Sp. Laze (pri Pustineku)

Delna sanacija strojnih instalacij na OŠ Šalek 2. faza

POSTAVITEV SKUPNEGA OBJEKTA – VRTIČKI KRAJNCA

Izgradnja tehnološkega objekta – ZN Selo

Postavitev osebnega dvigala ob OŠ Gustav Šilih

POVABILO K ODDAJI PONUDBE - POSEBNE STROKOVNE PODLAGE ZA VODNOGOSPODARSKO UREDITEV OBMOČJA OPPN POSLOVNE CONE PESJE V VELENJU

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v lokalnem, tedenskem mediju in videostraneh

Izgradnja sončne elektrarne na objektu Titov trg 1, Velenje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo strehe poslovnega objekta v najem

Adaptacija stanovanj Foitova 10 (št.22), Koroška 14 (št. 2 pritl), Šalek 89 (št.14), Goriška 44 (št.3), Cesta na jezero 7 (št. 3, 4, 9)

Menjava stvbnega pohištva po priloženem seznamu stanovanj v lasti MOV

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (PZI) ZA REKONSTRUKCIJO HALE V OKVIRU OPERACIJE RAZŠIRITVE POSLOVNE CONE RUDARSKI DOM V VELENJU

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnega prostora - lokala v Vili Bianca v najem

Brezplačno pravno svetovanje za občanke in občane MOV

Poskusno izvajanje prevoza potnikov v mestnem prometu v mestni občini Velenje

Tehnični del razpisne dokumentacije za "Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I"

Razširitev PC Rudarski dom

Sanacija ploščadi Edvarda Kardelja

Namera o oddaji stvarnega premoženja

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje

JAVNI RAZPIS ZA ENOLETNE ŠTIPENDIJE IN ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA POSEBNO NADARJENE ŠTUDENTE IN ŠTUDENTE RAZVOJNO PREDNOSTNIH POKLICNIH USMERITEV V MESTNI OBČINI VELENJE

Javno zbiranje ponudb za najem parkirnih mest v garažni hiši TC3

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNINE Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB

JAVNI RAZPIS za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2010

Vzdrževanje gozdnih cest na področju Mestne občine Velenje v letu 2010

Namera o ustanovitvi stavbne pravice

Javno zbiranje ponudb za najem parkirnih mest v garažah MČ Levi breg - Vzhod v najem

INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN – LIPA ZAHOD

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNINE Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in/ali projektov na področjih socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje v letu 2010

Poziv za posredovanje potrebnih podatkov za ocenitev in razvrstitev športnih društev v prednostni program športa v MOV za leti 2010 in 2011

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2010

Namera o oddaji stvarnega premoženja

PONOVNI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2010

Nabava pisarniškega materiala in črnil za tiskalnike za leto 2010

Obvestilo o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2010

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje

Pojasnilo razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila zbiranja ponudb za Izgradnjo sončne elektrarne na objektu Titov trg 1 objavljenega na www.velenje.si, pod številko: JNMV 0022/2010

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna MO Velenje

IZOBRAŽEVANJE ZA TURISTIČNE VODNIKE MO VELENJE IN TURISTIČNE DESTINACIJE SAŠA

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2010

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, jih bo v letu 2010 sofinancirala Mestna občina Velenje

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje

Javni natečaj za izbiro PRILOŽNOSTNIH TURISTIČNIH SPOMINKOV »VELENJE – MESTO CVETOČIH IDEJ 2010«

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje

Javno zbiranje ponudb za oddajo proizvodnih in pisarniških prostorov v najem

OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU-VIŠJI SVETOVALEC ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA V UOP SAŠA REGIJI

OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU-SVETOVALEC ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA V UOP SAŠA REGIJI

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO DVEH PROSTIH URADNIŠKIH DELOVNIH MEST - SVETOVALEC

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO DVEH PROSTIH URADNIŠKIH DELOVNIH MEST - VIŠJI SVETOVALEC

JAVNI POZIV ZA IZBIRO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE OGRADITVE SONČNEGA PARKA V VELENJU

OBVESTILO o končanem natečajnem postopku svetovalec z izvedbo projektov komunalne infrastrukture

OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE

OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU OBČINSKI REDAR-PRIPRAVNIK

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA SVETOVALEC

Tiskanje različnih tiskovin za potrebe MOV za leto 2011

UREDITEV GARAŽE KARDELJEV TRG

IZVEDBA NOVOLETNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE VELENJE

PREVOZ ŠOLARJEV CVIU – na invalidskih vozičkih za šolski leti 2010/2011 in 2011/2012

Obnova mosta pri gimnaziji

Rušitev zahodnega dela objekta Stari trg 27, Velenje

OBNOVA EFENKOVE CESTE PRI DOMU UČENCEV

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Redno vzdrževanje javnih površin in nekategoriziranih cest na območju Mestne občine Velenje

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo večnamenske dvorane v KS Podkraj

Izdelava študije – preučitev možnosti celovite rekonstrukcije železniške postaje in železniških tirov na območju Velenje do naselja Pesje pri Velenju

ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2010