Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2009

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v lokalnem, tedenskem mediju in videostraneh

Opravljanje storitev prehrane za potrebe javne kuhinje v MOV

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Oddaja prostora Stari trg 11 v najem

PGD za podrtje obejktov Stari trg 17 Velenje in Ljubljanska 2 Velenje

Menjava stavbnega pohištva po priloženem seznamu stanovanj v lasti MOV

Adaptacija kopalnic in sanacija stanovanj v lasti MOV po priloženem seznamu

PGD, PZI in PID za sanacijo mostu na Kardeljevem trgu 1-3 v Velenju

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Izdelava projekta za prizidek k vrtcu Vrtiljak

Nabava, dostava in montaža pisarniške opreme za operacijo PC Rudarski dom

Delna sanacija strojnih instalacij v OŠ Gustav Šilih

Vzdrževanje gozdnih cest na področju Mestne občine Velenje v letu 2009

Nakup računalniške opreme za leto 2009

Sanacija strehe na vrtcu Vrtiljak

Sanacija stavbnega pohištva Vila Mojca

Izdelava projektne dokumentacije za prizidek vrtca Vrtiljak v Velenju

Prodaja nepremičnine - grad Turn

Adaptacija stanovanj Šercerjeva 9 in Jurčičeva 2

Oddaja dela prostorov v objektu Stari trg 19, Velenje, v najem

Obnova odcepa Koroške ceste

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Adaptacija stanovanja Kersnikova 17, Velenje (štev. 20)

Zbiranje pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2009

Kompletni strokovni nadzor (gradbeni, elektro in strojni) pri obnovi objekta Vila Bianca I. in II. faza

Spomladansko čiščenje 2009 - kesonski odvoz

Preureditev Kopališke ceste na odseku od G1-4 do odcepa za bazen

Ograditev parcele ob robu gozda št. 152/5 k.o. Bevče

Nabava hrane in pijače za MO Velenje za leto 2009

Izvajanje osebnih prevozov za MO Velenje za leto 2009

Ureditev vrtičkov v KS Bevče

Izgradnja pešpoti pri Vemontu - od mosta pri Škorjancu do mosta za LC 450 051 Paka – Lopatnik – Lipje v Paki pri Velenju

Izdelava projekta PZI za kanalizacijo za padavinsko vodo Efenkova-Gregorčičeva cesta

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v lokalnem, tedenskem mediju in videostraneh

Parcelacija na območju strnjene pozidave Šentilj

Strokovno-tehnične in svetovalne stroritve za leto 2009

PGD in PZI za izgradnjo komunalne opreme na območju predvidene strnjene pozidave v Šentilju

Izgradnja zavijalnega pasu na LZ 452 070

Najem kopirnih strojev za potrebe MOV za leto 2009 in 2010

Brezplačno pravno svetovanje za občanke in občane MO Velenje

Izgradnja javne razsvetljave ob Ljubljanski cesti

Poskusno izvajanje prevoza potnikov v mestnem prometu v Mestni občini Velenje

Dobava električne energije za potrebe Mestne občine Velenje, javnih zavodov in krajevnih skupnosti

Poskusno izvajanje prevoza potnikov v mestnem prometu v Mestni občini Velenje

Izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v mestni občini Velenje v šolskih letih 2009/2010, 2010/2011 in 2011/2012

Sanacija objekta na Koroški 37 v Velenju - Poslovna cona Rudarski dom

Javni razpis za izvedbo javne dražbe

Razpis za Izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov

Namera o ustanovitvi stavbne pravice

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Želite postati turistični vodnik turističnega območja Mestne občine Velenje?

JAVNI RAZPIS ZA ENOLETNE ŠTIPENDIJE IN ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA POSEBNO NADARJENE ŠTUDENTE IN ŠTUDENTE RAZVOJNO PREDNOSTNIH POKLICNIH USMERITEV V MESTNI OBČINI VELENJE

JAVNO POVABILO za oddajo prostora in izvedbo gostinske ponudbe ob praznovanju 50-letnice mesta Velenje

Namera o oddaji stavrnega premoženja v najem

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnega prostora KSC v najem

Delna sanacija stavbnega pohištva na OŠ MPT

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb

Delna sanacija strojnih inštalacij na OŠ Šalek

Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Velenju 2009

Javni poziv Mestne občine Velenje za uporabo garažnih boksov

Javni poziv za zbiranje projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za Šaleško dolino (MO Velenje, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki) za leto 2010

Za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2009 sofinancirala Mestna občina Velenje

Podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje in obnavljanje občinskih javnih cest

Odkup parcel z ureditvijo celotnega območja, vključno s postavitvijo hiš na območju Arnač

Zbiranje pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2009

Sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2009

Dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2009

Zakup vrtička za leto 2009

Izbor motiva za Županovo darilo ob rojstvu otroka

Za dodelitev vrtičkov v zakup

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa iz proračuna MO Velenje v letu 2009

Prosto delovno mesto za direktorja Javnega zavoda Muzej Velenje

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA SVETOVALEC

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO TREH PROSTIH URADNIŠKIH DELOVNIH MEST

Likovni, fotografski, literarni in video natečaj na temo Velenje – naše mesto

Anonimni javni natečaj za oblikovanje - POPRAVLJENO

JAVNI POZIV ZA IZBIRO IDEJNE REŠITVE PREKRITJA PARKIRNIH POVRŠIN Z NADSTREŠKI OB VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH – PETORČKIH

JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: INŠPEKTOR ZA KOMUNALNE ZADEVE v Medobčinskem inšpektoratu

Objava namere za oddajo zemljišča v najem

Dodatek k javnemu natečaju za festival Graška Gora poje in igra 2009

Prosto delovno mesto za direktorja Javnega zavoda Galerija Velenje

Postopek izbire predstavnika zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Galerija Velenje

Javni poziv za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za Šaleško dolino

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - višji svetovalec za finance

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - svetovalec za promet

Nadzor nad izvajanjem nove koncesije za vzdrževanje cest

Inženiring in finančno tehnični nadzor za sanacijo ploščadi E Kardelj

Izdelava projektne dokumentacije (PGD) rastlinske čistilne naprave (RČN) za čiščenje odpadnih voda - Šentilj

Projekt ureditve parkiranja v Velenju

Izvedba zimskega vzdrževanja javnih površin in nekategoriziranih cest na območju MOV

IZVEDBA NOVOLETNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE VELENJE

Projekt PID MRLIŠKE VEŽICE PLEŠIVEC

Projekt PZI za obnovo opornega zidu ob pokopališču Plešivec

Prevoz šolarjev CVIU - na invalidskih vozičkih

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Odmera LC Vinska Gora - Lokovina od km 0+049 do km 2+542

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo proizvodnih in pisarniških prostorov v najem

IZDELAVA GEOLOŠKO – GEOMEHANSKEGA POROČILA NA OBMOČJU PLAZU NAD JP 950 750 Pokopališče - Jemej (ŠTEHARNIK)

Projekt ureditve parkiranja v Velenju

Tiskanje različnih tiskovin za potrebe MOV

Dobava in montaža zunanjih igral za enote Vrtca Velenje

Adaptacija stanovanja št.3, Šalek 81

Dobava in montaža zunanjih igral za enote Vrtca Velenje

Sanacija mostu v Starem Šaleku

Varovanje za Mestno občino Velenje, Zavod Energetska agencija za Šaleško, Savinjsko in Koroško in Javni zavod Festival Velenje

Servisiranje računalniške opreme za Mestno občino Velenje, Javni zavod Festival Velenje in Zavod Energetska agencija za Šaleško, Savinjsko in Koroško

Čiščenje poslovnih prostorov Mestne občine Velenje in poslovnih prostorov Zavoda Energetska agencija za Šaleško, Savinjsko in Koroško

Izvajanje meritev s stacionarnim merilnikom hitrosti na območju mestne občine Velenje