Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2008

Sanacija plazu pri stanovanjski hiši Paterneš

Nabava pisarniškega materiala in črnil za tiskalnike za leto 2009

Adaptacija stanovanj na Goriški 49 in 53 ter na Jenkovi 15

Izvedba geološko-geomehanskih raziskav na prireditvenem prostoru TRC Jezero

Sanacija lesenega mostu v Šaleku (pri kapljici)

Poskusno izvajanje prevoza potnikov v mestnem prometu v Mestni občini Velenje

Povabilo k oddaji ponudbe za poskusno izvajanje prevoza potnikov v mestnem prometu v Mestni občini Velenje

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo obnove gospodarskega poslopja na Grilovi domačiji

Povabilo k oddaji ponudbe za prevoz šoloobveznih otrok iz Šmartinskih Cirkovc

Trendi in projekcije prihodnjega demografskega, socialno-ekonomskega in poselitvenega razvoja MO Velenje

Povabilo k oddaji ponudbe za vgradnjo strojnih instalacij - vodomet

Povabilo k oddaji ponudbe za izgradnjo fontane v krožišču pod skakalnico

Povabilo k oddaji ponudbe za zunanjo ureditev na Grilovi domačiji

Izdelava projekta (PGD, PZI) za gradnjo tehnološkega objekta na območju ZN Selo v Velenju

Povabilo k oddaji ponudbe za adaptacijo stanovanj

Obnova odseka JP 950270 Avberšek - Zg. Peklenek od km 0.0 m do 220 m

Sanacija plazu na LC 450 040 (v km 6,13) Dobrna - Vinska Gora

Povabilo k oddaji ponudbe za gradnjo pešpoti ob Paki od Jenkove ceste do Ceste Talcev v Velenju

Povabilo k izdelavi projektne dokumentacije PGD in PZI ter pridobitev gradbenega dovoljenja - ureditev vrtičkov

Povabilo k oddaji ponudbe za menjavo stavbnega pohištva

Povabilo k oddaji ponudbe za sanacijo kopalnic in vodovodnih del

Povabilo k oddaji ponudbe za adaptacijo stanovanj

Obnova sanitarij na Centralnem igrišču Velenje

Javno zbiranje ponudb za oddaja poslovnih prostorov v najem

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa iz proračuna MO Velenje v letu 2009

Javni razpis za pridobitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranje in prevoza komunalnih odpadkov ...

Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov na področjih socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje v letu 2008

Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v MO Velenje

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Javnega zavoda Festival Velenje

Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora KSC v najem

Javni razpis za dodelitev posojil za malo gospodarstvo v MO Velenje

Pravno svetovanje v postopku sklenitve javno – zasebnega partnerstva pri vlaganjih v občinske javne ceste s podelitvijo koncesije za izvajanje lokalne GJS vzdrževanja občinskih cest v MOV

Ekon. - finančno svetovanje v postopku sklenitve javno - zasebnega partnerstva - ceste

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2008

Javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest - občinski redar

Javno povabilo za izvedbo gostinske ponudbe na prostem v okviru prireditev "Čarobni december 2008"

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalca v Uradu za okolje in prostor

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - Višji svetovalec v Uradu župana in splošnih zadev, Projektni skupini

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - Višji svetovalec za splošne zadeve v Uradu župana in splošnih zadev

Javni natečaj za izbiro turističnih spominkov Velenja v letu 2008 "50 let Velenja"

Izvajanje meritev s stacionarnim merilnikom hitrosti na območju mestne občine Velenje

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Zavarovanje premoženja Mestne občine Velenje, krajevnih skupnosti in javnih zavodov

Izdelava projektne dokumentacije za ureditev parkiranja v naselju Gorica v Velenju

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo novoletne razsvetljave na območju Mestne občine Velenje

Sanacija lokalne ceste LC 450 500 Andraž-Podkraj

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora KSC v najem

Sanacija strehe na objektu Koroška 37a v Velenju

SANACIJA LOKALNE CESTE LC 450 160 PODKRAJ - ARNAČE

Povabilo k oddaji ponudbe za delno zamenjavo stavbnega pohištva na OŠ Gorica

Povabilo k oddaji ponudbe za nakup enoprostornega vozila za potrebe Mestne občine Velenje

Javna razgrnitev LN Vinska gora 2 - test