SI

2008

Sanacija plazu pri stanovanjski hiši Paterneš

Nabava pisarniškega materiala in črnil za tiskalnike za leto 2009

Adaptacija stanovanj na Goriški 49 in 53 ter na Jenkovi 15

Izvedba geološko-geomehanskih raziskav na prireditvenem prostoru TRC Jezero

Sanacija lesenega mostu v Šaleku (pri kapljici)

Poskusno izvajanje prevoza potnikov v mestnem prometu v Mestni občini Velenje

Povabilo k oddaji ponudbe za poskusno izvajanje prevoza potnikov v mestnem prometu v Mestni občini Velenje

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo obnove gospodarskega poslopja na Grilovi domačiji

Povabilo k oddaji ponudbe za prevoz šoloobveznih otrok iz Šmartinskih Cirkovc

Trendi in projekcije prihodnjega demografskega, socialno-ekonomskega in poselitvenega razvoja MO Velenje

Povabilo k oddaji ponudbe za vgradnjo strojnih instalacij - vodomet

Povabilo k oddaji ponudbe za izgradnjo fontane v krožišču pod skakalnico

Povabilo k oddaji ponudbe za zunanjo ureditev na Grilovi domačiji

Izdelava projekta (PGD, PZI) za gradnjo tehnološkega objekta na območju ZN Selo v Velenju

Povabilo k oddaji ponudbe za adaptacijo stanovanj

Obnova odseka JP 950270 Avberšek - Zg. Peklenek od km 0.0 m do 220 m

Sanacija plazu na LC 450 040 (v km 6,13) Dobrna - Vinska Gora

Povabilo k oddaji ponudbe za gradnjo pešpoti ob Paki od Jenkove ceste do Ceste Talcev v Velenju

Povabilo k izdelavi projektne dokumentacije PGD in PZI ter pridobitev gradbenega dovoljenja - ureditev vrtičkov

Povabilo k oddaji ponudbe za menjavo stavbnega pohištva

Povabilo k oddaji ponudbe za sanacijo kopalnic in vodovodnih del

Povabilo k oddaji ponudbe za adaptacijo stanovanj

Obnova sanitarij na Centralnem igrišču Velenje

Javno zbiranje ponudb za oddaja poslovnih prostorov v najem

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa iz proračuna MO Velenje v letu 2009

Javni razpis za pridobitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranje in prevoza komunalnih odpadkov ...

Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov na področjih socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje v letu 2008

Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v MO Velenje

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Javnega zavoda Festival Velenje

Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora KSC v najem

Javni razpis za dodelitev posojil za malo gospodarstvo v MO Velenje

Pravno svetovanje v postopku sklenitve javno – zasebnega partnerstva pri vlaganjih v občinske javne ceste s podelitvijo koncesije za izvajanje lokalne GJS vzdrževanja občinskih cest v MOV

Ekon. - finančno svetovanje v postopku sklenitve javno - zasebnega partnerstva - ceste

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2008

Javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest - občinski redar

Javno povabilo za izvedbo gostinske ponudbe na prostem v okviru prireditev "Čarobni december 2008"

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalca v Uradu za okolje in prostor

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - Višji svetovalec v Uradu župana in splošnih zadev, Projektni skupini

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - Višji svetovalec za splošne zadeve v Uradu župana in splošnih zadev

Javni natečaj za izbiro turističnih spominkov Velenja v letu 2008 "50 let Velenja"

Izvajanje meritev s stacionarnim merilnikom hitrosti na območju mestne občine Velenje

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Zavarovanje premoženja Mestne občine Velenje, krajevnih skupnosti in javnih zavodov

Izdelava projektne dokumentacije za ureditev parkiranja v naselju Gorica v Velenju

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo novoletne razsvetljave na območju Mestne občine Velenje

Sanacija lokalne ceste LC 450 500 Andraž-Podkraj

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora KSC v najem

Sanacija strehe na objektu Koroška 37a v Velenju

SANACIJA LOKALNE CESTE LC 450 160 PODKRAJ - ARNAČE

Povabilo k oddaji ponudbe za delno zamenjavo stavbnega pohištva na OŠ Gorica

Povabilo k oddaji ponudbe za nakup enoprostornega vozila za potrebe Mestne občine Velenje

Javna razgrnitev LN Vinska gora 2 - test