Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2022

Sanacija strehe in mansarde, Poslovni center Jaki - ponovitev razpisa

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo Industrijsko - tehnološkega parka Velenje TecHub i4.0 - ponovitev postopka

Športni center Kavče II. faza

JAVNI NATEČAJ ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO SVETOVALEC - ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA V SOU SAŠA REGIJE

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO DELA NEPREMIČNINE 964 2712/1

OBVESTILO O NEUSPEŠNO ZAKLJUČENEM POSTOPKU JAVNE OBJAVE DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC V SOU SAŠA REGIJE

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mesta Samostojni strokovni sodelavec v JZ POKLICNA GASILSKA ENOTA VELENJE

OBVESTILO O ZAKLJUČENEM POSTOPKU JAVNE OBJAVE PROSTEGA DELOVNEGA MESTA SVETOVALEC III V URADU ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Izdelava projektne dokumentacije za obnovo trakta A v Zdravstvenem domu Velenje

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo Industrijsko - tehnološkega parka Velenje TecHub i4.0

Ugotovitvena odločba

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V POKLICNI GASILSKI ENOTI VELENJE

JAVNI NATEČAJ ZA PROSTO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA V SKUPNI OBČINSKI UPRAVI SAŠA REGIJE

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA SVETOVALEC III ZA DOLOČEN ČAS V URADU ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI MOV

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SUBVENCIJ STROŠKOV KREDITOV ZA NAKUP ALI GRADNJO STANOVANJSKE NEPREMIČNINE ZA MLADE V MESTNI OBČINI VELENJE

Namera o oddaja poslovnega prostora v objektu PC Jaki

Namera o oddaji dela nepremičnine na naslovu Podgorje 29

Ugotovitvena odločba

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA POSLOVNE PROSTORE V OBJEKTU KOROŠKA 37A

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 976 674/11

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 1863/25

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 1863/26

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 1863/23

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 1863/27

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 1863/32

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 1863/33

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 1863/34

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 1863/35

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 1863/36

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 1863/37

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 1863/38

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 1863/31

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 1863/30

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 1863/29

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 1863/28

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 1863/22

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA DEL NEPREMIČNIN 964 3330/2 in 964 3330/4

Ureditev parkirišča »Stara Nama«

ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV MESTNE OBČINE VELENJE

Asfaltiranje odsekov cest Pajer – Juvan in Sedovnik – Vivod

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja Inšpektor

RAZPIS ZA DVE PROSTI STROKOVNO-TEHNIČNI DELOVNI MESTI VZDRŽEVALEC III

Obnova kuhinje vrtca Lučka

Javni natečaj Naj prostovoljec in prostovoljna organizacija leta 2021 v Mestni občini Velenje

Sanacija strehe in mansarde, Poslovni center Jaki – ponovitev razpisa

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM ZA DEL NEPREMIČNIN 964 2528, 964 2527/1 in 964 2523/16

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA NEPREMIČNINO 965 1421/3

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM ZA DEL NEPREMIČNINE 964 3323

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V POSLOVNI CONI STARA VAS

Javni natečaj Naj prostovoljec in prostovoljna organizacija leta 2021 v Mestni občini Velenje

Javni poziv delodajalcem v Mestni občini Velenje za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice za šolsko/študijsko leto 2022/2023

Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku javnega natečaja - višji svetovalec v Uradu za premoženje in investicije

GOI dela oskrbovana stanovanja Žarova

JAVNI POZIV IN DODATNO POJASNILO K JAVNEMU POZIVU ZA ZBIRANJE KANDIDATUR ZA PREDSEDNIKA, NAMESTNIKA PREDSEDNIKA IN TREH ČLANOV TER NJIHOVIH NAMESTNIKOV OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO VZDRŽEVALEC III

STORITVE TISKANJA ZA POTREBE MOV

Sanacija strehe in mansarde, Poslovni center Jaki

Povabilo k oddaji ponudbe za JN-0314/2022-2 Izvedba revizijskih pregledov MOV in JZ (OŠ MPT, CVIU, Muzej Velenje)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM ZA DEL NEPREMIČNINE 964 2531/1

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZGRADNJO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2022

OBVESTILO o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2022

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA INŠPEKTOR V SOU SAŠA REGIJE

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-2 ZA POTREBE PGD PESJE

Nabava opreme za PROGRAM REVITALIZACIJA STAROTRŠKEGA JEDRA

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM ZA DEL NEPREMIČNIN 964 2528, 964 2527/1 in 964 2523/16

Javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

Javno zbiranje ponudb za oddajo za oddajo lesenih hišk s funkcionalnim zemljiščem v najem

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2022

Obvestilo o zaključenem postopku objave prostega delovnega mesta STROKOVNI SODELAVEC VI

Javno zbiranje ponudb - Šaleška cesta 2a

Javni poziv lastnikom nepremičnin za Vrtec Velenje

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala MO Velenje

Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v MO Velenje v letu 2022

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC V URADU ZA PREMOŽENJE IN INVESTICIJE

RAZPIS ZA PROSTO STROKOVNO-TEHNIČNO DELOVNO MESTO STROKOVNI SODELAVEC VI V URADU ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRESTRUKTURIRANJE

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2022

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2022

Lokacijska preveritev za parcele 1053/3, 1041, 1043/1, 1035, 1038/1, k.o. 966-Ložnica

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM ZA NEPREMIČNINO 964 2788

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2022 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V POSLOVNI CONI STARA VAS

Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje v letu 2022

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2022

Namera o oddaji poslovnih prostorov - Šaleška cesta 2d

Namera o oddaji poslovnih prostorov (brezplačna uporaba) - Šaleška cesta 2d

Adaptacija 12 stanovanj

Namera o oddaji poslovnih prostorov - PC Jaki

Lokacijska preveritev za parcele 1/2, 1/4, 5, 7, k.o.952 - Cirkovce

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Mestna občina Velenje

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 3300/16

VAROVANJE ZA MESTNO OBČINO VELENJE, VAROVANJE ZA KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o., VAROVANJE ZA ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE IN VAROVANJE ZA GLASBENO ŠOLO FRANA KORUNA KOŽELJSKEGA

Javni poziv pomotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in posebnega linijskega prevoza učencev v Mestni občini Velenje

ZAKLJUČEN POSTOPEK JAVNEGA NATEČAJA ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC- ZA OBVEŠČANJE IN ORGANIZACIJO DOGODKOV

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 2420/15

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 1977/12

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2022

Vabilo na predstavitev Izhodišč za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta Stara vas (območje rastlinjakov PUP)

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v tedenskem tiskanem mediju v 2022

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe premičnine opuščeni vodovod TP Vegrad-TP Črpališče Paka

JZP, parcela 781/1, k.o. Velenje (v PC Stara vas)

Nabava opreme za PROGRAM REVITALIZACIJA STAROTRŠKEGA JEDRA

Javno povabilo za izvedbo osrednjih občinskih proslav v letu 2022 (predhodno zbiranje ponudb)

Zbiranje pobud za podelitev priznanja kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje v letu 2021

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 2166/7

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 3323

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 964 3328/6, 964 3332/7 in 964 3332/1

Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku javne objave prostega strokovno-tehničnega delovovnega mesta RAČUNOVODJA VII/2 (II)

Oblikovanje lokalne akcijske skupine za izvajanje pristopa LEADER/CLLD v programskem obdobju 2021-2027