Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2018

JAVNI RAZPIS ZA NAKUP NOVEGA PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO GVM-1 PGD ŠENTILJ

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2019

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Velenje

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Javna dražba za prodajo stanovanja Celjska 40 a, Slovenj Gradec

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV ZA MESTNO OBČINO VELENJE (MOV), MESTNIH ČETRTI, KRAJEVNIH SKUPNOSTI TER JAVNIH ZAVODOV, KATERIH USTANOVITELJICA JE (ZA OBDOBJE DVEH LET)

Prodaja nepremičnin na območju PC Stara vas, faza 2

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb za Šaleška 18b, Velenje

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

STORITVE SVETOVALNEGA INŽENIRJA IN NADZORNIKA PRI IZVEDBI PROJEKTA CTN PRIREDITVENI ODER IN PROSTOR

Povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje storitev plačilnega prometa Mestne blagajne Mestne občine Velenje v letih 2019 in 2020

JAVNO POVABILO za izvedbo gostinskih storitev na dogodku, ki ga organizira Mestna občina Velenje in bo potekal 30. 11. 2018

Javni razpis za sofinancrianje stroškov poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje, ki jih imajo v najemu oz. v brezplačni uporabi društva za obdobje 2018 - 2023

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo Doma krajanov Podkraj z okolico

Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje izvajanja ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire MOV 2018

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovne prostore v objektu PC Jaki

Javni razpis za prodajo stanovanja Šercerjeva 13, Velenje

Športni park Kavče faza 1, ponovitev razpisa

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

Namera o oddaji poslovnih prostorov v objektu PC Jaki v najem

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE ZA IZRAZITO NADARJENE ŠTUDENTE, ŠTUDENTE RAZVOJNO PREDNOSTNIH POKLICNIH USMERITEV V MOV IN ŠTUDENTE, KI AKTIVNO DELUJEJO V MESTNI OBČINI VELENJE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

Javni natečaj Naj izložba Velenja 2018

Športni park Kavče I. faza

UREDITEV PLOŠČADI V SONČNEM PARKU V VELENJU

Namera o sklenitvi neposrednih prodajnih pogodb

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mesta VZDRŽEVALEC IV (II)

Izbor izvajalca GOI del za objekt CTN Stari trg 11, Velenje

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - objekt Cesta na jezero 7

JAVNO POVABILO za izvedbo gostinskih storitev na dogodku, ki ga organizira Mestna občina Velenje in bo potekal 15. 9. 2018

Prosto strokovno tehnično delovno mesto vzdrževalec IV

Gradnja Mestnega kolesarskega omrežja – vzhod, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Obnova Goriške ceste v Mestni občini Velenje

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE o brezplačni odsvojitvi premičnega premoženja - avtomatski defibrilator

Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II - ponovitev postopka

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Strokovni sodelavec V

Razpis za oddajo poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem oziroma v brezplačno uporabo za namen društvene dejavnosti

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

Sprememba Javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2018

Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo VRV klimatskega sistema poslovnih prostorov v objektu PC Jaki na naslovu Trg mladosti 2 v Velenju

Razpis za prosto delovno mesto "strokovni sodelavec V" v Uradu za razvoj in investicije za določen čas

Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta CTN STARI TRG 11

NAKUP NOVEGA ELEKTRIČNEGA SLUŽBENEGA OSEBNEGA VOZILA ZA POTREBE MO VELENJE

JAVNO – ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA “VRTEC VINSKA GORA”

Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019

Predlog delnega občinskega načrta ZIR ob potresu

Nakup igral in opreme za zunanja otroška igrišča – PONOVITEV NAROČILA

Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Celovita prenova osvetlitve Velenjskega gradu

OBNOVA IN ASFALTIRANJE ODSEKOV CEST V MESTNI OBČINI VELENJE

Izdelava in montaža zbirke prvih beril - Svetišče knjige – PONOVITEV POSTOPKA

Strokovni nadzor in koordinacija pri gradnji – Oskrbovana stanovanja – Objekt št. 38

Namera o sklenitvi nepsoredne pogodbe o oddaji premičnega premoženja v brezplačno uporabo

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Izdelava in montaža zbirke prvih beril - Svetišče knjige – PONOVITEV POSTOPKA

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE 964 2397/306

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE 957 802/15

DELNA MENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA OŠ ŠALEK

Ureditev prometne infrastrukture na območju KS Šmartno

Nakup igral in opreme za zunanja otroška igrišča

Sanacija plazu Postrpinek – Mlačnik (2. faza)

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo rekonstrukcije vhoda v objekt Dom borcev in mladine na naslovu Kopališka cesta 3 v Velenju

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Velenje in Javna razpisa s področja mladine v letu 2018 - POROČILA

Adaptacija 11 stanovanj

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Izvedba revizijskih pregledov MOV in JZ (OŠ Livada, OŠ Šalek, ŠRZ Rdeča dvorana, Zdravstveni dom)

Izdelava in montaža zbirke prvih beril - Svetišče knjige

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZGRADNJO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2018

Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo VRV klimatskega sistema poslovnih prostorov v objektu PC Jaki na naslovu Trg mladosti 2 v Velenju

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2018

Prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Festival Velenje

Nakup novega podvozja za gasilsko vozilo GVM-1 PGD Vinska Gora

Javni poziv političnim strankam, drugim organizacijam občanov v občini in občanom za zbiranje kandidatur za občinsko volilno komisijo

Ugotovitvena odločba

Ugotovitvena odločba

Ugotovitvena odločba

Ugotovitvena odločba

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

UN Grajski hrib - območje skakalnic (spremembe in dopolnitve)

UN za območje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljevanja (spremembe in dopolnitve)

ZN Trebuša vzhod (spremembe in dopolnitve)

ZN Trebuša, varianta 2 (spremembe in dopolnitve)

Razpis za oddajo poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem oziroma v brezplačno uporabo za namen društvene dejavnosti

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Ugotovitvena odločba

Ugotovitvena odločba

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Obvestilo o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2018

NAKUP OPREME ZA SPOMINSKI CENTER 1991

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2018

CTN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV CESTA TALCEV 18 A, SIMONA BLATNIKA 1, VOJKOVA 12 A, VELENJE

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb za stanovanje Goriška 51 Velenje

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2018 in 2019

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v MOV v letu 2018

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec-za pripravo in vodenje projektov

ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV MESTNE OBČINE VELENJE NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN

Izdelava projektne dokumentacije za ureditev Mestne tržnice Velenje

Namera o oddaji hiške ob čolnarni v najem

Javna razpisa s področja mladih za leto 2018

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb

Prosto uradniško delovno mesto svetovalec - za pripravo in vodenje projektov za določen čas

Namera o oddaji nepremičnin v najem

Javni natečaj Naj prostovoljec MOV 2017

Nakup enot za modularni vrtec

Namera o oddaji poslovnega prostora

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2018

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Vinska Gora«

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v tedenskem tiskanem mediju 2018

Povabilo k izdelavi konceptnih predlogov za ureditev okolice spomenika Tita

Storitve tiskanja za potrebe MOV v letu 2018

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2018 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

Namera o oddaji poslovnih prostorov

Poslovni najem službenega terenskega vozila z nizkimi emisijami za potrebe MO Velenje

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2018

2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letih 2018 in 2019

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Izdelava projektne dokumentacije za CTN Mestno kolesarsko omrežje – zahod, ki bo manj obremenjujoče za okolje

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Velenje

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018

Namera o odsvojitvi premičnine

Namera o ustanovitvi služnosti

Namera o oddaji nepremičnin v najem

Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v mestni občini Velenje

Delni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v mestni občini Velenje

Poslovni najem terenskega službenega vozila

Javni razpis prodaje nepremičnin na območju glinokopa

Ugotovitvena odločba

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017