1. seja Sveta MO Velenje (5. 12. 2022)

1. dopisna seja Sveta MO Velenje (5. 1. 2023)

2. seja Sveta MO Velenje (17. 1. 2023)

 1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Sveta Mestne občine Velenje
 3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 4. Seznanitev s postopki in aktualnim stanjem glede uvoza tujega premoga
 5. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Sveta Mestne občine Velenje
 6. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Statutarno-pravne komisije
 7. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Komisije za prošnje in pritožbe
 8. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
 9. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalnih skupnosti gozdnogospodarskega območja v Svet območne enote Nazarje Zavoda za gozdove Slovenije
 10. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje
 11. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 12. Predlogi sklepov o odpisu dolga za najemnine za stanovanja v lasti Mestne občine Velenje – na seji, zaprto za javnost
 13. Predlog Sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih umrlih občank in občanov Mestne občine Velenje za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026
 14. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
 15. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v Mestni občini Velenje (hitri postopek)
 16. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje (skrajšani postopek)
 17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje (skrajšani postopek) + elaborat
 18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (skrajšani postopek)
 19. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje (skrajšani postopek)
 20. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje (skrajšani postopek)
 21. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2023 + merila
 22. Poročilo osnovnih šol v Mestni občini Velenje za šolsko leto 2021/2022
 23. Poslovno poročilo Glasbene šole Fran Korun Koželjski za leto 2021
 24. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2023

Priloga h glasilu:

3. seja Sveta MO Velenje (28. 2. 2023)

 1. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Mestne občine Velenje
 3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 4. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta
 5. Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
 6. Predlog Sklepa o imenovanju člana Statutarno-pravne komisije
 7. Predlog Sklepa o imenovanju člana Komisije za prošnje in pritožbe
 8. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška
 9. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
 10. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
 11. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
 12. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 691/7)
 13. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 946/14)
 14. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak: parcela 968 944/4).
 15. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k. o. 964 Velenje (ID znak: parcela 964 2419/11, parcela 964 2419/14, parcela 964 2427/16, parcela 964 2431/16, parcela 964 2453/4, parcela 964 2456/7, parcela 964 2502/13, parcela 964 2519/1, parcela 964 3188/16, parcela 964 3511/37)
 16. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak: parcela 964 2092, parcela 964 2551/2, parcela 964 2551/3, parcela 964 2561, parcela 964 3570, parcela 964 3575, parcela 964 3587, parcela 964 3584/5)
 17. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanja izvornega območja pri posamični poselitvi in individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v EUP PL6, na zemljiščih katastrska občina 950 Plešivec, parcele 684/14, 684/17, 685/1, 685/2, 686/1, 687/1, 692/1, 692/2, 693, 703/1 in 1102 v Mestni občini Velenje (ID 3328)
 18. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2022
 19. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2023
 20. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023 + obrazložitve
 21. Predlog Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve toplotnega dodatka v Mestni občini Velenje
 22. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (skrajšani postopek)
 23. Poročilo o opravljenem izobraževalnem delu na Ljudski univerzi Velenje v šolskem letu 2021/2022
 24. Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MO Velenje za leto 2022
 25. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2022
 26. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje za leto 2022
 27. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2022
 28. Poročilo o modrih conah za leto 2022
 29. Poročilo o dodeljenih sredstvih za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2022

V vednost:
Odgovori na svetniška vprašanja in pobude

Glasilo št. 2 (verzija za tiskanje)
Priloga št. 1 k Glasilu št. 2
Priloga št. 2 k Glasilu št. 2

20. 2. 2023:
RazširitevPredlog Sklepa o odobritvi pravnega posla
Priloga št. 3: Predlog Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v Mestni občini Velenje

21. 2. 2023:
Priloga št. 4: Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta, Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj, Predlog Sklepa o imenovanju člana Statutarno-pravne komisije, Predlog Sklepa o imenovanju člana Komisije za prošnje in pritožbe, Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

 

2. dopisna seja Sveta MO Velenje (13. 3. 2023)

4. seja Sveta MOV (4. april 2023)

 1. Potrditev zapisnika 3. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje
 3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 4. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2023 + elaborat
 5. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2023 + elaborat
 6. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ureditvi prometa na območju Mestne občine Velenje
 7. Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2022 + obrazložitve
 8. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2022
 9. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2022
 10. Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje v letu 2022
 11. Poročilo o delu Skupne občinske uprave SAŠA regije za leto 2022
 12. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti MOV
 13. Letno poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2022
 14. Letno poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2022
 15. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2022
 16. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2022
 17. Poročilo izvajalca socialnovarstvene storitve za leto 2022 –  pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu na področju Mestne občine Velenje
 18. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje za leto 2022
 19. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega potniškega prometa Lokalc in izvajanja posebnih linijskih prevozov v MOV od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022

V vednost:
– Odgovori na vprašanja in pobude
Realizacija Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2022
Realizacija pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje za leto 2022
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov za leto 2022
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti za leto 2022
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov strategije mladih za leto 2022

Spletno glasilo št. 3 (verzija za tisk)
Priloga št. 1 in 2

RazširitevPredlog Sklepa o odobritvi pravnega posla

Razširitev – Predlog Sklepa o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do problematike ukinjanja upravnih enot v RS – tudi UE Velenje

Razširitev – Seznanitev s tragičnim dogodkom, ki se je zgodil v Velenju 29. marca 2023

 

 

3. dopisna seja Sveta MOV (24. april 2023)

5. seja Sveta MOV (23. maj 2023)

1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
4. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
5. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje
6. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Elektro in računalniške šole Šolskega centra Velenje
7. Mnenje o kandidatki za ravnateljico Vrtca Velenje
8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 839/44, 839/43, 839/33, 839/35, 839/23, 839/37, 828/82, 828/79, 839/41, 828/19)
9. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2023
10. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje
11. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2022 in iz preteklih let
12. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2022
13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023 + obrazložitve
14. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ureditvi prometa na območju Mestne občine Velenje (po skrajšanem postopku)
15. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razširitve Kamnoloma Paka pri Velenju
16. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2022
17. Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2023
18. Poročilo o izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2022
19. Predlog Sklepa o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2023
20. Letni program dela Nadzornega odbora MOV za leto 2023
21. Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2023
22. Poročilo o delovanju Zavoda KSSENA za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022
23. Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Velenje za leto 2022
24. Poročilo o delu SAŠA inkubatorja v letu 2022
25. Poročilo o delu Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije za leto 2022
26. Poročilo o delu Zavoda za turizem Šaleške doline v letu 2022
27. Poročilo o izvajanju javne gasilske službe v Mestni občini Velenje za leto 2022
28. Poročilo o delu ŠRZ Rdeča dvorana v letu 2022
29. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2022

V vednost:
– Odgovori na svetniška vprašanja in pobude
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2022

Glasilo št. 4 (dokument za tisk)
Priloga št. 1 
Priloga št. 2

 

6. seja Sveta MOV (19. junij 2023)

 1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Potencialni razvojni projekti Termoelektrarne Šoštanj
 4. Predstavitev Premogovnika Velenje: trenutne aktivnosti in prihodnje usmeritve
 5. Seznanitev s 1. fazo Preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja in potrebo po energetski sanaciji stavb
 6. Projekti Mestne občine Velenje v sklopu pravičnega prehoda
 7. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje za leto 2023
 8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Velenje iz javnega dobra (ID znak: parcela 964 2035/3)
 9. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2023/2024
 10. Osnutek Odloka o določitvi plovbnega režima na Velenjskem jezeru
 11. Akcijski načrt Slovenia Green – Velenje za obdobje od 2023 do 2026
 12. Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2022
 13. Poročilo o delu javnega zavoda Muzej Velenje za leto 2022
 14. Poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje  za leto 2022
 15. Poročilo o delu javnega zavoda Knjižnice Velenje za leto 2022
 16. Poročilo o delu javnega zavoda Festival Velenje za leto 2022
 17. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2022

V vednost:
Odgovori na svetniška vprašanja in pobude
Poročilo o Ekološkem informacijskem sistemu zrak za leto 2022
Poročilo o izvajanju načrta upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Velenje za leto 2022

Glasilo št. 5 (verzija za tisk)

Razširitev – Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.

 

Skip to content