1. seja Sveta MO Velenje (5. 12. 2022)

1. dopisna seja Sveta MO Velenje (5. 1. 2023)

2. seja Sveta MO Velenje (17. 1. 2023)

 1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Sveta Mestne občine Velenje
 3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 4. Seznanitev s postopki in aktualnim stanjem glede uvoza tujega premoga
 5. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Sveta Mestne občine Velenje
 6. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Statutarno-pravne komisije
 7. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Komisije za prošnje in pritožbe
 8. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
 9. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalnih skupnosti gozdnogospodarskega območja v Svet območne enote Nazarje Zavoda za gozdove Slovenije
 10. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje
 11. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 12. Predlogi sklepov o odpisu dolga za najemnine za stanovanja v lasti Mestne občine Velenje – na seji, zaprto za javnost
 13. Predlog Sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih umrlih občank in občanov Mestne občine Velenje za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026
 14. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
 15. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v Mestni občini Velenje (hitri postopek)
 16. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje (skrajšani postopek)
 17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje (skrajšani postopek) + elaborat
 18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (skrajšani postopek)
 19. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje (skrajšani postopek)
 20. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje (skrajšani postopek)
 21. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2023 + merila
 22. Poročilo osnovnih šol v Mestni občini Velenje za šolsko leto 2021/2022
 23. Poslovno poročilo Glasbene šole Fran Korun Koželjski za leto 2021
 24. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2023

Priloga h glasilu:

3. seja Sveta MO Velenje (28. 2. 2023)

 1. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Mestne občine Velenje
 3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 4. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta
 5. Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
 6. Predlog Sklepa o imenovanju člana Statutarno-pravne komisije
 7. Predlog Sklepa o imenovanju člana Komisije za prošnje in pritožbe
 8. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška
 9. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
 10. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
 11. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
 12. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 691/7)
 13. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 946/14)
 14. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak: parcela 968 944/4).
 15. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k. o. 964 Velenje (ID znak: parcela 964 2419/11, parcela 964 2419/14, parcela 964 2427/16, parcela 964 2431/16, parcela 964 2453/4, parcela 964 2456/7, parcela 964 2502/13, parcela 964 2519/1, parcela 964 3188/16, parcela 964 3511/37)
 16. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak: parcela 964 2092, parcela 964 2551/2, parcela 964 2551/3, parcela 964 2561, parcela 964 3570, parcela 964 3575, parcela 964 3587, parcela 964 3584/5)
 17. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanja izvornega območja pri posamični poselitvi in individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v EUP PL6, na zemljiščih katastrska občina 950 Plešivec, parcele 684/14, 684/17, 685/1, 685/2, 686/1, 687/1, 692/1, 692/2, 693, 703/1 in 1102 v Mestni občini Velenje (ID 3328)
 18. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2022
 19. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2023
 20. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023 + obrazložitve
 21. Predlog Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve toplotnega dodatka v Mestni občini Velenje
 22. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (skrajšani postopek)
 23. Poročilo o opravljenem izobraževalnem delu na Ljudski univerzi Velenje v šolskem letu 2021/2022
 24. Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MO Velenje za leto 2022
 25. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2022
 26. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje za leto 2022
 27. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2022
 28. Poročilo o modrih conah za leto 2022
 29. Poročilo o dodeljenih sredstvih za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2022

V vednost:
Odgovori na svetniška vprašanja in pobude

Glasilo št. 2 (verzija za tiskanje)
Priloga št. 1 k Glasilu št. 2
Priloga št. 2 k Glasilu št. 2

20. 2. 2023:
RazširitevPredlog Sklepa o odobritvi pravnega posla
Priloga št. 3: Predlog Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v Mestni občini Velenje

21. 2. 2023:
Priloga št. 4: Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta, Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj, Predlog Sklepa o imenovanju člana Statutarno-pravne komisije, Predlog Sklepa o imenovanju člana Komisije za prošnje in pritožbe, Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

 

2. dopisna seja Sveta MO Velenje (13. 3. 2023)

4. seja Sveta MOV (4. april 2023)

 1. Potrditev zapisnika 3. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje
 3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 4. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2023 + elaborat
 5. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2023 + elaborat
 6. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ureditvi prometa na območju Mestne občine Velenje
 7. Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2022 + obrazložitve
 8. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2022
 9. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2022
 10. Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje v letu 2022
 11. Poročilo o delu Skupne občinske uprave SAŠA regije za leto 2022
 12. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti MOV
 13. Letno poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2022
 14. Letno poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2022
 15. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2022
 16. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2022
 17. Poročilo izvajalca socialnovarstvene storitve za leto 2022 –  pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu na področju Mestne občine Velenje
 18. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje za leto 2022
 19. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega potniškega prometa Lokalc in izvajanja posebnih linijskih prevozov v MOV od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022

V vednost:
– Odgovori na vprašanja in pobude
Realizacija Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2022
Realizacija pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje za leto 2022
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov za leto 2022
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti za leto 2022
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov strategije mladih za leto 2022

Spletno glasilo št. 3 (verzija za tisk)
Priloga št. 1 in 2

RazširitevPredlog Sklepa o odobritvi pravnega posla

Razširitev – Predlog Sklepa o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do problematike ukinjanja upravnih enot v RS – tudi UE Velenje

Razširitev – Seznanitev s tragičnim dogodkom, ki se je zgodil v Velenju 29. marca 2023

 

 

3. dopisna seja Sveta MOV (24. april 2023)

5. seja Sveta MOV (23. maj 2023)

1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
4. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
5. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje
6. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Elektro in računalniške šole Šolskega centra Velenje
7. Mnenje o kandidatki za ravnateljico Vrtca Velenje
8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 839/44, 839/43, 839/33, 839/35, 839/23, 839/37, 828/82, 828/79, 839/41, 828/19)
9. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2023
10. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje
11. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2022 in iz preteklih let
12. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2022
13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023 + obrazložitve
14. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ureditvi prometa na območju Mestne občine Velenje (po skrajšanem postopku)
15. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razširitve Kamnoloma Paka pri Velenju
16. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2022
17. Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2023
18. Poročilo o izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2022
19. Predlog Sklepa o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2023
20. Letni program dela Nadzornega odbora MOV za leto 2023
21. Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2023
22. Poročilo o delovanju Zavoda KSSENA za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022
23. Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Velenje za leto 2022
24. Poročilo o delu SAŠA inkubatorja v letu 2022
25. Poročilo o delu Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije za leto 2022
26. Poročilo o delu Zavoda za turizem Šaleške doline v letu 2022
27. Poročilo o izvajanju javne gasilske službe v Mestni občini Velenje za leto 2022
28. Poročilo o delu ŠRZ Rdeča dvorana v letu 2022
29. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2022

V vednost:
– Odgovori na svetniška vprašanja in pobude
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2022

Glasilo št. 4 (dokument za tisk)
Priloga št. 1 
Priloga št. 2

 

6. seja Sveta MOV (19. junij 2023)

 1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Potencialni razvojni projekti Termoelektrarne Šoštanj
 4. Predstavitev Premogovnika Velenje: trenutne aktivnosti in prihodnje usmeritve
 5. Seznanitev s 1. fazo Preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja in potrebo po energetski sanaciji stavb
 6. Projekti Mestne občine Velenje v sklopu pravičnega prehoda
 7. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje za leto 2023
 8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Velenje iz javnega dobra (ID znak: parcela 964 2035/3)
 9. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2023/2024
 10. Osnutek Odloka o določitvi plovbnega režima na Velenjskem jezeru
 11. Akcijski načrt Slovenia Green – Velenje za obdobje od 2023 do 2026
 12. Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2022
 13. Poročilo o delu javnega zavoda Muzej Velenje za leto 2022
 14. Poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje  za leto 2022
 15. Poročilo o delu javnega zavoda Knjižnice Velenje za leto 2022
 16. Poročilo o delu javnega zavoda Festival Velenje za leto 2022
 17. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2022

V vednost:
Odgovori na svetniška vprašanja in pobude
Poročilo o Ekološkem informacijskem sistemu zrak za leto 2022
Poročilo o izvajanju načrta upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Velenje za leto 2022

Glasilo št. 5 (verzija za tisk)

Razširitev – Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.

 

7. seja Sveta MOV (3. 10. 2023)

 1. Potrditev zapisnika 6. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Festival Velenje
 4. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
 5. Predlog Sklepa o vključitvi namenskih prihodkov in odhodka ter uvrstitvi projekta za odpravo posledic naravnih nesreč v proračun Mestne občine Velenje za leto 2023
 6. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-1403-008 Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2023-2026
 7. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023 v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 + Poročilo 
 8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Škale iz javnega dobra (ID znak: parcela 957 1222/1)
 9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Velenje iz javnega dobra (ID znak: parcela 964 3614/5)
 10. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak: parcela 975 870/4)
 11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v MOV
 12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)
 13. Osnutek Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje
 14. Poročilo o delu Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2022

V vednost:
Odgovori na svetniška vprašanja in pobude

Glasilo št. 7
Priloga 1 k Glasilu št. 7: 3. Predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Festival Velenje
Priloga 2 k Glasilu št. 7: 4. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

 

 

8. seja Sveta MOV (14. 11. 2023)

 1. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
 4. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Komisije za mladinska vprašanja
 5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
 6. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Mestne občine Velenje
 7. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje
 8. Predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini na otroka v Vrtcu Velenje za šolska leta 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 in 2027/2028
 9. Predlog Sklepa o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje
 10. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2024 + obrazložitve
 11. Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VE1/057 – Stara vas (OPPN_03) + priloga (5.)

Glasilo št. 8 (verzija za tisk)
Priloga št. 1
Priloga št. 2

Razširitev (7. 11. 2023)

Razširitev (10. 11. 2023) 

Dodatno gradivo (13. 11. 2023):
Predlog Mnenja o kandidatu za ravnatelja Šole za strojništvo, geotehniko in okolje Šolskega centra Velenje
Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Komisije za mladinska vprašanja
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Mestne občine Velenje
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje

 

 

9. seja Sveta MOV (19. 12. 2023)

1. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2024 + grafika
4. Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2024
5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3591/22)
6. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2024 + Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2024
7. Predlog Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje + Smernice za velenjske zelene dogodke
8. Predlog Pravilnika o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje
9. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2024 + obrazložitve
10. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2024
11. Predlog Okvirnega programa dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2024
12. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje

V vednost:
Odgovori na svetniška vprašanja in pobude
Poročilo o delu Sveta Mestne občine Velenje za leto 2023

Glasilo št. 9
Priloga št. 1 k glasilu
Priloga št. 2 k glasilu

 

 

10. seja Sveta MOV (30. 1. 2024)

1. Potrditev zapisnika 9. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Sklepa o pridružitvi Mestne občine Velenje h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo
4. Predlog Sklepa o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine
5. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi v EUP BC10 za določitev obsega in velikosti stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi, na zemljišču s parcelno št. 371/1, katastrska občina 976-Črnova v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 3643)
6. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi v EUP BC10 za določitev obsega in velikosti stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi, na zemljišču s parcelno št. 187/5, katastrska občina 955-Bevče v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 3628)
7. Predlog Sklepa o postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte in so posledica neurij v letu 2023
8. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2023
9. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v MOV v letu 2024
10. Seznanitev s sestavo cene toplotne energije
11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v MOV
12. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
13. Predlog Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje
14. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)

V vednost:
Odgovori na svetniška vprašanja in pobude

 

Glasilo št. 10 (za tisk)
23. 1.: 7. Predlog Sklepa o postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte in so posledica neurij v letu 2023

26. 1.: Predlog za razširitev dnevnega reda

29. 1.: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2024 + OBRAZLOŽITVE

 

 

11. seja Sveta MOV (12. 3. 2024)

 1. Potrditev zapisnika 10. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Seznanitev z aktivnostmi v zvezi s pripravo Zakona o razvojnem prestrukturiranju SAŠA premogovne regije in Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje
 4. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
 5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 676/11)
 6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 1749/17)
 7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 633/6)
 8. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (po skrajšanem postopku)
 9. Osnutek Odloka o plovbnem režimu na Velenjskem jezeru
 10. Odpisi terjatev Mestne občine Velenje
 11. Končno poročilo Nadzornega odbora MO Velenje – Nadzor KS Konovo za leto 2022
 12. Končno poročilo Nadzornega odbora MO Velenje – Nadzor KS Vinska Gora za leto 2022
 13. Končno poročilo Nadzornega odbora MO Velenje – Nadzor ZD Velenje za leto 2022
 14. Poročilo o izvedbi ukrepov Slovenia Green za leto 2023 + priloga 1 + priloga 2
 15. Poročilo izvajalca socialno varstvene storitve za leto 2023 – Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu na področju Mestne občine Velenje
 16. Poročilo osnovnih šol Mestne občine Velenje za šolsko leto 2022/2023
 17. Poročilo Glasbene šole Fran Korun Koželjski za leto 2022
 18. Letno poročilo o opravljenem delu na Ljudski univerzi Velenje v šolskem letu 2022/2023

V vednost:

Glasilo št. 11 (verzija za tisk)

 

12. seja Sveta MOV (16. 4. 2024)

 1. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Predlog Mnenja o kandidatki za direktorico Varstveno delovnega centra SAŠA
 4. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
 5. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Statutarno-pravne komisije
 6. Predlog Sklepa o imenovanju člana Statutarno-pravne komisije
 7. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta Postavitev sončnih elektrarn na javnih stavbah v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027
 8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 711/2, 711/6, 712/4)
 9. Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023 + obrazložitve
 10. Predlog Odloka o plovbnem režimu na Velenjskem jezeru
 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)
 12. Predlog Odloka o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku) + AMANDMA
 13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (po skrajšanem postopku)
 14. Osnutek Odloka o načinu opravljanja vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin ter odvoza in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v Mestni občini Velenje
 15. Poročilo o delovanju Zavoda KSSENA za obdobje 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
 16. Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta za leto 2023
 17. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (po skrajšanem postopku)
 18. Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Gorica – južno od vrtca na Gorici (OPPN_32)
 19. Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo na območju PEUP LS9/010, Arnače – zahod (OPPN_80)
 20. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (UPB 2)
 21. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2023
 22. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
 23. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje za leto 2023
 24. Poročilo Modre cone za leto 2023
 25. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v Mestni občini Velenje od 1. 1.2023 do 31.12.2023
 26. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2023
 27. Poročilo o delu in finančno poročilo Rdeče dvorane ŠRZ za leto 2023
 28. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2023
 29. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2023
 30. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2023
 31. Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje v letu 2023
 32. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2023

V vednost:
Odgovori na svetniška vprašanja in pobude
Poročilo o dodeljenih sredstvih za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2023
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje za leto 2023
Poročilo o delu skupne občinske uprave SAŠA regije za leto 2023
Realizacija letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2023
Realizacija pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023

Glasilo št. 12 (verzija za tisk)
Priloga 1
Priloga 2

Predlog za razširitev dnevnega reda: Aktivnosti na področju pravičnega prehoda SAŠA regije in Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Velenje.

Predlog za razširitev dnevnega reda: Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta Ureditev in posodobitev sklopa zunanjih športnih površin v MO Velenje v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027

Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta Ureditev in posodobitev sklopa zunanjih športnih površin v MO Velenje v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027

Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content