1. seja Sveta MO Velenje (5. 12. 2022)

1. dopisna seja Sveta MO Velenje (5. 1. 2023)

2. seja Sveta MO Velenje (17. 1. 2023)

 1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Sveta Mestne občine Velenje
 3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 4. Seznanitev s postopki in aktualnim stanjem glede uvoza tujega premoga
 5. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Sveta Mestne občine Velenje
 6. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Statutarno-pravne komisije
 7. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Komisije za prošnje in pritožbe
 8. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
 9. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalnih skupnosti gozdnogospodarskega območja v Svet območne enote Nazarje Zavoda za gozdove Slovenije
 10. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje
 11. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 12. Predlogi sklepov o odpisu dolga za najemnine za stanovanja v lasti Mestne občine Velenje – na seji, zaprto za javnost
 13. Predlog Sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih umrlih občank in občanov Mestne občine Velenje za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026
 14. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
 15. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v Mestni občini Velenje (hitri postopek)
 16. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje (skrajšani postopek)
 17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje (skrajšani postopek) + elaborat
 18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (skrajšani postopek)
 19. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje (skrajšani postopek)
 20. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje (skrajšani postopek)
 21. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2023 + merila
 22. Poročilo osnovnih šol v Mestni občini Velenje za šolsko leto 2021/2022
 23. Poslovno poročilo Glasbene šole Fran Korun Koželjski za leto 2021
 24. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2023

Priloga h glasilu:

3. seja Sveta MO Velenje (28. 2. 2023)

 1. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Mestne občine Velenje
 3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 4. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta
 5. Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
 6. Predlog Sklepa o imenovanju člana Statutarno-pravne komisije
 7. Predlog Sklepa o imenovanju člana Komisije za prošnje in pritožbe
 8. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška
 9. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
 10. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
 11. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
 12. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 691/7)
 13. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 946/14)
 14. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak: parcela 968 944/4).
 15. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k. o. 964 Velenje (ID znak: parcela 964 2419/11, parcela 964 2419/14, parcela 964 2427/16, parcela 964 2431/16, parcela 964 2453/4, parcela 964 2456/7, parcela 964 2502/13, parcela 964 2519/1, parcela 964 3188/16, parcela 964 3511/37)
 16. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak: parcela 964 2092, parcela 964 2551/2, parcela 964 2551/3, parcela 964 2561, parcela 964 3570, parcela 964 3575, parcela 964 3587, parcela 964 3584/5)
 17. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanja izvornega območja pri posamični poselitvi in individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v EUP PL6, na zemljiščih katastrska občina 950 Plešivec, parcele 684/14, 684/17, 685/1, 685/2, 686/1, 687/1, 692/1, 692/2, 693, 703/1 in 1102 v Mestni občini Velenje (ID 3328)
 18. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2022
 19. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2023
 20. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023 + obrazložitve
 21. Predlog Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve toplotnega dodatka v Mestni občini Velenje
 22. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (skrajšani postopek)
 23. Poročilo o opravljenem izobraževalnem delu na Ljudski univerzi Velenje v šolskem letu 2021/2022
 24. Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MO Velenje za leto 2022
 25. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2022
 26. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje za leto 2022
 27. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2022
 28. Poročilo o modrih conah za leto 2022
 29. Poročilo o dodeljenih sredstvih za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2022

V vednost:
Odgovori na svetniška vprašanja in pobude

Glasilo št. 2 (verzija za tiskanje)
Priloga št. 1 k Glasilu št. 2
Priloga št. 2 k Glasilu št. 2

20. 2. 2023:
RazširitevPredlog Sklepa o odobritvi pravnega posla
Priloga št. 3: Predlog Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v Mestni občini Velenje

21. 2. 2023:
Priloga št. 4: Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta, Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj, Predlog Sklepa o imenovanju člana Statutarno-pravne komisije, Predlog Sklepa o imenovanju člana Komisije za prošnje in pritožbe, Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

 

2. dopisna seja Sveta MO Velenje (13. 3. 2023)

Skip to content