SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2014

Uradni vestnik 01/2014

Uradni vestnik 01/2014, 6. januar 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3 Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3

Uradni vestnik 02/2014

Uradni vestnik 02/14, 9. januar 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/3 ŠMARTNO – VELENJE IN DEL OBMOČJA UREJANJA G4/3
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA PLANSKE CELOTE 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)

Uradni vestnik 03/2014

Uradni vestnik 03/14, 5. februar 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o imenovanju članov v svet Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
2. Sklep o imenovanju članov v svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Laze iz javnega dobra 1430/10
4. Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2014
5. Sklep o soglasju Mestne občine Velenje k nakupu poslovnega deleža družbe SAŠA inkubator, družbe za podjetniško in poslovno svetovanje, d. o. o.
6. Sklep o soglasju k načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja KS Gorica
7. Sklep o financiranju političnih strank
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007–2013
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2010 do vključno 2017
10. Odlok o razveljavitvi Odloka o financiranju političnih strank
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3 Šmartno - Velenje in del območja urejanja G4/3
13. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOV

Uradni vestnik 04/2014

Uradni vestnik 04/14, 13. februar 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o imenovanju stalnih članov Sosveta za izboljšanje varnosti občanov
2. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Sosveta za izboljšanje varnosti občanov

ŠMARTNO OB PAKI

1. Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno ob Paki v letu 2014
2. TEHNIČNI POPRAVEK - Odloka o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostoskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012

OBČINE ŠMARTNO OB PAKI - ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja "S(1) 2a"

Uradni vestnik 05/2014

Uradni vestnik 05/14, 25. februar 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)

Uradni vestnik 06/2014

Uradni vestnik 06/14, 4. marec 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA PLANSKE CELOTE 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)

Uradni vestnik 07/2014

Uradni vestnik 07/14, 26. marec 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2014 – 2017
2. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Paški Kozjak (parcele 679/9, 680/6, 680/3) iz javnega dobra
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Paka (parc. št. 665/2) iz javnega dobra
4. Sklep o soglasju k načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Krajevne skupnosti Konovo za leto 2014
5. Sklep o soglasju k načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Krajevne skupnosti Škale-Hrastovec za leto 2014
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014
7. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2014
8. Sklep o potrditvi Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav
9. Odlok o oskrbi s pitno vodo za območje mestne občine Velenje
10. Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne namene MOV
11. Program za izboljšanje življenja invalidov v MOV za obdobje 2014–2017
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzej Velenje
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna
15. Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
16. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2013

ŠMARTNO OB PAKI

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
2. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo
malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2014 do vključno 2017
4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2013
5. Javni razpis za dodelitev neporfitnih stanovanj v najem

Uradni vestnik 08/2014

Uradni vestnik 08/14, 26. marec 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Uradni vestnik 09/2014

Uradni vestnik 9/14, 2. april 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; naselje Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)

Uradni vestnik 10/2014

Uradni vestnik 10/14, 11. april 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014

Uradni vestnik 11/2014

Uradni vestnik 11/14, 24. april 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta
2. SKLEP o določitvi kandidata za člana državnega sveta

Uradni vestnik 12/2014

Uradni vestnik 12/14, 30. april 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja planske celote 06; naselje Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP za dele mesta Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o izvolitvi predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta
2. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2014

Uradni vestnik 13/2014

Uradni vestnik 13/14, 6. maj 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 04 - PUP 04 za dele mesta Velenje

Uradni vestnik 14/2014

Uradni vestnik 14/14, 14. maj 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času referendumske kampanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A2) 

Uradni vestnik 15/2014

Uradni vestnik 15/14, 21. maj 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o pomoči partnerskim in prijateljskim mestom v Srbiji ter Bosni in Hercegovini

Uradni vestnik 16/2014

Uradni vestnik 16/14, 28. maj 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Muzej Velenje
2. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. 964 Velenje iz javnega dobra (parcela 3745/4)
3. Sklep o ceniku oglaševanja na kolesih in postajah avtomatiziranega sistema za izposojo mestnih koles (sistema BICY)
4. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2013
5. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; naselje Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje.
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2014
9. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014
10. Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju mestne občine Velenje za leto 2014
11. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2014
12. Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014

Uradni vestnik 17/2014

Uradni vestnik 17/14, 4. junij 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času volilne kampanje za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije

Uradni vestnik 18/2014

Uradni vestnik 18/14, 18. junij 2014

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmartno ob Paki za volilno leto 2014
2. AVTENTIČNO RAZLAGO drugega stavka drugega odstavka 47. člena Odloka o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 18/2013)
3. ODLOK o določitvi števila članov odborov vaških skupnosti in volilnih enot v vaških skupnostih Občine Šmartno ob Paki
4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za obrtno poslovno cono Šmartno ob Paki
5. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno ob Paki
6. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2014

Uradni vestnik 19/2014

Uradni vestnik 19/14, 26. junij 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. REDNE VOLITVE v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje
2. REDNE VOLITVE redne volitve v odbore vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 20/2014

Uradni vestnik 20/14, 2. julij 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

SVET MESTNE OBČINE VELENJE

1. Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Galerija Velenje
2. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2014
4. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Bevče
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica
6. Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Konovo
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Desni breg
8. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (parc. št. 855/1 in 855/2)
9. Sklep o soglasju k ceniku oglaševanja v mobilni aplikaciji Hotpot Velenje (WiFi Velenje)
10. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014
11. Sklep o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2014 – 2017
12. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2014/15
13. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2014/15
14. Sklep o sprejemu Lokalnega programa kulture Mestne občine Velenje 2014–2020
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega akta Ustanove »Velenjska knjižna fundacija«
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
16. Odlok o avtotaksi prevozih
17. Sklep o stališčih Svetov občin Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki do stavke v Premogovniku Velenje

ŽUPAN MESTNE OBČINE VELENJE

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014

Uradni vestnik 21/2014

Uradni vestnik 21/14, 14. julij 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Bevče
2. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Cirkovce
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica
4. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Konovo
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Paka pri Velenju
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Pesje
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj
9. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Staro Velenje
10. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Stara vas
11. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šalek
12. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale Hrastovec
13. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šmartno
14. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Vinska gora
15. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Desni breg
16. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Levi breg zahod

Uradni vestnik 22/2014

Uradni vestnik 22/14, 28. julij 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov sveta Mestne občine Velenje in za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Velenje
2. UGOTOVITVENI SKLEP o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature za župana
3. UGOTOVITVENI SKLEP o številu potrebne podpore volivcev za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta
4. SKLEP o imenovanju tajnice Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
5. POPRAVEK Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Cirkovce
6. POPRAVEK Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale Hrastovec
7. POPRAVEK Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šmartno
8. POPRAVEK Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Vinska Gora

Uradni vestnik 23/2014

Uradni vestnik 23/14, 31. julij 2014

ŠMARTNO OB PAKI 

1. ODREDBO o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Mestni občini Velenje ŠMARTNO OB PAKI
2. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki in za volitve članov odborov vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki
3. UGOTOVITVENI SKLEP o potrebnem številu podpisov glede določanja kandidatov za župana za lokalne volitve 2014 v občini Šmartno ob Paki, ki bodo 5. oktobra 2014
4. UGOTOVITVENI SKLEP o potrebnem številu podpisov glede določanja liste kandidatov za člane občinskega sveta za lokalne volitve 2014 v občini Šmartno ob Paki, ki bodo 5. oktobra 2014
5. SKLEP o imenovanju tajnice občinske volilne komisije Občine Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 24/2014

Uradni vestnik 24/14, 4. avgust 2014

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov
občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki in za volitve članov odborov vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 25/14

Uradni vestnik 25/14, 28. avgust 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. POPRAVEK Odredbe o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Mestni občini Velenje

Uradni vestnik 26/14

Uradni vestnik 26/14, 1. september 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. POPRAVEK Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale Hrastovec
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04
4. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu Šalek
5. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - vzhod
6. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Zazidalnem načrtu Staro Velenje

Uradni vestnik 27/14

Uradni vestnik 27/14, 8. september 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA ODPRTI PROSTOR PLANSKE CELOTE 04

Uradni vestnik 28/14

Uradni vestnik 28/14, 12. september 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. POPRAVEK SKLEPA o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov sveta Mestne občine Velenje in za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 29/14

Uradni vestnik 29/14, 18. september 2014

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA MESTNE OBČINE VELENJE
1. Seznam kandidatov za volitve župana Mestne občine Velenje, ki bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014
2. Seznam list kandidatov za volitve članov Sveta Mestne občine Velenje
3. Seznam kandidatov za volitve članov Svetov Krajevnih skupnosti in Mestnih četrti

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
1. Seznam kandidatov za volitve župana Občine Šmartno ob Paki
2. Seznam list kandidatov za volitve članov Sveta Občine Šmartno ob Paki
3. Seznam kandidatov za volitve članov Odborov in Vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki, kultura, izobraževanje in šport
2. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2014
4. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2014

Uradni vestnik 30/14

Uradni vestnik 30/14, 23. september 2014

SVET MESTNE OBČINE VELENJE
1. SKLEP o podpori za vložitev pobude oziroma zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1. SPREMEMBO SKLEPA o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov Sveta Mestne občine Velenje in za volitve članov Svetov Krajevnih skupnosti in Mestnih četrti Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 31/14

Uradni vestnik 31/14, 10. oktober 2014

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1. OBJAVLJA izid volitev za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje na volitvah 5. oktobra 2014

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. POROČILO o izidu volitev za župana, članov občinskega sveta in vaških skupnosti v Občini Šmartno ob Paki, na volitvah 05. oktobra 2014

Uradni vestnik 32/14

Uradni vestnik 32/14, 16. oktober 2014

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1. Občinska volilna komisija razpisuje ponovne volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Šalek v 2. in 4. volilni enoti, Krajevne skupnosti Šentilj v 2., 3. in 4. volilni enoti in Mestne četrti Velenje levi breg zahod v 1. volilni enoti
2. Rokovnik za izvedbo ponovnih volitev članov Sveta KS Šalek v 2. in 4. volilni enoti, KS Šentilj v 2., 3. in 4. volilni enoti in KS MČ levi breg zahod v 1. volilni enoti
3. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za ponovne volitve članov svetov Krajevne skupnosti Šalek v 2. in 4. volilni enoti, Krajevne skupnosti Šentilj v 2., 3. in 4. volilni enoti in Mestne četrti Velenje Levi breg zahod v 1. volilni enoti

Uradni vestnik 33/14

Uradni vestnik 33/14, 21. oktober 2014

SVET MESTNE OBČINE VELENJE
1. Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
2. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana
3. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter
prenehanju mandata člana sveta
4. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašaja, volitve in imenovanja

ŠMARTNO OB PAKI
1. Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
2. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana
3. Sklep o imenovanju podžupana občine Šmartno ob Paki
4. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Uradni vestnik 34/14

Uradni vestnik 34/14, 4. november 2014

ŽUPAN MESTNE OBČINE VELENJE
1. Sklep o imenovanju podžupanov Mestne občine Velenje
2. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženje za leto 2014

Uradni vestnik 35/14

Uradni vestnik 35/14, 5. november 2014

SVET MESTNE OBČINE VELENJE
1. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
2. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje
3. Sklep o imenovanju Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in
pravna vprašanja
4. Sklep o imenovanju Komisije za priznanja
5. Sklep o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe
6. Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo
7. Sklep o imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb
8. Sklep o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb
9. Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
10. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
11. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
12. Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije
13. Sklep o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja
14. Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Uradni vestnik 36/14

Uradni vestnik 36/14, 7. november 2014

SVET MESTNE OBČINE VELENJE
1. Sklep o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2014 - 2017
2. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA MESTNE OBČINE VELENJE
1. SEZNAM KANDIDATOV ZA PONOVNE VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠALEK V 2. IN 4. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTILJ V 2., 3. IN 4. VOLILNI ENOTI IN MESTNE ČETRTI VELENJE LEVI BREG ZAHOD V 1. VOLILNI ENOTI

Uradni vestnik 37/14

Uradni vestnik 37/14, 19. november 2014

SVET MESTNE OBČINE VELENJE
1. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Center za socialno delo Velenje
3. Sklep o imenovanju člana v Odbor za okolje in prostor
4. Sklep o imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih služb
5. Sklep o imenovanju članov v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
6. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
7. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za priznanja
8. Sklep o določitvi delovnega mesta, vezanega na osebno zaupanje funkcionarja
9. Sklep o soglasju k spremembi koncesijske pogodbe za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, št. 7252/09, z dne 26.11.2009
10. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (parc. št. 666, 668 in 669)
11. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3662/3, 3662/5 in 3662/6)
12. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte
13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v mestni občini Velenje
14. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1. OBJAVLJA izid ponovnih volitev za člane svetov Krajevnih skupnosti Šalek v 2. in 4. volilni enoti, Šentilj v 2., 3. in 4. volilni enoti ter Mestne četrti Velenje – Levi breg zahod v 1. volilni enoti, ki so potekale 16. novembra 2014

Uradni vestnik 38/14

Uradni vestnik 38/14, 19. november 2014

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o imenovanju Komisije za izvedbo in nadzor premoženja občine Šmartno ob Paki.
2. SKLEP o imenovanju Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
3. SKLEP o imenovanju Komisije za priznanja in nagrade občine Šmartno ob Paki
4. SKLEP o imenovanju Nadzornega odbora občine Šmartno ob Paki
5. SKLEP o spremembi Načrta razvojnih programov 2014-2017
6. SKLEP o imenovanju Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
7. SKLEP o financiranju političnih strank v občini Šmartno ob Paki
8. SKLEP o imenovanju Statutarno pravne komisije občine Šmartno ob Paki
9. SKLEP o podaji soglasja h kandidatu v Svet zavoda Center za socialno  delo Velenje
10. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2014

Uradni vestnik 39/14

Uradni vestnik 39/14, 23. december 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep ob predstavitvi vizije razvoja energetike v Šaleški dolini
2. Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
3. Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. Velenje
4. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2015
5. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3562/12)
6. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje
7. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015
8. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2015
9. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2015

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šmartno ob Paki za leto 2015
2. Sklep o podaji soglasja k Statutu javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki, kultura, izobraževanje in šport
3. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA  OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU (OPPN) ZA DEL OBMOČJA S(1)2a
4. SKLEP o imenovanju predstavnice v Svet zavoda Lekarne Velenje
5. ODLOK o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode za območje občine Šmartno ob Paki
6. POPRAVEK Odloka o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012
7. SKLEP o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2015
8. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2015