SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2013

Uradni vestnik 01/2013

Uradni vestnik 01/2013, 5. februar 2013

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o imenovanju članov v svet Javnega zavoda Galerija Velenje
2. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje
3. PRAVILNIK o sofinanciranju dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3
5. SKLEP o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti MOV
6. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem
7. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013
8. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013

ŽUPAN

1. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014

ŠMARTNO OB PAKI

1. PRAVILNIK o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Šmartno ob Paki
2. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
3. SKLEP o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki
4. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Statuta Občine Šmartno ob Paki
5. SKLEP o imenovanju članov Sveta javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
6. SKLEP o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2013
7. ODLOK o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2013

Uradni vestnik 02/2013

Uradni vestnik 02/2013, 20. marec 2013

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/1, Konovo v Velenju
2. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju
3. SKLEP o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju

Uradni vestnik 03/2013

Uradni vestnik 03/2013, 19. marec 2013

ŠMARTNO OB PAKI

1. ODLOK o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Šmartno ob Paki
2. SKLEP
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki
4. SKLEP
5. SKLEP o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
6. SKLEP o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju Komisije za izvedbo in nadzor premoženja
7. SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
8. SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno ob Paki
11. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA NASELJE TOMAŽEK V SLATINI in merilih za odmero komunalnega prispevka
12. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ OPPN za naselje Tomažek v Slatini
13. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2012
14. SKLEP O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
15. SKLEP O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
16. SKLEP o začetku priprave Odloka o uskladitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območja odprtega prostora občine Šmartno ob Paki 2012 (Ur. vestnik MOV št.: 25/06, 02/08, 23/08 in 06/10) z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 1990 za območje občine Šmartno ob Paki – dopolnitve 2009 (Ur. vestnik MOV št.: 24/12) /Odlok o PUP Šmartno ob Paki 2012/

Uradni vestnik 04/2013

Uradni vestnik 04/2013, 27. marec 2013

MESTNA OBČINA VELENJE

1. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članu sveta
2. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članu Odbora za negospodarske javne službe
3. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013
4. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje
5. ODLOK o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2012
6. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013

Uradni vestnik 05/2013

Uradni vestnik 05/2013, 9. april 2013

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA CENTRALNE PREDELE MESTA VELENJE
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
4. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)

Uradni vestnik 06/2013

Uradni vestnik 06/2013, 23. april 2013

ŠMARTNO OB PAKI

1. PRAVILNIK o sofinanciranju dejavnosti in programov društev v Občini Šmartno ob Paki
2. SKLEP o spremembi Načrta razvojnih programov 2013-2016
3. SKLEP o potrditvi Poslovnega načrta lokalne GJS zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2013
4. SKLEP o imenovanju članov Sveta javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
5. SKLEP O PODAJI SOGLASJA K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM STATUTA JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI

Uradni vestnik 07/2013

Uradni vestnik 07/2013, 15. maj 2013

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o potrditvi mandata članu sveta Mestne občine Velenje
2. SKLEP o imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih služb
3. SKLEP o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Mladinski center Velenje
4. SKLEP o imenovanju člana v Svet zavoda Šolski center Velenje
5. SKLEP o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja Mestne občine Velenje
6. SKLEP o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje
7. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. 953 Paka iz javnega dobra
8. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013
9. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup
11. ODLOK o zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta Mestne občine Velenje
12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/1, Konovo v Velenju
13. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju
14. SKLEP o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju mestne občine Velenje za leto 2013
15. SKLEP o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe za zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2013
16. SKLEP o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2013-2016
17. SKLEP o izdaji soglasja za oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave za gradnjo Meteorne kanalizacije Zgornji Šalek
18. SKLEP o izdaji soglasja za oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave za izvedbo obnove lokalne ceste 410010 od križišča Pohrastnik do križišča v Skorno
19. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2013

Uradni vestnik 08/2013

Uradni vestnik 08/2013, 28. maj 2013

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za rekreacijsko območje »Jezero« v Velenju
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za rekreacijsko območje »Jezero« v Velenju
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju

Uradni vestnik 09/2013

Uradni vestnik 09/2013, 19. junij 2013

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje Proračunskega štipendijskega sklada Mestne občine Velenje
3. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2013
4. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2012
5. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šol. leto 2013/14
6. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015
7. Odlok o spodbujanju podjetništva v mestni občini Velenje
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013
10. Sklep o soglasju k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
11. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2013
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za rekreacijsko območje »Jezero« v Velenju
13. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

14. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
15. Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov 2013-2016
16. Sklep p javni razgrnitvi dopolnjenega Osnutka Odloka o PUP Šmartno ob Paki 2012
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proroačunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2013
18. Odlok o priznanjih in nagradahh Občine Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 10/2013

Uradni vestnik 10/2013, 21. junij 2013

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 11/2013

Uradni vestnik 11/2013, 14. avgust 2013

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
2. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)

Uradni vestnik 12/2013

Uradni vestnik 12/2013, 28. avgust 2013

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o uskladitvi vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2013 - 2016

ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu OP cona Šmartno ob paki

Uradni vestnik 13/2013

Uradni vestnik 13/2013, 4. september 2013

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o dokapitalizaciji družbe Golte, d. o. o.
2. SKLEP o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2013/2014
3. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje v letu 2013
4. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Mestni občini Velenje
5. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
6. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013
7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del
8. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013 

Uradni vestnik 14/2013

Uradni vestnik 14/2013, 24. september 2013

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju
2. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; krajevne skupnosti plešivec, cirkovce, paka in bevče (pup 03)

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2013
2. SKLEP o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.
3. SKLEP o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
4. ODLOK O NOVELACIJI PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN PODLAG ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
5. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2013
6. SKLEP o dopolnitvi Načrta razvojnih programov 2013-2016

Uradni vestnik 15/2013

Uradni vestnik 15/2013, 23. oktober 2013

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o imenovanju direktorice Javnega zavoda Festival Velenje
2. SKLEP o imenovanju člana v Svet Javnega zavoda Lekarna Velenje
3. SKLEP o soglasju k povečanju osnovnega kapitala družbe Veterina Šoštanj, d. o. o.
4. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (parceli 1413/2, 1406/24)
5. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k. o. Velenje iz javnega dobra (parcela 3581/4)
6. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k. o. Hrastovec iz javnega dobra (parcela 839/26)
7. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k. o. Črnova iz javnega dobra (parcela 683/2)
8. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k. o. Vinska Gora iz javnega dobra (parcela 868/3)
9. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih stanovanj Mestne občine Velenje v najem
10. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013
11. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
12. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje
13. ODLOK o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Velenje
14. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
15. ODLOK o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode za območje Mestne občine Velenje
16. SKLEP o potrditvi Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

ŽUPAN

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013

Uradni vestnik 16/2013

Uradni vestnik 16/2013, 4. november 2013

ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o soglasju k povečanju osnovnega kapitala družbe GOLTE d.o.o.
2. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
3. SKLEP o sprejetju dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2013
4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proroačunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2013
5. OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

Uradni vestnik 17/2013

Uradni vestnik 17/2013, 3. december 2013

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (parc. št. 1230/4)
2. SKLEP o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014
3. SKLEP o soglasju k odstopu od izvedbe javnega naročila »Obnova strehe in mansarde Vila Rožle«
4. SKLEP o ceniku oglaševanja na kolesih in postajah avtomatiziranega sistema za izposojo mestnih koles (sistema BICY)
5. SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe Ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje in odvoz v Mestni občini Velenje za leto 2014
6. SKLEP o potrditvi izhodišč in Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
7. SKLEP o potrditvi izhodišč in Elaborata o oblikovanju cen odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov
8. SKLEP o sprejemu Strategije upravljanja kapitalskih naložb Mestne občine Velenje
9. PRAVILNIK o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Velenje
10. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
11. ODLOK o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2014
12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in o varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
13. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju
14. Spremembe in dopolnitve Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje “MLADI V KORAK S ČASOM 2010-2015”, strategija za mlade v Mestni občini Velenje
15. Strategija za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v Mestni občini Velenje do leta 2020
16. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2014
17. Okvirni porgram dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2014

ŽUPAN

1. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014

ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP oo potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
2. SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3. SKLEP o potrditvi Poslovnega načrta GJS zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2014
4. SKLEP o potrditvi plana porabe najemnine RCERO v letu 2014

Uradni vestnik 18/13

Uradni vestnik 18/13, 24. december 2013

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
2. PRAVILNIK o sofinanciranju letnih programov športa v občini Šmartno ob Paki
3. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2008-2013
4. SKLEP o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2014
5. ODLOK o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2014
6. ODLOK o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012