SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2012

Uradni vestnik 01/2012

Uradni vestnik 01/2012, 1. februar 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

2. SKLEP o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno ob Paki
3. ODLOK O SPLOŠNEM REDU V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI
4. ODLOK O USTANOVITVI RAZVOJNEGA SVETA SAVINJSKE REGIJE
5. POPRAVEK Odloka o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2002 (Uradni vestnik MOV, št. 25/2006, 2/2008, 23/2008 in 6/2010)
6. TEHNIČNI POPRAVEK
7. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI V LETU 2012
8. SOGLASJE k poslovnem času Lekarne Šmartno ob Paki
9. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE »C(4) 2d«
10. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2012
11. SKLEP o sprejetju letnega načrta prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2012

Uradni vestnik 02/2012

Uradni vestnik 02/2012, 9. februar 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o imenovanju članov v Svet zavoda Knjižnica Velenje
2. SKLEP o potrditvi programa odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode v Mestni
občini Velenje za leto 2012
3. SKLEP o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Velenje za leto 2012 21
4. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k. o. Velenje iz javnega dobra (parcela št. 3478/6) o izvzemu nepremičnine v k.o. 953 Paka iz javnega dobra (parcela št. 587/12)
5. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. 953 Paka iz javnega dobra (parcela št. 587/17)
6. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. 953 Paka iz javnega dobra (parcela št. 587/18)
7. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. 953 Paka iz javnega dobra (parcela št. 587/19)
8. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012
9. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Mestni občini Velenje
10. ODLOK o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/9a, za gradom v Velenju
12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju (za dele območij urejanja RP1 in SP)

Uradni vestnik 03/2012

Uradni vestnik 03/2012, 29. februar 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/6, NASELJE PESJE V VELENJU
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)

Uradni vestnik 04/2012

Uradni vestnik 04/12, 2. marec 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času referendumske kampanje za izvedbo referenduma o Družinskem zakoniku

Uradni vestnik 05/2012

Uradni vestnik 05/12, 12. marec 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA CENTRALNE PREDELE MESTA VELENJE
3. POSLOVNIK O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

Uradni vestnik 06/2012

Uradni vestnik 06/2012, 13. april 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o potrditvi predstavnikov v Razvojni svet Savinjske regije
2. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članici sveta
3. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članu Upravnega odbora Visoke šole za varstvo okolja Velenje
4. SKLEP o imenovanju članov v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
5. SKLEP o imenovanju člana v svet Doma za varstvo odraslih Velenje
6. SKLEP o imenovanju članov v Svet OŠ Antona Aškerca Velenje
7. SKLEP o imenovanju članov v Svet OŠ Livada Velenje
8. SKLEP o imenovanju članov v Svet OŠ Gorica Velenje
9. SKLEP o imenovanju članov v Svet OŠ Šalek Velenje
10. SKLEP o imenovanju članov v Svet OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje
11. SKLEP o imenovanju članov v Svet OŠ Gustava Šiliha Velenje
12. SKLEP o imenovanju članov v Svet Vrtca Velenje
13. SKLEP o imenovanju članov v Svet zavoda Glasbena Šola Fran Korun Koželjski Velenje
14. SKLEP o imenovanju članov v Svet Javnega zavoda Festival Velenje
15. SKLEP o imenovanju direktorja Javnega zavoda Mladinski center Velenje
16. SKLEP o imenovanju člana v Upravni odbor Visoke šole za varstvo okolja Velenje
17. SKLEP o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
18. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. 954 Lipje iz javnega dobra (parcela št. 1287/27)
19. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (parcela št. 869/11 in 840/9)
20. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012
21. SKLEP o povečanju vrednosti projekta 404-1606-002 Odkupi zemljišč
22. SKLEP o zadolževanju Zavoda KSSENA v vrednosti 50.000,00 evrov za izvajanje aktivnosti v okviru EU projektov: MOVE, Prometheus, EnergyCity in Euronet 50/50
23. SKLEP o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
24. SKLEP o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
25. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
26. PRAVILNIK o razveljavitvi Pravilnika o merilih za določanje dežurstev prodajaln v Mestni občini Velenje
27. PRAVILNIK o oddaji službenih stanovanj Mestne občine Velenje v najem
28. ODLOK o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2011
29. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012
30. ODLOK o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja mestnega avtobusnega prometa v mestni občini
Velenje in o organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov
31. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest
32. ODLOK o razveljavitvi Odloka o gostinstvu in trgovini
33. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju
34. ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas-zahod (Tehnološki park Velenje)
35. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
36. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje urejanja planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-
Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
37. SKLEP o soglasju k Pogodbi o pripojitvi družbe ROSIO-PUP-Saubermacher, ravnanje z odpadki, d. o. o., k družbi PUPSAUBERMACHER,
podjetje za ravnanje z odpadki, d. o. o.

ŠMARTNO OB PAKI

38. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno ob Paki
39. SKLEP o določitvi višine turistične takse v Občini Šmartno ob Paki
40. JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja c(4) 2d
41. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2011

Uradni vestnik 07/2012

Uradni vestnik 07/12, 10. maj 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. PRAVILNIK o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in občini Šoštanj

ŠMARTNO OB PAKI

2. SKLEP o spremembi Načrta razvojnih programov 2012-2015
3. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
4. SKLEP o soglasju k Pogodbi o pripojitvi družbe ROSIO-PUP Saubermacher, ravnanje z odpadki, d.o.o., k družbi PUP-SAUBERMACHER, podjetje za
ravnanje z odpadki, d.o.o.

Uradni vestnik 08/2012

Uradni vestnik 08/12, 24. maj 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o potrditvi mandata članici občinskega sveta
2. SKLEP o imenovanju članice v Komisijo za priznanja
3. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
4. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. 964 Velenje iz javnega dobra (parceli št. 3569/9 in 1999/2)
5. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012
6. SKLEP o obročnem plačilu komunalnega prispevka za vodovod Vinska Gora IV, odsek 7 in 7a (Prelska)
7. SKLEP o soglasju k spremembi koncesijske pogodbe za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, št. 7252/09, z dne 26.11.2009
8. SKLEP o sprejetju Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Velenje
9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/6, naselje Pesje v Velenju
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
11. SKLEP o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 09/2012

Uradni vestnik 09/12, 30. maj 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/5, Stara vas v Velenju
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje

Uradni vestnik 10/2012

Uradni vestnik 10/12, 13. junij 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP glede nadaljnjega izvajanja projekta Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj in glede postopkov dajanja državnega poroštva za izgradnjo bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj

Uradni vestnik 11/2012

Uradni vestnik 11/2012, 21. junij 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2011
2. SKLEP o uvrstitvi projekta »Prenova mestnega središče Velenja« v NRP Mestne občine Velenje za obdobje 2012 - 2015
3. SKLEP o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2012
4. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2012/2013
5. SKLEP o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolsko leto 2012/13
6. SKLEP o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2012/13
7. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje
8. ČISTOPIS Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
9. ODLOK o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje
10. ODLOK Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/5, Stara vas v Velenju
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
12. SKLEP o sprejemu Programa gospodarske javne službe obdelave in odstranjevanja odpadkov z območja Mestne občine Velenje v letu 2012

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

13. SKLEP o sprejetju dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2012
14. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
15. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
16. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
17. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko središče
18. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Sonček Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 12/2012

Uradni vestnik 12/12, 4. julij 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o opredelitvi Sveta Mestne občine Velenje do razvojne vizije Skupine Gorenje

Uradni vestnik 13/2012

Uradni vestnik 13/12, 25. julij 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

2. SKLEP o sprejetju sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2012

Uradni vestnik 14/2012

Uradni vestnik 14/2012, 29. avgust 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Uradni vestnik 15/2012

Uradni vestnik 15/12, 31. avgust 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju

Uradni vestnik 16/2012

Uradni vestnik 16/12, 10. september 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času
volilne kampanje za volitve predsednika Republike Slovenije

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. ODREDBA o pogojih za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest v Občini Šmartno ob Paki
za čas volilne kampanje ob volitvah predsednika republike Slovenije v Občini Šmartno ob Paki
2. ODREDBA O POGOJIH ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST
v času volilne kampanje za nadomestne volitve župana Občine Šmartno ob Paki, ki bodo v
nedeljo, 11. novembra 2012
3. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana Občine Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 17/2012

Uradni vestnik 17/2012, 3. oktober 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta
2. SKLEP o določitvi kandidata za člana državnega sveta
3. SKLEP o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Muzej Velenje
4. SKLEP o izvzemu nepremičnini v k.o. Velenje iz javnega dobra (483/12)
5. SKLEP o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
6. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (parcela št. 665/2)
7. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. 953 Paka iz javnega dobra (parcela št. 567/2)
8. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. 966 Ložnica iz javnega dobra (parceli 1077/4, 1077/6)
9. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012
10. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leti 2013 in 2014
11. SKLEP o potrditvi direktorja Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško – Zavod KSSENA
12. PRAVILNIK o dodeljevanju bivalnih enot Mestne občine Velenje v najem
13. PRAVILNIK o prevozih pitne vode in subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Mestni občini Velenje
14. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Mestni občini Velenje
15. ODLOK o občinskih cestah
16. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
17. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju
18. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje
19. ODLOK o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje
20. ODLOK o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
21. SKLEP o potrditvi poslovnega načrta GJS za zbiranje in odvoz ter prevoz odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2012
22. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

Uradni vestnik 18/2012

Uradni vestnik 18/2012, 16. oktober 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnemprostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
2. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas - zahod (Tehnološki park Velenje)
4. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3
5. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3 Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3

Uradni vestnik 19/2012

Uradni vestnik 19/2012, 22. oktober 2012

ŠMARTNO OB PAKI

1. IZVOLJENI predstavnik v volilno telo za volitve člana državnega sveta
2. SKLEP o podelitvi Priznanj in nagrad Občine Šmartno ob Paki v letu 2012
3. SKLEP o imenovanju predstavnice v Svet zavoda Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje ( CVIU)
4. SKLEP O POTRDITVI POSLOVNEGA NAČRTA GJS ZA ZBIRANJE IN ODVOZ TER PREVOZ ODPADKOV V MESTNI OBČINI VELENJE, OBČINI ŠOŠTANJ IN OBČINI ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2012
5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2012

Uradni vestnik 20/2012

Uradni vestnik 20/2012, 14. november 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenju iz javnega dobra (parc. št. 3554/1)
2. SKLEP o razdelitvi dodatnih sredstev Krajevnim skupnostim Paka pri Velenju, Škale-Hrastovec in Plešivec, ki so v poplavi 5. novembra 2012 utrpele veliko škodo
3. PRAVILNIK o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje
4. ODLOK o prenehanju proračunskega sklada za izvajanje investicije »Prizidek k Centru za  vzgojo,izobraževanje in usposabljanje za VDC«
5. ODLOK o prenehanju proračunskega sklada za izvajanje mednarodnega projekta »PHARE CBC SLO/A«
6. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje
7. ODLOK o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup
8. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012
9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
11. POPRAVEK Odloka o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje
12. POPRAVEK Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje

Uradni vestnik 21/2012

Uradni vestnik 21/2012, 22. november 2012

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. POROČILO o ugotovitvi izida na nadomestnih volitvah župana Občine Šmartno ob Paki, dne 11. 11. 2012

Uradni vestnik 22/2012

Uradni vestnik 22/2012, 30. november 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1, SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU STARO VELENJE
3. MNENJE o kandidatih za prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Osnove šole Mihe Pintarja Toleda Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

4. SKLEP o ugotovitvi izvolitve župana
5. SKLEP o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata člana sveta
6. SKLEP o imenovanju podžupana Občine Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 23/2012

Uradni vestnik 23/2012, 19. december 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o imenovanju člana v Upravni odbor Visoke šole za varstvo okolja Velenje
2. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3328/4)
3. SKLEP o ravnanju z nepremičnim premoženjem MOV v letu 2013
4. SKLEP o potrditvi splošnih pogojev dostopa in uporabe avtomatiziranega sistema za izposojo mestnega kolesa v Velenju (sistem Bicy)
5. SKLEP o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2013
6. PRAVILNIK o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem
7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje
8. LETNI PROGRAM športa v Mestni občini Velenje za leto 2013
9. OKVIRNI PROGRAM dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2013
10. MNENJE o kandidatu za ravnatelja Rudarske šole Šolskega centra Velenje
11. ODLOK o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013

Uradni vestnik 24/2012

Uradni vestnik 24/2012, 28. december 2012

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 1990 za območje občine Šmartno ob Paki - dopolnitve 2009
2. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šmartno ob Paki za leto 2013
3. SKLEP o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju Komisije za izvedbo in nadzor premoženja občine Šmartno ob Paki
4. SKLEP o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
5. SKLEP o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju Komisije za izvedbo in nadzor premoženja občine Šmartno ob Paki
6. SKLEP o nadaljevanju začetka priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno ob Paki
7. SKLEP o potrditvi mandata nadomestnemu članu občinskega sveta
8. SKLEP o potrditvi programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leta 2013-2016
9. SKLEP o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo za leto 2013