SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2011

Uradni vestnik 01/2011

Uradni vestnik 01/2011, 7. januar 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju

Uradni vestnik 02/2011

Uradni vestnik 02/2011, 20. januar 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. OBVESTILO O REVALORIZACIJI POVPREČNIH STROŠKOV OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ V MO VELENJE IN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA VODOVOD VINSKE GORA V KS VINSKA GORA IN VODOVOD TURNŠEK V KS PAKA ZA LETO 2011
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/4, NAD STANETOVO CESTO V VELENJU

Uradni vestnik 03/2011

Uradni vestnik 03/2011, 27. januar 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

Uradni vestnik 04/2011

Uradni vestnik 04/2011, 16. februar 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o imenovanju člana v Odbor za okolje in prostor
2. SKLEP o imenovanju člana v Komisijo za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja
3. SKLEP o imenovanju člana v Svet Centra za socialno delo Velenje
4. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje
5. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Lipje iz javnega dobra
6. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Ložnica iz javnega dobra
7. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra
8. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra
9. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011
10. SKLEP o potrditvi programa odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode v Mestni občini Velenje za leto 2011
11. SKLEP o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Velenje za leto 2011
12. SKLEP o izdaji soglasja k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2011
13. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2011
14. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje
15. PRAVILNIK o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
16. LETNI PROGRAM športa v Mestni občini Velenje za leto 2011
17. OKVIRNI PROGRAM dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2011
18. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3

Uradni vestnik 05/2011

Uradni vestnik 05/2011, 14. marec 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času referendumske kampanje za referendum o Zakonu o malem delu

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

2. ODREDBA o pogojih za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za čas referendumske kampanje za referendum o Zakonu o malem delu v Občini Šmartno ob Paki
3. PRAVILNIK o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4. JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2011, ki jih bo občina sofinancirala iz občinskega proračuna
5. ODLOK o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2011

Uradni vestnik 06/2011

Uradni vestnik 06/2011, 17. marec 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA CENTRALNE PREDELE MESTA VELENJE

Uradni vestnik 07/2011

Uradni vestnik 07/2011, 23. marec 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o imenovanju člana v multidisciplinarni tim za preprečevanje nasilja v družini pri Centru za socialno delo Velenje
2. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članu Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja
3. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra (Rožič)
4. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011
5. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.
6. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Vrtec Velenje
7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvo javnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
8. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, nad Stanetovo cesto v Velenju
9. SKLEP O NAČRTU PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2011

Uradni vestnik 07a/2011

Uradni vestnik 07a/2011, 14. april 2011

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PREOBLIKOVANJU JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, IZVAJANJE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI, p. o.

Uradni vestnik 08/2011

Uradni vestnik 08/2011, 22. april 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o imenovanju člana v Komisijo za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja
2. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Paka iz javnega dobra (Pavčnik)
3. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011
4. ODLOK o splošnem redu v Mestni občini Velenje
5. SKLEP o potrditvi Poslovnega načrta GJS za zbiranje in odvoz ter prevoz odpadkov v Mestni občini Velenje za leto 2011
6. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
7. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
8. ODLOK o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
9. ODLOK o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2010
10. MNENJE o kandidatu za ravnatelja Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
2. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
3. SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE »C(4) 2d«
4. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno ob Paki
5. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROGRAMA PRODAJE občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2011
6. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2010

Uradni vestnik 09/2011

Uradni vestnik 09/2011, 3. maj 2011

ŠMARTNO OB PAKI

1. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI V LETU 2011

Uradni vestnik 10/2011

Uradni vestnik 10/2011, 5. maj 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. - 46. SKLEPI o odpisu dolga

Uradni vestnik 11/2011

Uradni vestnik 11/2011, 10. maj 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja in nameščanja plakatov v času referendumskih kampanj za referendume o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, v Mestni občini Velenje

Uradni vestnik 11a/2011

Uradni vestnik 11a/2011, 19. maj 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
2. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članu Nadzornega sveta Komunalnega podjetja d. o. o. Velenje

Uradni vestnik 12/2011

Uradni vestnik 12/2011, 15. junij 2011

ŠMARTNO OB PAKI

1. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
2. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2011
3. ODLOK o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno ob Paki
4. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
5. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
6. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarne Velenje
7. SKLEP o potrditvi Investicijskega programa za redno letno in zimsko vzdrževanje ter varstvo lokalnih cest in javnih poti v občini Šmartno ob Paki za obdobje 2011-2014
8. SKLEP O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
9. SKLEP O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
10. SLKEP o menjavi delov nepremičnin v k.o. Veliki Vrh in v k.o. Gavce
11. SKLEP o potrditvi programa-poslovnega načrta GJS za zbiranje in odvoz ter prevoz odpadkov v Občini Šmartno ob Paki za leto 2011
12. SKLEP o razrešitvi dosedanjega člana in imenovanju novega člana Nadzornega sveta KP Velenje
13. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 13/2011

Uradni vestnik 13/2011, 22. junij 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SOGLASJE k imenovanju direktorja Javnega zavoda Lekarna Velenje
2. SOGLASJE k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
3. SKLEP o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
4. SKLEP o imenovanju člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
5. SKLEP o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2011
6. SKLEP o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje proračunskega štipendijskega sklada Mestne občine Velenje
7. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje
8. SKLEP o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2011/2012
9. SKLEP o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolsko leto 2011/2012
10. SKLEP o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje
11. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Paka iz javnega dobra (parcela 562/21)
12. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Vinska Gora iz javnega dobra (parcela 848/18)
13. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra (parcela 3572/2)
14. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra (parcela 3614/3
15. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011
16. Sklepa o Trajnostnem energetskem akcijskem načrtu za Mestne občine Velenje v okviru Konvencije županov
17. SKLEP o Premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2010
18. PRAVILNIK o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Mestni občini Velenje
19. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje
20. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2011
21. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

Uradni vestnik 14/2011

Uradni vestnik 14/2011, 6. julij 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2011

Uradni vestnik 15/2011

Uradni vestnik 15/2011, 7. julij 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Statut Krajevne skupnosti Škale - Hrastovec
2. Popravekodloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

Uradni vestnik 16/2011

Uradni vestnik 16/2011, 31. avgust 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja s4/9a, Za gradom v Velenju
2. Sklep o seznanitvi z Vizijo dolgoročnega razvoja družbe Premogovnik Velenje, d.d. in Skupine PV

Uradni vestnik 17/2011

Uradni vestnik 17/2011, 19. september 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Odlok o himni Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 18/2011

Uradni vestnik 18/2011, 12. oktober 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o imenovanju članov v svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
2. SKLEP o imenovanju člana v svet zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in
Koroško
3. SKLEP o določitvi cene odvoza in hrambe zapuščenih vozil
4. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra (parcela 2879/1)
5. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Podkraj iz javnega dobra (parceli 950/8, 951/3)
6. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Podkraj iz javnega dobra (parcela 945/20)
7. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra (parcela 491/15)
8. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra (del parcele 356)
9. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k. o. Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3576/2 in 3576/9)
10. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Hrastovec iz javnega dobra (parc. št. 840/6, 869/2 in 840/5)
11. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Hrastovec iz javnega dobra (parcela št. 856/2)
12. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011
13. SKLEP o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
14. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju
15. MNENJE o kandidatu za ravnatelja Osnove šole Antona Aškerca Velenje
16. MNENJE o kandidatki za ravnateljico Osnove šole Šalek Velenje

Uradni vestnik 19/2011

Uradni vestnik 19/2011, 24. oktober 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

ODREDBO o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

Uradni vestnik 20/2011

Uradni vestnik 20/2011, 25. oktober 2011

ŠMARTNO OB PAKI

1. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROGRAMA PRODAJE občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2011
2. SKLEP o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Šmartno ob Paki
3. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2011
4. SKLEP
5. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

Uradni vestnik 21/2011

Uradni vestnik 21/2011, 28. oktober 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

POPRAVEK Odredbe o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

Uradni vestnik 22/2011

Uradni vestnik 22/2011, 21. november 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2011
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem
načrtu Šalek, del območja urejanja S4/8 v Velenju
3. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju
4. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju
5. MNENJE o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Gustava Šiliha Velenje
6. MNENJE o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Gustava Šiliha Velenje
7. MNENJE o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Gustava Šiliha Velenje
8. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011

Uradni vestnik 23/2011

Uradni vestnik 23/2011, 1. december 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011
2. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012
5. PRAVILNIK o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
6. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje
8. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo kanalizacije dela območja Bevč in Črnove v Velenju
9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
10. ODLOK o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda CVIU - Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
12. ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje strnjene pozidave Škale–Hrastovec (I. faza)
13. ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje strnjene pozidave Škale–Hrastovec (II. faza)
14. OKVIRNI PROGRAM dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2012
15. LETNI PROGRAM športa v Mestni občini Velenje za leto 2012

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. MNENJE o kandidatu za ravnatelja Osnove šole Bratov Letonja I.
2. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Šmartno ob Paki za leto 2011
3. ODLOK o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Šmartno ob Paki
4. ODLOK o Vaških skupnostih Občine Šmartno ob Paki
5. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šmartno ob Paki za leto 2012
6. ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Tomažek v Slatini
7. SKLEP o potrditvi programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2012
8. SKLEP o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo za leto 2012
9. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja leto 2011

Uradni vestnik 24/2011

Uradni vestnik 24/2011, 22. december 2011

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2. SKLEP o razrešitvi podžupanov Mestne občine Velenje
3. SKLEP o imenovanju podžupana Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 25/2011

Uradni vestnik 25/2011, 20. januar 2012

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODLOK O PRODAJI BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBMOČJU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
2. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2011
3. SKLEP o začasnem financiranju
4. SKLEP o imenovanju predstavnika v Svet Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Velenje