SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2010

Uradni vestnik 01/2010

Uradni vestnik 01/2010, 6. januar 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

01. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/1, KONOVO V
VELENJU

Uradni vestnik 02/2010

Uradni vestnik 02/2010, 3. februar 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o podpori izgradnje Bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj
2. SKLEP o imenovanju članov v Svet Andragoškega Javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
3. SKLEP o imenovanju članov v Svet Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
4. SKLEP o imenovanju člana Komisije za mladinska vprašanja Mestne občine Velenje
5. SKLEP o potrditvi investicijskega programa celovite oskrbe s pitno vodo v Šaleški dolini
6. SKLEP o potrditvi investicijskega programa dograditve in obnove na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
7. SKLEP o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec k odtujitvi nepremičnine, parc. št. 749/2, k.o. Škale
8. ODLOK o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo komunalne opreme na območju strnjene pozidave Zgornji Šalek v Velenju
9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda CVIU - Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojnovarstvenega zavoda Velenje v Javni zavod Vrtec Velenje
13. ODLOK o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
14. ODLOK o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin
15. PRAVILNIK o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
16. OBVESTILO o revalorizaciji povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč v MO Velenje in komunalnega prispevka za vodovod Vinska Gora in vodovod Turnšek v KS Paka za leto 2010

Uradni vestnik 03/2010

Uradni vestnik 03/2010, 14. marec 2010

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI 

1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi zavarovanega arheološkega najdišča Tomažk na območju občine Šmartno ob Paki
2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2010
3. SKLEP o potrditvi investicijskega programa celovite oskrbe s pitno vodo v Šaleški dolini
4. SKLEP o potrditvi investicijskega programa dograditve in obnove na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda

Uradni vestnik 04/2010

Uradni vestnik 04/2010, 9. marec 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članici v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
2. SKLEP o pridružitvi Mestne občine Velenje pobudi Evropske komisije: Konvencija županov za zmanjšanje emisij CO2 za 20 % na območju Mestne občine Velenje
3. PLAN razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje štirih let
4. PRAVILNIK o oddajanju parkirnih mest v garažah v najem
5. ODLOK o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje
6. ODLOK o ugotovitvi skladnosti prostorskih aktov Mestne občine Velenje z odlokom o prostorskih sestavinah družbenega plana Mestne občine Velenje
7. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01, Krajevna skupnost Vinska Gora (PUP 01)
8. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/9a, za gradom v Velenju
9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja S4/1, Konovo v Velenju
10. ODLOK o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo vodovoda Hrastovec – vrh v KS Škale - Hrastovec v Mestni občini Velenje
11. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010
12. POPRAVEK Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2010

Uradni vestnik 05/2010

Uradni vestnik 05/2010, 23. marec 2010

MESTNA OBČINA VELENJE
1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu začasne deponije komunalnih odpadkov
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za centralne predele mesta Velenje

Uradni vestnik 06/2010

Uradni vestnik 06/2010, 14. marec 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODLOK o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2009
2.  SKLEP o preimenovanju Komisije za spremljanje dela Medobčinskega inšpektorata
3.  SKLEP o imenovanju članov uprave Ustanove Velenjska knjižna fundacija
4.  SKLEP o imenovanju člana v Projektni svet Javnega zavoda Maribor 2012
5.  SKLEP o soglasju k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje
6.  SKLEP o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Kavče k brezplačnemu prenosu nepremičnin parc. št. 313/30, 313/31, 314/3 in 314/4, k.o. Kavče
7.  SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Velenje iz javnega dobra
8.  SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o menjavi zemljišč
9.  SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010
10.  SKLEP o uvrstitvi projekta  »Ploščad Edvarda Kardelja – sanacija« v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010 – 2013
11.  SKLEP o uvrstitvi projekta »Efenkova cesta - pri Domu učencev« v  Načrt razvojnih programov za obdobje 2010 - 2013
12.  PRAVILNIK o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje
13.  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2010
14.  PRAVILNIK o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
15.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
16.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
17.  SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Muzej Velenje za leto 2009
18.  SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Lekarna Velenje za leto 2009
19.  URADNO PREČIŠČENO BESEDILO ODLOKA o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02, Krajevna skupnost Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
20.  URADNO PREČIŠČENO BESEDILO ODLOKA o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, Krajevna skupnost Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
21.  ODLOK o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki
22. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

23.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom občine Šmartno ob Paki 2002
24.  SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Paška vas
25.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odmeri komunalnega prispevka za območje občine Šmartno ob Paki
26.    ODLOK o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 07/2010

Uradni vestnik 07/2010, 21. april 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju
2. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010

Uradni vestnik 08/2010

Uradni vestnik 08/2010, 12. maj 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010
2. ODREDBO o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času eferendumske kampanje za referendum o zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Zazidalnem načrtu Trebuša – varianta II
4. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
5. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu začasne deponije komunalnih odpadkov
6. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – varianta II
7. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

8. ODREDBO o pogojih za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za čas referendumske kampanje za referendum o Zakona o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške v Občini Šmartno ob Paki
9. JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki v letu 2010

Uradni vestnik 09/2010

Uradni vestnik 09/2010, 21. maj 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TEHNIČNEGA PRAVILNIKA RAVNANJA Z ODPADKI V MESTNI OBČINI VELENJE, OBČINI ŠOŠTANJ  IN OBČINI ŠMARTNO OB PAKI

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

2.  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TEHNIČNEGA PRAVILNIKA RAVNANJA Z ODPADKI V MESTNI OBČINI VELENJE, OBČINI ŠOŠTANJ  IN OBČINI ŠMARTNO OB PAKI

Uradni vestnik 10/2010

Uradni vestnik 10/2010, 26. maj 2010

MESTNA OBČINA VELENJE
1. SKLEP o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2009
2.  SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Bevče
3.  SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Cirkovce
4.  SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica
5.  SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Konovo
6.  SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Paka
7.  SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Pesje
8.  SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj
9.  SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Kavče
10.  SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec
11.  SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Staro Velenje
12.  SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Stara vas
13.  SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šalek
14.  SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šentilj
15.  SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale Hrastovec
16.  SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šmartno
17.  SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Vinska Gora
18.  SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Desni breg
19.  SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Levi breg zahod
20.  SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Levi breg vzhod
21.  SKLEP o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
22.  SKLEP o pristopu Mestne občine Velenje k ustanovitvi gospodarske družbe RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o.
23.  SKLEP o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje v obdobju 2010 – 2013
24.  SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Paka iz javnega dobra
25.  SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Vinska Gora iz javnega dobra
26.  SKLEP o izvzemu nepremičnine  parc. št. 860/6,  v k.o. Vinska Gora, iz javnega dobra
27.  SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010
28.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje
29.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju (za območje urejanja ŠC)
30.  URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote (PUP 04)
31.  URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj – zahodni del, Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
32.  URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06, naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)
33. LOKALNI PROGRAM razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje »MLADI V KORAK S ČASOM 2010 – 2015« - strategija za mlade MOV
34.  PROGRAM za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2010 – 2013
35.  SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Festival Velenje za leto 2009
36.  SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju ŠRZ Rdeča dvorana  Velenje za leto 2009
37.  POPRAVEK Odloka o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 11/2010

Uradni vestnik 11/2010, 26. maj 2010

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
2.  JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
3.  ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2009
4.  SKLEP o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2009
5.  SKLEP o sprejemu Družbene pogodbe za družbo z omejeno odgovornostjo RASR,  Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.
6.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole bratov Letonja Šm./P.

Uradni vestnik 11a/2010

Uradni vestnik 11a/2010, 10. junij 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NAČRTU PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2010

Uradni vestnik 12/2010

Uradni vestnik 12/2010, 30. junij 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Knjižnica Velenje za leto 2009
2. SKLEP o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2010
3. SKLEP o imenovanju občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
4. SKLEP o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Center za socialno delo Velenje
5. SKLEP o izvzemu nepremičnine, parc. št. 1393/4,  v k.o. Laze, iz javnega dobra
6. SKLEP o izvzemu nepremičnin, parc. št. 1287/17 in parc. št. 1287/22, v k. o. Lipje, iz javnega dobra
7. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010
8.  SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leti 2011 in 2012
9.  SKLEP o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2010
10. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2010/2011
11. SKLEP o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2010/2011
12. SKLEP o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolsko leto 2010/2011
13. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
14. TEHNIČNI PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika ravnanja z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki
15. LETNI PROGRAM za zbiranje, odvoz in predelavo odpadkov v Mestni občini Velenje za leto 2010
16. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
17. ODLOK o občinskih taksah v Mestni občini Velenje
18. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
19. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Trebuša – varianta II
20. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu začasne deponije komunalnih odpadkov
21. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
22. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Mladinski center Velenje za leto 2009
23. PRAVILNIK  o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2010 do vključno 2017
24. OBČINSKI PROGRAM varstva okolja v Mestni občini Velenje 2010-2015
25. ODLOK o oglaševanju v Mestni občini Velenje
26.  ODLOK o javno-zasebnem partnerstvu za rekonstrukcijo ogrevalnega sistema na OŠ Livada – POŠ Škale
27.  SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Stare vasi – zahod (tehnološki park Velenje)
28.  SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2010
29.  SKLEP o uveljavitvi uradnega elektronskega naslova Mestne občine Velenje
30.  POPRAVEK Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/9a, za gradom v Velenju (Uradno prečiščeno besedilo)
31.  ODREDBA

Uradni vestnik 15/2010

Uradni vestnik 15/2010, 11. avgust 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. UGOTOVITVENI SKLEP o številu potrebne podpore volivcev za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta
2. UGOTOVITVENI SKLEP o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature za župana
3. SKLEP o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
4. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja in nameščanja plakatov v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni občini Velenje
5. POPRAVEK Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Velenje

Uradni vestnik 16/2010

Uradni vestnik 16/2010, 18. avgust 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov sveta Mestne občine Velenje in za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

2. TEMELJNI PRAVNI AKT IZDAJATELJA glasila občine Šmartno ob Paki
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki; kultura, šport in izobraževanje
4. SKLEP o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 -1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje od leta 1986 – 1990 za območje občine Šmartno ob Paki – dopolnjen 1997, 1997/1, 2002 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje. št. 7/98 z datumom 21.09.1998, 10/99 z datumom 17.11.1999, 8/00 z datumom 24.10.2000 in 14/04 z datumom 05.06.2004) – v nadaljevanju: Sid VPA Šmartno ob Paki – dopolnitve 2009
5. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010
6. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov sveta Občine Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 17/2010

Uradni vestnik 17/2010, 2. september 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010
2. SKLEP o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Izgradnja večnamenskega objekta v krajevni skupnosti Podkraj z zunanjo ureditvijo«
3. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE VELENJE ZA OBDOBJE 1986 - 2000, DOPOLNJEN 1988 in 1990, DRUŽBENEGA PLANA OBČINE VELENJE ZA OBDOBJE 1986 - 1990 IN SPREMEMB IN DOPOLNITEV PLANSKIH AKTOV DELA OBČINE ŽALEC ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE VELENJE - dopolnitve 2009
4. SKLEP o novelaciji projekta »Pridobivanje novih stanovanjskih enot in poslovnih prostorov – objekt Gorica« v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2010 - 2013

Uradni vestnik 18/2010

Uradni vestnik 18/2010, 9. september 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za Gorico – vzhod (razširitev)
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
4. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
5. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04
6. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
7. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
8. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; naselje Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)
9. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/1, Konovo v Velenju
10. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/9a, Za gradom v Velenju

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

11. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2010
12. SKLEP o razrešitvi in imenovanju namestnika člana občinske volilne komisije
13. SKLEP o izdaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Lekarne Velenje
14. OBVESTILO

Uradni vestnik 19/2010

Uradni vestnik 19/2010, 20. september 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 06, naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 01, Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
3. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 02; Krajevna skupnost Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
4. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 03, Krajevne skupnosti Plešivec, Paka in Bevče (PUP 03)
5. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA ODPRTI PROSTOR PLANSKE CELOTE 04
6. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
7. ODREDBO

Uradni vestnik 20/2010

Uradni vestnik 20/2010, 24. september 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA MESTNE OBČINE VELENJE
2. SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE VELENJE
3. SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN MESTNIH ČETRTI

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

6. SEZNAM kandidatov za župana občine Šmartno ob Paki
7. SEZNAM KANDIDATOV PO LISTAH
8. SKLEP o nakupu nepremičnin v k.o. Paška vas
9. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Rečica ob Paki
10. ODLOK o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Šmartno ob Paki
11. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2006
12. SKLEP O ZAMENJAVI NAMESTNICE ČLANICE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
13. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Paška vas iz javnega dobra
14. SKLEP o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Lekarne Velenje
15. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Paška vas
16. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Paška vas iz javnega dobra
17. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Gorenje
18. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Paška vas iz javnega dobra
19. SKLEP o prodaji nepremičnin v k.o. Paška vas
20. POPRAVEK

Uradni vestnik 21/2010

Uradni vestnik 21/2010, 4. oktober 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP  O  JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA  SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU GORICA – VZHOD (RAZŠIRITEV)
2. POPRAVEK Odloka o  spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine Žalec za območje Mestne občine Velenje - dopolnitve 2009

Uradni vestnik 22/2010

Uradni vestnik 22/2010, 14. oktober 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. IZID volitev za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje na volitvah 10. oktobra 2010                                                           
2.   SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI                                                                                                         

3. POROČILO o izidu volitev za župana in člane občinskega sveta v Občini Šmartno ob Paki na volitvah 10. oktobra 2010

Uradni vestnik 23/2010

Uradni vestnik 23/2010, 14. oktober 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
2. SKLEP o ugotovitvi izvolitve župana
3. SKLEP  o  ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata člana sveta
4. SKLEP o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
5. SKLEP o imenovanju podžupanov Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 24/2010

Uradni vestnik 24/2010, 22. november 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o potrditvi mandata članici občinskega sveta
2. SKLEP o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje
3. SKLEP o imenovanju Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja
4. SKLEP o imenovanju Komisije za priznanja
5. SKLEP o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe
6. SKLEP o imenovanju Odbora za gospodarstvo
7. SKLEP o imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb
8. SKLEP o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb
9. SKLEP o imenovanju Odbora za okolje in prostor
10. SKLEP o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
11. SKLEP o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
12. SKLEP o imenovanju Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije
13. SKLEP o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
14. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Velenje
15. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članice Sveta JZ Knjižnica Velenje
16. SKLEP o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij župana in člana sveta JZ Zdravstveni dom Velenje
17. SKLEP o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij članov sveta

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

18. SKLEP o ugotovitvi izvolitve župana
19. SKLEP o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
20. SKLEP o imenovanju podžupana občine Šmartno ob Paki
21. SKLEP o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
22. SKLEP o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata člana

Uradni vestnik 25/2010

Uradni vestnik 25/2010, 16. november 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEPE OZ. ZAHTEVE ZA NADALJEVANJE IZVAJANJA PROJEKTA BLOK VI TEŠ
2. ODREDBO o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času
referendumske kampanje za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenije

Uradni vestnik 26/2010

Uradni vestnik 26/2010, 29. november 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU STARA VAS – ZAHOD, TEHNOLOŠKI PARK VELENJE
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA STARO VELENJE
3. SKLEP O RAZREŠITVI PODŽUPANA MESTNE OBČINE VELENJE

Uradni vestnik 27/2010

Uradni vestnik 27/2010, 1. december 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o potrditvi mandata članoma Sveta Mestne občine Velenje
2. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članici Nadzornega odbora
3. SKLEP o izvzemu dela nepremičnine v k. o. Bevče iz javnega dobra
4. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Paški Kozjak iz javnega dobra
5. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Paški Kozjak iz javnega dobra
6. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem mestne občine Velenje za leto 2010
7. SKLEP o izdaji soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Lekarne Velenje
8. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Velenje
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01, krajevna skupnost Vinska Gora (PUP 01)
12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
13. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
14. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04
15. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
16. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; naselje Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)
17. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za Gorico - vzhod (razširitev) 

Uradni vestnik 28/2010

Uradni vestnik 28/2010, 16. december 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

SKLEP O NAČRTU PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2010

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP O NAČRTU PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2010
2. SKLEP o potrditvi programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2011
3. SKLEP o imenovanju Komisije za odlikovanja, priznanja in nagrade
4. SKLEP o imenovanju Komisije za izvedbo in nadzor premoženja občine Šmartno ob Paki
5. SKLEP o imenovanju Nadzornega odbora občine Šmartno ob Paki
6. SKLEP o imenovanju predstavnika Občine Šm./ P. v Svet zavoda Lekarne Velenje
7. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šmartno ob Paki za leto 2011
8. SKLEP O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
9. SKLEP O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
10. SKLEP o potrditvi mandata članu občinskega sveta
11. SKLEP o začasnem financiranju
12. SKLEP o imenovanju Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
13. SKLEP o imenovanju Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
14. SKLEP
15. SKLEP o imenovanju Statutarno pravne komisije
16. SKLEP o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo za leto 2011
17. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
18. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Šmartno ob Paki za leto 2010MESTNA OBČINA VELENJE

Uradni vestnik 29/2010

Uradni vestnik 29/2010, 21. december 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/3, ŠMARTNO-VELENJE IN DEL OBMOČJA UREJANJA G4/3
2. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članici Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja
3. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članici Sveta Centra za socialno delo Velenje
4. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članici Odbora za okolje in prostor
5. SKLEP o imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih služb
6. SKLEP o imenovanju članov v Komisijo za prošnje in pritožbe
7. SKLEP o imenovanju člana v Komisijo za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja
8. SKLEP o imenovanju članov v Komisijo za mladinska vprašanja
9. SKLEP o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje
10. SKLEP o imenovanju članov v Svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
11. SKLEP o imenovanju člana v Svet Javnega zavoda Knjižnica Velenje
12. SKLEP o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011
13. SKLEP o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012
14. ODLOK o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2011
15. ODLOK o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012
16. ODLOK o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje
17. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče

Uradni vestnik 13/2010

Uradni vestnik 13/2010, 8. julij 2010

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SPREMEMBE STATUTA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
2. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju političnih strank v občini Šmartno ob Paki
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za volitve članov sveta in župana v občini Šmartno ob Paki
4. TEHNIČNI PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika ravnanju z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 14/2010

Uradni vestnik 14/2010, 2. avgust 2010

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v MO Velenje
2. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
3. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010