SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2008

Uradni vestnik 01/2008

Uradni vestnik 01/2008, 23. januar 2008

01. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2008
02. SKLEP o prenehanju statusa javnega dobra na zemljišču v k.o. Paka
03. SKLEP o prenehanju statusa javnega dobra na zemljišču v k.o. Podkraj
04. SKLEP o prenehanju statusa javnega dobra na zemljišču v k.o. Velenje
05. SKLEP o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Podkraj za nakup nepremičnin v k.o. Podkraj in k.o. Velenje
06. SKLEP o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Šmartno k brezplačnemu prenosu nepremičnine v k.o. Velenje
07. SKLEP o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
08. SKLEP o podelitvi pooblastila županu za zagotovitev sredstev za izplačevanje sejnin predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti za leto 2008
09. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu za leto 2008
10. PRAVILNIK o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
11. PRAVILNIK o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Mestni občini Velenje
12. PRAVILNIK  o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje
13. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda CVIU – Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
14. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
15. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje
16. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Lipa – vzhod
17. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka lokacijskega načrta Stari jašek v Velenju

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

18. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o.

Uradni vestnik 02/2008

Uradni vestnik 02/2008, 13. februar 2008

01. OBVESTILO o revalorizaciji povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč v MO Velenje in komunalnega prispevka za vodovod Vinska Gora in vodovod Turnšek v KS Paka za leto 2008

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

02. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2002
03. ODLOK o proračunu občine Šmartno ob Paki za leto  2008
04. SKLEP o začetku postopka za sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
05. UGOTOVITVENI  SKLEP
06. JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2008, ki jih bo občina sofinancirala iz občinskega proračuna.

Uradni vestnik 03/2008

Uradni vestnik 03/2008, 12. marec 2008

01. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata člaice Nadzornega odbora Mestne občine Velenje
02. SKLEP o imenovanju članov v Svet Javnega zavoda Knjižnica Velenje
03. SKLEP o soglasju k razrešitvi direktorja Javnega zavoda Mladinskega centra Velenje
04. SKLEP o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje
05. SKLEP o soglasju k splošnim pogojem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije
06. SKLEP o soglasju k tarifnemu sistemu za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije
07. SKLEP o prenehanju statusa javnega dobra na zemljišču v k.o. Velenje
08. SKLEP o prenehanju statusa javnega dobra na zemljišču v k.o. Laze
09. SKLEP o prenehanju statusa javnega dobra na zemljiščih v k.o. Bevče
10. SKLEP o prenehanju statusa javnega dobra na zemljišču v k.o. Velenje
11. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2008
12. SKLEP o  začetku postopka za sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
13. SKLEP o določitvi obračuna oskrbnine za odsotnost otrok s posebnimi potrebami zaradi bolezni v Vrtcu Velenje
14. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, nad Stanetovo cesto v Velenju
15. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskem ureditvenem načrtu 03; KS Plešivec, KS Cirkovce, KS Paka in KS Bevče
16. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske planske celote 01
17. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Vzgojnovarstvenega zavoda Velenje v javni zavod Vrtec Velenje
18. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
19. ODLOK o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje
20. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
21. ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje
22. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Velenje
23. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2008

Uradni vestnik 04/2008

Uradni vestnik 04/2008, 14. marec 2008

01. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

Uradni vestnik 05/2008

Uradni vestnik 05/2008, 21. marec 2008

01. SKLEP (vizija razvoja energetskega gospodarstva v Šaleški dolini)

Uradni vestnik 06/2008

Uradni vestnik 06/2008, 21. april 2008

1. SKLEP o imenovanju člana v Svet Javnega zavoda Knjižnica Velenje
2. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Mladinski center Velenje
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi Kompleksa starega premogovniškega jaška Škale za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Velenje
4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Velenje
5. ODLOK o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2007
6. ODLOK o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo,Podgorje in Tajna (uradno prečiščeno besedilo)
7. SKLEP o soglasju k ceni storitve socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
8. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorja Muzeja Velenje za leto 2007
9. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje za leto 2007
10. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Lekarne Velenje za leto 2007
11. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost pomočnici direktorice za finančno področje lekarne Velenje
12. SKLEP o soglasju za izplačilo povečane delovne uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Velenje
13. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2008
14. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članu Nadzornega odbora Mestne občine Velenje
15. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2008

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

16. SKLEP o določitvi cene programov v Vrtcu Šmartno ob Paki
17. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2007
18. Popravek Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Šmartno ob Paki
19. Popravek sklepa o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo za leto 2008
20. SKLEP
21. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu nadzornega odbora občine Šmartno ob Paki
22. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Šmartno ob Paki 

Uradni vestnik 07/2008

Uradni vestnik 07/2008, 13. maj 2008

1. . SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA REKREACIJSKO OBMOČJE »JEZERO« V VELENJU, (območje urejanja R4/4)
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/5, Stara vas v Velenju
4. Poslovnik o delu komisije za koordiniranje aktivnosti in obveščanje javnosti o postopkih sprejemanja državnega prostorskega načrta

Uradni vestnik 08/2008

Uradni vestnik 08/2008, 22. maj 2008 

1. SKLEP o imenovanju članov v Svet zavoda Festival Velenje
2. SKLEP o imenovanju člana v Svet Doma za varstvo odraslih Velenje
3. SKLEP o imenovanju člana v Nadzorni odbor MOV
4. SKLEP o imenovanju članov v Svet zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
5. SKLEP o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
6. SKLEP o imenovanju članov v Svet vrtca Velenje
7. SKLEP o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda
8. SKLEP o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Antona Aškerca
9. SKLEP o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha
10. SKLEP o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gorica
11. SKLEP o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Livada
12. SKLEP o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Šalek
13. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2008
14. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje
15. SKLEP o soglasju k splošnim pogojem za dobavo in odjem hladu iz distribucijskega omrežja
16. SKLEP o soglasju k tarifnemu sistemu za dobavo in odjem hladu iz distribucijskega omrežja
17. ODLOK o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje
18. SKLEP o pristopu Evropski listini za enakopravnost žensk in moških v lokalnem življenju
19. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Knjižnice Velenje
20. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
21. SKLEP o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2007
22. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE«
23. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
24. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2013
25. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Rdeča dvorana ŠRZ Velenje za leto 2007  

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

26. SKLEP o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Tomažek v Slatini
27. SKLEP o oceni stanja pri pripravi Lokacijskega načrta za stanovanjsko območje Tomažk v Slatin - naslednje akte Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 09/2008

Uradni vestnik 09/2008, 28. maj 2008

1, ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja in nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času volilne kampanje za posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec,Cirkovce, Paka in Bevče


OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2008
4. ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odmeri komunalnega prispevka za območje občine Šmartno ob Paki
5. SKLEP o imenovanju članov Sveta javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
6. PRAVILNIK o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2008-2013
7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole bratov Letonja Šm./P.
8. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE«
9. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Rečica ob Paki iz javnega dobra
10. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Gorenje iz javnega dobra
11. SKLEP o nakupu nepremičnin v k.o. Gorenje
12. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Gorenje
13. SKLEP o spremembi trase poti v k.o. Gavce
14. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Rečica ob Paki
15. ODREDBO o pogojih za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za čas referendumske kampanje v občini Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 10/2008

Uradni vestnik 10/2008, 4. junij 2008

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA KOMPLEKSA OB ŽELEZNIŠKI PROGI, za območje urejanja M4/10 v Velenju
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI POSEBNIH STROKOVNIH PODLAG SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA STARO VELENJE  

Uradni vestnik 11/2008

Uradni vestnik 11/2008, 9. julij 2008

1. SKLEP o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2008
2. SKLEP o  imenovanju člana v Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda
3. SKLEP o sprejemu akcijskega načrta za enakost spolov v Mestni občini Velenje
4. SKLEP o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2008/2009
5. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2008
6. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče
7. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje
8. ODLOK o javnozasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki
9. SKLEP "3. razvojna os"
10. SKLEP o namenu porabe vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
11. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2008

Uradni vestnik 12/2008

Uradni vestnik 12/2008, 16. julij 2008

1. ODREDBO o načinu in pogojih lepljenja in nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času volilne kampanje za volitve v državni zbor


OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. ODREDBO o pogojih za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za čas volilne kampanje za volitve v Državni zbor v občini Šmartno ob paki
2. ODLOK o javnozasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki
3. RAZPIS Za zbiranje pobud za podelitev priznanj in nagrad občine Šmartno ob Paki v letu 2008 

Uradni vestnik 13/2008

Uradni vestnik 13/2008, 20. avgust 2008

1. ODREDBO o spremembah odredbe o načinu in pogojih lepljenja In nameščanja plakatov v Mestni občini velenje v času volilne kampanje za volitve v Državni zbor

Uradni vestnik 14/2004

Uradni vestnik 14/2008, 10. september 2008

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu Pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2008

Uradni vestnik 15/2008

Uradni vestnik 15/2008, 11. september 2008

1. SKLEP o razdelitvi dodatnih sredstev za vzdrževanje nekategoriziranih cest kot pomoč krajevnim skupnostim Mestne občine Velenje, ki so v neurju 27. 08. 2008 utrpele škodo 

Uradni vestnik 16/2008

Uradni vestnik 16/2008, 1. oktober 2008

1. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Šmartno ob Paki iz javnega dobra
2. SKLEP o brezplačnem prenosu nepremičnine v k.o. Šmartno ob Paki
3. SKLEP o podelitvi priznanj in nagrad občine Šmartno ob Paki za leto 2008  

Uradni vestnik 17/2008

Uradni vestnik 17/2008, 3. oktober 2008

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za centralne predele mesta Velenje
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka zazidalnem načrtu za Gorico - vzhod (razširitev)
4. SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območiji urejanja z oznako P 4/4 in M 4/3 v Velenju
5. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za Staro Velenje 

Uradni vestnik 18/2008

Uradni vestnik 18/2008, 15. oktober 2008

1. SKLEP o imenovanju članov v svet Javnega zavoda Muzej Velenje
2. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja zavoda KSSENA
3. SKLEP o prenehanju statusa javnega dobra na zemljišču v k.o. Hrastovec
4. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2008
5. SKLEP o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2009
6. SKLEP o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010
7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za rekreacijsko območje Jezero« v Velenju (območje urejanja R4/4)
8. DOLGOROČNI PROGRAM naložb v vodooskrbovalni sistem ter naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda za obdobje 2009 – 2020
9. ODLOK o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje
10. ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja spremenjenega in dopolnjenega ZN “Lipa vzhod« v Velenju
11. ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja spremenjenega in dopolnjenega »ZN Obrtne, servisne in stanovanjske cone Stara vas« v Velenju
12. ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje lokacijskega načrta Vinska Gora - 2
13. SPREMEMBE in DOPOLNITVE Statuta Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 19/2008

Uradni vestnik 19/2008, 19. november 2008

1. SKLEP o imenovanju direktorja javnega zavoda Festival Velenje
2. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata člana Sveta zavoda Mladinski center Velenje
3. SKLEP o izvzemu nepremičnine- kategorizirane JP 950 260 Grabner-Bošnjak v k.o. Paka iz javnega dobra
4. ODLOK o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2009
5. ODLOK o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2010
6. PRAVILNIK o zakupu vrtov
7. PRAVILNIK o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje
8. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
9. ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda Galerije Velenje
10. ODLOK o prispevku za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda za obdobje 2009 – 2020
11. SKLEP o sprejemu Strateškega razvojnega dokumenta Mestne občine Velenje
12. POPRAVEK Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu Stari Jašek v Velenju

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

13. SKLEP o nakupu nepremičnin v k.o. Rečica ob Paki
14. SKLEP o menjavi nepremičnin v k.o. Paška vas
15. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Paška vas iz javnega dobra
16. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2008
17. SKLEP o imenovanju člana Sveta zavoda CVIU Velenje

Uradni vestnik 20/2008

Uradni vestnik 20/2008, 25. november 2008

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka zazidalnem načrtu Lipa - zahod
2. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Gorica - vzhod (razširitev)

Uradni vestnik 21/2008

Uradni vestnik 21/2008, 5. december 2008

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2008
2. NAVODILO o obrazcu za dajanje podpore pobudi za vložitev zahteve za razveljavitev Odloka o prispevku za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda za obdobje 2009-2020 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 19/08

Uradni vestnik 22/2008

Uradni vestnik 22/2008, 17. december 2008

1. SKLEP o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in ministra ter prenehanju mandata člana sveta
2. SKLEP o imenovanju člana v svet zavoda Mladinski center Velenje
3. SKLEP o prenehanju družbe TRC Jezero, d.o.o. in izbrisu družbe iz sodnega registra
4. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2008
5. SKLEP o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest in vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja
6. SKLEP o sprejemu Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje lokacijskega načrta Vinska Gora - 2
8. ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje strnjene pozidave Škale - Hrastovec
9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Velenje
13. LETNI PROGRAM športa v Mestni občini Velenje za leto 2009
14. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
15. OKVIRNI PROGRAM dela Sveta MOV za leto 2009
16. SKLEP o uvrstitvi delovnega mesta direktorice Festivala Velenje v plačni razred

Uradni vestnik 23/2008

Uradni vestnik 23/2008, 24. december 2008

 1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

2. AVTENTIČNA RAZLAGA drugega odstavka 10. člena Odloka o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob
Paki 2002 (Uradni vestnik MOV, št. 25/2006, 2/2008)
3. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šmartno ob Paki za leto 2009
4. SKLEP o začasnem financiranju
5. SKLEP o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Sveta zavoda Osnovna šola bratov Letonja Šm./P.
6. POPRAVEK
7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2008
8. DOLGOROČNI PROGRAM NALOŽB v vodooskrbovalni sistem ter naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih voda za obdobje 2009 – 2020
9. ODLOK o prispevku za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za obdobje 2009-2020