SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2007

Uradni vestnik 01/2007

Uradni vestnik 01/2007, 3. januar 2007

01. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta grajski hrib – območje skakalnic

Uradni vestnik 02/2007

Uradni vestnik 02/2007, 24. januar 2007

01. Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega Sveta
02. Sklep o imenovanju nadzornega odbora Mestne občine Velenje
03. Sklep o imenovanju Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja
04. Sklep o imenovanju Komisije za priznanja
05. Sklep o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe
06. Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo
07. Sklep o imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb
08. Sklep o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb
09. Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
10. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
11. Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje dela medobčinskega inšpektorata
12. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
13. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda zdravstveni dom velenje
14. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda ŠRZ Rdeča dvorana Velenje
15. Sklep o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – nepremičnine parc. Št. 1235 in 1267/2 k.o. Škale
16. Sklep o določitvi cen programov, višine subvencije za poletne rezervacije, stroških začasnega izpisa in subvencioniranja prispevkov staršev zaradi daljših odsotnosti otrok iz zdravstvenih razlogov v Vrtcu Velenje
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Lokacijskem načrtu za rekreacijsko območje »jezero« v Velenju (za območje urejanja D)
18. Sklep o pristopu k partnerstvu v projektu "Evropska kulturna prestolnica 2012"
19. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij članov sveta
20. Obvestilo o revalorizaciji povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč v MO Velenje in komunalnega prispevka za vodovod Vinska Gora in vodovod Turnšek v KS Paka za leto 2007

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

21. Pravilnik občine Šmartno ob Paki o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
22. Sklep o prodaji nepremičnin v k.o. Piran
23. Sklep o prodaji nepremičnine v Maredi na Hrvaškem
24. Odlok o lokacijskem načrtu za obrtno-poslovno cono Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 03/2007

Uradni vestnik 03/2007, 12. februar 2007

01. Program priprave za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih Pogojih za območje planske celote 02; krajevni skupnosti Škale – Hrastovec in Konovo - del
02. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del
03. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
planske celote 04 – PUP 04 za Dele mesta Velenje
04. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/6, v Naselju Pesje v Velenju
05. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno - Velenje in del območja urejanja G4/3
06. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško v plačni razred ob Paki

Uradni vestnik 04/2007

Uradni vestnik 04/2007, 9. marec 2007

1. SKLEP o potrditvi mandatov članoma sveta
2. SKLEP o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo
3. SKLEP o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
4. ODLOK o ustanovitvi skupnega organa Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje d. o. o.
5. SKLEP o imenovanju članov v svet javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Velenje
6. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Laze iz javnega dobra
7. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja- nepremičnine parc.št. 1390/4 k.o. Laze
8. SKLEP o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja- nepremičnine parc.št. 2418/6 za 2411/34, k.o. Velenje
9. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja- nepremičnine parc.št. 3268/9, k.o. Velenje
10. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja- nepremičnine parc.št. 3268/8, k.o. Velenje
11. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja nepremičnine parc. št. 3127/2 k.o. Velenje
12. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – trisobnega stanovanja št. 7 v 1. etaži v večstanovanjski stavbi Šalek 90, Velenje, v izmeri 72,69 m2, ki stoji na parceli št. 2190, k.o. Velenje
13. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – stanovanja št. 31 v 5. etaži v večstanovanjski stavbi Goriška 38, Velenje, v izmeri 29,55 m2, ki stoji na parceli št. 2397/145, k.o. Velenje
14. SKLEP o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
15. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Mestni občini Velenje
16. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov
17. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02, Krajevna skupnost Škale-Hrastovec in Konovo-del
18. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3
19. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
20. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/6, v naselju Pesje v Velenju

Uradni vestnik 05/2007

- Uradni vestnik 05/2007, 30. marec 2007

1. SKLEP o začasnem financiranju Mestne občine Velenje april – junij 2007
2. SKLEP o zagotovitvi sredstev v proračunu MO Velenje za leto 2007 za investicijo RCERO Celje I. faza
3. POPRAVEK ODLOKA o priznanjih Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 06/2007

Uradni vestnik 06/2007, 10. april 2007

1. PROGRAM PRIPRAVE za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta Stari jašek v Velenju

Uradni vestnik 07/2007

Uradni vestnik 07/2007, 18. april 2007

1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o Ureditvenem načrtu začasne deponije komunalnih odpadkov Velenje
2. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje
4. SKLEP o soglasju za izplačilo povečane delovne uspešnosti v javnem zavodu Lekarna Velenje
5. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Lekarne Velenje
6. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju in izvajanju javne službe pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
7. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
8. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje nepremičnin parc. št. 2502/8 ter deli parc. št. 2502/7, 2506, 2502/1, 2502/3, 2503/1 in 2502/4, vse k.o. Velenje
9. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Podkraj iz javnega dobra
10. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – del nepremičnine parc. št. 949/3, k.o. Podkraj
11. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Hrastovec iz javnega dobra
12. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja nepremičnine parc.št. 828/14, k.o. Hrastovec
13. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k. o. Plešivec iz javnega dobra
14. SKLEP o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja – nepremičnine parc. št. 1089/6, 1093/4, 1093/6, 1093/10, 1093/11 za parc. št. 456/1, 457/1, 461/4, 461/5, 462/3, 464/3, 465/2, 467/6, 472/1, 473/4, 473/6, 475/4, vse k. o. Plešivec
15. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Paka iz javnega dobra
16. SKLEP o sprejema posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – del nepremičnine parc. št. 562/3, k.o. Paka
17. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje
18. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja- del nepremičnine parc.št. 3127/1, k.o. Velenje
19. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja- del nepremičnine parc.št. 1372/1 in 1373/4, k.o. Velenje

Uradni vestnik 08/2007

Uradni vestnik 08/2007, 18. april 2007 

1. ODLOK o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2006

Uradni vestnik 09/2007

Uradni vestnik 09/2007, 25. april 2007

(Pomota v številčenju tiskanega izvoda! Popravek zap. številke je v Ur. v MoV št 10/2007!)

1. Program priprave za spremembe in dopolnitve odloka o Ureditvenem načrtu odlagališča pepela, žlindre in produktov odžvepljevanja
2. Program priprave za izdelavo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Selo

Uradni vestnik 10/2007

Uradni vestnik 10/2007, 8. maj 2007

1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtne, servisne in stanovanjske cone Stara vas, Območje urejanja O4/3 v Velenju
2. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
3. Popravek številke Uradnega vestnika


OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

4. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Gorenje iz javnega dobra
5. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Gorenje. ODLOK o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2006

Uradni vestnik 11/2007

Uradni vestnik 11/2007, 16. maj 2007

1. ODLOK o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2007
2. ODLOK o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2008
3. SKLEP o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2007
4. SKLEP o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2008
5. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k. o. Velenje iz javnega dobra
6. PRAVILNIK o sofinanciranju programov in projektov, ki niso bili predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje (pokroviteljstva, sponzorstva, donacije)
7. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
8. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o sprejetju programa opremljanja za vodovod Vinska Gora
9. ODLOK o občinskem lokacijskem načrtu Vinska gora 2

Uradni vestnik 12/2007

Uradni vestnik 12/2007, 1. junij 2007

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO enodružinskih stanovanjskih hiš V OBMOČJU GNEČ
2. ODLOK O ZAGOTAVLJANJU MATERIALNIH POGOJEV ZA DELO SKUPIN ČLANOV SVETA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za center Šmartno ob Paki
4. ODLOK o dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno ob Paki
5. ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
6. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2006
7. ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA IMENOVANO GNEČ
8. SKLEP o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2006

Uradni vestnik 13/2007

Uradni vestnik 13/2007, 13. junij 2007

1. SKLEP o nadaljevanju dela komisije za oceno škode zaradi posledic rudarjenja v Mestni občini Velenje
2. SOGLASJE k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Velenje
3. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k. o. Velenje iz javnega dobra
4. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Zdravstvenega doma Velenje
5. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje
6. SKLEP o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2006
7. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2007
8. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – trisobnega stanovanja št. 12 v IV. nadstropju v večstanovanjski stavbi Prešernova 7c, Velenje, v izmeri 76,51 m2, ki stoji na parceli št. 2624/12, podvložek št. 3221/12, k.o. Velenje
9. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – enosobnega stanovanja št. 5 v I. nadstropju v večstanovanjski stavbi Šalek 110, Velenje, v izmeri 35,35 m2, ki stoji na parceli št. 372, zk vložek št. 2328, k.o. Velenje
10. PROGRAM Evropska kulturna prestolnica 2012
11. ODLOK o mladinskem delu v Mestni občini Velenje
12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pogojev opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
13. ODLOK o razglasitvi Kompleksa starega premogovniškega jaška Škale za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Velenje
14. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Velenje
15. Letni program športa za leto 2007
16. UGOTOVITVENI SKLEP v zvezi z nadaljevanjem priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Stari jašek v Velenju po določbah Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št.33/07)
17. ODLOK o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Velenje (Kartografski del)

Uradni vestnik 14/2007

Uradni vestnik 14/2007, 2. julij 2007

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Zazidalnem načrtu Selo v Velenju
2. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta Stari jašek v Velenju

Uradni vestnik 15/2007

Uradni vestnik 15/2007, 11. julij 2007

1. MNENJE k predlogu območij pokrajin v Sloveniji, z imeni in sedeži
2. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
3. SKLEP o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2007
4. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2007
5. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2008
6. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje in k.o. Bevče iz javnega dobra
7. SKLEP o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja- nepremičnine parc.št. 3588/1, k.o. Velenje in 531/8, k.o. Bevče za 183/12 in 183/13, k.o. Bevče
8. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja- del nepremičnine parc. št. 1391/1, 1383/1, 1387, k.o. Velenje – vrtički v Pesju
9. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – dvosobnega
stanovanja št. 12 v pritličju - 2. etaža v večstanovanjski stavbi Jenkova 17, Velenje, v izmeri 56,25 m2, ki stoji na parceli št. 2580/2, 2580/3, zk vlož. št. 2657, k.o. Velenje
10. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – dvosobnega stanovanja v večstanovanjski stavbi Tomšičeva 25, Velenje, št. 4, v izmeri 61,04 m2, v 3. etaži z ID
1482/4, vl.št. 3344, podvložek št. 3344/4, parc.št. 2577/1, 2571/14, k.o. Velenje
11. SKLEP o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja – garsonjere št. 6 v 1. nadstropju v večstanovanjski stavbi Kidričeva 55a, Velenje, v izmeri 32,85 m2, parc.št. 1829/1, zk
vl.št. 2657, k.o. Velenje za garsonjero št. 53 v 7. nadstropju večstanovanjske stavbe Kidričeva 55, Velenje v izmeri 28,10 m2,parc. št. 1829/1, zk vl. št. 3275, k.o. Velenje
12. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Muzeja Velenje
13. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje
14. SKLEP o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2007/2008
15. PRAVILNIK o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2013
16. ODLOK o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave “Medobčinski inšpektorat”
17. ODLOK o turistični taksi v Mestni občini Velenje
18. ODLOK o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in distribuciji toplote v Mestni občini Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

19. ODLOK O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«
20. SKLEP o prodaji nepremičnin v k.o. Paška vas
21. ODLOK O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI

Uradni vestnik 16/2007

Uradni vestnik 16/2007, 6. avgust 2007

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lipa vzhod v Velenju
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta začasne deponije komunalnih odpadkov Velenje
3. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka O ureditvenem načrtu odlagališča pepela, žlindre in produktov odžvepljevanja TEŠ

Uradni vestnik 17/2007

Uradni vestnik 17/2007, 22. avgust 2007

1. ODREDBO o načinu in pogojih lepljenja in nameščanja plakatov v času volilne kampanje za volitve predsednika republike v Mestni občini Velenje
2. POPRAVEK Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007 - 2013

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

3. ODREDBO o pogojih za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za čas volilne kampanje v občini Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 18/2007

Uradni vestnik 18/2007, 27. avgust 2007

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu začasne deponije komunalnih odpadkov v Velenju

Uradni vestnik 19/2007

Uradni vestnik 19/2007, 31. avgust 2007

1. ODREDBO o spremembah odredbe o načinu in pogojih lepljenja in nameščanja plakatov v času volilne kampanije za volitve Predsednika republike v Mestni občini Velenje.zgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu začasne deponije komunalnih odpadkov v Velenju

Uradni vestnik 20/2007

Uradni vestnik 20/2007, 26. september 2007

1.    SKLEP o pripravi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

2. PRAVILNIK o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2007-2013
3. ODLOK o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Šmartno ob Paki
4. SKLEP IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI

Uradni vestnik 21/2007

Uradni vestnik 21/2007, 2. oktober 2007

1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Stari jašek v Velenju

Uradni vestnik 22/2007

Uradni vestnik 22/2007, 12. oktober 2007

1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
2. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja- nepremičnine parc.št. 3268/11, k.o. Velenje
3. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – nepremičnine del parc.št. 2610/6 in del parc. št. 2610/7, k.o. Velenje
4. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2007
5. SKLEP o prenehanju statusa javnega dobra na zemljišču v k.o. Laze
6. SKLEP o prenehanju statusa javnega dobra na zemljišču v k.o. Ložnica
7. SKLEP o podpisu izjave o občini kot območju brez gensko spremenjenih organizmov
8. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Selo
9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne, servisne in
stanovanjske cone Stara vas
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu začasne deponije komunalnih odpadkov v Velenju
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje  skakalnic
12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih
površin posebnega pomena v MO Velenje
13. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o  vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje
14. SKLEP o sprejetju  finančne konstrukcije za operacijo Poslovna cona Rudarski dom-razvojno
tehnološko središče
15. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju ŠRZ Rdeča
dvorana Velenje
16. IZVOLJENI PREDSTAVNIKI V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
17. DOLOČEN KANDIDAT ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
18. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA
NAČRTA LIPA - VZHOD
19. POPRAVEK Kazala Uradnega vestnika Mestne občine Velenje št. 21/07

Uradni vestnik 23/2007

Uradni vestnik 23/2007, 26. oktober 2007

1. SKLEP  O PODELITVI PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE  ŠMARTNO OB PAKI  ZA LETO 2007
2. PREDSTAVNIKA V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto  2007
4. SKLEP o plačilu prispevka za izgradnjo sistema javne oskrbe z vodo
5. SKLEP o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 24/2007

Uradni vestnik 24/2007, 15. november 2007

1.   SKLEP o imenovanju članov Komisije za mladinska vprašanja
2.   SKLEP o imenovanju članov sveta javnega zavoda Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana
3.   SKLEP o imenovanju člana sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
4.   SKLEP o izdaji soglasja sveta Mestne občine Velenje k nameri ponudnika za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše
5.   SKLEP o prenehanju statusa javnega dobra na zemljiščih v k.o. Bevče
6.   SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – stanovanja št. 9 v 6. etaži, Tomšičeva 8, Velenje, v skupni izmeri 58,35 m2, ki stoji na parceli št. 1911/1 k.o. Velenje
7.   SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – stanovanja št. 31 mansardi objekta  Zadrečka 11, Nazarje, v skupni izmeri 61,14 m2, ki stoji na parceli št. 895/11, k.o. Prihova
8.   SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – stanovanja št. 27 v 5. nadstropju, Cesta zmage 12, Zagorje ob Savi, v skupni izmeri 70,10 m2, ki stoji na parceli št. 1175/4, k.o. Zagorje-mesto
9.   SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja –  50 % stanovanja št. 2 v 3. nadstropju objekta  Trg borcev NOB 13, Dol pri Hrastniku, v skupni izmeri 68,20 m2, ki stoji na parceli št. 719/1,2,3,4,5,6. k.o. Dol pri Hrastniku
10.  SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – stanovanja št. 53 v 9. nadstropju objekta  Kraigherjeva 6,  Celje, v skupni izmeri 29,75 m2, ki stoji na parceli št. 1059/2 k.o. Spodnja Hudinja
11.  SKLEP o odločitvi sklenitvi javno-zasebnega partnerstva za izvajanje galerijske dejavnosti
12.  SKLEP o razdelitvi sredstev za pomoč prebivalcem Mestne občine Velenje, ki so v neurju 18.9.2007 utrpeli škodo
13.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu odlagališča pepela, žlindre in produktov odžvepljevanja
14.  Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče
15.  ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda Rdeča dvorana Športnorekreacijski zavod
16.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o.
17.  SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2007
18.  SKLEP o podpori predlagane trase 3. razvojne osi  - državne ceste med avtocesto A1 Šentilj- Koper in mejo z Republiko Avstrijo na območju mestne občine Velenje
19.  Poslovnik o delu komisije za oceno škode zaradi posledic rudarjenja v Mestni občini Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

20.  Popravek

Uradni vestnik 25/2007

Uradni vestnik 25/2007, 7. december 2007

01. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za Staro Velenje
02. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta kompleksa ob železniški progi, območje urejanja M4/2 in del območja urejanja S4/5 v Velenju
03. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za centralne predele mesta Velenje
04. SKLEP o začetku priprave  sprememb in dopolnitev lokacijskega  načrta za rekreacijsko območje »Jezero«  v Velenju (območje urejanja R4/4)

Uradni vestnik 26/2007

Uradni vestnik 26/2007, 19. december 2007

01. SKLEP o imenovanju Komisije za koordiniranje aktivnosti in obveščanje javnosti o postopkih sprejemanja  državnega lokacijskega načrta
02. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Knjižnice Velenje
03. MNENJE k predlogu Zakona o ustanovitvi pokrajin
04. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Statuta Mestne občine Velenje
05. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah pravilnika o  plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
06. PROGRAM izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v MO Velenje za leto 2008
07. PROGRAM gospodarske javne službe odlaganja odpadkov za leto 2008
08. PROGRAM oskrbe s pitno vodo v MO Velenje za leto 2008
09. PROGRAM dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2008
10. LETNI PROGRAM športa v MOV za leto 2008
11. PRAVILNIK o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOV
12. LOKALNI PROGRAM varnosti v cestnem prometu SPV MO Velenje za obdobje 2007 do 2011
13. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče
14. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, nad Stanetovo cesto v Velenju
15. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP za dele mesta Velenje
16. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV premembah in dopolnitvah odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP za dele mesta Velenje
17. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec,Cirkovce, Paka in Bevče
18. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV spremembah in dopolnitvah odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, nad Stanetovo cesto v Velenju
19. POPRAVEK SKLEPA O RAZDELITVI SREDSTEV ZA POMOČ PREBIVALCEM MESTNE OBČINE VELENJE, KI SO V NEURJU 18.9.2007 UTRPELI ŠKODO

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

20. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja imenovano Gneč
21. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šmartno ob Paki za leto 2008
22. SKLEP o začasnem financiranju
23. SKLEP o potrditvi programa izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Šmartno ob Paki za leto 2008
24. SKLEP o potrditvi programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja odpadkov za leto 2008
25. SKLEP o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo za leto 2008