SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2005

Uradni vestnik 01/05

Uradni vestnik 01/05, 2. februar 2005 (700 kB)

1. Popravek Odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

2. Sklep o imenovanju predstavnikov občine v svet zavoda Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki
3. Sklep ooprodaji nepremičnin v k.o. Paška vas iz javnega dobra
4. Sklep o prodaji nepremičnin v k.o. Paška vas
5. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Gorenje
6. Sklep o prodaji nepremičnin v k.o. Paška vas
7. Sklep o nakupu nepremičnine v k.o. Paška vas
8. Program priprave lokacijskega načrta za stanovanjsko območje Tomažk v Slatini
8. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2005.Popravek Odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Velenje št.4/99,6/01 in 14/03)

Uradni vestnik 02/05

Uradni vestnik 02/05, 23. februar 2005 (500 kB)

1. PROGRAM priprave lokacijskega načrta Stari jašek v Velenju
2. PROGRAM priprave za spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu začasne deponije komunalnih odpadkov
3. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja-ice javnega zavoda Knjižnica Velenje
4. SKLEP o imenovanju člana v svet Šolskega centra Velenje
5. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje, iz javnega dobra (Gubčeva)
6. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje, iz javnega dobra (pokopališče Podkraj
7. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o.Velenje (HTZ d.o.o .)
8. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o.Velenje (Pungartnik)
9. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o.Velenje (Merkur d.d.)
10. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o.Vinska gora, iz javnega dobra (Vodušek)
11. SKLEP o zamenjavi nepremičnin v k.o. Vinska gora (Vodušek)
12. SKLEP o zamenjavi nepremičnine v k.o. Velenje (Fraktal Consultind d.o.o.)
13. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Škale (Graščina Turn)
14. SKLEP o odtujitvi nepremičnine v k.o. Velenje (za potrebe TRC jezero – Pikin svet)
15. SKLEP o sprejetju Novelacije energetske zasnove Mestne občine Velenje
16. SKLEP o prodaji parkirnih mest v garažni hiši na Kardeljevem trgu v Velenju
17. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Selo
18. MNENJE o kandidatu za ravnatelj (a-ico) Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
19. MNENJE o kandidatu za ravnatelj (a-ico) Osnovne šole Gorica
20. MNENJE o kandidatu za ravnatelj (a-ico) Osnovne šole Mihe Pinterja Toleda Velenje
21. MNENJE o kandidatu za ravnatelj (a-ico) Osnovne šole Gustava Šiliha Velenje
22. MNENJE o kandidatu za ravnatelj (a-ico) Osnovne šole Livada Velenje

Uradni vestnik 03/05

Uradni vestnik 03/05, 11. marec 2005 (186 kB)

01. Mnenje o kandidatu za direktor (ja-ice) Varstveno delovnega centra SAŠA

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

02. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šmartno ob Paki
03. Sklep o potrditvi Investicijskega programa za Regijski CERO Celje
04. Program priprave uskladitve Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2002

Uradni vestnik 04/05

Uradni vestnik 04/05, 17. marec 2005 (170 kB)

01. Program priprave lokacijskega načrta za rekreacijsko območje Jezero v Velenju (območje urejanja R4/4)
02. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja občine Žalec z oznako PUP 1, za območje Mestne občine Velenje, krajevna skupnost Vinska Gora (skrajšani postopek)
03. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu začasne deponije komunalnih odpadkov

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

04. Sklep o prodaji nepremičnin v k.o. Paška vas

Uradni vestnik 05/05

Uradni vestnik 05/05, 20. april 2005 (215 kB)

01. Sklep o imenovanju člana v Nadzorni svet Savinjsko – Šaleške območne razvojne agencije, d.o.o.
02. Sklep o imenovanju članov v svet zavoda Mladinski center Velenje
03. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o.Velenje iz javnega dobra
04. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje
05. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje
06. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
07. Sklep o sprejetju finančne konstrukcije za Centralno čistilno napravo Šaleške doline
08. Sklep o ustanovitvi komisije za nadzor dela Medobčinskega inšpektorata
09. Sklep o nakupu motornega kolesa za potrebe Policijske postaje Velenje
10. Sklep o prodaji deleža 44,313 % etažne lastnine
11. Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov, ki se (so) financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave "Medobčinski inšpektorat"
13. Odlok o komunalnih taksah in tarifa komunalnih taks
14. Odlok o oglaševanju na javnih površinah v Mestni občini Velenje
15. Sklep o poteku aktivnosti na območju vrtičkarskega naselja Kunta Kinte

Uradni vestnik 06/05

Uradni vestnik 06/05, 22. april 2005 (351 kB)

01. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2004

Uradni vestnik 07/05

Uradni vestnik 07/05, 25. maj 2005 (308 kB)

01. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01, krajevna skupnost Vinska gora
02. PROGRAM PRIPRAVE lokacijskega načrta stanovanjske gradnje v ureditvenem območju naselja Vinska Gora 2
03. PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S 4/5, Stara vas v Velenju
04. PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

05. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2004
06. SKLEP o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2004
07. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Gorenje iz javnega dobra
08. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
09. SKLEP o sprejemu novelacije Energetske zasnove občine Šmartno ob Paki
10. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 08/05

Uradni vestnik 08/05, 1. junij 2005 (180 kB)

01. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja s4/5, Stara vas v Velenju

Uradni vestnik 09/05

Uradni vestnik 09/05, 10. junij 2005 (290 kB)

01. SKLEP o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje
02. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra
03. SKLEP o zamenjavi nepremičnin v k.o. Velenje
04. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o zamenjavi nepremičnin v k.o. Velenje
05. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra
06. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Vinska gora in k.o. Črnova iz javnega dobra
07. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Črnova in k.o. Vinska gora
08. SKLEP o zamenjavi nepremičnin v k.o. Podkraj
09. SKLEP o zamenjavi nepremičnin v k.o. Velenje
10. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra
11. SKLEP o zamenjavi nepremičnin v k.o. Velenje
12. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Velenje iz javnega dobra
13. SKLEP o prodaji nepremičnin v k.o. Velenje
14. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – grad Turn
15. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – nepremičnine parc. št. 389/2, parc.št. 3511/16 in parc.št. 3511/17 k.o. Velenje
16. SKLEP o prodaji 26,00% deleža etažne lastnine
17. SKLEP o sprejetju programa opremljanja za ZN Selo
18. SKLEP o sprejetju programa opremljanja za vodovod Turnšek v KS Paka
19. SKLEP o sprejetju programa opremljanja za vodovod Vinska gora
20. SKLEP o pristopu k sofinanciranju izgradnje Regionalnega centra za ravnanje z odpadki – II. faza projekta (Mehansko biološka obdelava odpadkov)
21. SKLEP o ustanovitvi in nalogah Sveta za invalide Mestne občine Velenje
22. SKLEP o soglasju za izplačilo povečane delovne uspešnosti v javnem zavodu Lekarna Velenje
23. SKLEP o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2004
24. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje
25. ODLOK o avto taksi prevozih
26. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele mesta Velenje z oznako C4/4, C4/5, C4/6, E4/1, K4/1, M4/1, M4/3, M4/4, M4/7, O4/1, O4/2, O4/4, O4/5, del O4/6, P4/1, P4/2, P4/3, P4/4, P4/5, P4/6, P4/7, P4/9, R4/1, R4/2, R4/3, R4/5, R4/8, R4/9, R4/11, S4/2, S4/7, S4/17, S4/20a, S4/20b in S4/20c
27. SKLEP (notranje revidiranje - KPV)
28. SKLEP (Računsko sodišče – KPV)
29. SKLEP o pristopu k projektu ustanovitve lokalne energetske agencije

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

29. SKLEP o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje
30. SKLEP o nakupu nepremičnin v k.o. Rečica ob Paki
31. SKLEP o nakupu nepremičnin v k.o Šmartno ob Paki
32. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Šmartno ob Paki
33. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Gavce
34. SKLEP o prodaji nepremičnin v k.o. Gorenje
35. SKLEP o pristopu k sofinanciranju izgradnje Regionalnega centra za ravnanje z odadki - II. faza
projekta (Mehansko biološka obdelava odpadkov)

Uradni vestnik 10/05

Uradni vestnik 10/05, 7. julij 2005 (235 kB)

01. PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico, območje urejanja S 4/21, S 4/22, S 4/23, S 4/24 (del), S 4/25, C 4/7 in R 4/10 v Velenju
02. PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S 4/5, Stara vas v Velenju
03. SKLEP o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v leto 2005
04. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja - nepremičnina, parc. št. 793/4, k.o. Velenje
05. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Paški Kozjak iz javnega dobra
06. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja - del nepremičnine, parc. št. 6731 v k.o. Paški Kozjak
07. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Paški Kozjak iz javnega dobra
08. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja - del nepremičnine parc. št. 373 in parc. št. 674/1 v k.o. Paški Kozjak
09. SKLEP o izvzemu nepremičnine iz javnega dobra v k.o. Škale
10. ODLOK o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Velenje
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu začasne deponije komunalnih odpadkov
12. ODLOK o spremembi odloka o ustanovitvi Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje
13. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2005

Uradni vestnik 11/05

Uradni vestnik 11/05,  13. julij 2005 (187 kB)

01. STALIŠČE k predlogu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
02. POPRAVEK Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Stari jašek

Uradni vestnik 12/05

Uradni vestnik 12/05,  22. julij 2005 (194 kB)

01. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI osnutka lokacijskega načrta za rekreacijsko območje “Jezero” v Velenju
02. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI osnutka lokacijskega načrta Stari jašek v Velenju
03. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico, območja urejanja S4/21, S4/22, S4/23, S4/24 (del), S4/25, C4/7 in R4/10 v Velenju
04. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI osnutka lokacijskega načrta “Stara vas - sever” v Velenju

Uradni vestnik 13/05

Uradni vestnik 13/05,  28. julij 2005 (187 kB)

01. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja s4/5, Stara vas v Velenju

Uradni vestnik 14/05

Uradni vestnik 14/05,  3. avgust 2005 (185 kB)

01. PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju

Uradni vestnik 15/05

Uradni vestnik 15/05,  12. avgust 2005 (186 kB)

01. PROGRAM PRIPRAVE Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za center Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 16/05

Uradni vestnik 16/05,  17. avgust 2005 (181 kB)

01. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za center Šmartno ob Paki – skrajšani postopek

Uradni vestnik 17/05

Uradni vestnik 17/05,  6. oktober 2005 (206 kB)

01. PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče
02. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče
03. SKLEP o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja v k.o. Velenje
04. SKLEP o soglasju k povečani delovni uspešnosti direktorja javnega zavoda Muzej Velenje
05. SKLEP o imenovanju člana Sveta za invalide Mestne občine Velenje
06. SKLEP o imenovanju članov komisije za nadzor dela Medobčinskega inšpektorata
07. SKLEP o sprejemu letnega programa prodaje premoženja KS Šalek
08. SKLEP o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja v k.o. Velenje
09. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja - nepremičnine parc.št. 597/2, 597/17, 665/2, k.o. Paka
10. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja - nepremičnin parc. št. 3270/9 in parc. št. 3270/13, k.o. Velenje (PUP Gorica)
11. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja - nepremičnin parc. št. 887/3 in parc. št. 888/24, k.o. Podkraj
12. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja - nepremičnina parc. št. 1732/16, k.o. Velenje
13. SKLEP o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja v k.o. Velenje
14. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Velenje
15. ODLOK o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Velenje

Uradni vestnik 18/05

Uradni vestnik 18/05, 18. oktober 2005 (312 kB)

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

01. SKLEP o imenovanju člana v svet zavoda Vrtec Šoštanj
02. SKLEP o imenovanju člana v svet zavoda Lekarna Velenje
03. SKLEP o podelitvi naziva častni občan
04. SKLEP o podelitvi plakete občine Šmartno ob Paki
05. SKLEP o podelitvi plakete občine Šmartno ob Paki
06. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2005

Uradni vestnik 19/05

Uradni vestnik 19/05, 15. november 2005 (179 kB)

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

01.SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja imenovano Gneč

Uradni vestnik 20/05

Uradni vestnik 20/05, 21. november 2005 (1 Mb)

01.SKLEP o imenovanju manjkajočih članov Komisije za nadzor dela Medobčinskega inšpektorata
02.SKLEP o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja v k.o. Velenje
03.SKLEP o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja nepremičnin parc.št. 2615/2 za parc.št. 2610/4 parc.št. 3188/10 in parc.št. 2620/3 v k.o. Velenje
04.SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – dvosobno stanovanje štev. 07, v 3. nadstropju, Šalek 102 Velenje, parc.št. 372, k.o. Velenje
05.SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – dvosobno stanovanje štev. 01, v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe Prešernova cesta 9/a, Velenje, parc.št. 2680 in 2641, k.o. Velenje
06.SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – večsobno stanovanje v 11. etaži – 9. nadstropje večstanovanjske stavbe Kersnikova 1, Velenje, parc.št. 1863 in 1864, k.o. Velenje
07.SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženjanepremičnine, parc. št. 2537/1, k.o. Velenje
08.SKLEP o določitvi cen programov, višine subvencije za poletne rezervacije, stroških začasnega izpisa in subvencioniranju prispevkov staršev zaradi daljših odsotnosti otrok iz zdravstvenih razlogov v Vrtcu Velenje
09.PROGRAM gospodarske javne službe odlaganja odpadkov za leto 2006
10.PROGRAM izvajanja gospodarske javne službe ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje v letu 2006
11.ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Mestni občini Velenje
12.ODLOK o lokacijskem načrtu za rekreacijsko območje »Jezero« v Velenju
13.ODLOK o lokacijskem načrtu »Stari jašek«
14.ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico, območja urejanja S4/21, S4/22, S4/23, S4/24(del), S4/25, C4/7 in R4/10 v Velenju
15.ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01, Krajevna skupnost Vinska gora
16.ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče
17.ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2005

Uradni vestnik 21/05

Uradni vestnik 21/05, 27. december 2005 (2,7 Mb)

01. SKLEP o imenovanju člana sveta zavoda Lekarna Velenje
02. SKLEP o določitvi cene izvajanja gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimiodpadki
03. SKLEP o soglasju k izplačilu enkratne letne nagrade direktorju ŠRZ Rdeča dvorana
04. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje
05. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2006
06. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Statuta Mestne občine Velenje
07. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem zavodu Muzej Velenje
08. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji občinske uprave Mestne občine Velenje
09. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
10. ODLOK o razglasitvi Kulturnega doma Velenje za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Velenje
11. OKVIRNI PROGRAM DELA Sveta Mestne občine Velenje v letu 2006
12. POPRAVEK Odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

13. SKLEP o nakupu delov nepremičnin v k.o. Paška vas
14. SKLEP o potrditvi programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja odpadkov za leto 2006
15. SKLEP o potrditvi programa izvajanja gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Šmartno ob Paki za leto 2006
16. SKLEP o določitvi cene izvajanja gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki
17. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za center Šmartno ob Paki
18. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šmartno ob Paki za leto 2006
19. SKLEP o določitvi cene programov v Vrtcu Šoštanj
20. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«
21. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Paška vas iz javnega dobra
22. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Paška vas