SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2004

Uradni vestnik 01/04

Uradni vestnik 01/04, 19. januar 2004

01. Program priprave za spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu odlagališča pepela, žlindre in produktov odžvepljevanja
02. Program priprave za spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele mesta Velenje ( PUP 04)

Uradni vestnik 02/04

Uradni vestnik 02/04, 18. februar 2004

01. Sklep o prodaji 50% solastniškega deleža stanovanja v etažni lastnini
02. Sklep o prodaji nepremičnin v k.o. Velenje
03. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
04. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za socialno delo Velenje
05. Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov sveta Krajevne skupnosti Podkraj
06. Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Krajevne skupnosti Kavče
07. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih
08. Odlok o obveznostih lastnikov in vodnikov psov v Mestni občini Velenje
09. Odlok o javnem redu in miru v Mestni občini Velenje
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
11. Odlok o prenehanju javnega zavoda Kulturni center Ivan Napotnik Velenje, p.o. Velenje
12. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzej Velenje
13. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Velenje
14. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Šalek-območje Kavčič
15. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu odlagališča pepela, žlindre in produktov odžveplevanja
16. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu Trebuša - vzhod
17. Poslovnik o delu komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Uradni vestnik 03/04

Uradni vestnik 03/04, 1. marec 2004

01. Sklep o razpisu prvih rednih volitev v svet Krajevne skupnosti Podkraj in svet Krajevne skupnosti Kavče
02. Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za prve redne volitve v svet KS Podkraj in v svet KS Kavče, ki bodo 25. aprila 2004

Uradni vestnik 04/04

Uradni vestnik 04/04, 8. marec 2004

01. Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za volitve članov svetov krajevne skupnosti Podkraj in krajevne skupnosti Kavče

Uradni vestnik 05/04

Uradni vestnik 05/04, 11. marec 2004

01. Odredba o določitvi območja modrih con
02. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi cen za plačilo parkirnine znotraj modrih con
03. Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za volitve članov svetov krajevne skupnosti Podkraj in krajevne skupnosti Kavče

Uradni vestnik 06/04

Uradni vestnik 06/04, 26. marec 2004

01. Sklep o spremembah sklepa o prodaji nepremičnin v k.o. Velenje
02. Sklep o izvzemu nepremičnin v k.o. Paka iz javnega dobra
03. Sklep o zamenjavi nepremičnin v k.o. Paka
04. Sklep o prodaji nepremičnin v k.o. Velenje
05. Sklep o prodaji nepremičnin v k.o. Velenje
06. Sklep (Knjižnica)
07. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
08. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja 02; krajevne skupnosti Ravne, Gaberke, Škale-Hrastovec in Konovo (za del območje v Mestni občini Velenje)
09. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06, ki vključuje ureditveno območje naselja Šentilj in ureditvena območja razloženih naselij Ložnica, Silova in Laze
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
11. Sklep o imenovanju članov v svet javnega zavoda Muzej Velenje
12. Sklep o imenovanju članov v svet javnega zavoda Knjižnica Velenje
13. Lokalna Agenda 21 za Mestno občino Velenje

Uradni vestnik 07/04

Uradni vestnik 07/04, 8. april 2004

01. Seznam kandidatov za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Podkraj in Krajevne skupnosti Kavče
02. Poslovnik o spremembah in dopolnitvah poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 08/04

Uradni vestnik 08/04, 13. april 2004

01. Odredba o pogojih za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve poslancev iz republike Slovenije v Evropski parlament 2004

Uradni vestnik 09/04

Uradni vestnik 09/04, 5. maj 2004

01. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje
02. Sklep o soglasju za izplačilo povečane delovne uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Velenje
03. Sklep o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
04. Besedilo javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
05. Pravilnik o razveljavitvi pravilnika o dodelitvi socialnih stanovanj
06. Pravilnik o razveljavitvi pravilnika o dodelitvi neprofitnih stanovanj
07. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Šalek – območje Kavčič
08. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu odlagališča pepela, žlindre in produktov odžveplevanja
09. Odlok o določitvi  pogojev za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MO Velenje
10. Sklep o imenovanju člana v Svet Doma za varstvo odraslih Velenje
11. Izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti Podkraj in člane sveta krajevne skupnosti Kavče na volitvah 25.aprila 2004
12. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja 02; krajevne skupnosti Ravne, Gaberke, Škale-Hrastovec in Konovo (za del območje v Mestni občini Velenje)
13. Popravek sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Knjižnica Velenje

Uradni vestnik 10/04

Uradni vestnik 10/04, 7. maj 2004

01.   Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2003

Uradni vestnik 12/04

Uradni vestnik 12/04, 8. junij 2004

01. Sklep o imenovanju članov v Svet vrtca Velenje
02. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
03. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
04. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda
05. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Antona Aškerca
06. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Livada
07. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha
08. Sklep o o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Šalek
09. Sklep o prodaji stanovanja v etažni lastnini
10. Sklep o prodaji poslovnega prostora v etažni lastnini
11. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje
12. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje
13. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje
14. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje
15. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje
16. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje
17. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
18. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2003
19. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Ureditvenem načrtu Stari jašek
20. Program dela NO MOV za leto 2004

Uradni vestnik 13/04

Uradni vestnik 13/04, 22. junij 2004

01. Sklep o imenovanju članov v Svet vrtca Velenje
02. Sklep o določitvi gibljivega normativa v oddelkih Vrtca Velenje
03. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2004
04. Sklep o imenovanju člana v svet zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
05. Sklep o imenovanju članov v svet zavoda Osnovna šola Gorica
06. Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Muzej Velenje
07. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Velenje iz javnega dobra
08. Sklep o odsvojitvi nepremičnine v k.o. Velenje
09. Sklep o sofinanciranju investicije “Nadzidava zdravstvenega doma (objekt A) za potrebe doma za starejše”
10. Sklep o sofinanciranju investicije “Dom za starejše”
11. Sklep o seznanitvi določil Uredbe o ekološko pomembnih območjih in Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) na območju Mestne občine Velenje
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986-1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine Žalec za območje Mestne občine Velenje – dopolnjen 2002

Uradni vestnik 14/04

Uradni vestnik 14/04, 05. julij 2004

01. Program priprave za izdelavo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Selo

Uradni vestnik 15/04

Uradni vestnik 15/04, 14. julij 2004

01. SKLEP o potrditvi predloga Programa priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske statistične regije
02. PROGRAM PRIPRAVE regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske statistične regije (SKTE 3)

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

03. SKLEP o potrditvi predloga Programa priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske statistične regije
04. PROGRAM PRIPRAVE regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske statistične regije (SKTE 3

Uradni vestnik 15-A/04

Uradni vestnik 15-A/04, 28. julij 2004

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

01. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na osnovi sprememb in dopolnitev planskih aktov občine Šmartno ob Paki v letu 2002
02. Odredba o pogojih za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo
03. Sklep o nakupu nepremičnine v k.o. Rečica ob Paki
04. Sklep o nakupu nepremičnine v k.o. Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 16/04

Uradni vestnik 16/04, 4. avgust 2004

01. Odredba o načinu in pogojih lepljenja in nameščanja plakatov v času volilne kampanje v Mestni občini Velenje
02. Program priprave odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele mesta Velenje z oznako C4/4, C4/5, C4/6, E4/1, K4/1, M4/1, M4/3, M4/4, M4/7, O4/1, O4/2, O4/4, O4/5, del O4/6, P4/1, P4/2, P4/3, P4/4, P4/5, P4/6, P4/7, P4/9, R4/1, R4/2, R4/3, R4/5, R4/8, R4/9, R4/11, S4/2, S4/7, S4/17, S4/20a, S4/20b in S4/20c
03. Program priprave odloka o dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu Stari jašek; skrajšani postopek
04. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

Uradni vestnik 17/04

Uradni vestnik 17/04, 3. september 2004

1. Popravek Odloka o zazidalnem načrtu Lipa-vzhod

2. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Selo v Velenju

Uradni vestnik 18/04

Uradni vestnik 18/04, 29. september 2004

1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 01; krajevna skupnost Vinska gora
2. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 02; krajevne skupnosti Ravne, Gaberke, Škale-Hrastovec in Konovo (za del območja v mestni občini Velenje)
3. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 03; krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka pri Velenju in Bevče
4. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor  planske celote 04, za območja urejanja z oznako g4/1, g4/2, g4/3(a in b), g4/5, g4/6, g4/7, g4/8(a,b in c), g4/9, g4/12 (del), g4/13, g4/14, g4/15, k4/2, k4/4 (a,b in c), k4/5, r4/1 (del) in s4/20 (del)
5. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 05, ki vključuje ureditvena območja naselij Kavče, Podkraj (zahodni del), zaselka Tajna, naselij Podgorje in Lokovica
6. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 06, ki vključuje ureditveno območje naselja Šentilj in ureditvena območja razloženih naselij Ložnica in Laze

Uradni vestnik 19/04

Uradni vestnik 19/04, 20. oktober 2004

1. Sklep o določitvi ekonomskih cen programov, višine subvencije za poletne rezervacije in subvencioniranja prispevkov staršev zaradi daljših odsotnosti otrok iz zdravstvenih razlogov v Vrtcu Velenje
2. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Nadzornega odbora Mestne občine Velenje
4. Sklep o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje
5. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
6. Sklep o imenovanju člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; krajevna skupnost Vinska Gora 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; krajevne skupnosti Ravne, Gaberke, Škale-Hrastovec in Konovo ( za del območja v Mestni občini Velenje)
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka pri Velenju in Bevče
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; ki vključuje ureditvena območja naselij Kavče, Podkraj (zahodni del), zaselka Tajna, naselij Podgorje in Lokovica (za del območja v Mestni občini Velenje) 
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; ki vključuje ureditveno območje  naselja Šentilj in ureditvena območja razloženih naselij Ložnica, Silova in Laze 
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04;za območja urejanja z oznako G4/1, G4/2, G4/3 (a in b), G4/5, G4/6, G4/7, G4/8(a, b in c), G4/9, G4/12 (del), G4/13,  G4/14, G4/15, K4/2, K4/4 (a, b in c), K4/5, R4/1 (del) in S4/20 (del)
13. Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2005 – 2009
14. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Stari jašek
15. Mnenje o kandidatu za direktorja Doma za varstvo odraslih

Uradni vestnik 20/04

Uradni vestnik 20/04, 3. december 2004
(Zaradi velikosti datoteke (8Mb), je le-ta razdeljena na dva dela!)

I. del - 1. do 21. točke

1.   Sklep o izvzemu nepremičnne v k.o.Podkraj,iz javnega dobra
2.   Sklep o prodaji nepremičnine v k.o.Podkraj
3.   Sklep o izvzemu nepremičnne v k.o.Škale,iz javnega dobra
4.   Sklep o zamenjavi nepremičnine v k.o.Škale
5.   Sklep o zamenjavi nepremičnine v k.o.Velenje
6.   Sklep o izvzemu nepremičnne v k.o.Vinska gora,iz javnega dobra
7.   Sklep o prodaji nepremičnine v k.o.Vinska gora
8.   Sklep o zamenjavi nepremičnine v k.o.Vinska gora
9.   Sklep o izvzemu nepremičnne v k.o.Paka,iz javnega dobra
10. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o.Paka
11. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o.Velenje
12. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o.Velenje
13. Sklep o prodaji etažne lastnine
14. Sklep o prodaji deleža 25,807 % etažne lastnine
15. Sklep o sprejetju Razvojnega programa podeželja za Mestno občino Velenje,Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki
16. Odlok o zazidalnem načrtu Trebuša vzhod
17. Odlok o komunalnem prispevku v Mestni občini Velenje
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Velenje
19. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave "Urad za okolje in prostor SAŠA regije"
20. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Stari jašek
21. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih vzgojno -izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje

II. del - 22. do 30. točke

22. Program izvajanja GJS ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje v letu 2005
23. Program odlaganja odpadkov za leto 2005
24. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2005
25. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenja
26. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele mesta Velenja
27. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta "Stara vas -sever"
28. Popravek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2004
29. Mnenje o imenovanju ravnatelja srednje šole
30. Mnenje o imenovanju ravnatelja visoke strokovne šole

Uradni vestnik 20 a/04 (priloga)

Uradni vestnik 20 a/04 (priloga), 3. december 2004

Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2005 

Uradni vestnik 20 b/04 (priloga)

Uradni vestnik 20 b/04 (priloga), 3. december 2004

Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2006 

Uradni vestnik 20 c/04 (priloga)

Uradni vestnik 20 c/04 (priloga), 3. december 2004

Načrt razvojnih programov MOV v letih 2005-2009

Uradni vestnik 21/04

Uradni vestnik 21/04, 22. december 2004

1. Sklep o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda Knjižnica Velenje
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
3. Odlok o ustanovitvi Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje (uradno prečiščeno besedilo)
4. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi cen za plačilo parkirnine znotraj modrih con

Uradni vestnik 22/04

Uradni vestnik 22/04, 29. december 2004

1. Sklic Prostorske konference
2. Popravek Odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Velenje št.4/99,6/01 in 14/03)