Uradni vestniki MOV 2017

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI:

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU (OPPN) NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH BREZ SPREMEMBE NAMENSKE RABE ZA GRADNJO HLEVA ZA PERUTNINO – KMETIJA DROFELNIK

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o imenovanju člana v Upravni odbor Visoke šole za varstvo okolja Velenje
2. Sklep o imenovanju predsednika Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora (parcela 860/10) iz javnega dobra
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje (parcela 413/23) iz javnega dobra
5. Sklep o uvrstitvi projektov 405-1206-006 e-GUTS, 405-1302-001 Chestnut in 405-1603-001 projekt AgriGo4Cities v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2017-2020
6. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2017
7. Kodeks za trajnostno naravnane lokalne turistične vodnike Velenja

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 957 Škale
2. Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
3. Celostna prometna strategije Mestne občine Velenje
4. Pravilnik o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
5. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje – uradno prečiščeno besedilo

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN
1. SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O USTANOVITVI SOSVETA ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI OBČANOV
2. SKLEP O IMENOVANJU STALNIH ČLANOV SOSVETA ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI OBČANOV

MESTNA OBČINA VELENJE – JAVNI ZAVOD MLADINSKI CENTER VELENJE
1. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda Mladinski center Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:


1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
2. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Šalek, del območja S 4/8 v Velenju

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Poslovnik o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Mladinski center Velenje
3. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Šolski center Velenje
4. Sklep o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje Proračunskega štipendijskega sklada Mestne občine Velenje
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje (3567/1) iz javnega dobra
6. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze (parcele 1425/16, 1425/17, 1425/18) iz javnega dobra
7. Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne
občine Velenje
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
9. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016
10. Sklep o razporeditvi poslovnega izida
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN
1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2017

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno ob Paki
2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratovalnem času obratov ter kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Šmartno ob Paki
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za perutnino-kmetija Drofelnik
4. Sklep
5. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem
Občine Šmartno ob Paki za leto 2017
6. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje C(4)2d
8. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2016

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklepi o zagotavljanju upravičene cene toplotne energije za Šaleško dolino

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
2. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Mladinski center Velenje
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Odbora za gospodarstvo
4. Ugotovitveni sklepa o prenehanju mandata članu javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
5. Sklep o uskladitvi vrednosti projekta 402-1302-103 Razširitev Poslovne cone Stara vas v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2017-2020
6. Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi Zdravstvenega doma Velenje v letu 2017
7. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
8. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova (parcela 674/10) iz javnega dobra
9. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2016
10. Sklep o sprejemu Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017–2021
11. Odlok o turističnem vodenju v Mestni občini Velenje
12. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2017
13. Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2017
14. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN
1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET
1. Tehnični popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
4. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET
1.Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
2. Avtentična razlaga 25. člena Odloka o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 18/2013 in popravek 04/14, 39/14, 2/15 in 10/15)
3. Sklep o potrditvi poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2017Sklep o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2017
4. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2016
5. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko središče
6. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Sonček Šmartno ob Paki
7. Sklep o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2017
8. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda Šmartno 2 v km 24+267 in izgradnjo nove povezovalne ceste

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklepi o položaju Bolnišnice Topolšica
2. Sklep o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo
3. Sklep o imenovanju člana javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
4. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2017/18
5. Sklep o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2017/18
6. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2017/2018 in 2018/2019
7. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2017
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj(zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu kompleksa ob železniški progi, za območje urejanja M4/2 in del območja urejanja S4/5, v Velenju

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za namen izvedbe zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača—Koper (ZIUGDT)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. ODREDBA o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za namen izvedbe volitev predsednika republike

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec,  Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
2. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04
3. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega pokopališča Šmartno v Velenju
2. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2017

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Lekarna Velenje
2. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
3. Sklep o prodaji zbirke slik slikarja Lojzeta Perka
4. Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 957 Škale
5. Sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
8. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 2017

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI


1. Predstavnik občine Šmartno ob Paki v volilnem telesu za izvolitev člana državnega sveta
2. Tehnični popravek Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2015-2020
3. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Šmartno ob Paki
4. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šmartno ob Paki
5. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2017
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Šmartno ob Paki
7. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega  osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda Šmartno 2 v km 24+267 in izgradnja nove povezovalne ceste

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o določitvi kandidata za člana državnega sveta
2. Sklep o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET


1. Sklepi oz. zahteve o vzpostavitvi integracijske hiše v Velenju
2. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. 964 Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3328/6)
3. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04
7. Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu Šalek, del območja urejanja S4/8 v Velenju
9. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leto 2018

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET


1. Sklep o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2017

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN
1. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno ob Paki

1. Sklep o načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
2. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET


1. Sklep o spremembah Sklepa o razporeditvi poslovnega izida
2. Sklep o sprejemu Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Mestni občini Velenje
3. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
5. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018
6. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019
6. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje 2018
7. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje 2019
8. Letni program športa v MO Velenje za leto 2018
9. Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2018
10. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2018

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET
1. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2018
2. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2018 do vključno 2021
3. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
4. Sklep o sprejemu letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Šmartno ob paki za leto 2018
5. Letni program športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2018
6. Sklep o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2018

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018
2. SKLEP o načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019

Uradni vestniki MOV 2016

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

01. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
02. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata predsedniku Odbora za gospodarstvo
03. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
04. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2016
05. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
06. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih stanovanj Mestne občine Velenje v najem
07. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
08. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016
09. Trajnostna urbana strategija za pametno, podjetno in prijazno Velenje 2025
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v mestni občini Velenje
11. Odlok o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
12. Ustanovitveni akt ustanove Velenjska knjižna fundacija (Uradno prečiščeno besedilo)
13. Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
14. Statut Mestne občine Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN
1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno ob Paki
2. Letni program športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2016
3. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora občine Šmartno ob Paki
4. Mnenje o kandidatu za direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje
5. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Šmartno ob Paki
6. Sklep o določitvi najemnine grobov na pokopališčih na območju občine Šmartno ob Paki
7. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2014 do vključno 2017
8. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklep o potrditvi mandata članici sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
3. Sklep o imenovanju predsednice Odbora za gospodarstvo
4. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Knjižnica Velenje
5. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
6. Sklep o imenovanju članov v Svet Vrtca Velenje
7. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Festival Velenje
8. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje
9. Sklep o soglasju k izstopu soustanovitelja javnega zavoda Galerija Velenje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Velenje
11. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradno prečiščeno besedilo)
12. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
13. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
14. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
15. Poslovnik Sveta Mestne občine Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016
17. Sklep o uvrstitvi novih proračunskih postavk 40122015 in 40122016 v proračun Mestne občine Velenje za leto 2016
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
19. Sklep o spremembi splošnih pogojev dostopa in uporabe avtomatiziranega sistema za izposojo mestnega kolesa v Velenju (sistem Bicy) ter cenika uporabniških storitev sistema Bicy
20. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016
21. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklepi oz. zahteve o podpori energetskega gospodarstva v Šaleški dolini

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu kamnoloma Selo
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za vrtičkarsko območje Lubela

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET:


1. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmartno ob Paki (s slikami)
2. Zaključni račun proračuna občine Šmartno ob Paki za leto 2015
3. Sklep o potrditvi Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav
4. Sklep o zadolževanju Občine Šmartno ob Paki v letu 2017
5. Sklep o prerazporeditvi sredstev na računu financiranja proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto
6. Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov 2016-2019
7. Sklep o uvrstitvi projekta Sanacija plazu Sevčnikar (ob LC 408080 Tabor – Šmartno ob Paki, odsek 081 in stanovanjskem objektu Slatina 40) v Načrt razvojnih programov 2016-2019
8. Sklep o spremembi naziva obstoječe proračunske postavke v okviru veljavnega posebnega dela proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
9. Sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
10. Sklep o pooblastilu županu za potrjevanje investicijske dokumentacije.

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklep o uvrstitvi projekta 403-1805-033 Smučarsko skakalni center – II. faza v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016-2019
2. Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
3. Sklep o sprejemu Strategije razvoja terciarnega izobraževanja
4. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Galerija Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za vrtičkarsko območje Lubela

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. ODLOK o pripojitvi Javnega zavoda Galerija Velenje k javnemu zavodu Festival Velenje
2. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA FESTIVAL VELENJE

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklep o imenovanju člana v Svet Doma za varstvo odraslih Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Glasbena Šola Fran Korun Koželjski Velenje
3. Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Antona Aškerca Velenje
4. Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Livada Velenje
5. Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Gorica Velenje
6. Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Šalek Velenje
7. Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje
8. Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Gustava Šiliha Velenje
9. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2015
20. Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije
11. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2016
12. Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2016
13. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MOV
15. Pravilnik o štipendiranju v Mestni občini Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
16. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
17. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center (Uradno prečiščeno besedilo)
18. Odlok o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup (Uradno prečiščeno besedilo)

MESTNA OBČINA VELENJE – NADZORNI ODBOR

1. Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Zazidalnem načrtu ob železniški progi v Velenju

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Festival Velenje
3. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
4. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2016
5. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto
2016/2017
6. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2016/2017
7. Sklep o uvrstitvi projektov 405-0603-008 Nabava in vzdrževanje opreme za delo uprave in 405-1403-005 Kolesarski turizem v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016–2019
8. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen odlaganja določenih vrst komunalnih
odpadkov
9. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje in odvoz v Mestni občini Velenje za leto 2016
10. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
11. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za vrtičkarsko območje
Lubela
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje
17. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
18. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016
19. Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
20. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN
1. Sklep p spremembah in dopolnitvah SKlepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
2. Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike
Slovenije
3. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2015
4. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje, uveljavljanju počitniške rezervacije,
o stroških začasnega izpisa in plačilu programov v primeru odsotnosti zaradi bolezni v Vrtcu
Sonček
5. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
6. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2016
7. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2016

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih z območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo cesto v Velenju
2. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu Šalek

1. Sklep o sprejemu Izjave občin lastnic odlagališča

1. SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za perutnino – kmetija Drofelnik
2. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in
premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2016

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo cesto v Velenju

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu pokopališča Škale
2. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju
2. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET


1. Pravilnik o obratovalnem času gostinskih obratov ter kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Šmartno ob Paki
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
3. Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov 2016-2019
4. Sklep o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov 2016-2019
5. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
6. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
7. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
8. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje Zdravstvenemu domu Velenje
9. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
10. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2016
11. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
12. Sklep o imenovanju predstavnice v Svet zavoda CVIU Velenje
13. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN
1. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »C(4)2d«

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata predsedniku Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta javnega zavoda Knjižnica Velenje
5. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski
6. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Muzej Velenje
7. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Javni zavod za turizem Šaleške doline
8. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje
9. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. 976 Črnova (parc. št. 676/10) iz javnega dobra
10. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze (parcela 1399/3) iz javnega dobra
11. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora (parcela 860/29) iz javnega dobra
12. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora (parcela 860/30) iz javnega dobra
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje
14. Sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016
16. Odlok o ustanovitvi Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo cesto v Velenju
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju
19. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN
1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o potrditvi mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju člana Sveta javnega zavoda Knjižnica Velenje
3. Sklepi oz. zahteve o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka (parc. št. 566/10) iz javnega dobra
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje (parcela 1309/16 in 1309/17) iz javnega dobra
6. Sklep o razglasitvi Mestne občine Velenje za območje brez trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA
7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Škale
12. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje
14. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2017
15. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
16. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN
1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET
1. ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki
2. ODLOK o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu kompleksa ob železniški progi v Velenju

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. SKLEP O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
2. SKLEP o podaji mnenja h kandidatu za ravnatelja Osnove šole Bratov Letonje Šmartno ob Paki
3. SKLEP o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet zavoda OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
4. LETNI PROGRAM športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2017
5. SKLEP o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2017
6. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2017

Uradni vestniki MOV 2015

01. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. Velenje
2. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2015
3. Pravilnik o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje
4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET
1. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
2. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3. Sklep o potrditvi Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
4. Sprememba Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v občini Šmartno ob Paki
5. Tehnični popravek Odloka o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012
6. LETNI PROGRAM športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2015

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – NADZORNI ODBOR
1. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. SKLEP o imenovanju stalnih članov Sosveta za izboljšanje varnosti občanov

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET
1. Spremembe in dopolnitve STATUTA Občine Šmartno ob Paki
2. SKLEP o potrditvi Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2015
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč in podlag za odmero komunalnega prispevka za območje občine Šmartno ob Paki
4. PRAVILNIK o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
5. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2015
6. ODLOK o občinskih cestah v Občini Šmartno ob Paki
7. SKLEP o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Zdravstveni dom Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o soglasju k ceniku prodajnih spominkov in storitev Turistično-informacijskega centra Velenje
2. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. Laze (parcele 1399/15, 1399/14, 1399/24, 1399/10) iz javnega dobra
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015
4. Kodeks ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje
5. Poslovnik o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Mestne občine Velenje
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
7. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje
9. Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – KOMISIJA ZA PRIPRAVO STATUTA OBČINE, POSLOVNIKA SVETA IN PRAVNA VPRAŠANJA

1. Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE
1. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v mestni občini Velenje in občini Šoštanj

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:


1Sklep o javni razgrnitvi Osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lipa – VZHOD

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI:

1. Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju občine Šmartno ob Paki
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno ob Paki
3. Sklep o uvrstitvi projekta Gradnja pločnika ob državni cesti R2-426/7949 Gorenje – Rečica – Letuš v naselju Šmartno ob Paki v NRP Občine Šmartno ob Paki za obdobje 2015-2018
4. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
5. Sklep o začetku priprave sprememb Odloka o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območja odprtega prostora občine Šmartno ob Paki 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 18/2013 in popravek 04/14, 39/14 in 02/15)/Odlok o PUP Šmartno ob Paki 2015/
6. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki
7. Statut Občine Šmartno ob Paki (uradno prečiščeno besedilo)
8. Sklep o izstopu Občine Šmartno ob Paki kot ustanoviteljice javnega zavoda Šaleški promocijski center Velenje
9. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno o Paki za leto 2014

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članici Sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
3. Sklep o imenovanju članov uprave Ustanove “Velenjska knjižna fundacija”
4. Sklep o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje Proračunskega štipendijskega sklada Mestne občine Velenje
5. Sklep o imenovanju članov Častnega razsodišča za presojo skladnosti ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje s Kodeksom ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje
6. Sklep o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda Lekarna Velenje
7. Sklep o povečanju vrednosti projekta 100-0802-001 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2015-2018
8. Sklep o uvrstitvi projekta 402-1603-044 Sekundarni cevovod Vinska Gora v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2015-2018
9. Sklep o premoženjski bilanci Mestna občine Velenje na dan 31. 12. 2014
10. Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih umrlih občank in občanov Mestne občine Velenje za obdobje od 2015 do 2018
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa – vzhod
13. Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju mestne občine Velenje za leto 2015
14. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v MOV, OŠ in OŠMOP za l. 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN
1. Sklep o razrešitvi podžupana Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju podžupana Mestne občine Velenje
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda Lekarna Velenje
2. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstvenega doma Velenje
3. SKLEP O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
4. SKLEP o prenosu premoženja v upravljanje
5. SKLEP o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2014
6. SKLEP o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta Občine Šmartno ob Paki
7. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2015
8. PRAVILNIK o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2015 – 2020
9. POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI (uradno prečiščeno besedilo št. 1)
10. POPRAVEK Odloka o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki
12. ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja S(1) 2a

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o potrditvi mandata članici občinskega sveta
2. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (parcela 1406/29)
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parcela 407/10)
5. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2015/2016
6. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2015/2016
7. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2015/2016 in 2016/2017
8. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2015
9. Sklep o soglasju k dopolnitvi cenika prodajnih spominkov in storitev Turistično-informacijskega centra Velenje
10. Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Mestni občini Velenje
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
12. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015 – 2020
13. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. OBVESTILO o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN

1. OBVESTILO o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

OBČINA ŠMARTNO OB PAKIŽUPAN

1. SKLEP o spremembi in dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015

2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Selo

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Selo

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2015
2. SKLEPI o izvzemu iz javnega dobra
3. SKLEP o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Šmartno ob Paki.
4. ODREDBA o poslovnem času, uradnih urah in razporeditvi delovnega časa Občinske uprave Občine Šmartno ob Paki.
5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2015
6. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Sklep o razrešitvi predsednika in člana Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
3. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi delovnega mesta, vezanega na osebno zaupanje funkcionarja
4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
5. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
6. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
7. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
8. Sklep o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
9. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Selo
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje
13. Občinski program varstva okolja za obdobje 2016 – 2020
14. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Odredba o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času referendumske kampanje za izvedbo referenduma o Družinskem zakoniku

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET
1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskega svetnika
2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev v Občini Šmartno ob Paki

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN
1. Sklep o ustavitvi postopka o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje C(4)2d

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

 

1. Sklep o imenovanju članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje
2. Sklep o imenovanju predsednika Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
3. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Velenje
4. Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v vzgojno izobraževalnih zavodih Mestne občine Velenje
5. Sklep o soglasju k ceniku prodajnih spominkov in storitev TIC-a Velenje
6. Sklep o izstopu Mestne občine Velenje iz Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
7. Sklep o nadaljevanju aktivnosti na področju razvoja terciarnega izobraževanja v Mestni občini Velenje
8. Sklep o reorganizaciji javnih zavodov s področja kulture (1. faza)
9. Sklep o sprejemu Zelene politike slovenskega turizma
10. Sklep o predlogu spremembe 54., 55. in 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)
11. Sklep o sprejemu Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2016 -2020
12. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
13. Spremembe in dopolnitev Statuta Mestne občine Velenje
14. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2016
15. Okvirni programa dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2016
16. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016
17. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016
18. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN
1. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje “C (4) 2d”

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o.

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET
1. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcije članice občinskega sveta in članice nadzornega odbora ter prenehanju mandata članice nadzornega odbora
2. Sklep o imenovanju nadomestne članice Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisijo za izvedbo in nadzor premoženja ter Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe Občine Šmartno ob Paki
3. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območne izpostave Velenje
4. Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o.
6. Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva – podjetništva v Občini Šmartno ob Paki
7. Sklep o potrditvi Dolgoročne strategije za kulturo v Občini Šmartno ob paki do leta 2020
8. Sklep o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
9. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
10. Sklep o nasprotovanju določbam Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017

Uradni vestniki MOV 2014

 

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3 Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3

MESTNA OBČINA VELENJE 

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/3 ŠMARTNO – VELENJE IN DEL OBMOČJA UREJANJA G4/3
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA PLANSKE CELOTE 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o imenovanju članov v svet Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
2. Sklep o imenovanju članov v svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Laze iz javnega dobra 1430/10
4. Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2014
5. Sklep o soglasju Mestne občine Velenje k nakupu poslovnega deleža družbe SAŠA inkubator, družbe za podjetniško in poslovno svetovanje, d. o. o.
6. Sklep o soglasju k načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja KS Gorica
7. Sklep o financiranju političnih strank
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007–2013
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2010 do vključno 2017
10. Odlok o razveljavitvi Odloka o financiranju političnih strank
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3 Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3
13. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOV

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o imenovanju stalnih članov Sosveta za izboljšanje varnosti občanov
2. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Sosveta za izboljšanje varnosti občanov

ŠMARTNO OB PAKI

1. Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno ob Paki v letu 2014
2. TEHNIČNI POPRAVEK – Odloka o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostoskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012

OBČINE ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja “S(1) 2a”

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)

MESTNA OBČINA VELENJE


1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA PLANSKE CELOTE 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2014 – 2017
2. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Paški Kozjak (parcele 679/9, 680/6, 680/3) iz javnega dobra
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Paka (parc. št. 665/2) iz javnega dobra
4. Sklep o soglasju k načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Krajevne skupnosti Konovo za leto 2014
5. Sklep o soglasju k načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Krajevne skupnosti Škale-Hrastovec za leto 2014
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014
7. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2014
8. Sklep o potrditvi Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav
9. Odlok o oskrbi s pitno vodo za območje mestne občine Velenje
10. Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne namene MOV
11. Program za izboljšanje življenja invalidov v MOV za obdobje 2014–2017
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzej Velenje
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna
15. Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
16. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2013

ŠMARTNO OB PAKI

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
2. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo
malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2014 do vključno 2017
4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2013
5. Javni razpis za dodelitev neporfitnih stanovanj v najem

MESTNA OBČINA VELENJE:

1. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; naselje Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta
2. SKLEP o določitvi kandidata za člana državnega sveta

MESTNA OBČINA VELENJE 

1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja planske celote 06; naselje Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP za dele mesta Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o izvolitvi predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta
2. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času referendumske kampanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A2)

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o pomoči partnerskim in prijateljskim mestom v Srbiji ter Bosni in Hercegovini

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Muzej Velenje
2. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. 964 Velenje iz javnega dobra (parcela 3745/4)
3. Sklep o ceniku oglaševanja na kolesih in postajah avtomatiziranega sistema za izposojo mestnih koles (sistema BICY)
4. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2013
5. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; naselje Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje.
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2014
9. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014
10. Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju mestne občine Velenje za leto 2014
11. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2014
12. Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času volilne kampanje za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije
6. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2015

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmartno ob Paki za volilno leto 2014
2. AVTENTIČNO RAZLAGO drugega stavka drugega odstavka 47. člena Odloka o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 18/2013)
3. ODLOK o določitvi števila članov odborov vaških skupnosti in volilnih enot v vaških skupnostih Občine Šmartno ob Paki
4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za obrtno poslovno cono Šmartno ob Paki
5. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno ob Paki
6. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2014

MESTNA OBČINA VELENJE


1. REDNE VOLITVE v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje
2. REDNE VOLITVE redne volitve v odbore vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE

SVET MESTNE OBČINE VELENJE

1. Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Galerija Velenje
2. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2014
4. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Bevče
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica
6. Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Konovo
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Desni breg
8. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (parc. št. 855/1 in 855/2)
9. Sklep o soglasju k ceniku oglaševanja v mobilni aplikaciji Hotpot Velenje (WiFi Velenje)
10. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014
11. Sklep o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2014 – 2017
12. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2014/15
13. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2014/15
14. Sklep o sprejemu Lokalnega programa kulture Mestne občine Velenje 2014–2020
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega akta Ustanove »Velenjska knjižna fundacija«
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
16. Odlok o avtotaksi prevozih
17. Sklep o stališčih Svetov občin Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki do stavke v Premogovniku Velenje

ŽUPAN MESTNE OBČINE VELENJE

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014

MESTNA OBČINA VELENJE 

 

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Bevče
2. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Cirkovce
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica
4. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Konovo
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Paka pri Velenju
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Pesje
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj
9. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Staro Velenje
10. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Stara vas
11. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šalek
12. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale Hrastovec
13. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šmartno
14. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Vinska gora
15. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Desni breg
16. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Levi breg zahod

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov sveta Mestne občine Velenje in za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Velenje
2. UGOTOVITVENI SKLEP o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature za župana
3. UGOTOVITVENI SKLEP o številu potrebne podpore volivcev za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta
4. SKLEP o imenovanju tajnice Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
5. POPRAVEK Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Cirkovce
6. POPRAVEK Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale Hrastovec
7. POPRAVEK Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šmartno
8. POPRAVEK Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Vinska Gora

 

ŠMARTNO OB PAKI

1. ODREDBO o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Mestni občini Velenje ŠMARTNO OB PAKI
2. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki in za volitve članov odborov vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki
3. UGOTOVITVENI SKLEP o potrebnem številu podpisov glede določanja kandidatov za župana za lokalne volitve 2014 v občini Šmartno ob Paki, ki bodo 5. oktobra 2014
4. UGOTOVITVENI SKLEP o potrebnem številu podpisov glede določanja liste kandidatov za člane občinskega sveta za lokalne volitve 2014 v občini Šmartno ob Paki, ki bodo 5. oktobra 2014
5. SKLEP o imenovanju tajnice občinske volilne komisije Občine Šmartno ob Paki

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov
občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki in za volitve članov odborov vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE

1. POPRAVEK Odredbe o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE

1. POPRAVEK Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale Hrastovec
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04
4. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu Šalek
5. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lipa – vzhod
6. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Zazidalnem načrtu Staro Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA ODPRTI PROSTOR PLANSKE CELOTE 04

MESTNA OBČINA VELENJE

1. POPRAVEK SKLEPA o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov sveta Mestne občine Velenje in za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Velenje

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA MESTNE OBČINE VELENJE


1. Seznam kandidatov za volitve župana Mestne občine Velenje, ki bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014
2. Seznam list kandidatov za volitve članov Sveta Mestne občine Velenje
3. Seznam kandidatov za volitve članov Svetov Krajevnih skupnosti in Mestnih četrti

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
1. Seznam kandidatov za volitve župana Občine Šmartno ob Paki
2. Seznam list kandidatov za volitve članov Sveta Občine Šmartno ob Paki
3. Seznam kandidatov za volitve članov Odborov in Vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki, kultura, izobraževanje in šport
2. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2014
4. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2014

SVET MESTNE OBČINE VELENJE

1. SKLEP o podpori za vložitev pobude oziroma zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1. SPREMEMBO SKLEPA o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov Sveta Mestne občine Velenje in za volitve članov Svetov Krajevnih skupnosti in Mestnih četrti Mestne občine Velenje

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. OBJAVLJA izid volitev za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje na volitvah 5. oktobra 2014

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. POROČILO o izidu volitev za župana, članov občinskega sveta in vaških skupnosti v Občini Šmartno ob Paki, na volitvah 05. oktobra 2014

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. Občinska volilna komisija razpisuje ponovne volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Šalek v 2. in 4. volilni enoti, Krajevne skupnosti Šentilj v 2., 3. in 4. volilni enoti in Mestne četrti Velenje levi breg zahod v 1. volilni enoti
2. Rokovnik za izvedbo ponovnih volitev članov Sveta KS Šalek v 2. in 4. volilni enoti, KS Šentilj v 2., 3. in 4. volilni enoti in KS MČ levi breg zahod v 1. volilni enoti
3. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za ponovne volitve članov svetov Krajevne skupnosti Šalek v 2. in 4. volilni enoti, Krajevne skupnosti Šentilj v 2., 3. in 4. volilni enoti in Mestne četrti Velenje Levi breg zahod v 1. volilni enoti

SVET MESTNE OBČINE VELENJE


1. Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
2. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana
3. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter
prenehanju mandata člana sveta
4. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašaja, volitve in imenovanja

ŠMARTNO OB PAKI
1. Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
2. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana
3. Sklep o imenovanju podžupana občine Šmartno ob Paki
4. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ŽUPAN MESTNE OBČINE VELENJE

1. Sklep o imenovanju podžupanov Mestne občine Velenje
2. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženje za leto 2014

SVET MESTNE OBČINE VELENJE


1. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
2. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje
3. Sklep o imenovanju Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in
pravna vprašanja
4. Sklep o imenovanju Komisije za priznanja
5. Sklep o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe
6. Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo
7. Sklep o imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb
8. Sklep o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb
9. Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
10. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
11. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
12. Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije
13. Sklep o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja
14. Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

SVET MESTNE OBČINE VELENJE


1. Sklep o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2014 – 2017
2. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA MESTNE OBČINE VELENJE
1. SEZNAM KANDIDATOV ZA PONOVNE VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠALEK V 2. IN 4. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTILJ V 2., 3. IN 4. VOLILNI ENOTI IN MESTNE ČETRTI VELENJE LEVI BREG ZAHOD V 1. VOLILNI ENOTI

SVET MESTNE OBČINE VELENJE

1. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Center za socialno delo Velenje
3. Sklep o imenovanju člana v Odbor za okolje in prostor
4. Sklep o imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih služb
5. Sklep o imenovanju članov v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
6. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
7. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za priznanja
8. Sklep o določitvi delovnega mesta, vezanega na osebno zaupanje funkcionarja
9. Sklep o soglasju k spremembi koncesijske pogodbe za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, št. 7252/09, z dne 26.11.2009
10. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (parc. št. 666, 668 in 669)
11. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3662/3, 3662/5 in 3662/6)
12. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte
13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v mestni občini Velenje
14. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
1. OBJAVLJA izid ponovnih volitev za člane svetov Krajevnih skupnosti Šalek v 2. in 4. volilni enoti, Šentilj v 2., 3. in 4. volilni enoti ter Mestne četrti Velenje – Levi breg zahod v 1. volilni enoti, ki so potekale 16. novembra 2014

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o imenovanju Komisije za izvedbo in nadzor premoženja občine Šmartno ob Paki.
2. SKLEP o imenovanju Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
3. SKLEP o imenovanju Komisije za priznanja in nagrade občine Šmartno ob Paki
4. SKLEP o imenovanju Nadzornega odbora občine Šmartno ob Paki
5. SKLEP o spremembi Načrta razvojnih programov 2014-2017
6. SKLEP o imenovanju Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
7. SKLEP o financiranju političnih strank v občini Šmartno ob Paki
8. SKLEP o imenovanju Statutarno pravne komisije občine Šmartno ob Paki
9. SKLEP o podaji soglasja h kandidatu v Svet zavoda Center za socialno  delo Velenje
10. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2014

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep ob predstavitvi vizije razvoja energetike v Šaleški dolini
2. Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
3. Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. Velenje
4. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2015
5. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3562/12)
6. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje
7. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015
8. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2015
9. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2015

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šmartno ob Paki za leto 2015
2. Sklep o podaji soglasja k Statutu javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki, kultura, izobraževanje in šport
3. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA  OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU (OPPN) ZA DEL OBMOČJA S(1)2a
4. SKLEP o imenovanju predstavnice v Svet zavoda Lekarne Velenje
5. ODLOK o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode za območje občine Šmartno ob Paki
6. POPRAVEK Odloka o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012
7. SKLEP o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2015
8. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2015

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content