SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2017

Uradni vestnik 01/2017

Uradni vestnik 01/2017, 4. januar 2017

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU (OPPN) NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH BREZ SPREMEMBE NAMENSKE RABE ZA GRADNJO HLEVA ZA PERUTNINO – KMETIJA DROFELNIK

Uradni vestnik 02/2017

Uradni vestnik 02/2017, 25. januar 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Sklep o imenovanju člana v Upravni odbor Visoke šole za varstvo okolja Velenje
2. Sklep o imenovanju predsednika Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora (parcela 860/10) iz javnega dobra
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje (parcela 413/23) iz javnega dobra
5. Sklep o uvrstitvi projektov 405-1206-006 e-GUTS, 405-1302-001 Chestnut in 405-1603-001 projekt AgriGo4Cities v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2017-2020
6. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2017
7. Kodeks za trajnostno naravnane lokalne turistične vodnike Velenja

Uradni vestnik 03/2017

Uradni vestnik 03/2017, 30. januar 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017

Uradni vestnik 04/2017

Uradni vestnik 04/2017, 13. februar 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)

Uradni vestnik 05/2017

Uradni vestnik 05/2017, 1. marec 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 957 Škale
2. Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
3. Celostna prometna strategije Mestne občine Velenje
4. Pravilnik o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
5. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje – uradno prečiščeno besedilo

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O USTANOVITVI SOSVETA ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI OBČANOV
2. SKLEP O IMENOVANJU STALNIH ČLANOV SOSVETA ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI OBČANOV

MESTNA OBČINA VELENJE - JAVNI ZAVOD MLADINSKI CENTER VELENJE
1. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda Mladinski center Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Uradni vestnik 06/2017

Uradni vestnik 06/2017, 20. marec 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
2. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Šalek, del območja S 4/8 v Velenju

Uradni vestnik 07/2017

Uradni vestnik 07/2017, 19. april 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Poslovnik o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Mladinski center Velenje
3. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Šolski center Velenje
4. Sklep o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje Proračunskega štipendijskega sklada Mestne občine Velenje
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje (3567/1) iz javnega dobra
6. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze (parcele 1425/16, 1425/17, 1425/18) iz javnega dobra
7. Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne
občine Velenje
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
9. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016
10. Sklep o razporeditvi poslovnega izida
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2017

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno ob Paki
2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratovalnem času obratov ter kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Šmartno ob Paki
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za perutnino-kmetija Drofelnik
4. Sklep
5. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem
Občine Šmartno ob Paki za leto 2017
6. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje C(4)2d
8. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2016

Uradni vestnik 08/2017

Uradni vestnik 08/2017, 19. maj 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Sklepi o zagotavljanju upravičene cene toplotne energije za Šaleško dolino

Uradni vestnik 09/2017

Uradni vestnik 09/2017, 30. maj 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
2. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Mladinski center Velenje
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Odbora za gospodarstvo
4. Ugotovitveni sklepa o prenehanju mandata članu javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
5. Sklep o uskladitvi vrednosti projekta 402-1302-103 Razširitev Poslovne cone Stara vas v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2017-2020
6. Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi Zdravstvenega doma Velenje v letu 2017
7. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
8. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova (parcela 674/10) iz javnega dobra
9. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2016
10. Sklep o sprejemu Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017–2021
11. Odlok o turističnem vodenju v Mestni občini Velenje
12. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2017
13. Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2017
14. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET
1. Tehnični popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 10/2017

Uradni vestnik 10/2017, 14. junij 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
4. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04


OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET
1.Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
2. Avtentična razlaga 25. člena Odloka o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 18/2013 in popravek 04/14, 39/14, 2/15 in 10/15)
3. Sklep o potrditvi poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2017Sklep o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2017
4. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2016
5. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko središče
6. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Sonček Šmartno ob Paki
7. Sklep o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2017
8. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda Šmartno 2 v km 24+267 in izgradnjo nove povezovalne ceste

Uradni vestnik 11/2017

Uradni vestnik 11/2017, 27. junij 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Sklepi o položaju Bolnišnice Topolšica
2. Sklep o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo
3. Sklep o imenovanju člana javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
4. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2017/18
5. Sklep o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2017/18
6. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2017/2018 in 2018/2019
7. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2017
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj(zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu kompleksa ob železniški progi, za območje urejanja M4/2 in del območja urejanja S4/5, v Velenju

 

Uradni vestnik 12/2017

Uradni vestnik 12/2017, 29. junij 2017

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 13/2017

Uradni vestnik 13/2017, 7. avgust 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za namen izvedbe zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača—Koper (ZIUGDT)

Uradni vestnik 14/2017

Uradni vestnik 14/2017, 17. avgust 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)

Uradni vestnik 15/2017

Uradni vestnik 15/2017, 23. avgust 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. ODREDBA o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za namen izvedbe volitev predsednika republike

Uradni vestnik 16/2017

Uradni vestnik 16/2017, 28. avgust 2017


MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec,  Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
2. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04
3. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje

Uradni vestnik 17/2017

Uradni vestnik 17/2017, 14. september 2017


MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega pokopališča Šmartno v Velenju
2. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2017

Uradni vestnik 18/2017

Uradni vestnik 18/2017, 27. september 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Sklep o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Lekarna Velenje
2. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
3. Sklep o prodaji zbirke slik slikarja Lojzeta Perka
4. Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 957 Škale
5. Sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
8. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 2017

Uradni vestnik 19/2017

Uradni vestnik 19/2017, 2. oktober 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

Uradni vestnik 20/2017

Uradni vestnik 20/2017, 3. oktober 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017

Uradni vestnik 21/2017

Uradni vestnik 21/2017, 9. oktober 2017

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. Predstavnik občine Šmartno ob Paki v volilnem telesu za izvolitev člana državnega sveta
2. Tehnični popravek Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2015-2020
3. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Šmartno ob Paki
4. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šmartno ob Paki
5. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2017
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Šmartno ob Paki
7. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega  osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda Šmartno 2 v km 24+267 in izgradnja nove povezovalne ceste

Uradni vestnik 22/2017

Uradni vestnik 22/2017, 13. oktober 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017

Uradni vestnik 23/2017

Uradni vestnik 23/2017, 18. oktober 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Sklep o določitvi kandidata za člana državnega sveta
2. Sklep o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta

Uradni vestnik 24/2017

Uradni vestnik 24/2017, 23. oktober 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)

Uradni vestnik 25/2017

Uradni vestnik 25/2017, 15. november 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)

Uradni vestnik 26/2017

Uradni vestnik 26/2017, 28. november 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Sklepi oz. zahteve o vzpostavitvi integracijske hiše v Velenju
2. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. 964 Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3328/6)
3. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04
7. Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu Šalek, del območja urejanja S4/8 v Velenju
9. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leto 2018

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET
1. Sklep o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2017

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - ŽUPAN
1. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 27/2017

Uradni vestnik 27/2017, 4. december 2017

1. Sklep o načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
2. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017

Uradni vestnik 28/2017

Uradni vestnik 28/2017, 22. december 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Sklep o spremembah Sklepa o razporeditvi poslovnega izida
2. Sklep o sprejemu Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Mestni občini Velenje
3. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
5. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018
6. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019
6. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje 2018
7. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje 2019
8. Letni program športa v MO Velenje za leto 2018
9. Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2018
10. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2018

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET
1. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2018
2. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2018 do vključno 2021
3. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
4. Sklep o sprejemu letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Šmartno ob paki za leto 2018
5. Letni program športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2018
6. Sklep o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2018

Uradni vestnik 29/2017

Uradni vestnik 29/2017, 27. december 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. SKLEP o načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018
2. SKLEP o načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019