SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2015

Uradni vestnik 01/2015

Uradni vestnik 01/2015, 12. januar 2015

01. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015

Uradni vestnik 02/2015

Uradni vestnik 02/2015, 4. februar 2015

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. Velenje
2. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2015
3. Pravilnik o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje
4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET
1. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
2. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3. Sklep o potrditvi Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
4. Sprememba Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v občini Šmartno ob Paki
5. Tehnični popravek Odloka o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012
6. LETNI PROGRAM športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2015

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - NADZORNI ODBOR
1. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 03/2015

Uradni vestnik 03/2015, 11. marec 2015

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. SKLEP o imenovanju stalnih članov Sosveta za izboljšanje varnosti občanov

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET
1. Spremembe in dopolnitve STATUTA Občine Šmartno ob Paki
2. SKLEP o potrditvi Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2015
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč in podlag za odmero komunalnega prispevka za območje občine Šmartno ob Paki
4. PRAVILNIK o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
5. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2015
6. ODLOK o občinskih cestah v Občini Šmartno ob Paki
7. SKLEP o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Zdravstveni dom Velenje

Uradni vestnik 04/2015

Uradni vestnik 04/2015,  25. marec 2015
MESTNA OBČINA VELENJE - SVET

1. Sklep o soglasju k ceniku prodajnih spominkov in storitev Turistično-informacijskega centra Velenje
2. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. Laze (parcele 1399/15, 1399/14, 1399/24, 1399/10) iz javnega dobra
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015
4. Kodeks ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje
5. Poslovnik o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Mestne občine Velenje
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
7. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje
9. Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje


MESTNA OBČINA VELENJE - KOMISIJA ZA PRIPRAVO STATUTA OBČINE, POSLOVNIKA SVETA IN PRAVNA VPRAŠANJA

1. Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

Uradni vestnik 05/2015

Uradni vestnik 05/2015,  3. april 2015
MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE
1. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v mestni občini Velenje in občini Šoštanj

Uradni vestnik 06/2015

Uradni vestnik 06/2015,  13. april 2015
MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - VZHOD

Uradni vestnik 07/2015

Uradni vestnik 07/2015,  21. april 2015

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju občine Šmartno ob Paki
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno ob Paki
3. Sklep o uvrstitvi projekta Gradnja pločnika ob državni cesti R2-426/7949 Gorenje – Rečica – Letuš v naselju Šmartno ob Paki v NRP Občine Šmartno ob Paki za obdobje 2015-2018
4. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
5. Sklep o začetku priprave sprememb Odloka o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območja odprtega prostora občine Šmartno ob Paki 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 18/2013 in popravek 04/14, 39/14 in 02/15)/Odlok o PUP Šmartno ob Paki 2015/
6. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki
7. Statut Občine Šmartno ob Paki (uradno prečiščeno besedilo)
8. Sklep o izstopu Občine Šmartno ob Paki kot ustanoviteljice javnega zavoda Šaleški promocijski center Velenje
9. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno o Paki za leto 2014

Uradni vestnik 08/2015

Uradni vestnik 08/2015,  27. maj 2015

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članici Sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
3. Sklep o imenovanju članov uprave Ustanove “Velenjska knjižna fundacija”
4. Sklep o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje Proračunskega štipendijskega sklada Mestne občine Velenje
5. Sklep o imenovanju članov Častnega razsodišča za presojo skladnosti ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje s Kodeksom ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje
6. Sklep o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda Lekarna Velenje
7. Sklep o povečanju vrednosti projekta 100-0802-001 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2015-2018
8. Sklep o uvrstitvi projekta 402-1603-044 Sekundarni cevovod Vinska Gora v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2015-2018
9. Sklep o premoženjski bilanci Mestna občine Velenje na dan 31. 12. 2014
10. Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih umrlih občank in občanov Mestne občine Velenje za obdobje od 2015 do 2018
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa – vzhod
13. Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju mestne občine Velenje za leto 2015
14. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v MOV, OŠ in OŠMOP za l. 2015

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Sklep o razrešitvi podžupana Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju podžupana Mestne občine Velenje
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015

Uradni vestnik 09/2015

Uradni vestnik 09/2015,  2. junij 2015

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje

Uradni vestnik 10/2015

Uradni vestnik 10/2015,  2. junij 2015

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda Lekarna Velenje
2. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstvenega doma Velenje
3. SKLEP O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
4. SKLEP o prenosu premoženja v upravljanje
5. SKLEP o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2014
6. SKLEP o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta Občine Šmartno ob Paki
7. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2015
8. PRAVILNIK o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2015 - 2020
9. POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI (uradno prečiščeno besedilo št. 1)
10. POPRAVEK Odloka o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki
12. ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja S(1) 2a

Uradni vestnik 11/2015

Uradni vestnik 11/2015,  1. julij 2015

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o potrditvi mandata članici občinskega sveta
2. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (parcela 1406/29)
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parcela 407/10)
5. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2015/2016
6. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2015/2016
7. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2015/2016 in 2016/2017
8. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2015
9. Sklep o soglasju k dopolnitvi cenika prodajnih spominkov in storitev Turistično-informacijskega centra Velenje
10. Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Mestni občini Velenje
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
12. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015 – 2020
13. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015

Uradni vestnik 12/2015

Uradni vestnik 12/2015,  3. julij 2015

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015

Uradni vestnik 13/2015

Uradni vestnik 13/2015,  15. julij 2015

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. OBVESTILO o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - ŽUPAN

1. OBVESTILO o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Uradni vestnik 14/2015

Uradni vestnik 14/2015,  22. julij 2015

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - ŽUPAN

1. SKLEP o spremembi in dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2015

Uradni vestnik 15/2015

Uradni vestnik 15/2015,  22. september 2015

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015

2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Selo

Uradni vestnik 16/2015

Uradni vestnik 16/2015,  24. september 2015

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Selo

Uradni vestnik 17/2015

Uradni vestnik 17/2015, 6. oktober 2015

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. SKLEP o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2015
2. SKLEPI o izvzemu iz javnega dobra
3. SKLEP o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Šmartno ob Paki.
4. ODREDBA o poslovnem času, uradnih urah in razporeditvi delovnega časa Občinske uprave Občine Šmartno ob Paki.
5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2015
6. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2015

Uradni vestnik 18/2015

Uradni vestnik 18/2015, 28. oktober 2015

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Sklep o razrešitvi predsednika in člana Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
3. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi delovnega mesta, vezanega na osebno zaupanje funkcionarja
4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
5. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
6. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
7. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
8. Sklep o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
9. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Selo
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje
13. Občinski program varstva okolja za obdobje 2016 – 2020
14. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015

Uradni vestnik 19/2015

Uradni vestnik 19/2015, 28. oktober 2015

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015

Uradni vestnik 20/2015

Uradni vestnik 20/2015, 25. november 2015

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Odredba o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času referendumske kampanje za izvedbo referenduma o Družinskem zakoniku

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET
1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskega svetnika
2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev v Občini Šmartno ob Paki

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - ŽUPAN
1. Sklep o ustavitvi postopka o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje C(4)2d

Uradni vestnik 21/2015

Uradni vestnik 21/2015, 16. december 2015

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Sklep o imenovanju članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje
2. Sklep o imenovanju predsednika Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
3. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Velenje
4. Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v vzgojno izobraževalnih zavodih Mestne občine Velenje
5. Sklep o soglasju k ceniku prodajnih spominkov in storitev TIC-a Velenje
6. Sklep o izstopu Mestne občine Velenje iz Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
7. Sklep o nadaljevanju aktivnosti na področju razvoja terciarnega izobraževanja v Mestni občini Velenje
8. Sklep o reorganizaciji javnih zavodov s področja kulture (1. faza)
9. Sklep o sprejemu Zelene politike slovenskega turizma
10. Sklep o predlogu spremembe 54., 55. in 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)
11. Sklep o sprejemu Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2016 -2020
12. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
13. Spremembe in dopolnitev Statuta Mestne občine Velenje
14. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2016
15. Okvirni programa dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2016
16. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016
17. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016
18. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - ŽUPAN
1. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje "C (4) 2d"

Uradni vestnik 22/2015

Uradni vestnik 22/2015, 22. december 2015

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o.

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET
1. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcije članice občinskega sveta in članice nadzornega odbora ter prenehanju mandata članice nadzornega odbora
2. Sklep o imenovanju nadomestne članice Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisijo za izvedbo in nadzor premoženja ter Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe Občine Šmartno ob Paki
3. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območne izpostave Velenje
4. Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o.
6. Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva – podjetništva v Občini Šmartno ob Paki
7. Sklep o potrditvi Dolgoročne strategije za kulturo v Občini Šmartno ob paki do leta 2020
8. Sklep o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
9. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
10. Sklep o nasprotovanju določbam Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017