Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Predstavitve izhodišč

IZHODIŠČA OB PRIČETKU PRIPRAVE PROSTORSKIH AKTOV

S prostorskimi izvedebenimi akti občine urejamo svoj prostor. V njih so zapisani pogoji in možnosti gradnje, ki jih skupaj z grafičnimi prilogami izdela usrezno usposobljena projektantska organizacija. Da tak prostorski akt zajame kar najširši krog interesov uporabnikov prostora se ta izdeluje v več fazah. Prva faza je izdelava pobude oz. prikaz vzrokov za izdelavo in ciljev predlagane spremembe oz. izdelave. V tej fazi javnost prvič seznanimo z načrtom nove ali spremenjene rabe določenega prostora, ki zainteresirani javnosti poda osnove za sodelovanje v kasnejših fazah postopka. 

Predložena dokumentacija v tej fazi prikazuje povzetek stanja v prostoru, navede nove potrebe in možnosti rešitev z idejnim projektom ali primerljivimi referenčnimi arhitekturno - urbanističnimi rešitvami. 

2022