SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Poziv k sodelovanju

Uprava Mestne občine Velenje vabi vse zainteresirane občane Mestne občine Velenje k sodelovanju pri oblikovanju odlokov, ki bodo obravnavani na seji Sveta MOV. Obrazec za sodelovanje pri pripravi akta je na spodnji povezavi. Trenutno vas vabimo k sodelovanju pri pripravi naslednjih aktov:

Akte bodo svetnice in svetniki obravnavali na 22. seji Sveta Mestne občine Velenje, ki bo 21. decembra 2021 ob 8. uri. Po končanem postopku sodelovanja bomo, če bodo podane pripombe in predlogi, pripravili poročilo o sodelovanju občanov s predstavitvijo vpliva na rešitve v predlogu aktov:

 • Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2022
 • Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2023
 • Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022
 • Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023
 • Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje
 • Predlog Sklepa o  lokacijski preveritvi v EUP LS9 za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču k. o. 965 Laze parcela 706/14 v Mestni občini Velenje (ID 2589)
 • Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske službe ravnanja z odpadki s komunalnim odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v MOV, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki, za leto 2022
 • Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022
 • Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023 
 • Predlog Odloka o priznanjih Mestne občine Velenje
 • Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2022
 • Osnutek Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027
 • Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.  
 • Predlog Okvirnega programa dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2022

Obrazec za  podajanje pripombe ali mnenja ob pripravi akta  

Predlagatelj mora pri podajanju pripomb navesti ime in priimek, naslov, elektronsko pošto, opis pripombe/mnenja, predlog rešitve in pričakovani pozitivni učinki glede na podano pripombo. Pravilno izpolnjene obrazce lahko občanke in občani Mestne občine Velenje pošljejo na elektronski naslov info@velenje.si.

GRADIVO