SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Poziv k sodelovanju

Uprava Mestne občine Velenje vabi vse zainteresirane občane Mestne občine Velenje k sodelovanju pri oblikovanju odlokov, ki bodo obravnavani na seji Sveta MOV. Obrazec za sodelovanje pri pripravi akta je na spodnji povezavi. Trenutno vas vabimo k sodelovanju pri pripravi naslednjih aktov:

Akte bodo svetnice in svetniki obravnavali na 19. seji Sveta Mestne občine Velenje, ki bo 29. junija 2021 ob 8. uri. Po končanem postopku sodelovanja bomo, če bodo podane pripombe in predlogi, pripravili poročilo o sodelovanju občanov s predstavitvijo vpliva na rešitve v predlogu aktov:

  • Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2021/2022 
  • Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2021/2022 in 2022/2023 
  • Predlog Sklepa o Soglasju k spremembi Koncesijske pogodbe št. POG-1110/2017 za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje, z dne 29. 9. 2017 
  • Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade v Mestni občini Velenje 
  • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku) 
  • Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku) 
  • Osnutek Odloka o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje 

Obrazec za  podajanje pripombe ali mnenja ob pripravi akta  

Predlagatelj mora pri podajanju pripomb navesti ime in priimek, naslov, elektronsko pošto, opis pripombe/mnenja, predlog rešitve in pričakovani pozitivni učinki glede na podano pripombo. Pravilno izpolnjene obrazce lahko občanke in občani Mestne občine Velenje pošljejo na elektronski naslov info@velenje.si.

GRADIVO