SI

Poziv k sodelovanju

Uprava Mestne občine Velenje vabi vse zainteresirane občane Mestne občine Velenje k sodelovanju pri oblikovanju odlokov, ki bodo obravnavani na sejah Sveta MOV. Obrazec za sodelovanje pri pripravi akta je na spodnji povezavi. Trenutno vas vabimo k sodelovanju pri pripravi naslednjih aktov: 

- Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 957 Škale;
- Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017;
- Predlog Celostne prometne strategije Mestne občine Velenje;
- Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje.
     

Akte bodo svetnice in svetniki obravnavali na 19. seji Sveta Mestne občine Velenje, ki bo 28. februarja 2017 ob 8. uri. Poziv bo objavljen 8 dni. Po končanem postopku sodelovanja bomo, če bodo podane pripombe in predlogi, pripravili poročilo o sodelovanju občanov s predstavitvijo vpliva na rešitve v predlogu akta. 

Obrazec za  podajanje pripombe ali mnenja ob pripravi akta
 

Predlagatelj mora pri podajanju pripomb navesti ime in priimek, naslov, elektronsko pošto, opis pripombe/mnenja, predlog rešitve in pričakovani pozitivni učinki glede na podano pripombo. Pravilno izpolnjene obrazce lahko občanke in občani Mestne občine Velenje pošljejo na elektronski naslov info@velenje.si.