SI

Poziv k sodelovanju

Uprava Mestne občine Velenje vabi vse zainteresirane občane Mestne občine Velenje k sodelovanju pri oblikovanju odlokov, ki bodo obravnavani na seji Sveta MOV. Obrazec za sodelovanje pri pripravi akta je na spodnji povezavi. Trenutno vas vabimo k sodelovanju pri pripravi naslednjega akta:

-        Predlog Programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2018-2021.

Akt bodo svetnice in svetniki obravnavali na 2. seji Sveta Mestne občine Velenje, ki bo 29. januarja 2019 ob 8. uri. Po končanem postopku sodelovanja bomo, če bodo podane pripombe in predlogi, pripravili poročilo o sodelovanju občanov s predstavitvijo vpliva na rešitve v predlogu akta. 

Obrazec za  podajanje pripombe ali mnenja ob pripravi akta  

Predlagatelj mora pri podajanju pripomb navesti ime in priimek, naslov, elektronsko pošto, opis pripombe/mnenja, predlog rešitve in pričakovani pozitivni učinki glede na podano pripombo. Pravilno izpolnjene obrazce lahko občanke in občani Mestne občine Velenje pošljejo na elektronski naslov info@velenje.si.

GRADIVO