Uradni vestniki MOV 2022

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v katastrski občini 952 Cirkovce na parcelah 1/2, 1/4, 5 in 7 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 2588)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje južno od vrtca na Gorici (OPPN_32)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1.  Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje širitve pridobivalnega prostora Kamnoloma Paka

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do aktivnosti, ki vplivajo na razvoj primarnega zdravstva v Mestni občini Velenje
2. Sklep o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine
3. Sklep o potrditvi Tržnega reda in Cenika Mestne tržnice Velenje
4. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2022 do vključno 2027
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Pravilnik o dodelitvi enkratne subvencije za plačilo stroškov energentov v Občini Šmartno ob Paki za leto 2022

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo na območju PEUP LS9/010, Arnače – zahod (OPPN_80)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:


1. ODREDBA o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. SKLEP o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v katastrski občini 966-Ložnica, na parcelah 1043/1, 1041, 1053/3, 1043/2, 1038/1 in 1035 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 2822)

MESTNA OBČINA VELENJE – DIREKTOR:

1. REDAKCIJSKI POPRAVEK Odredbe o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklep o uskladitvi vrednosti projekta 402-1603-068 Vodovod Loke-Jurk 2. faza v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
2. Sklep o uvrstitvi projekta 402-1502-050 Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
3. Sklep o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 674/11)
5.Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska občina 952 Cirkovce parcela 1/2,1/4, 1/5, 5 in 7 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka 2588)
6. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska občina 966 Ložnica parcele 1035, 1038/1, 1041, 1043/1, 1043/2 in 1053/3 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 2822)
7. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2022
8. Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda KSSENA v letu 2022
9. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
10.Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
11. Sklep o sprejemu Lokalnega programa kulture Mestne občine Velenje 2022-2028
12. Sklep o odprtju nove proračunske postavke 40320033 Socialno varstvena storitev E-oskrba v proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022
13. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa oskrbe na daljavo v Mestni občini Velenje
14. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
15. Strategija razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN

1. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za perutnino – kmetija Drofelnik

1. Grafična priloga k Sklepu o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska občina 952 Cirkovce parcela 1/2,1/4, 1/5, 5 in 7 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka 2588)
2. Grafična priloga k Sklepu o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska občina 966 Ložnica parcele 1035, 1038/1, 1041, 1043/1, 1043/2 in 1053/3 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 2822)
2. Lokalni program kulture Mestne občine Velenje 2022-2028

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VE1/057 – Stara vas (OPPN_03)

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklep o uvrstitvi projekta 402-1302-147 Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
2. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcela 965 1426/5)
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1286/3)
4. Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje za leto 2021
5. Sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2021 in iz preteklih let
6. Sklep o uskladitvi vrednosti projekta 405-1605-022 Oskrbovana stanovanja – Žarova cesta v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
7. Pravilnik o subvencioniranju stroškov kreditov za nakup ali gradnjo stanovanjske nepremičnine za mlade v Mestni občini Velenje
8. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje
9. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namembnosti rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje
10. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021
11. Odlok o koncesiji za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega potniškega prometa in o izvajanju posebnih linijskih prevozov v Mestni občini Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2021
2. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2022

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Strategija digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Poklicne gasilske enote Velenje
3. Sklep o povečanju vrednosti projekta 403-1805-042 Urbani park v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
4. Sklep o povečanju vrednosti projekta 403-1902-011 Vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (ID znak parcela 2669 679/3)
6. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3599/10)
7. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2022
8. Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2022
9. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2022
10. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2021
11. Sklep o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2022/2023
12. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje
13. Odlok o predkupni pravici Mestne občine Velenje
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o akcijskem načrtu za enakost spolov v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Statut Mestne občine Velenje
2. Poslovnik Sveta Mestne občine Velenje
3. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2022
4. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Bevče
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Cirkovce
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Velenje – Desni breg
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica
9. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Konovo
10. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Velenje – Levi breg vzhod
11. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Paka pri Velenju
12. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Pesje
13. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec
14. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj
15. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Stara vas
16. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Staro Velenje
17. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šalek
18. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale – Hrastovec
19. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šmartno
20. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Vinska Gora
21. Sklep o uvrstitvi projekta 402-1502-051 Podzemne zbiralnice v MO Velenje v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
22. Sklep o povečanju vrednosti projekta 403-1702-010 ZD Velenje – Energetska obnova v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
23. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k. o. 964 Velenje (ID znak: parcela 964 2431/17 in parcela 964 2456/9)
24. Sklep o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine
25. Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda KSSENA za nakup nepremičnine
26.Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
27. Odlok o ureditvi prometa v Mestni občini Velenje
28. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup
29. Lokalni energetski koncept Mestne občine Velenje
30. Trajnostna urbana strategija mesta Velenje 2030

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območji VE1/120 in VE1/122-del, zelenica Pošta-Paka (OPPN_12)

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2022
2. Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2022
3. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko središče
4. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2022
5. Sklep o potrditvi Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2022
6. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2021
7. Sklep o soglasju k Letnemu načrtu ter določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Sonček Šmartno ob Paki za šolsko leto 2022/2023
8. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje, uveljavljanju počitniške rezervacije, o stroških začasnega izpisa in plačilu programov v primeru odsotnosti zaradi bolezni v Vrtcu Sonček

MESTNA OBČINA VELENJE – župan

1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – župan

1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve predsednika Republike Slovenije

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. Sklep o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
2. Ugotovitveni sklep o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature za župana
3. Ugotovitveni sklep o objavi števila volilnih upravičencev in števila potrebne podpore volivcev za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta
4. Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov sveta Mestne občine Velenje in za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. Sklep o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije Občine Šmartno ob Paki
2. Ugotovitveni sklep o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature za župana
3. Ugotovitveni sklep o objavi števila volilnih upravičencev in števila potrebne podpore volivcev za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta
4. Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

1. Sklep o določitvi višine nadomestila Občinski volilni komisiji Mestne občine Velenje za volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PEUP VE1/188 – Zlati grič (OPPN_26)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta
2. Sklep o določitvi kandidata za člana državnega sveta

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o vladi, zakonodajni referendum o Zakonu o dolgotrajni oskrbi ter zakonodajni referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Šmartno ob Paki
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2022- rebalans št. 2
3. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmartno ob Paki za volilno leto 2022
4. Sklep o izvolitvi predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta
5. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2022
6. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za perutnino – kmetija Drofelnik
7. Sklep o uvrstitvi projekta OB125-22-0004 Most Lokovica v Načrt razvojnih programov Občine Šmartno ob Paki za obdobje 2022-2025

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. Seznam list kandidatov za volitve članov Sveta Mestne občine Velenje
2. Seznam kandidatov za volitve župana Mestne občine Velenje
3. Seznam kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti In mestnih četrti

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. Popravek seznama list kandidatov za volitve članov Sveta Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – NADZORNI ODBOR

1. Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

1. Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti (KS) Gorica, Kavče, Paka pri Velenju, Šalek, Vinska Gora in Plešivec ter mestne četrti (MČ) Levi breg zahod
2. Rokovnik za izvedbo naknadnih volitev manjkajočih članov svetov krajevnih skupnosti (KS) Gorica, Kavče, Paka pri Velenju, Šalek, Vinska Gora in Plešivec ter mestne četrti (MČ) Levi breg zahod
3. Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

1. Izid volitev za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje na volitvah 20. novembra 2022

 

OBČINA ŠMARNO OB PAKI – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. Poročilo o izidu volitev za župana in člane občinskega sveta v Občini Šmartno ob Paki na volitvah 20. novembra 2022

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
2. SKlep o ugotovitvi izvolitve župana
3. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata članu sveta
4. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o imenovanju podžupanje Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju podžupanje Mestne občine Velenje

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Šmartno ob Paki, na volitvah 4. decembra
2022- drugi krog

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. SEZNAM KANDIDATOV ZA NAKNADNE VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUP-NOSTI GORICA V 3. IN 5. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI PAKA PRI VELENJU V 2. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI PLEŠIVEC V 1., 2., 3. IN 4. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI KAVČE V 1. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠALEK V 3. IN 4. VOLILNI ENOTI TER MESTNE ČETRTI VELENJE – LEVI BREG ZAHOD V 1., 2., 3. IN 4. VOLILNI ENOTI

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. UGOTOVITVENI SKLEP o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leto 2023

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o potrditvi mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje
3. Sklep o imenovanju Statutarno-pravne komisije
4. Sklep o imenovanju Komisije za priznanja
5. Sklep o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe
6. Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo
7. Sklep o imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb
8. Sklep o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb
9. Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
10. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
11. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
12. Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije
13. Sklep o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja
14. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
15. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. IZID ČOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI GORICA V 3. IN 5. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI PAKA PRI VELENJU V 2. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI PLEŠIVEC V 1., 2., 3. IN 4. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI KAVČE V 1. VOLILNI ENOTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠALEK V 3. IN 4. VOLILNI ENOTI TER MESTNE ČETRTI VELENJE – LEVI BREG ZAHOD V 1., 2., 3. IN 4. VOLILNI ENOTI

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta začasne deponije komunalnih odpadkov

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN

1. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmartno ob Paki v obdobju januar-marec 2023

Uradni vestniki MOV 2021

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o imenovanju podžupanje Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET:

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje k osnutkom pokrajinske zakonodaje
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Odbora za področje negospodarskih javnih služb
3. Sklep o imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih služb
4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta zavoda OŠ Šalek Velenje
5. Sklep o ustanovitvi družbe Interaktivni digitalni center EON d. o. o.
6. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2021
7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Velenje
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNIH IN ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV IN/ALI PROJEKTOV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2021

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2015-2020
2. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva podjetništva v občini Šmartno ob Paki
3. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje  posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na področju gospodarstva v občini Šmartno ob Paki
4. Sklep o prenosu izvajanja socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na izvajalca Dom za varstvo odraslih Velenje
5. Sklep o imenovanju predstavnika ustanoviteljice v Svet zavoda Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1.Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Mladinski center Velenje
2. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje
3. Sklep o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Osnovna šola Šalek Velenje
4. Sklep o izdaji soglasja k podaljšanju mandata direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline od 3. 11. 2020 do 31. 12. 2020
5. Sklep o uvrstitvi projekta 402-1302-141 CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024
6. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga oz. uporabe drugih alternativnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj
7. Sklep o sprejemu ocene izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
8. Sklep o izdaji soglasja k sklenitvi pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje z novim izvajalcem
9. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
11. Odlok o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje – uradno prečiščeno besedilo

Svet Mestne četrti Velenje –  Levi breg zahod

1. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata člana Sveta Mestne četrti Velenje – Levi breg zahod

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do Osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o potrditvi članstva v Razvojnem svetu Savinjske regije
2. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
4. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve “Pomoč družini na domu”
5. Zaključni račun proračuna za leto 2020

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1.Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Šolski center Velenje
2. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
3. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
4. Sklep o podelitvi pooblastila za izdajo soglasja k delovni uspešnosti poslovodnih organov javnih zavodov
5. Sklep o uvrstitvi projekta 405-1403-016 Program revitalizacije starotrškega jedra v 7. Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024
6. Sklep o uvrstitvi projekta 410-0402-001 Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024
7. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje
8. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020
9. Uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Mladinski center Velenje
2. Sklep o predlogu za imenovanje člana v Razvojni svet Savinjske regije
3. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (parceli 951 842/4 in 951 842/5)
4. Sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2020 in iz preteklih let
5. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2020
6. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2021
7. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2021
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
11. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Lipa–vzhod
12. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Lipa–zahod
13. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Selo
14. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje
15. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
16. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša–vzhod

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – NADZORNI ODBOR


1. POSLOVNIK O DELOVANJU NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. ODREDBA o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G)

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o mnenju Občine Šmartno ob Paki k osnutkom pokrajinske zakonodaje
2. Sklep o soglasju k letnemu načrtu ter določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Sonček Šmartno ob Paki za šolsko leto 2021/2022
3. Sklep o premoženjski bilanci Občina Šmartno ob Paki na dan 31.12.2020
4. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
5. SKLEP o potrditvi Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2021

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Muzej Velenje
2. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Velenje
3. Sklep o potrditvi skupne liste kandidatov Razvojnega sveta Savinjske regije za 2021- 2027
4. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2021
5. Sklep o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2021/2022
6. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2021/2022 in 2022/2023
7. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcela 965 1395/18, 1395/19)
8. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 441/4, 441/7)
9. Sklep o Soglasju k spremembi Koncesijske pogodbe št. POG-1110/2017 za
opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja
infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje, z dne 29. 9. 2017
10. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade v Mestni občini Velenje
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
12. Odlok o dopolnitvi Odloka o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje
13. Odlok o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje
14. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET


1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021
2. Sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2021
4. Pravilnik o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim
5. Odlok o poimenovanju ulic z imenoma Ulica svežih idej in Cesta Jožeta Ervina Prislana

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Odlok o pokopališkem redu v Občini Šmartno ob Paki
2. Peavilnik o sofinanciranju društev upokojencev iz proračuna Občine Šmartno ob Paki
3. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2021

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 706/13, 706/14, 714, 715/4 in 1402, vse k. o. 965 Laze v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 2589)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do zelene transformacije sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Komisije za mladinska vprašanja
3. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcela 965 1421/3)
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3576/15)
6. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 848/30)
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 974 Prelska iz javnega dobra (ID znak parcela 974 1075/17)
8. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k. o. 968 Podkraj (ID znak parcela 968 165/4 in parcela 968 167/6)
9. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k. o. 957 Škale (ID znak parcela 957 908/6)
10. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k. o. 967 Kavče (ID znak: parcela 967 312/7, parcela 967 313/53, parcela 967 313/56 in parcela 967 313/58)
11. Ugotovitveni sklep o nerevalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leto 2022
12. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
13. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v mestni občini Velenje
15. Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javne tržnice v Mestni občini Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o o dopolnitvi Sklepa o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2021
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2021
3. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2022
2. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2023
3. Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022
4. Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023
5. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje
6. Sklep o lokacijski preveritvi v EUP LS9 za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču k. o. 965 Laze parcela 706/14 v Mestni občini Velenje (ID 2589)
7. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022
8. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023
9. Odlok o priznanjih v Mestni občini Velenje
10. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2022
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.
12. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2022

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o pripravi prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (SDOPN1)

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno ob Paki
2. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2022
3. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2022
4. Sklep o izvzem iz javnega dobra
5. Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Šmartno ob Paki za leto 2022
6. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki
7. Letni program športa Občine Šmartno ob Paki za leto 2022
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.

Karta k Sklepu o lokacijski preveritvi v EUP LS9 za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču k. o. 965 Laze parcela 706/14 v Mestni občini Velenje (ID 2589)

Uradni vestniki MOV 2020

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga alternativnih (sekundarnih) goriv v Termoelektrarni Šoštanj
2. Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
3. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda za turizem Šaleške doline
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Plešivec iz javnega dobra 950 1094/2
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Podkraj iz javnega dobra 968 944/24
6. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Podkraj iz javnega dobra 968 944/25
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Podkraj iz javnega dobra 968 944/26
8. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Bevče iz javnega dobra 955 521/8
9. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2020
10. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNIH IN ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV IN/ALI PROJEKTOV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2020

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET


1. Sklep 1. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Knjižnica Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
3. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članu sveta
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 439/6)
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 846)
6. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 570/37, 665/18, 665/20)
7. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1279/6, 1279/7, 1279/8, 1279/9, 1279/10)
8. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 938/25, 938/26, 938/27)
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine Velenje
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Odbora za okolje in prostor
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Lekarna Velenje
4. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020
6. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1309/19)
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 862/2)
8. Sklep o potrditvi Akcijskega načrta projekta Slovenia green za destinacijo Velenje za obdobje 2020 – 2022
9. Sklep o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2019

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do napovedanega množičnega odpuščanja v podjetju Gorenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Antona Aškerca Velenje
3. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Livada Velenje
4. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gorica Velenje
5. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Šalek
6. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje
7. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje
8. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Vrtec Velenje
9. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
10. Sklep o imenovanju članov v Svet Doma za varstvo odraslih Velenje
11. Sklep o imenovanju članov uprave Ustanove Velenjska knjižna fundacija
12. Sklep o imenovanju člana v Odbor za okolje in prostor
13. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Lekarna Velenje
14. Sklep o povečanju vrednosti projekta 403-1702-005 Oprema v ZD Velenje v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2020-2023
15. Sklep o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
16. Sklep o potrditvi Načrta upravljanja s kulturno dediščino za objekte grad Velenje, grad Šalek in graščino Gorica
17. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET


1. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Festival Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje
3. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda OŠ Šalek
4. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje
5. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
6. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2019
7. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2020
8. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
9. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021 in za prihodnja šolska leta do preklica
10. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021
11. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 566/13) 12. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 2035/2)
13. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
14. Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2020
15. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2020
16. Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
17. Pravilnik o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (po skrajšanem postopku)
19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in o načinu izvajanja gospodarske javne službe mestnega avtobusnega prometa v Mestni občini Velenje in o organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov (po skrajšanem postopku)
20. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)
21. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno ob Paki
2. Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2020
3. Sklep o spremembah Načrta razvojnih programov 2020-2023
4. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2019
5. Sklep o soglasju k Letnemu načrtu ter določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Sonček Šmartno ob Paki za šolsko leto 2020/2021
6. Sklep o potrditvi Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2020

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
2. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata župana Mestne občine Velenje
2. Sklep o potrditvi podžupana Petra Dermola o začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. SKLEP o razpisu nadomestnih volitev župana Mestne občine Velenje
2. ROKOVNIK za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve župana Mestne občine Velenje, ki bodo 11. oktobra 2020
3. UGOTOVITVENI SKLEP o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature za župana na nadomestnih volitvah
4. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za nadomestne volitve župana Mestne občine Velenje
5. SKLEP o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje za izvedbo nadomestnih volitev župana v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. ODREDBA o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v času volilne kampanje za nadomestne volitve župana v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE


1. Predlog Sklepa o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za centralne predele mesta Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. PREDSTAVNIKI V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinske volilne komisije
2. Sklep o imenovanju člana Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
3. Sklep o potrditvi bistvenih sprememb in uvedb linij posebnega linijskega prevoza
učencev na območju Mestne občine Velenje
4. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Seznam kandidatov za nadomestne volitve župana mestne očine Velenje, ki bodo v nedeljo, 11. oktobra 2020

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. Sklep o izvolitvi predstavnika v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter Sklep o določitvi kandidata za člana državnega sveta
2. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Šmartno ob Paki v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
3. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
4. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
5. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
6. Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Šmartno ob Paki v letu 2020
7. Sklep o Letnem načrtu prodaje finančnega premoženja za leto 2020
8. Sklep o dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2020

MESTNA OBČINA VELENJE


1. Predlog Sklepa o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šalek – območje Kavčič

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA


1. Objavlja izid volitev za župana v Mestni občini Velenje na nadomestnih volitvah 11. oktobra 2020

1. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana
2. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata člana sveta
3. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do predloga Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda
4. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Muzej Velenje
5. Sklep o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
6. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Mestne občine Velenje
7. Sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
8. Sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2019 in iz preteklih let
9. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcel 1383/6, 1385/4,1385/5, 1386/6)
10. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcel 1395/6, 1395/7, 1396/3)
11. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 974 Prelska iz javnega dobra (ID znak parcel 1074/1, 1072/31, 1074/3)
12. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcel 441/8, 440/10, 441/5, 441/10)
13. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (ID znak parcela 957 1253/2)
14. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 848/21, 848/22)
15. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3479/5)
16. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020
17. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k. o. 964 Velenje, 968 Podkraj, 952 Cirkovce, 951 Hrastovec in 975 Vinska Gora
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020
19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje

1. Sklep o imenovanju podžupanje Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET


1. Sklep o potrditvi mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Nadzorni odbor
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinske volilne komisije
5. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 665/22 in 953 666/1)
6. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 676/12)
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 940/9)
8. Odlok o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MOV

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
2. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
3. Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2020
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2020
5. Poslovnik občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki (Uradno prečiščeno besedilo št. 2)

1. REDAKCIJSKI POPRAVEK Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju uprave Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o imenovanju člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Sklep o imenovanju člana Občinske volilne komisije
3. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3576/13)
5. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2021
6. Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021
7. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020
8. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2021
9. Občinski program varstva okolja
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šalek – območje Kavčič
11. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2021
12. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021
13. Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2021 – 2025

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2021
2. Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Šmartno ob Paki za leto 2021
3. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
4. Letni program športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2021
5. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2021

Uradni vestniki MOV 2019

ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Sklepi o imenovanju odborov in komisij Občinskega sveta
3. Sklep o imenovanju predstavnice predstavnice v Svet zavoda Lekarne Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo
2. Sklep o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
3. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
4. Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
5. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška
6. Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje
7. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
8. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
9. Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda Knjižnica Velenje
10. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/4)
11. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/26)
12. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/23)
13. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 442/4)
14. Sklep o uskladitvi mej Mestne občine Velenje z mejami zemljiških parcel
15. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2019
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Vinska gora 2
18. Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2018-2021
19. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2019

MESTNA OBČINA VELENJE – KOMISIJA ZA STATUTARNO-PRAVNA VPRAŠANJA

1. Statut Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2019
2. Sklep o potrditvi Letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Šmartno ob Paki za leto 2019
3. Sklep o imenovanju o imenovanju predstavnice v Svet lokalnih skupnosti CSD Savinjsko Šaleška
4. Letni program športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2019
5. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno ob Paki
6. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje, uveljavljanju počitniške rezervacije, o stroških začasnega izpisa in plačilu programov v primeru odsotnosti zaradi bolezni v Vrtcu Sonček

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za centralne predele mesta Velenje
2. Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v mestni občini Velenje v letu 2019

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Eropski parlament

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
2. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članoma Sveta zavoda OŠ Gorica Velenje
4. Sklep o pooblastilu za podpis sporazuma in sodne poravnave med MOV, TEŠ in HSE
5. Sklep o predhodnem pisnem soglasju k osnutku besedila najemne pogodb
6. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 952 Cirkovce iz javnega dobra (ID znak parcela 952 267/42)
8. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 828/73)
9. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 974 Prelska iz javnega dobra (ID znak parcela 974 1070/11, 1070/6, 1070/13, 1070/9)
10. Pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj Mestne občine Velenje v najem
11. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI- SVET

1. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2018
2. Sklep o sprejetju letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2019
3. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmartno ob Paki
4. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Šmartno ob Paki za mandat 2018-2022

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o imenovanju direktorja/direktorice JZ Muzeja Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
3. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja/direktorice javnega zavoda Lekarna Velenje
4. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gorica Velenje
5. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članu Občinske volilne komisije
6. Sklep o potrditvi bistvenih sprememb in uvedb linij posebnega linijskega prevoza učencev na območju Mestne občine Velenje
7. Sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2018 in iz preteklih let
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019
10. Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
11. Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje
12. Odlok o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje
13. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje
14. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje
15. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2019
16. Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2019
17. Sklep o sprejemu ocene izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
18. Pravilnik o oddajanju parkirnih mest v najem


MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019


OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarne Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o imenovanju člana Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
2. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2019
3. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2018
4. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020
5. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020
6. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem in zakup

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o soglasju k Letnemu načrtu ter določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Sonček Šmartno ob Paki za šolsko leto 2019/2020
2. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2018
3. Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Šmartno ob Paki za leto 2019
4. Sklep o potrditvi Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2019

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov
2. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Trebuša – vzhod

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN

1. SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA »S(1) 2a«

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Zdravstveni dom Velenje
2. Sklep o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Šmartno ob Paki
3. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmarno ob Paki v letu 2019
4. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
3. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
4. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Lekarna Velenje
5. Sklep o imenovanju predstavnika pacientov v Svet zavoda Lekarna Velenje
6. Sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
7. Sklep o povečanju vrednosti projekta 403-1805-002 dograditev in posodobitev zimskega bazena v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2019-2022
8. Sklep o uvrstitvi projekta 405-1206-009 EERAdata v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2019-2022
9. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3567/6)
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
11. Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje
12. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (po skrajšanem postopku)
14. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Staro Velenje


OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. ODLOK o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
2. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2019

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Šalek – območje Kavčič

NADZORNI ODBOR MESTNE OBČINE VELENJE

1. Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do aktualnega dogajanja v podjetju Gorenje
2. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
4. Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda za turizem Šaleške doline v letu 2020
5. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini v k.o. 964 Velenje (ID znak parcela 964 2419/13)
6. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020
7. Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020
8. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2020
9. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Velenje
10. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje
11. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji cest v Mestni občini Velenje
14. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2020

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih
financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2020 in 2021

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep
2. Statut Občine Šmartno ob Paki
3. Sklep o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2020
4. Letni program športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2020
5. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Šmartno ob Paki
6. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2020

URADNI VESTNIKI MOV 2018

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do aktualnih dogajanj v Premogovniku Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
4. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2018 do vključno 2021
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega pokopališča Šmartno v Velenju

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018
2. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju
3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljanja
4. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Trebuše – varianta II
5. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2018
2. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki za mandat 2018-2023
2. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
4. Sklep o izvedbi investicijskih del na objektu Šmartno ob Paki 137 – Baronija
5. Sklep o spremembah Načrta razvojnih programov 2018-2021

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET


1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu sveta
2. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3577/2)
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 854/17)
4. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parceli 954 1306/6 in 1286/2)
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (ID znak parcela 957 1234/5)
6. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (ID znak parceli 957 1234/4, 1234/6)
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 570/33) in v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (ID znak parcel 2669 677/13 in 667)
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018
9. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2018
10. Sklep o soglasju k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje v letu 2018
11. Sklep o uskladitvi vrednosti projekta 402-1302-109 Mestno k kolesarsko omrežje – vzhod v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2018-2021
12. Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti MOV
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje
14. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatanih mest za namen izvedbe ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrt Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju
2. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljanja
3. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod
4. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuše – varianta II

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o spremembah Načrta razvojnih programov 2018-2021
2. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2017

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju
2. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za namen predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije.

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Statutarno – pravne komisije Sveta Mestne občine Velenje
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018
4. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/19
5. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/19
6. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
7. Sklep o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
8. Sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2017 in iz preteklih let
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018
10. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2018
11. Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2018
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
13. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov podružnična OŠ Plešivec in Bazen Velenje
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega pokopališča Šmartno v Velenju
15. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vinska Gora 2
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
4. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET


1. Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Festival Velenje
2. Sklep o imenovanju člana Statutarno–pravne komisije
3. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
4. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2017
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec
8. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2018
9. Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2018
10. Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 964 Velenje
11. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2019
12. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje
13. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Vinska Gora«
14. Odlok o štipendiranju v Mestni občini Velenje
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda CVIU-Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
20. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Velenje
21. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod
22. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuše – varianta II
23. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju
24. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljanja
25. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Sonček Šmartno ob Paki za šolsko leto 2018/2019
2. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2017
3. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2018

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. TEHNIČNI PRAVILNIK o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. TEHNIČNI PRAVILNIK o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Razpisujem redne volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
2. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki
2. Odlok o OPPN za ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda Šmartno 2 v km 24+267 in izgradnjo nove povezovalne ceste
3. Sklep o sprejetju dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2018

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov sveta Mestne občine Velenje in za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Velenje
2. SKLEP o imenovanju tajnice in namestnice tajnice občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
3. SKLEP o objavi števila volilnih upravičencev in števila potrebne podpore volivcev za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta
4. UGOTOVITVENI SKLEP o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature za župana

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev
2. Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki in za volitve članov odborov vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki
3. Sklep o imenovanju tajnice Občinske volilne komisije Občine Šmartno ob Paki

MESTNA OBČINA VELENJE – KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA


1. Sklep o določitvi višine nadomestila Občinski volilni komisiji Mestne občine Velenje
za volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Mestni občini Velenje

ŠMARTNO OB PAKI – SVET


1. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2018
2. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2018
5. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmartno ob Paki za volilno leto 2018
6. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2018

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA


1. SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA MESTNE OBČINE VELENJE, KI BODO
V NEDELJO, 18. NOVEMBRA 2018
2. SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE VELENJE
3. SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN MESTNIH ČETRTI

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. SEZNAM kandidatov za volitve župana Občine Šmartno ob Paki
2. SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
3. SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV ODBOROV VAŠKIH SKUPNOSTI OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vinska Gora 2

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA


1. Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje razpisuje naknadne volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica v 1., 3., 4. in 5. volilni enoti ter Krajevne skupnosti Šalek v 3. in 4. volilni enoti
2. Rokovnik za izvedbo naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Gorica v 1., 3., 4. in 5. volilni enoti ter Krajevne skupnosti Šalek v 3. in 4. volilni enoti
3. Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za naknadne volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica v 1., 3., 4. in 5. volilni enoti ter Krajevne skupnosti Šalek v 3. in 4. volilni enoti

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN


1.SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Izid volitev za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje na volitvah 18. novembra 2018.

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA


1. POPRAVEK ROKOVNIKA za izvedbo naknadnih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica v 1. , 3. , 4. in 5. volilni enoti ter Krajevne skupnosti Šalek v 3. in 4. volilni enoti

MESTNA OBČINA VELENJE- OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. Popravek izida volitev za člane občinskega sveta na volitvah 18. novembra 2018

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. POROČILO o izidu volitev za župana in članov občinskega sveta v Občini Šmartno ob Paki, na volitvah, 18. novembra 2018
2. POROČILO o izidu volitev za odbore vaških skupnosti v Občini Šmartno ob Paki, na volitvah 18. novembra 2018

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET


1. Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
2. Sklep o ugotovitvi izvolitve župan
3. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata člana sveta
4. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

MESTNA OBČINA VELENJE – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA


1. SEZNAM KANDIDATOV ZA NAKNADNE VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI GORICA V 1., 3., 4. IN 5. VOLILNI ENOTI TER KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠALEK V 3. IN 4. VOLILNI ENOTI

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET


1. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana
2. Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
3. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmartno ob Paki v obdobju januar – marec 2019

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o potrditvi mandata članici občinskega sveta
2. Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
3. Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo
4. Sklep o imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb
5. Sklep o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb
6. Sklep o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe
7. Sklep o imenovanju Statutarno – pravne komisije
8. Sklep o imenovanju Komisije za priznanja
9. Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije
10. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
11. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
12. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
13. Sklep o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja
14. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

1. OBJAVLJA izid volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Gorica v 1., 3., 4. in 5. volilni enoti ter Krajevne skupnosti Šalek v 3. in 4. volilni enoti na naknadnih lokalnih volitvah 16. decembra 2018 Sklep o potrditvi mandata članici občinskega sveta

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content