SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2021

Uradni vestnik 01/2021

Uradni vestnik 01/2021, 12. januar 2021

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:
1. Sklep o imenovanju podžupanje Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 02/2021

Uradni vestnik 02/2021, 27. januar 2021

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje k osnutkom pokrajinske zakonodaje
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Odbora za področje negospodarskih javnih služb
3. Sklep o imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih služb
4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta zavoda OŠ Šalek Velenje
5. Sklep o ustanovitvi družbe Interaktivni digitalni center EON d. o. o.
6. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2021
7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Velenje
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:
1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021

Uradni vestnik 03/2021

Uradni vestnik 03/2021, 22. februar 2021

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:
1. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNIH IN ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV IN/ALI PROJEKTOV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2021

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET:
1. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2015-2020
2. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva podjetništva v občini Šmartno ob Paki
3. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje  posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na področju gospodarstva v občini Šmartno ob Paki
4. Sklep o prenosu izvajanja socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na izvajalca Dom za varstvo odraslih Velenje
5. Sklep o imenovanju predstavnika ustanoviteljice v Svet zavoda Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 04/2021

Uradni vestnik 04/2021, 17. marec 2021

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1.Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Mladinski center Velenje
2. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje
3. Sklep o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Osnovna šola Šalek Velenje
4. Sklep o izdaji soglasja k podaljšanju mandata direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline od 3. 11. 2020 do 31. 12. 2020
5. Sklep o uvrstitvi projekta 402-1302-141 CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024
6. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga oz. uporabe drugih alternativnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj
7. Sklep o sprejemu ocene izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
8. Sklep o izdaji soglasja k sklenitvi pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje z novim izvajalcem
9. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
11. Odlok o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje – uradno prečiščeno besedilo

Svet Mestne četrti Velenje -  Levi breg zahod:
1. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata člana Sveta Mestne četrti Velenje – Levi breg zahod