SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2019

Uradni vestnik 01/2019

Uradni vestnik 01/2019, 15. januar 2019

ŠMARTNO OB PAKI - SVET

1. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Sklepi o imenovanju odborov in komisij Občinskega sveta
3. Sklep o imenovanju predstavnice predstavnice v Svet zavoda Lekarne Velenje

Uradni vestnik 02/2019

Uradni vestnik 02/2019, 30. januar 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Sklep o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo
2. Sklep o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
3. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
4. Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
5. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška
6. Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje
7. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
8. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
9. Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda Knjižnica Velenje
10. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/4)
11. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/26)
12. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/23)
13. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 442/4)
14. Sklep o uskladitvi mej Mestne občine Velenje z mejami zemljiških parcel
15. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2019
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Vinska gora 2
18. Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2018-2021
19. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - KOMISIJA ZA STATUTARNO-PRAVNA VPRAŠANJA:
1. Statut Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

Uradni vestnik 03/2019

Uradni vestnik 03/2019, 4. februar 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:
1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

Uradni vestnik 04/2019

Uradni vestnik 04/2019, 26. februar 2019

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET:
1. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2019
2. Sklep o potrditvi Letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Šmartno ob Paki za leto 2019
3. Sklep o imenovanju o imenovanju predstavnice v Svet lokalnih skupnosti CSD Savinjsko Šaleška
4. Letni program športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2019
5. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno ob Paki
6. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje, uveljavljanju počitniške rezervacije, o stroških začasnega izpisa in plačilu programov v primeru odsotnosti zaradi bolezni v Vrtcu Sonček
 

Uradni vestnik 05/2019

Uradni vestnik 05/2019, 8. marec 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:
1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za centralne predele mesta Velenje
2. Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v mestni občini Velenje v letu 2019

Uradni vestnik 06/2019

Uradni vestnik 06/2019, 18. marec 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:

1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Eropski parlament

Uradni vestnik 07/2019

Uradni vestnik 07/2019, 10. april 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
2. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članoma Sveta zavoda OŠ Gorica Velenje
4. Sklep o pooblastilu za podpis sporazuma in sodne poravnave med MOV, TEŠ in HSE
5. Sklep o predhodnem pisnem soglasju k osnutku besedila najemne pogodb
6. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 952 Cirkovce iz javnega dobra (ID znak parcela 952 267/42)
8. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 828/73)
9. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 974 Prelska iz javnega dobra (ID znak parcela 974 1070/11, 1070/6, 1070/13, 1070/9)
10. Pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj Mestne občine Velenje v najem
11. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

Uradni vestnik 08/2019

Uradni vestnik 08/2019, 16. april 2019

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI- SVET
1. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2018
2. Sklep o sprejetju letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2019
3. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmartno ob Paki
4. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Šmartno ob Paki za mandat 2018-2022

Uradni vestnik 09/2019

Uradni vestnik 09/2019, 15. maj 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Sklep o imenovanju direktorja/direktorice JZ Muzeja Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
3. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja/direktorice javnega zavoda Lekarna Velenje
4. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gorica Velenje
5. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članu Občinske volilne komisije
6. Sklep o potrditvi bistvenih sprememb in uvedb linij posebnega linijskega prevoza učencev na območju Mestne občine Velenje
7. Sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2018 in iz preteklih let
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019
10. Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
11. Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje
12. Odlok o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje
13. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje
14. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje
15. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2019
16. Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2019
17. Sklep o sprejemu ocene izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
18. Pravilnik o oddajanju parkirnih mest v najem


MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:

1. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019


OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET:

1. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarne Velenje

Uradni vestnik 10/2019

Uradni vestnik 10/2019, 18. junij 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Sklep o imenovanju člana Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
2. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2019
3. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2018
4. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020
5. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020
6. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem in zakup

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET:
1. Sklep o soglasju k Letnemu načrtu ter določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Sonček Šmartno ob Paki za šolsko leto 2019/2020
2. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2018
3. Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Šmartno ob Paki za leto 2019
4. Sklep o potrditvi Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2019

Uradni vestnik 11/2019

Uradni vestnik 11/2019, 1. julj 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov
2. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša - vzhod

Uradni vestnik 12/2019

Uradni vestnik 12/2019, 23. avgust 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Trebuša - vzhod

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - ŽUPAN

1. SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA »S(1) 2a«

 

Uradni vestnik 13/2019

Uradni vestnik 13/2019, 30. september 2019

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET
1. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Zdravstveni dom Velenje
2. Sklep o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Šmartno ob Paki
3. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmarno ob Paki v letu 2019
4. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šmartno ob Paki

Uradni vestnik 14/2019

Uradni vestnik 14/2019, 6. november 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET

1. Sklep o potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
3. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
4. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Lekarna Velenje
5. Sklep o imenovanju predstavnika pacientov v Svet zavoda Lekarna Velenje
6. Sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
7. Sklep o povečanju vrednosti projekta 403-1805-002 dograditev in posodobitev zimskega bazena v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2019-2022
8. Sklep o uvrstitvi projekta 405-1206-009 EERAdata v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2019-2022
9. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3567/6)
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
11. Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje
12. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (po skrajšanem postopku)
14. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod

Uradni vestnik 15/2019

Uradni vestnik 15/2019, 21. november 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:

1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Staro Velenje


OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET:


1. ODLOK o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
2. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2019

Uradni vestnik 16/2019

Uradni vestnik 16/2019, 26. november 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:

1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Šalek – območje Kavčič

NADZORNI ODBOR MESTNE OBČINE VELENJE:

1. Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Velenje

Uradni vestnik 17/2019

Uradni vestnik 17/2019, 11. december 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do aktualnega dogajanja v podjetju Gorenje
2. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
4. Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda za turizem Šaleške doline v letu 2020
5. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini v k.o. 964 Velenje (ID znak parcela 964 2419/13)
6. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020
7. Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020
8. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2020
9. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Velenje
10. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje
11. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji cest v Mestni občini Velenje
14. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2020


MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:
1. Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih
financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2020 in 2021

 

Uradni vestnik 18/2019

Uradni vestnik 18/2019, 24. december 2019

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET:

1. Sklep
2. Statut Občine Šmartno ob Paki
3. Sklep o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2020
4. Letni program športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2020
5. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Šmartno ob Paki
6. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2020