SI

2019

Uradni vestnik 01/2019

Uradni vestnik 01/2019, 15. januar 2019

ŠMARTNO OB PAKI - SVET

1. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Sklepi o imenovanju odborov in komisij Občinskega sveta
3. Sklep o imenovanju predstavnice predstavnice v Svet zavoda Lekarne Velenje

Uradni vestnik 02/2019

Uradni vestnik 02/2019, 30. januar 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Sklep o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo
2. Sklep o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
3. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
4. Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
5. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška
6. Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje
7. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
8. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
9. Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda Knjižnica Velenje
10. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/4)
11. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/26)
12. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/23)
13. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 442/4)
14. Sklep o uskladitvi mej Mestne občine Velenje z mejami zemljiških parcel
15. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2019
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Vinska gora 2
18. Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2018-2021
19. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - KOMISIJA ZA STATUTARNO-PRAVNA VPRAŠANJA:
1. Statut Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

Uradni vestnik 03/2019

Uradni vestnik 03/2019, 4. februar 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:
1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

Uradni vestnik 04/2019

Uradni vestnik 04/2019, 26. februar 2019

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET:
1. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2019
2. Sklep o potrditvi Letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Šmartno ob Paki za leto 2019
3. Sklep o imenovanju o imenovanju predstavnice v Svet lokalnih skupnosti CSD Savinjsko Šaleška
4. Letni program športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2019
5. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno ob Paki
6. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje, uveljavljanju počitniške rezervacije, o stroških začasnega izpisa in plačilu programov v primeru odsotnosti zaradi bolezni v Vrtcu Sonček
 

Uradni vestnik 05/2019

Uradni vestnik 05/2019, 8. marec 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:
1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za centralne predele mesta Velenje
2. Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v mestni občini Velenje v letu 2019

Uradni vestnik 06/2019

Uradni vestnik 06/2019, 18. marec 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:

1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Eropski parlament

Uradni vestnik 07/2019

Uradni vestnik 07/2019, 10. april 2019

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
2. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članoma Sveta zavoda OŠ Gorica Velenje
4. Sklep o pooblastilu za podpis sporazuma in sodne poravnave med MOV, TEŠ in HSE
5. Sklep o predhodnem pisnem soglasju k osnutku besedila najemne pogodb
6. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 952 Cirkovce iz javnega dobra (ID znak parcela 952 267/42)
8. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 828/73)
9. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 974 Prelska iz javnega dobra (ID znak parcela 974 1070/11, 1070/6, 1070/13, 1070/9)
10. Pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj Mestne občine Velenje v najem
11. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

Uradni vestnik 08/2019

Uradni vestnik 08/2019, 16. april 2019

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI- SVET
1. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2018
2. Sklep o sprejetju letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2019
3. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmartno ob Paki
4. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Šmartno ob Paki za mandat 2018-2022