SI

Javne objave in razpisi

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  

JAVNA NAROČILA

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Nabava in postavitev opreme za Oskrbovana stanovanja v Velenju – objekt štev. 38 na okolju prijazen način

Rekonstrukcija cest v Mestni občini Velenje

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2019

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

Javna dražba za prodajo stanovanja Šercerjev 13, štev. 18

Javni razpis za prodajo nepremičnin – stanovanja

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Velenje - ODDAJA POROČIL

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2019

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Velenje – ODDAJA POROČIL

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2018 in 2019

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

Javni poziv delodajalcem v Mestni občini Velenje za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice za šolsko/študijsko leto 2019/2020

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE