SI

Javne objave in razpisi

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  

JAVNA NAROČILA

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Odprti postopek

RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS II. Faza

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 1946/30)

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v PC Stara vas

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2020

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2020 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2020 in 2021

JAVNI NATEČAJI

Natečaj naj prostovoljka/prostovoljec 2019 v Mestni občini Velenje

JAVNI POZIV

3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2020

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE