Prostor občine je območje usklajevanja različnih interesov fizičnih in pravnih oseb, ki jih urejamo s prostorskimi akti različnih natančnosti. Osrednji strateški prostorski akt, veljaven za celotno območje občine je Občinski prostorski načrt (OPN), ki poleg besedila odloka vsebuje strateški in izvedbeni del. Posamezni deli občinskega prostora so natančneje obdelani v Občinskih podrobnih prostorskih načrtih (OPPN) in starejših prostorskih aktih s podaljšano veljavnostjo (Ureditveni načrt (UN), Lokacijski načrt (LN), zazidalni načrt (ZN)).

S sprejetjem Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (OPN MOV) februarja 2020 je le-ta pričel urejati veliko večino izven mestnega prostora občine, ki so ga do sprejetja OPN urejali prostorski akti “PUP” (prostorski ureditveni pogoji). Z OPN smo podaljšali veljavnost določenim natančnejšim prostorskim aktom, kot so Ureditveni načrti (UN), Zazidalni načrti (ZN) in Lokacijski načrti (LN). Območja veljavnosti teh podaljšanih aktov so prikazana na karti zgoraj – povečava je vidna s klikom na grafiko karte.

Prikaz območij urejanja prostorskih aktov (PA) v spletni aplikaciji PISO
Zahtevnejšim uporabnikom priporočamo ogled območja urejanja posameznega prostorskega akta z množico dodatnih podatkov o prostoru (parcele, besedila tekstov odlokov,  …) v spletni aplikaciji PISO. Karta z območji urejanja posameznih PA je vidna s klikom na Tematski sklopi / Občinski prostorski načrt OPN … / Načini urejanja. Državni in občinski prostorski podatki v spletnem pregledovalniku so redno vzdrževani, niso pa uradni. Več o aplikaciji PISO si lahko preberete na tej povezavi.

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN)

LOKACIJSKI NAČRTI (LN)

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI (OPPN)

ZAZIDALNI NAČRTI (ZN)

UREDITVENI NAČRTI (UN)

Skip to content