SI

Javne objave

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  

JAVNA NAROČILA

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Odprti postopek

CTN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV CESTA TALCEV 18 A, SIMONA BLATNIKA 1, VOJKOVA 12 A, VELENJE

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Ugotovitvena odločba

Ugotovitvena odločba

Ugotovitvena odločba

Ugotovitvena odločba

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Ugotovitvena odločba

Ugotovitvena odločba

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o oddaji poslovnih prostorov

Namera o oddaji nepremičnin v najem

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

JAVNI RAZPISI

Razpis za oddajo poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem oziroma v brezplačno uporabo za namen društvene dejavnosti

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2018

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2018 in 2019

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

UN Grajski hrib - območje skakalnic (spremembe in dopolnitve)

UN za območje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljevanja (spremembe in dopolnitve)

ZN Trebuša, varianta 2 (spremembe in dopolnitve)

ZN Trebuša vzhod (spremembe in dopolnitve)

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE

Obvestilo o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2018

2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letih 2018 in 2019