SI

Javne objave

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi  

JAVNA NAROČILA

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Naročilo opreme za Sončni park

Prenova podhoda pod Kidričevo

Nakup novega gasilskega vozila GVM-1 za PGD Bevče

Sanacija sanitarnih prostorov in kanalizacije v vrtcu Vrtiljak

Izdelava projektne dokumentacije za rušenje in novogradnjo Revitalizacije starotrškega jedra pri kateri se upoštevajo načela trajnostne gradnje

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o prodaji premičnine

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Javne dražbe, Javna zbiranja ponudb

Javno zbiranje ponudb za oddajo lesenih hišk v najem

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2017

Ponovljen javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za prodajo zemljišč pod ocenjeno vrednostjo z namenom spodbujanja podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2017

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje v letu 2017 - ukrep 2

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Vzdrževalec IV

DRUGE OBJAVE