SI

Javne objave

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi  

JAVNA NAROČILA

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Nakup in postavitev igral za Velenjsko plažo

Nakup avtomatov za izdajo parkirnih listkov

Sanacija objekta Vila Mojca

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Namera oddaje nepremičnine v najem

Javne dražbe, Javna zbiranja ponudb

Javna dražba za prodajo dveh stanovanjskih enot

Javna dražba za prodajo Koroška 14, Velenje

JAVNI RAZPISI

Jani razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2016

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2016 - ukrep 2

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE