SI

Javne objave

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  

JAVNA NAROČILA

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II - ponovitev postopka

Obnova in asfaltiranje odsekov cest v Mestni občini Velenje

Odprti postopek

Druga naročila

JAVNO – ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA “VRTEC VINSKA GORA”

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

Namera o oddaji poslovnih prostorov

Namera o oddaji nepremičnin v najem

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

JAVNI RAZPISI

Razpis za oddajo poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem oziroma v brezplačno uporabo za namen društvene dejavnosti

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Velenje - POROČILA

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZGRADNJO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2018

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2018

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2018 in 2019

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Strokovni sodelavec V

DRUGE OBJAVE