SI

Javne objave

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi  

JAVNA NAROČILA

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Izgradnja terase pri KS Konovo

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Namera oddaje nepremičnine v najem

Javne dražbe, Javna zbiranja ponudb

JAVNI RAZPISI

Jani razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2016

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE