HICAPS

HIstorical CAstle PArkS

Projekt HIstorical CAstle ParkS (HICAPS) je bil mednarodni projekt, katerega glavni cilj je bil prispevati h krepitvi zmogljivosti javnega in zasebnega sektorja za uporabo in varovanje naravne in kulturne dediščine za trajnostno rast regij v Srednji Evropi. Osredotočal se je na zgodovinske grajske parke ter razvoj strategij in orodij, ki bodo javnemu in zasebnemu sektorju zagotavljala potrebno usposobljenost.

Glavni rezultat projekta HICAPS je bila transnacionalna strategija vrednotenja kulturne dediščine in potencialov zgodovinskih parkov s poudarkom na tehničnih, organizacijskih in finančnih vidikih upravljanja kulturnih območij. Projekt je razvil tudi orodje za podporo odločanju za samoocenjevanje lokalnih procesov o kakovosti in učinkovitosti v procesu vrednotenja in za uporabo kulturne dediščine kot sredstva za regionalni razvoj.

Rezultati projekta so vključevali tudi sprejetje lokalnih akcijskih načrtov v partnerskih regijah na podlagi razvite strategije o kulturni dediščini in potencialih zgodovinskih parkov za spodbujanje trajnostne gospodarske rasti in zaposlovanja. V okviru projekta so bila organizirana usposabljanja, izdelan je bil transnacionalni priročnik o najprimernejših orodjih za predstavitev in promocijo kulturne in naravne dediščine osebam s posebnimi potrebami. Vse te rezultate so projektni partnerji testirali na pilotnih lokacijah, kjer smo revitalizirali zgodovinske grajske parke.

V Velenju smo se ukvarjali predvsem z območjem okoli Velenjskega gradu. Izdelan je bil lokalni akcijski načrt o zgodovinskih, socialnih in gospodarskih vidikih revitalizacije parka, kjer so predstavljeni ukrepi, ki so že izvedeni ali se bodo izvajali s kratko-, srednje- in dolgoročno perspektivo. Organizirali smo usposabljanje za javni sektor na temo, kako pristopiti k izboljšanju stanja na področju zgodovinskih grajskih parkov. Zbrali smo izkušnje in predloge udeležencev in jih vključili v pripravo smernic za prenovo.

Z namenom ohranjanja naravno-kulturnih in zgodovinskih vrednot tega območja smo želeli s ponovno vzpostavitvijo parka na območju, kjer se je prej nahajalo parkirišče, obogatiti ter oživiti vrednote in vsebine tako, da je ponudba zanimiva za obiskovalce vseh generacij in ciljnih skupin. Ob prenovi smo raziskali vsa zgodovinska dejstva in poiskali nove rešitve.

Prenova parka je vključevala manjša gradbena dela za obnovo in ponovno vzpostavitev v preteklosti obstoječega okolja. Uredili smo sprehajalne poti s pripadajočo opremo ter na novo posadili različne rastline, drevesa. Zasnova parka je takšna, da je dostopen vsem.

MEJNIKI PROJEKTA

GALERIJA

LOGOTIPI

category icon
Kategorija:
Družbeno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2020

iconVrednost:
Celotnega projekta:

1.798.274,20 EUR

Vrednost za MOV:

333.775,00 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 85 % iz programa Interreg Central Europe.

iconSpletna stran:

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

V teku

Družbeno

Oskrbovana stanovanja Žarova

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

Skip to content