SI

Vrtec Vinska Gora

Projekt se izvaja v obliki javno-zasebnega partnerstva; zasebni partner, ki je bil izbran na javnem razpisu, je podjetje Esotech, d. d.

Mestna občina Velenje je v Vinski Gori prepoznala potrebo po zagotavljanju dodatnih kapacitet za varstvo predšolskih otrok. Z izgradnjo nove samostojne enote Vrtca Velenje v Vinski Gori bomo zagotovili prostor za šest oddelkov, in sicer za tri oddelke za nižjo starostno skupino (največ 14 otrok na oddelek) in tri oddelke za višjo starostno skupino (največ 24 otrok na oddelek).

Vrtec Vinska Gora je organiziran kot enota Vrtca Velenje. Trenutno so v enoti Vinska Gora trije oddelki otrok. Dva oddelka otrok, 1–3 in 2–5 let starih otrok, sta v podružnični osnovni šoli, oddelek 4–6 let starih otrok pa je v domu krajanov. Osnovna šola Gorica skrbi za prehrano otrok v enoti Vinska Gora, ki nima samostojne kuhinje, razen za dietno prehrano, za katero poskrbi vrtec iz centralne kuhinje enote Lučka Vrtca Velenje.

Zaradi naraščajočega števila otrok in tehnično neustreznih prostorov je tudi Vrtec Velenje izrazil potrebo po samostojni enoti s šestimi oddelki v Vinski Gori. Mestna občina Velenje je kot ustanoviteljica osnovnošolskih zavodov namreč dolžna zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje pedagoškega procesa. Glede na pravilnik je tako potrebno zagotoviti 25 m² zemljišča na otroka. Za načrtovano investicijo je predvideno 1.885 m² veliko zemljišče. Vrtec bo na severni strani Osnovne šole Vinska Gora. Dostop v notranje prostore je zasnovan tudi za gibalno ovirane osebe, prav tako bo v objektu dvigalo, ki bo omogočalo gibalno oviranim osebam nemoteno gibanje v obeh nadstropjih.

Izvedba projekta je predvidena v obliki koncesije gradnje, in sicer po modelu BFOT (zgradi-financiraj-vzdržuj-prenesi v last koncedenta). To pomeni, da bo investicijo financiral zasebni partner podjetje Esotech, d. d., ki bo moral izvesti izvedbo del ter vzdrževanje in upravljanje predmetne infrastrukture. Mestna občina Velenje kot javni partner pa se bo zavezala k plačilu nadomestila zasebnemu partnerju. Po izteku koncesijskega obdobja 4. 10. 2033 bo Mestna občina Velenje postala lastnica celotnega objekta.

Gradnja Vrtca Vinska Gora se je pričela oktobra 2018 in se bo zaključila septembra 2019.